Povečanje učinkovitosti kazenskega pravosodja skozi prenovo poslovnih procesov in reformo kazenskega pravosodja

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: Namen prispevka je predstaviti povečanje učinkovitosti kazenskega pravosodja skozi prenovo poslovnih procesov in reformo kazenskega pravosodja. Predstavljeni so tudi pristopi, ki jih je v zadnjih letih razvilo in implementiralo Okrožno sodišče v Ljubljani. Načrt prenove poslovnih procesov je Okrožno sodišče v Ljubljani pripravilo že junija 2013. Ta je v pretežnem delu že implementiran, gre pa za formiranje tako imenovanega predobravnavnega referata, dodeljevanja določenih zadev s časovnim zamikom, določitev specializiranih sodnikov za reševanje zadev s področja mladoletniške, družinske in spolne kriminalitete ter za projekt pospešenega obravnavanja določenih kazenskih zadev (postopek fast track) in navsezadnje za organizacijske spremembe okrajnega kazenskega in prekrškovnega področja znotraj sodnega okrožja. Novela Zakona o sodiščih (ZS-I) je v organizacijo okrožnega kazenskega sodstva prinesla pomembno novost, in sicer uvedbo specializiranih oddelkov za sojenje v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj. Specializirani oddelek na Okrožnem sodišču v Ljubljani šteje skupno 18 sodnikov; pregled numeričnih podatkov, predvsem pa njihova povezava z obsežnostjo in pravno zapletenostjo večine zadev, vodi v nujen zaključek, da je specializirani oddelek na robu kolapsa. V zasledovanju cilja, da se zagotovi ažurno, strnjeno in kakovostno obravnavo zadev, avtor v zaključku prispevka predstavi pobude in predloge Okrožnega sodišča v Ljubljani resornemu ministrstvu v zvezi z načrtovanimi spremembami procesnega zakona, tj. Zakona o kazenskem postopku. Ključne besede: učinkovitost kazenskega sodstva, prenova poslovnega procesa, pospešeno obravnavanje kazenskih zadev, specializirano kazensko sodstvo, organizacijske spremembe sodišča Title: Increase of Efficiency of Criminal Judiciary through Renovation of Business Processes and Reform of Criminal Justice Abstract: The purpose of this paper is to present an increase in the efficiency of criminal judiciary through renovation of business processes and reform of criminal justice. Furthermore, the article also presents certain approaches that have been developed and implemented by the Ljubljana District Court in recent years. The plan for renovation of business processes has been prepared by the Ljubljana District Court in June 2013 and has already been implemented for the most part. It mainly regulates the formation of the so-called pre-trial proceeding, appointment of certain cases with a time lag, designation of specialised judges for solving cases regarding minors, family and sexual crime, project of accelerated treatment of certain criminal cases (fast track procedure), and organisational changes for local criminal and offence application within the judicial district. The amendment to the Courts Act (ZS-I) introduced an important novelty, in particular to the organisation of the district criminal judiciary, namely the establishment of specialised departments for trials of more complex cases of organised and economic crimes, terrorism, corruption and other similar criminal offences. However, a specialised department at the Ljubljana District Court counts a total of 18 judges, and a review of numerical data, in particular their connection to the scale and legal complexity of most cases, leads to the conclusion that the specialised department is on the verge of collapse. Pursuing the goal of ensuring prompt, comprehensive and high-quality handling of cases, the author in conclusion of the article presents the initiatives and proposals of the Ljubljana District Court submitted to the relevant ministry in relation to the changes being planned in the procedural law, i.e. in the Criminal Procedure Act. Key words: efficiency of criminal judiciary, renovation of business process, accelerated handling of criminal cases, specialised criminal judiciary, organisational changes of the court


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov