Čezmejna preoblikovanja – nova normirana oblika (formalnega) statusnega preoblikovanja

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: Prispevek obravnava čezmejno preoblikovanje, novo obliko statusnega preoblikovanja, ki jo ureja novela kodificirane direktive EU s področja prava družb. Analizira temeljne korporacijskopravne značilnosti čezmejnega preoblikovanja, katerega bistvena dela sta ohranitev pravne osebnosti in operacija brez prenehanja ali likvidacije družbe. V tem delu gre za podobnost z nacionalnim preoblikovanjem gospodarske družbe, od katerega pa se razlikuje v tem, da se družba lahko preoblikuje tudi v isto pravnoorganizacijsko obliko v drugi državi. Posebnost tega preoblikovanja, ki zahteva ustrezno urejenost korporacijskopravnih institutov, je element čezmejnosti. To pa nujno pomeni tudi spremembo vsaj statutarnega sedeža družbe z registracijo v drugi državi ter spremembo korporacijskega prava, ki se uporablja za preoblikovano gospodarsko družbo. Čezmejno se lahko preoblikujejo samo kapitalske družbe. Temeljni akt preoblikovanja je načrt čezmejnega preoblikovanja, v katerem se opredelijo vsi statusni atributi preoblikovane družbe v novi državi, tj. v ciljni državi, prav tako pa določbe, povezane z zaščito družbenikov in upnikov pri preoblikovanju družbe. Ključne besede: statusno preoblikovanje, pravna osebnost, kapitalske družbe, register družb, zaščita družbenikov, zaščita upnikov Title: Cross-Border Conversions - Newly Regulated Form of Company Conversion Abstract: The author examines the cross-border conversion, which is a new form of company conversion governed by the amendment to the codified EU company law. The paper analyses the basic corporate legal characteristics of cross-border conversion, an essential element of which is the preservation of legal personality and operations without the termination or liquidation of the company. In this respect, there is a similarity with the national conversion of a company, but differs from it in that the company can also be converted into the same legal organizational form in another country. The peculiarity of this conversion, which requires properly regulated corporate law institutes, is the cross-border element. This, in turn, necessarily means a change in at least the registered office of the company with registration in another country and a change in the corporate law applicable to the converted company. Only corporations can undertake a cross-border conversion. The basic act of the conversion is a cross-border conversion plan, which defines all the corporate attributes of the converted company in the new (target) country and sets out the provisions regarding the protection of members/shareholders and creditors in the conversion of the company. Keywords: company conversion, legal personality, corporations, company register, protection of members and shareholders, protection of creditors


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov