Načela evropskega zadružnega prava (PECOL)

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: V letu 2017 je skupina profesorjev zadružnega prava iz sedmih evropskih držav (Finske, Francije, Italije, Nemčije, Španije, Portugalske in Združenega kraljestva) objavila Načela evropskega zadružnega prava (PECOL), ki opredeljujejo definicijo zadruge, zadružne vrednote in načela, ki jih je proglasila Mednarodna zadružna zveza v svoji Izjavi o zadružni istovetnosti iz leta 1995. Načela PECOL razlikujejo zadruge, ki delujejo pretežno v korist svojih članov kot uporabnikov, dobaviteljev ali delavcev (v osnutku PECOL poimenovane kot vzajemne zadruge), in zadruge, ki pretežno delujejo v korist skupnosti (splošnokoristne zadruge). Medtem ko zadruge iz prve skupine lahko delijo med člane samo tiste pozitivne rezultate poslovanja, ki izhajajo iz članskih zadružnih poslov (presežek), in ne drugih (dobiček), sta delitev presežka in dobička splošnokoristnim zadrugam prepovedana. PECOL določajo nedeljivost za čista sredstva, ki v primeru prenehanja zadruge ostanejo po poplačilu upnikov in razdelitvi nominalne vrednosti deležev ter morebitnih deljivih rezerv med člane. Vse zadruge lahko plačujejo na vplačani kapital omejeno nadomestilo ("obresti"). Prispevek primerja glavne rešitve načel PECOL z zadružnim pravom v Sloveniji in nekaterih drugih evropskih državah ter se zaključi z ugotovitvijo, da je ob obstoječih razlikah med zadružnimi predpisi v Evropi širša zakonodajna harmonizacija s temi načeli malo verjetna, tudi zato, ker je povezana še z drugimi pravnimi področji, od bilančnega in davčnega do ustavnega prava. Ključne besede: Načela evropskega zadružnega prava (PECOL), socialna podjetja, splošnokoristne zadruge, zadružno pravo Title: The Principles of European Cooperative Law (PECOL) Abstract: In 2017, a group of cooperative law scholars from seven European countries (Finland, France, Germany, Italy, Spain, Portugal and the United Kingdom) published the following document Principles of European Cooperative Law (PECOL); the principles elaborate on legal definition of a cooperative, cooperative values and principles as proclaimed by the International Cooperative Alliance in its Statement on Cooperative Identity from 1995. The PECOL forms a distinction between cooperatives that operate mainly in the interest of their members as consumers, suppliers and workers (in the draft version of PECOL named: mutual cooperatives), on one hand, and cooperatives operating mainly in general interest of the community (general interest cooperatives), on the other. While cooperatives belonging to the former group may distribute among members only those positive economic results that originate from member cooperative transactions (surplus) and not from other transactions (profits), the distribution of surplus and profits is prohibited to general interest cooperatives. The net assets, after the creditors are paid and the nominal value of shares and eventual divisible reserves are distributed among the members of a wound up cooperative, are also indivisible. All cooperatives are allowed to pay limited interest on paid-in shares. The paper compares main provisions of PECOL with the cooperative law in Slovenia and several other European countries, and concludes that, given the existing differences between cooperative laws in Europe, a broader legislative harmonization with PECOL is not probable, which is also due to the fact that it would require adjustments in other legal disciplines, ranging from accountancy and tax law to constitutional law. Key words: cooperative law, general interest cooperatives, Principles of European Cooperative Law (PECOL), social enterprises


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov