Ekonomska analiza sprejetja Uredbe o skupnem evropskem prodajnem pravu

Podjetje in delo

Predogled besedila

 

 

 

Povzetek: Prispevek na abstraktni ravni analizira, upoštevajoč tako pozitivne kot negativne recenzije Uredbe o skupnem evropskem prodajnem pravu (CESL), kaj bi njeno sprejetje in uporaba pomenili za stroškovno najbolj učinkovite in zaželene (čezmejne) transakcije. Čeprav jo je v skladu s svojim delovnim programom za leto 2015 in z namenom modifikacije Komisija umaknila s seznama zakonodajnih predlogov, ta opcijski instrument ostaja relevanten za obravnavo, saj lahko služi kot referenčni model za pripravo novega predloga, ki bo del ambiciozne zakonodaje na področju enotnega digitalnega trga. V prvem delu se avtorica osredinja na trenutno veljavno evropsko prodajno pravo, ki zaradi razlik v pogodbenopravnih režimih držav članic ne dosega potenciala, ki ga ponuja enotni trg 500 milijonov potrošnikov. Predstavljene so tudi glavne ovire, povezane s stroškovnimi funkcijami podjetij, ki le-ta odvračajo od vstopa na tuje trge, in novosti, ki jih na področje evropskega prodajnega prava prinaša predlog uredbe. Drugi del pa se koncentrira na analizo stroškov in koristi uvedbe predloga ter predvideva ravnanje podjetij glede na različne ravni evropskega standarda potrošniških pravic. Čeprav je uredbi na idejni ravni mogoče pripisati revolucionaren pomen, saj v evropski prostor vnaša izvirno koncepcijo o skupnem evropskem prodajnem pravu, ki je bila do nedavnega nepredstavljiva, ima v konkurenci pogodbenih režimov malo možnosti za implementacijo. Problematična sta predvsem narava in področje uporabe instrumenta, ki v nasprotju z namenom uredbe - reducirati transakcijske stroške in posledično spodbuditi čezmejne transakcije - zvišujeta stroške, ki bremenijo zlasti mala in srednja podjetja. Ključne besede: skupno evropsko prodajno pravo, CESL, transakcijski stroški, stroški usklajevanja, pravna varnost, čezmejne transakcije, evropski standard potrošniških pravic, opcijski instrument Title: Economic Analysis of Opting into the Common European Sales Law Abstract: Taking into account both positive and negative reviews of the Common European Sales Law, the primary purpose of this paper is to analyse what its adoption and use would mean for the most cost-effective and desired (cross-border) transactions. Despite the fact that the proposal has been withdrawn from the list of legislative proposals contained in the European Commission's 2015 work programme, this optional instrument remains relevant for consideration, since it can serve as a reference model for a new proposal that will form a part of an ambitious legislation for the Digital Single Market. The first part focuses on the current European Sales Law, which - due to differences in contract law between Member States - does not reach the full potential of the single market of 500 million consumers. It also sets out the main obstacles related to the cost functions of enterprises which dissuade them from entering foreign markets, and the innovations introduced by the proposed regulation in the field of European Sales Law. The second part concentrates on the cost and benefit analysis of opting into the proposal, and examines corporate behaviour depending on different levels of the European standard of consumer rights. At the conceptual level, revolutionary significance could be attributed to this Regulation, since it brings in the European space the original concept of the Common European Sales Law, which was unthinkable until recently. However, given the competition of contractual regimes at present, it seems to have little chance of implementation. Particularly problematic are the nature and the scope of the instrument, which, contrary to the very purpose of the regulation - to reduce transaction costs and consequently to promote cross-border transactions - increase the costs, thus burdening especially small and medium enterprises. Key words: Common European Sales Law, CESL, transaction costs, compliance costs, legal certainty, cross-border transactions, European standard of consumer rights, optional instrument


 

Celoten dokument je dostopen z veljavnim uporabniškim statusom.

Dostop do vsebin portala je mogoč:

> s sklenitvijo naročništva

 

 
 
Uporabniško ime:
Geslo:
 
   
  > Ste pozabili geslo?


 
 
 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov