Pristojnost za izdajo začasnih ukrepov v arbitražnem postopku

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: Vloga državnega sodišča v arbitraži temelji na načelu sodnega nevmešavanja v arbitražni postopek, sodišče pa v arbitraži opravlja predvsem podporne in kontrolne funkcije, za katere arbitraža kot subjekt zasebnega prava nima pooblastil. Pomembna izjema od načela nevmešavanja sodišča v arbitražni postopek je področje začasnih ukrepov, ki so izdani v podporo arbitražnemu postopku, saj lahko takšne ukrepe pogosto izdata tako sodišče kot arbitraža, njuna pristojnost na tem področju je zato paralelna. Določitev foruma, ki bo v konkretnem primeru omogočil učinkovitejše varstvo pravic z začasnimi ukrepi, je odvisna od številnih okoliščin, ki v času sklepanja arbitražnega dogovora morda niti niso predvidljive. Zato je pomembno, da stranki arbitražni dogovor glede začasnih ukrepov oblikujeta na način, ki bo po eni strani fleksibilen in ne bo zapiral možnosti za angažiranje enega ali drugega organa, po drugi strani pa bo na predvidljiv način uredil porazdelitev pristojnosti med sodiščem in arbitražo in s tem preprečil morebiten kompetenčni spor med njima. Zastoji v postopku in izdaja nasprotujočih si odločitev o začasnem ukrepu s strani sodišča in arbitraže lahko namreč v času, ko je nujno potrebno hitro ukrepanje, popolnoma izničijo namen zavarovanja, ki ga nudi institut začasnih ukrepov, predlagatelju pa povzročijo dodatno škodo. V prispevku so predstavljeni pogoji, pod katerimi imata sodišče in arbitraža pristojnost za izdajo začasnih ukrepov, analizirane okoliščine, v katerih je smiselno, da je pristojnost za izdajo začasnih ukrepov bodisi porazdeljena med oba subjekta bodisi podeljena le enemu izmed njiju, na koncu pa tudi obravnavana različna stališča o dopustnosti dogovora o izključitvi pristojnosti sodišča iz postopka z začasnimi ukrepi ter vpliva tovrstnih dogovorov na kompleksno razmerje med načelom avtonomije strank in pravico do sodnega varstva. Ključne besede: začasni ukrepi, arbitraža, podporne funkcije sodišča, pristojnost za izdajo začasnih ukrepov, paralelna pristojnost, izključna pristojnost, subsidiarna pristojnost, omejen dostop do sodišča, kompetenčni spor, pogodbena izključitev pristojnosti, načelo avtonomije strank, pravica do sodnega varstva Title: Jurisdiction to Issue Interim Measures in Arbitration Abstract: The role of national courts in arbitration is based on the principle of judicial non-interference that limits the courts'' intervention to supportive and controlling functions arbitration is not empowered to perform or is ineffective in performing due to its'' contractual nature. However, an important exception to the principle of judicial non-interference exists in the scope of interim measures issued in support of arbitration, where arbitral tribunals and national courts often have concurrent jurisdiction to issue interim measures. Which of the two forums is capable of providing more effective legal protection to the parties depends on a variety of circumstances, some of which may even be unknown or unforeseen upon the conclusion of the arbitration agreement. It is therefore of great importance that the parties draft the arbitration agreement in a way that is: (1) flexible enough to enable a party to submit its request for issuance of an interim measure from either forum; and (2) specific enough to allocate the relevant powers between the arbitral tribunal and the court, in order to prevent a potential conflict of jurisdictions. A poorly drafted arbitration agreement may result in procedural delays or even conflicting decisions issued by the court and the arbitral tribunal and can consequently frustrate and detrimentally impact the parties'' effective legal protection in urgent circumstances or even result in additional damages incurred by the applicant. This article explains the conditions for (concurrent) jurisdiction of arbitral tribunals and national courts when issuing interim measures in support of arbitration and provides an analysis of the circumstances that call for either the exclusive or parallel jurisdictions of either forum. Lastly, this article addresses conflicting views on the admissibility of a contractual clause excluding the courts'' jurisdiction to issue interim measures and the resulting complex implications on the interplay of the principle of party autonomy and a party''s right to access to a court. Key words: interim measures, arbitration, supportive role of the court, jurisdiction to issue interim measures, concurrent jurisdiction, exclusive jurisdiction, subsidiary jurisdiction, restricted access to court, conflict of jurisdictions, contractual exclusion of jurisdiction, party autonomy, the right of access to court


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov