Reforma inženirskih poklicev na področju geodezije

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: Namen prispevka je analiza nove pravne ureditve inženirskih poklicev po ZAID, zlasti na področju geodezije. Ob celoviti obravnavi sprememb se avtorici opredelita tudi do vprašanja zaostritve pogojev za pridobitev in vzdrževanje statusa pooblaščenega inženirja. Težava je predvsem nova zahteva, da mora biti pooblaščeni geodet v delovnem razmerju za polni delovni čas, izjemoma za krajši delovni čas ali pa samostojni podjetnik z obsegom dela za polni delovni čas. Ni sicer dvoma, da je izhodišče zakonodaje pravilno, saj morajo geodeti zagotavljati visoke standarde pri pripravi podlag za spremembe prostorskih podatkov in njihovo evidentiranje, vendar je pri regulaciji poklica potrebna sorazmernost. Pooblaščeni geodeti namreč opravljajo geodetske storitve na trgu v različnih ekonomskih pogojih, zato je treba upoštevati, da strožji pogoji vplivajo na njihovo konkurenčnost. Za pravilnost evidenc v končni fazi skrbi država, to je GURS. Vprašanje je zato, ali so omejitve res potrebne zaradi javnega interesa in ali ne kršijo ustavne kategorije o svobodni gospodarski pobudi. Po novi zakonodaji je treba tudi primerno oblikovati stališča, katere dele geodetske storitve še lahko opravi geodet, ki nima statusa pooblaščenega geodeta, glede na zahtevo po osebnem opravljanju nalog pooblaščenega inženirja, ki so v ZAID zajete splošno in celovito. V prispevku je obravnavan tudi položaj geodetskih podjetij. Ključne besede: pooblaščeni inženir geodezije, geodetska dejavnost, reforma geodetske stroke, regulacija poklica, geodetska podjetja, ZAID Title: Reform of Engineering Professions in the Field of Geodesy Abstract: The objective of this paper is to analyse the position of a “certified geodesy surveyor” according to the Architecture and Civil Engineering Act (ZAID), especially in the field of geodesy. In addition to a comprehensive discussion of the legislative changes, the authors also discuss the question of tightening the conditions for obtaining and maintaining the status of a certified surveyor. The problem is mainly in the new requirement that a certified surveyor must be employed full-time, only exceptionally part-time, or as a sole entrepreneur with a full-time job. There is no doubt that the aim of the new regulation is correct, as surveyors must ensure high standards in the preparation of bases for changes of spatial data and their recording; however, when regulating the profession, the principle of proportionality should be ensured. Namely, certified surveyors provide surveying services on the market in different economic conditions, so it must be borne in mind that stricter conditions affect their competitiveness. Ultimately, the state, i.e. the Surveying and Mapping Authority of Republic of Slovenia, takes care of the accuracy of records. The question is therefore whether the restrictions are really necessary for the public interest, and whether such restrictions violate the constitutional category of free economic initiative. According to the new legislation, it is also necessary to formulate appropriate positions on the parts of the surveying service that can still be performed by a surveyor who does not have the status of a certified surveyor, given the requirement of personal performance of the duties of a certified engineer, which are covered generally and comprehensively by the Architecture and Civil Engineering Act. The article also discusses the position of surveying companies. Keywords: certified surveyor engineer, surveying service, reform of surveying profession, regulation of the profession, surveying companies


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov