Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Prenovljeno bilančno pravo v ZGD-1 in posledice za spremembe v računovodskem pravu

Marjan Odar, 1.10.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marjan Odar, Podjetje in delo, 6-7/20151. Temeljna pravila računovodenja v EU 2. Nova računovodska direktiva 3. Kratka predstavitev nove računovodske direktive 4. Spremembe ZGD-1 in novi SRS 2016 4.1. Razmerje med SRS in MSRP in MRS 4.2. Sistematika SRS 4.3. SRS 2016 predpisujejo le pravila računovodenja za sestavljanje posamičn
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Novelirani instituti delniškega prava glede upravljavske in kapitalske strukture ter uveljavljanja pravic manjšinskih delničarjev in upnikov

Marijan Kocbek, 1.10.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6-7/20151. Uvod 2. Odškodninska odgovornost organov vodenja in nadzora v d. d. 2.1. Pravilo podjetniške presoje (business judgment rule) 2.2. Zavarovanje odgovornosti direktorjev in nadzornikov 2.3. Odrek in poravnava (pobot) glede odškodninskega zahtevka 2.4. Odškodninski zahtevek družbe in upniki
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Diskriminacija v delovnih razmerjih

Barbara Kresal, 1.10.2015

Delovna razmerja

Barbara Kresal, Podjetje in delo, 6-7/20151. Uvod 2. Pravni okvir 3. Zaprt ali odprt seznam osebnih okoliščin? Kaj je osebna okoliščina? 4. Opredelitev diskriminacije 5. Doseg prepovedi diskriminacije na področju dela: osebni in stvarni vidik 6. Pojavne oblike diskriminacije 6.1. Neposredna in posredna diskriminacija 6.2. Navodila
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Podrobnejša pravila varstva upnikov in manjšinskih delničarjev v koncernskem pravu (povezane družbe in podjetniška pogodba)

Peter Podgorelec, 1.10.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Peter Podgorelec, Podjetje in delo, 6-7/20151. Uvod 2. Novelirane določbe o vodenju in odgovornosti pri dejanskih koncernih (545. do 548. člen) 2.1. Sestavine poročila o odvisnosti 2.2. Revidiranje poročila o odvisnosti 2.3. Naloge nadzornega sveta 2.4. Posebna revizija 2.5. Uveljavljanje zahtevkov 3. Razširjene informacijske dolž
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Nova ureditev omejitve ustanavljanja družb in podjetnikov, pridobitve statusa družbenika ter prenehanja gospodarskih družb

Borut Bratina, 1.10.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Borut Bratina, Podjetje in delo, 6-7/20151. Uvod 2. Kronologija nastanka omejitve ustanavljanja družb 3. Omejitve ustanavljanja družb in podjetnikov ter pridobitve statusa družbenika 3.1. Omejitve iz novega, 10.a člena ZGD-1 3.2. Posodobitev informacijskega sistema e-VEM 4. Sklep Povzetek Novela ZGD-1E iz leta 2011 je prinesl
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Neuporaba in spremenjena uporaba institutov delovnega prava

Darja Senčur Peček, 1.10.2015

Delovna razmerja

Darja Senčur-Peček, Podjetje in delo, 6-7/20151. Uvod 2. Delavec 3. Delodajalec 3.1. Začasno ali trajno posredovanje dela delavcev 3.2. Pogodba o poslovnem sodelovanju ali posredovanje dela delavcev 4. Tipična ali atipična pogodba o zaposlitvi 4.1. Pogodba o zaposlitvi za določen čas 4.2. Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Zavarovalni posrednik kot svetovalec zavarovalca

Šime Ivanjko, 1.10.2015

ZAVAROVALNIŠTVO

Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/20151. Uvod 2. Pojem zavarovalnega posrednika 3. Dejavnost in posli (storitve) zavarovalnega posredovanja 4. Vrste zavarovalnih posrednikov 5. Zavarovalni posrednik kot svetovalec zavarovalca 6. Plačilo provizije zavarovalnemu posredniku 7. Sklep Povzetek V prispevku sta obravnavana pravni
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Slovensko zavarovalništvo na tujih trgih

Tristan Šker, 1.10.2015

ZAVAROVALNIŠTVO

Tristan Šker, Podjetje in delo, 6-7/20151. Obdobje pred drugo svetovno vojno 2. Obdobje po drugi svetovni vojni do samostojne Slovenije 3. Samostojna Slovenija 3.1. Splošno 3.2. Obračunana zavarovalna premija in obračunane kosmate zavarovalnine v Sloveniji 3.3. Slovenija v regiji 4. Quo vadis slovensko zavarovalništvo v regiji
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Zavarovalništvo kot varen finančni sistem

Sergej Simoniti, 1.10.2015

ZAVAROVALNIŠTVO

Sergej Simoniti, Podjetje in delo, 6-7/20151. Uvod 2. Namen zavarovalnega nadzora 3. Nadzor na podlagi tveganj 4. Kvaliteten nadzor 5. Meje nadzora Povzetek V prispevku so predstavljena nekatera teoretična izhodišča, nujna za razumevanje reguliranja in nadzora nad zavarovalništvom. V uvodu je na kratko predstavljen pomen zavaroval
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Novelirani pravni instituti pri podjetnikih, osebnih družbah in družbah z omejeno odgovornostjo

Saša Prelič, 1.10.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Podjetje in delo, 6-7/20151. Uvod 2. Podjetnik 2.1. Sprememba pri prenosu podjetja na podjetnika prevzemnika 2.1.1. Dogmatični koncept 2.1.2. Dosedanja normativna ureditev 2.2. Spremembe, uveljavljene z novelo ZGD-1I 3. Osebne družbe 4. Družba z omejeno odgovornostjo 4.1. Omejitve pri ustanavljanju d. o. o.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Zavarovalništvo kot pomembna gospodarska panoga

Maja Krumberger, 1.10.2015

ZAVAROVALNIŠTVO

Maja Krumberger, Podjetje in delo, 6-7/20151. Razumevanje zavarovanja 2. Zavarovalništvo v številkah v svetu 3. Zavarovalništvo v številkah v Sloveniji 4. Pomen zavarovalništva skozi zgodovino 5. Življenje brez redundance - preskok od potrebe po zavarovanju do nuje 6. Pomen zavarovalništva - področja in segmenti, na katere zavarovalništ
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Aktualna vprašanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Bruno Nikolić, 1.10.2015

ZAVAROVALNIŠTVO

Bruno Nikolić, Podjetje in delo, 6-7/20151. Uvod 2. Predstavitev slovenskega sistema financiranja zdravstvenega varstva 2.1. Finančno poslovanje nosilca obveznega zdravstvenega zavarovanja 2.2. Finančno poslovanje nosilcev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 3. Aktualna vprašanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 3.1. Razha
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Prevzemi in sodna praksa

Vladimir Balažic, 1.10.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vladimir Balažic, Podjetje in delo, 6-7/20151. Uvod 2. Prevzem in doseganje prevzemnega praga 3. Izključitev manjšinskih delničarjev v poprevzemnem obdobju Povzetek Slovenska sodišča so se pri obravnavanju prevzemov gospodarskih družb ukvarjala predvsem z dvema sklopoma vprašanj: z vprašanjem doseganja prevzemnega praga, pri čemer je
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Uporaba institutov poslovnega obligacijskega prava v postopku s prevzemno ponudbo

Nina Plavšak, 1.10.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nina Plavšak, Podjetje in delo, 6-7/20151. Namen prispevka 2. Splošna pravila OZ o sklenitvi pogodbe in njenih učinkih 2.1. Pojem pravnega posla in vrste pravnih poslov 2.2. Splošne pravne značilnosti ponudbe in sklenitve pogodbe po OZ 2.3. Subjekti poslovnih obligacijskih razmerij 2.4. Splošne in posebne predpostavke za veljavno
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Novosti novele Zakona o prevzemih (ZPre-1G)

Gorišek Aleš, Pšeničnik Dušan, 1.10.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Aleš Gorišek, Dušan Pšeničnik, Podjetje in delo, 6-7/20151. Uvod 2. Rešitve predloga ZPre-1G 2.1. Minimalni prag uspešnosti obvezne prevzemne ponudbe 2.2. Pravična cena ob izključitvi oziroma izstopu manjšinskih delničarjev v primeru predhodne prostovoljne prevzemne ponudbe 2.3. Pravična cena v primeru predhodne zahteve za sodno varstvo 2.4. Prep
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Stanje in trendi na področju kolektivnih pogodb

Katarina Kresal Šoltes, 1.10.2015

Delovna razmerja

Katarina Kresal-Šoltes, Podjetje in delo, 6-7/20151. Uvod 2. Kriza, varčevalni ukrepi in kolektivna pogajanja 2.1. Vpliv značilnosti industrijskih razmerij na uspešnost premagovanja krize 2.2. Posledice varčevalnih ukrepov trojke - primer Grčije 3. Boj za pravno interpretacijo pravice do stavke na mednarodni in evropski ravni 3.1. Konflikt
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Oblikovanje sodne prakse po uveljavitvi ZDR-1

Ivan Robnik, 1.10.2015

Delovna razmerja

Ivan Robnik, Podjetje in delo, 6-7/2015 1. Uvod 2. Sprejeta stališča 2.1. Vpliv uveljavitve ZDR-1 na obstoječa razmerja 2.1.1. Presoja zakonitosti sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas 2.1.2. Upoštevanje roka za odpoved iz poslovnega razloga 2.1.3. Odločanje o sodni razvezi v
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Lastninsko varstvo socialnih pravic

Grega Strban, 1.10.2015

Delovna razmerja

Grega Strban, Podjetje in delo, 6-7/20151. Uvodne misli 2. Pravica do (zasebne) lastnine 2.1. V mednarodnem pravu 2.2. V slovenski Ustavi 3. Pravica do socialne varnosti 4. Starejša slovenska ustavnosodna praksa 5. Priznanje dvojnega ustavnega varstva pravice do pokojnine 6. (Ne)dopustnost odpisovanja prispevkov za socialno varno
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Vloga Agencije za trg vrednostnih papirjev v prevzemnih postopkih

Anka Čadež, 1.10.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Anka Čadež, Podjetje in delo, 6-7/20151. Uvod 2. Agencija kot nadzorni organ 2.1. Pristojnosti Agencije v primeru ugotovljenih kršitev 3. Agencija kot organ, ki izdaja dovoljenje za prevzemno ponudbo 3.1. Dovoljenje za odstop od namere 4. Izobraževalna vloga Agencije 5. Vloga Agencije pri spremembi zakonodaje 6. Sklep Povzet
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Prevzem kot korporacijsko dejanje na evropski poravnalni platformi T2S

Matjaž Titan, 1.10.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matjaž Titan, Podjetje in delo, 6-7/20151. Poravnalna platforma T2S 2. T2S in izvajanje korporacijskih dejanj 3. Sistematika korporacijskih dejanj v standardih CASG/CAJWG 4. Model božičnega drevesa (Christmas Tree Model) 5. Prevzem v sistematiki standardov CASG/CAJWG za korporacijska dejanja 6. Prilagoditve postopka po ZPre-1 zaradi
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Zavarovanje odgovornosti v prometu - za zaščito potnikov in prevoznikov

Jernej Veberič, 1.10.2015

Promet in zveze - splošno

Jernej Veberič, Podjetje in delo, 6-7/20151. Uvod 2. Zavarovalni interes 3. Vloga zavarovalnice 4. Obvezna zavarovanja v prometu 5. Nezgodno zavarovanje potnikov v javnem prometu 6. Cestni promet 7. Železniški promet 8. Pomorski promet 9. Zračni promet 10. Uveljavljanje odškodninskega zahtevka Povzetek Že dolgo si ne moremo
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Ustavno sodišče kot pozitivni zakonodajalec

Ciril Ribičič, 1.10.2015

Ustavno sodišče

Ciril Ribičič, Podjetje in delo, 6-7/20151. Uvodno 2. Inovativne odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije 3. Sklepne ugotovitve Povzetek V zborniku, ki ga je uredil profesor Allan D. Brewer-Carias, so zbrana številna nacionalna poročila o tem, ali in v kakšnem obsegu posamezna ustavna sodišča delujejo kot pozitivni zakonoda
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Ali in kdaj ima Ustavno sodišče zadnjo besedo

Erik Kerševan, 1.10.2015

Ustavno sodišče

Erik Kerševan, Podjetje in delo, 6-7/20151. Uvod 2. O pomenu zastavljenega vprašanja 3. Pravna sredstva zoper odločitev Ustavnega sodišča 4. (Ne)izvršitev kot argument zadnje besede 5. Zadnja beseda ali dialog 6. Sklep Povzetek O položaju Ustavnega sodišča in pomenu njegovih odločitev je bilo izrečenih že toliko misli in stališ
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Meje ustavnosodnega nadzora - pristojnosti ustavnega sodišča za presojo aktov ustavne ravni

Andraž Teršek, 1.10.2015

Ustavno sodišče

Andraž Teršek, Podjetje in delo, 6-7/20151. "Čuvaji ustave" in ustavnopravno izhodišče za razpravo o supraustavnosti 2. Sodna praksa Ustavnega sodišča Republike Slovenije 3. Nemška ustavnosodna praksa in doktrina o neustavnem ustavnem amandmaju 4. Slovenski pravoslovni komentarji 5. Presoja norm ustavne ravni v Evropi in v svetu 6. Po
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Ustavnosodna presoja zakonodajnega referenduma po novem

Igor Kaučič, 1.10.2015

Ustavno sodišče

Igor Kaučič, Podjetje in delo, 6-7/20151. Nova ustavna ureditev zakonodajnega referenduma 2. Ustavnosodna presoja zakonodajnega referenduma po prejšnji ureditvi 3. Ustavnosodna presoja dopustnosti zakonodajnega referenduma po novi ureditvi 3.1. Predmet presoje dopustnosti referenduma 3.2. Nekatera postopkovna vprašanja presoje dopu
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2015(39)
> Oktober(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ D ĐEFG HI J K LM N O P QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov