Roki za uveljavljanje neistovetnosti po Dunajski konvenciji - analiza sodne prakse

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga iz leta 1980 (v nadaljevanju: CISG) določa zahtevno sistematiko rokov za uveljavljanje neistovetnosti, ki od kupca zahteva aktivno in hitro ravnanje na vsakem koraku. Na abstraktni ravni je za vsak rok - za pregled, grajanje in uveljavljanje zahtevkov zaradi neistovetnosti blaga s pogodbo - določen standard primernega roka, interpretacija pa je odvisna od okoliščin konkretnega primera in od namena samega instituta. Naloga sodišč je tako, da zapolnijo te nedoločne pravne pojme z vsebino, ob upoštevanju mednarodnega značaja Dunajske konvencije in načela avtonomne razlage. Na podlagi analize sodne prakse ne moremo pri nobenem roku govoriti o fiksaciji na točno določena časovna obdobja (razen v primeru prekluzivnega roka iz drugega odstavka 39. člena CISG), saj je to v nasprotju z idejo prilagodljivosti določb Dunajske konvencije okoliščinam konkretnega primera, vseeno pa lahko, še zlasti na področju grajanja neistovetnosti, zasledimo tendenco po vpeljevanju predvidljivosti v interpretacijo. Pristop noble month, v skladu s katerim se kot povprečen rok za grajanje neistovetnosti, ob neobstoju okoliščin, ki bi narekovale njegovo podaljšanje ali skrajšanje, predlaga enomesečni rok, je pogosto citiran, še posebno v sodbah sodišč kontinentalnih pravnih sistemov. Pri odmeri rokov sodišča največkrat upoštevajo naravo blaga, predvsem njegovo pokvarljivost oziroma obstojnost, dogovore med strankama, sezonsko naravo blaga, zahtevnost oziroma kompleksnost (okoliščine so navedene primeroma), vendar problem marsikdaj predstavlja predvsem neobrazloženost vpliva teh okoliščin na trajanje rokov, kar onemogoča njihovo konkretizacijo, posledično pa vpliva tudi na predvidljivost sodnega odločanja. Ključne besede: Dunajska konvencija, roki za uveljavljanje neistovetnosti, pregled, grajanje, odstop od pogodbe, popravilo blaga, zamenjava blaga, neskladnost, narava blaga, primerni rok Abstract The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods provides a complex system of time periods for non-conformity claims which requires from the buyer a fast and active approach on every step of the way. It sets a standard of reasonableness, which applies in cases of time periods for examination, notice of non-conformity, and even non-conformity claims, wherein the interpretation of which depends on circumstances of a particular case. Therefore, the courts must fill this indefinite standard with meaning, taking into account the international character and the principle of autonomous interpretation. Based on case law analysis presented in the thesis paper, we cannot conclude that courts interpret the above mentioned standard as a fixed time period (except in cases of the cut off period provided by article 39(2) CISG), but there is nonetheless a tendency towards predictability of judicial interpretation, especially in cases of time periods for notice of non-conformity, when viewing the case law from continental legal systems. The noble month approach, according to which an average time period for notice of non-conformity is one month, which can be adjusted to either direction, taking into account the circumstances of a particular case, is often cited, particularly in case law of courts from continental legal systems. When interpreting the time periods, courts usually take into account factors such as nature of goods, especially their perishable or durable nature, agreements between parties, seasonal nature of goods, and the complexity of goods (these factors are just examples of such factors); however, the main problem is lack of explanation of the impact of these factors on the length of the time periods, which prevents their further concretisation and contributes to unpredictability of judicial interpretation. Key words: non-conformity, examination, notification, repair, delivery of substitute goods, reasonableness, avoidance


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov