Fizična delitev solastne nepremičnine

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: Avtorica obravnava fizično delitev solastne nepremičnine s poudarkom na vprašanju deljivosti solastne nepremičnine s stavbo. Da bi lahko prišlo do fizične delitve stavbe in s tem do vzpostavitve etažne lastnine, je potrebno predhodno ugotoviti, ali je to stavbo mogoče razdeliti na dve ali več samostojnih funkcionalnih enot. Največkrat so za dosego tehnično ustrezno prilagojene stavbe potrebni določeni gradbeni posegi. Dilema je, kako naj sodišče odloči v primeru, če eden od solastnikov ne da soglasja za izvedbo teh gradbenih del in kritje njihovih stroškov: ali šteti, da fizična delitev nepremičnine ni mogoča zato, ker sodišče ne more nadomestiti solastnikovega soglasja, ali pa v določenih primerih kljub temu dopustiti fizično delitev nepremičnine z ustanovitvijo etažne lastnine. Avtorica meni, da bi moralo sodišče ob ugotovitvi, da vlaganja niso znatnejše vrednosti, omogočiti fizično delitev solastne nepremičnine in tako dati varstvo uzakonjenemu primarnemu interesu solastnika po fizični delitvi. Ključne besede: solastnina, fizična delitev, delitev na etažno lastnino, etažna lastnina, deljivost stavbe, tehnična prilagoditev stavbe, nepravdni postopek Title: Physical Division of Immovable Property in Co-Ownership Abstract: The author discusses the physical division of immovable property in co-ownership with an emphasis on finding an answer to the question of the divisibility of immovable property in co-ownership on which a building stands. For the physical division of such a building and thereby for the establishment of ownership in condominium, it is necessary to first ascertain if the building can be divided into two or more independent functional units. In most cases, in order to achieve that the building is technically suitably adjusted, some construction work is necessary. The dilemma is how a judge should decide in the event one of the co-owners does not consent to the performance of such construction work and to the payment of the resulting costs: in such case, it should either be considered that physical division of the immovable property is not possible because the judge cannot substitute for the consent of this co-owner or whether, despite this, in some cases, physical division with the establishment of ownership in condominium should be allowed. The author believes that in the event the construction work is not of substantial value, the judge should decide in favour of the physical division of the immovable property in co-ownership and, in this manner, ensure protection of the legalised primary interests of the co-owner in physical division. Key words: joint property, physical division, transformation of ownership into ownership in condominium, ownership in condominium, divisibility of a building, technical adjustment of the building, non-contentious civil procedure


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov