Zastopanje družbe v razmerjih z revizorjem letnega poročila po noveli ZGD-1I

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: Z novelo Zakona o gospodarskih družbah - ZGD-1I je bilo pooblastilo za sklenitev pogodbe z revizorjem letnega in konsolidiranega letnega poročila preneseno na predsednika nadzornega sveta. Pred tem je te pogodbe sklepala uprava. Avtorjevo stališče je, da uprava še naprej zastopa družbo pri sklepanju pogodb za nerevizijske storitve, čeprav se te pogodbe sklenejo z revizorjem, ki je bil izbran zaradi izvedbe obveznega revidiranja. Vendar je priporočljivo, da so pogodbe za nerevizijske storitve vezane na soglasje nadzornega sveta. Podpis predsednika nadzornega sveta mora temeljiti na sklepu nadzornega sveta, kršitev te notranje omejitve pa nima pravnega učinka proti tretji osebi. Če ima delniška družba enotirni sistem, je predsednik upravnega obora pooblaščen za podpis pogodbe z revizorjem le, če je upravni odbor imenoval izvršne direktorje na podlagi drugega odstavka 286. člena. Družbo z omejeno odgovornostjo, ki nima nadzornega sveta, zastopa njen poslovodja. Družbeniki lahko sklenitev pogodb z revizorjem letnih finančnih poročil vežejo na svoje soglasje. Ključne besede: revizor letnega oziroma konsolidiranega letnega poročila, nadzorni svet, pogodbeno razmerje, zastopanje družbe, upravni odbor, družba z omejeno odgovornostjo Title: Representation of a Company with Respect to its Relations with the Annual Report Auditor, in Accordance with the ZGD-1I Act Amending the Companies Act Abstract: The Act Amending the Companies Act - ZGD-1I transferred the authorisation to conclude an agreement with an annual and consolidated annual report auditor from the Management Board to the President of the Supervisory Board. The author is of the opinion that the Management Board shall continue to represent the company in the conclusion of agreements for non-auditing services, even though these are concluded with an auditor selected by virtue of the obligatory audit requirement. Nevertheless, it would be advised that agreements for non-auditing services are subject to consent of the Supervisory Board. The signature of the President of the Supervisory Board shall be subject to a decision adopted by the Supervisory Board whereby the infringement of this restriction shall not have any legal effects towards third parties. If a one-tier system is in place in a public limited company, the President of the Administrative Board shall be authorised to sign an agreement with the auditor subject to prior appointment of executive directors by the Administrative Board pursuant to paragraph 2 of Article 286 of ZGD-1I. Limited liability companies without a Supervisory Board shall be represented by their directors, but its shareholders may bind the conclusion of an agreement with an annual financial report auditor to their consent. Key words: annual and consolidated annual report auditor, supervisory board, contractual relationship, representation of the company, administrative board, private limited liability company


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov