Javna naročila pri spremembah obsega del po besedilih FIDIC

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: Ko je Evropska komisija Republiki Sloveniji za izvedbo javnih razpisov, ki sredstva črpajo iz Kohezijskega sklada, priporočila uporabo besedil FIDIC, ni nič kazalo na hude zaplete ob izteku Operativnega programa za obdobje 2007-2013. Ob koncu črpanja evropskih sredstev so namreč nekateri upravni organi zavzeli stališče, da bi bilo zaradi strogosti slovenske zakonodaje s področja javnega naročanja treba izvesti poseben postopek javnega naročanja za vsako spremembo, ki je posledica izvedbe dodatnih del, nepredvidenih nujnih del in celo več del. Prispevek obravnava problematiko skladnosti besedil FIDIC s slovensko zakonodajo s področja javnega naročanja, predvsem pomen in vlogo 13. člena Rumene in Rdeče knjige FIDIC, ter pogodbene obveznosti strank sklenjene gradbene pogodbe in vpliv vsebine gradbene pogodbe na naročnikovo dolžnost izvedbe dodatnih postopkov javnega naročanja v primeru morebitnih odstopanj od objavljenih tehničnih specifikacij in popisov del. Ključne besede: vsebina gradbene pogodbe, vsebina gradbene pogodbe v besedilih FIDIC, bistvene spremembe gradbene pogodbe, dodatna dela, več dela, dodatna dela v ZJN-2, več dela v ZJN-2, izvedba postopka javnega naročanja v primeru spremembe tehničnih specifikacij javnega naročanja Title: Public Procurement in Amendments of Volume of Works According to FIDIC Texts Abstract: When the European Commission recommended that the Republic of Slovenia uses the FIDIC texts to implement invitations to public tenders covered by the Cohesion Fund, there was no indication of serious complications upon expiry of the Operational Programme for 2007-2013. At the end of drawing of the European funds, some administrative authorities adopted the view that, due to the strict nature of Slovene public procurement legislation, a special public procurement procedure should be carried out for each amendment caused by the implementation of additional works, unforeseeable urgent works, or even more work. This article addresses the issue of conformity of the FIDIC texts with the Slovene public procurement legislation, in particular the significance and the role of Article 13 of the FIDIC Yellow and Red Books, contractual obligations of the parties to the construction contract, and the impact of the content of the construction contract on the Employer''s duty to carry out additional public procurement procedures in the event of any derogations from the published technical specifications and the list of works. Key words: content of the construction contract, content of the construction contract in the FIDIC texts, significant amendments to the construction contract, additional works, more work, additional works in accordance with the Public Procurement Act 2 (ZJN-2), more work in accordance with the Public Procurement Act 2 (ZJN-2), implementation of the public procurement procedure in the event of amendments of public procurement technical specifications


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov