Neposestna zastavna pravica in pomen njenega vpisa v register neposestnih zastavnih pravic

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: Neposestna zastavna pravica enako kot hipoteka nastane in začne učinkovati že, ko zastavitelj v korist zastavnega upnika opravi ustrezen razpolagalni pravni posel - z zastavnim upnikom sklene sporazum o njeni ustanovitvi v obliki notarskega zapisa. Hkrati s tem začne učinkovati tudi v razmerju do drugih zastaviteljevih upnikov. Ti učinki nastanejo neodvisno od tega, ali je neposestna zastavna pravica predmet vpisa v register neposestnih zastavnih pravic. Register neposestnih zastavnih pravic nima značilnosti uradne evidence vseh stvarnopravnih razmerij glede določene premične stvari, kot je to značilno za zemljiško knjigo glede nepremičnin. Zato poznejši pridobitelj ravna pošteno in skrbno (dobroverno), če se opre na domnevo, da je zastavitelj, ki ima stvar v posesti, njen lastnik in da lastninska pravica na tej stvari ni omejena z nobeno izvedeno stvarno pravico, in ni dolžan preverjati v registru neposestnih zastavnih pravic, ali je morda ta stvar predmet neposestne zastavne pravice. Povedano drugače, če zastavitelj pozneje odsvoji stvar, ki je predmet neposestne zastavne pravice, neposestna zastavna pravica preneha, razen če je pridobitelj vedel, da je lastninska pravica na stvari omejena z neposestno zastavno pravico (drugi odstavek 11. člena in četrti odstavek 64. člena SPZ). Edini učinek vpisa v register neposestnih zastavnih pravic je ta, da je podlaga za pravno fikcijo priglasitve terjatve, zavarovane z vpisano zastavno pravico, v izvršilnem postopku, v katerem je sodišče na predlog drugega upnika opravilo prodajo premičnin, ki so predmet neposestne zastavne pravice (172. člen v zvezi z drugim odstavkom 99. člena ZIZ). Ključne besede: neposestna zastavna pravica, register neposestnih zastavnih pravic Title: Non-Possessory Lien and Legal Effects of Its Entry in the Register of Non-possessory Liens Abstract: In the same way as a mortgage, a non-possessory lien arises and takes effect when the owner of a movable property (pledgor), for the benefit of the pledge creditor, performs an appropriate legal transaction, i.e. enters into an agreement with the creditor on its establishment in the notarial form. At the same time, it also takes effect in relation to other pledgor's creditors. These effects arise independently of whether the non-possessory lien is the subject of an entry in the registry of non-possessory liens. The registry of non-possessory liens does not have the characteristics of the official records of all proprietary legal relationships regarding movable things, as it is typical of the land register regarding real estate. Therefore, the subsequent acquirer shall be considered to have acted in good faith if he relies on the assumption that the seller who has the sold movable property in possession is its owner, and the sold property is not subject of a lien or other third party in-rem right. It thus follows that the subsequent acquirer is not required to verify in the registry of non-possessory liens whether the sold movable property is subject to any lien entered in this registry. In other words, if the pledgor subsequently disposes of pledged movable property, the non-possessory lien ceases unless the subsequent acquirer knows that the property he purchased is subject to the non-possessory lien. The only effect of the entry in the register of non- possessory liens is that it is the basis for legal fiction of notification of claims secured by the non- possessory lien in an enforcement procedure, in which the court, on a proposal from another creditor, has sold the movable property subject of this non-possessory lien. Key words: non-possessory lien, registry of non-possessory liens


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov