Vključevanje strank med teorijo in prakso upravnega postopka (s poudarkom na davčnih in inšpekcijskih postopkih)

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: Položaj stranke v upravnem postopku in vključevanje prizadetih sta ključni vprašanji za demokratičnost oblasti. Prispevek obravnava izbrane vidike s temi vprašanji povezanih institutov v splošni upravnoprocesni regulaciji, s poudarkom na posebnostih davčnih in inšpekcijskih postopkov. Pri tem se analizirajo teoretična in normativna izhodišča ter novejša praksa oziroma skozi podane sodne primere izpostavljene dileme, ki se nanašajo na status stranskega udeleženca. Glede na temeljni cilj davčnih in inšpekcijskih postopkov, ki so pretežno nadzorne narave in usmerjeni v varstvo javnega interesa ter večinoma posegajo v pravni položaj strank, je opozorjeno na pomen načela sorazmernosti. To pomeni, da je treba pooblastila uradnih oseb, ki te postopke vodijo, in pravice vseh prizadetih oseb ustrezno uravnotežiti, da se zadosti tako ustavnim garancijam slednjih kot učinkovitosti namena postopka. V prispevku se obravnava in kritično ovrednoti praksa iz upravnega spora in primerov izpred Ustavnega sodišča RS, ki v zadnjih letih razlagajo zadevna vprašanja, zlasti v davčni ali gradbeni inšpekciji. Analiza pokaže, da se pravice stranskih udeležencev neredko bodisi pretirano široko tolmačijo bodisi preveč ožijo, tako da se te osebe kljub izkazu prizadetosti pravnega interesa v celoti izključujejo iz postopka. Sklepno se predlaga sistemsko uravnoteženo razlaganje intervenience od primera do primera, ki bi vodilo v bolj enako varstvo pravic ter večjo predvidljivost in učinkovitost upravnih postopkov. Ključne besede: položaj stranke v upravnem postopku, stranski udeleženec, enako varstvo pravic, sorazmernost, davčni in inšpekcijski postopki, sodna praksa Title: Parties’ Inclusion between Theory and Practice of Administrative Procedure (with Emphasis on Tax and Inspection Procedures) Abstract: The position of a party in administrative procedure and inclusion of all affected persons are key issues of democratic authority. This article tackles crucial related aspects in the general administrative procedure law, with an emphasis on specifics of tax and inspection procedures. Theoretical and normative grounds and case law are analysed through highlighted questions regarding the status of accessory participants. Owing to the basic goal of tax and inspection procedures, which are mostly of a supervisory nature and thus initiated ex officio to protect public interest and establishing burden to parties, a principle of proportionality is emphasised. This means that protection of public interest needs to be balanced with simultaneous protection of all affected parties'' rights to meet their constitutional guarantees and still achieve the procedure''s purpose. Selected cases in administrative dispute and of the Constitutional Court of the Republic of Slovenia from recent years are analysed and critically assessed, particularly when addressing tax and construction inspection. The courts seem to often interpret accessory participants'' rights too broadly, while in some cases respective persons are totally excluded from the proceedings despite their legal interest. In summary, a systemically balanced interpretation of accessory participation is proposed, based on case-by-case assessment, which would lead to a more equal protection of rights, higher predictability and efficiency of administrative procedures. Key words: party''s position in administrative procedure, accessory participant, equal protection of rights, proportionality, tax and inspection procedures, case law


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov