Časovna vezanost ponudbe glede na različna sredstva sporočanja

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: Časovna vezanost ponudbe je odvisna tudi od sredstva sporočanja, s katerim je ponudba dana. Kadar rok za sprejem ponudbe v ponudbi ni določen, Obligacijski zakonik loči med ponudbo, dano odsotni osebi, in ponudbo, dano ustno. Kadar je rok za sprejem ponudbe določen, pa zakon glede začetka teka roka loči med ponudbo, dano po pošti ali s telegramom, in ponudbo, dano po telefonu, s teleksom ali z drugimi neposrednimi sredstvi sporočanja. Avtor odgovori na vprašanje, ali elektronska pošta spada med neposredna sredstva sporočanja, in na podlagi ugotovitev razvrsti tudi druga elektronska komunikacijska sredstva. Avtor se hkrati opredeli do (ne)smiselnosti predpisovanja prejemne teorije glede začetka teka roka za sprejem ponudbe, kadar je ta dana po telefonu, s teleksom ali z drugimi neposrednimi sredstvi sporočanja. Ključne besede: elektronska sredstva sporočanja, elektronska ponudba, veljavnost ponudbe, do kdaj veže ponudba, rok, računanje časa, prejemna teorija, oddajna teorija, elektronska pošta, neposredna sredstva sporočanja Title: Time until which an Offer is Binding Regarding Different Means of Communication Abstract: Time until which an offer is binding depends on the means of communication by which the offer is submitted. In case when no deadline for acceptance is stipulated in the offer, the Slovenian Code of Obligations differs between an offer given to a person in absentia and a verbal offer. If the offeror determines a period for acceptance, the Slovenian Code of Obligations differs between the offer given by a telegram or letter and an offer given by telephone, telex, or any other direct means of communication. In the article, the author explains whether an e-mail can be considered a direct means of communication or not. On the basis of the established conclusions, the author further classifies other electronic means of communication. In the end, the author assesses the adequacy of regulated receipt theory concerning the beginning of the period for acceptance if the offer is given by telephone, telex, or any other direct means of communication. Key words: electronic means of communication, electronic offer, validity of the offer, time until which the offer is binding, deadline, calculation of time, receipt theory, dispatch theory, e-mail, direct means of communication


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov