Pridobivanje lastnih delnic prek tretjih oseb v slovenskem in nemškem pravu

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: Avtorica se v prispevku ukvarja s pridobivanjem lastnih delnic prek tretjih oseb. Družba praviloma ne sme pridobivati t. i. lastnih delnic. V slovenskem kot tudi v nemškem pravu velja načelna prepoved derivativne pridobitve lastnih delnic, ki izhaja iz dveh načel, in sicer iz načela prepovedi vračila vložkov in iz načela, da družba ne more postati sama svoj delničar. ZGD-1 prepoveduje pridobivanje lastnih delnic s pomočjo tretje osebe. Enaka prepoved, kot je določena za tretje osebe, je določena tudi za odvisno družbo in za družbo v večinski lasti. Tretja oseba lahko v skladu z ZGD-1 pridobiva delnice družbe za račun družbe le v obsegu in pod pogoji, ki veljajo za delniško družbo samo. Z novelirano ureditvijo ZGD-1 se je izenačila ureditev tudi po originalnem nemškem vzoru v Aktiengesetz. Tako ZGD-1 kot AktG pa sta usklajena z določbami Druge kapitalske direktive, ki so zajete v danes veljavni Direktivi 2017/1132 v zvezi s pridobitvijo lastnih delnic. Čeprav je ZGD-1 sledil ureditvi v AktG, pa so med njima pomembne razlike v zvezi s pridobivanjem in odsvajanjem lastnih delnic družbe. V zvezi s pridobivanjem lastnih delnic so razlike glede lastnih delnic, ki so ponujene v odkup delavcem, in glede zagotovitve ustrezne odpravnine delavcem. Nemško pravo je pri navedenih izjemah širše, pri izjemi pridobivanja lastnih delnic prek nakupne komisije pa je bolj specifično kot slovensko. Pri odsvajanju lastnih delnic sta si primerjani uredit-vi precej enotni. Tako nemško kot slovensko pravo vsebujeta določbe, ki poskušajo preprečiti kršitve v zvezi s pridobivanjem lastnih delnic. Pomembne razlike so predvsem pri uveljavljanju družbeniške tožbe in odškodninskega zahtevka. Ključne besede: lastne delnice, pridobivanje lastnih delnic prek tretjih oseb, družbeniška tožba, 251. in 247. člen ZGD-1, par. 71a in 71d AktG Title: Acquisition of Own Shares with the Help of a Third Party in Slovenian and German Law Abstract:The author discusses the acquisition of own shares with the help of a third party. As a rule, a company should not acquire so-called own shares. Neither Slovenian nor German law prohibits the derivative acquisition of own shares, based on two principles, namely, the principle of prohibition of the return of contributions and the principle of the company not being entitled to become its own shareholder. The Companies Act (ZGD-1) prohibits the acquisition of own shares with the help of a third party. The same prohibition as for third parties is also defined for subsidiaries and for majority-owned companies. In accordance with the Companies Act, a third party may acquire shares of the company on the account of the company only to the extent and under the conditions applicable to the public limited company. With the revised regulation of the Companies Act, the rule was made identical to the original German model in Aktiengesetz. In regard to the acquisition of own shares, both the Companies Act and AktG are in line with the provisions of the Second Capital Directive, which are now included in the 2017/1132 Directive. Despite the fact that the Companies Act followed the regulation in the German AktG, there are some important differences in the acquisition and disposal of the company’s own shares. In regard to the acquisition of own shares, there are differences in own shares offered for redemption to employees and in providing adequate compensation to employees. In the case of these exceptions, German law is broader; however, in the exception of the acquisition of own shares through a commission, it is more specific than Slovenian law. When disposing of own shares, the compared rules are quite uniform. Both German and Slovenian law contain provisions that seek to prevent violations in connection with the acquisition of own shares. Significant differences occur especially in the exercise of a direct shareholder lawsuit and damage claims. Keywords: own shares, acquisition of own shares through third parties, direct shareholder lawsuit, Articles 251 and 247 of the Companies Act, par. 71a and 71d of AktG


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov