Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 61)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Možnost derogacije zakona s kolektivnimi pogodbami

Katarina Kresal Šoltes, 10.10.2011

Delovna razmerja

Katarina Kresal-Šoltes, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Načeloma v večini držav članic EU, tudi v Sloveniji, velja, da se s kolektivnimi pogodbami lahko urejajo vse zadeve, dokler pogodba ne krši kogentnega prava in načela ugodnosti (in favorem). Na kratko, vprašanje razmerja med zakonsko ureditvijo in možno vsebino kolektivne pogodbe te
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Pavšalno nadomestilo za pokrivanje stroškov izterjave

Igor Vuksanović, 10.10.2011

Civilni sodni postopki

Igor Vuksanović, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek V uvodu članka je prikazan splošni družbeni kontekst, v katerem je nastal Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP). Področje uporabe zakona je prikazano v drugem razdelku. Tretji razdelek se osredini na podroben prikaz zakonske ureditve pavšalnega nadomestila za pokrivanje
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Novejša sodna praksa Sodišča EU s področja delovnih razmerij

Barbara Kresal, 10.10.2011

Delovna razmerja

Barbara Kresal, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Prispevek obravnava izbrane sodbe iz novejše sodne prakse Sodišča EU s področja delovnega prava. Sodbe se nanašajo na varstvo nosečih delavk pred odpustom, letni dopust v primeru starševskega dopusta in v primeru dela s krajšim delovnim časom, kolektivne odpuste, insolventnost delod
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Novejša slovenska sodna praksa s področja delovnih razmerij

Ivan Robnik, 10.10.2011

Delovna razmerja

Ivan Robnik, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca, z učinkom takojšnjega prenehanja delovnega razmerja, je predvidena za primere najresnejših kršitev delavčevih pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Čeprav so kršitve, na podlagi katerih lahko delodajalec, po
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Centralizacija javnega naročanja - zakaj in kako

Sašo Matas, 10.10.2011

PRORAČUN

Sašo Matas, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtor se v prispevku dotakne zgodovine skupnega javnega naročanja, oriše njegovo zakonodajno okolje in opiše vsebino ter načine naročanja. Skupno javno naročanje ima tako prednosti kot tudi nekatere slabosti, ki jih ne gre prezreti in se jih je treba ves čas zavedati. Pri tem je pom
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Prenova delovne zakonodaje - kdaj in kako

Nataša Belopavlovič, 10.10.2011

Delovna razmerja

Nataša Belopavlovič, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtorica predstavlja razloge za spremembo in cilje, ki naj bi jih dosegli s prenovo delovne zakonodaje. Pri tem nakazuje nekatere rešitve, s katerimi bi odpravili pomanjkljivosti in nejasnosti, ki so se v času več kot osemletne uporabe veljavnega zakona o delovnih razmerjih pokazale
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Koga naj varuje delovna zakonodaja

Darja Senčur Peček, 10.10.2011

Delovna razmerja

Darja Senčur-Peček, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Prispevek obravnava definicijo delovnega razmerja, merila, po katerih se prepozna delovno razmerje, in aktualna vprašanja opredelitve delavca. Nadalje obravnava varstvo ekonomsko odvisnih oseb, kot je urejeno v nekaterih evropskih državah. Glede na spremenjene oblike dela obstoječa
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Menica kot instrument zavarovanja plačil

Miha Juhart, 10.10.2011

Obligacije

Miha Juhart, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Menica se pogosto uporablja tudi kot instrument za zavarovanje plačil. To funkcijo lahko zagotavlja samo trasirana menica. Pri trasirani menici nastane podoben položaj kot pri poroštvu ali zastavni pravici na terjatvi. Zavarovalna funkcija menice temelji na načelu abstraktnosti ozir
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Novejše smernice pri urejanju položaja in dela članov nadzornih svetov v korporacijah

Borut Bratina, 10.10.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Borut Bratina, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtor v prispevku obravnava zeleno knjigo Evropske komisije o okviru EU za upravljanje podjetij. Natančneje analizira tisti del zelene knjige, ki se nanaša na nadzorni svet. V gospodarski krizi se je pokazalo, da podjetja prevzemajo prevelika tveganja s pomočjo finančnega vzvoda in
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Vloga Državne revizijske komisije pri ugotavljanju in dokazovanju kršitev

Miriam Ravnikar Šurk, 10.10.2011

PRORAČUN

Miriam Ravnikar-Šurk, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Kljub obsežnim zakonskim določilom glede prekrškovnega dela Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil je njena moč precej omejena. Kršitve, ki jih zaznava Državna revizijska komisija, se sankcionirajo že v revizijskem postopku, le redko pa izpolnjujejo
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Verižno pobotanje

Danila Djokić, 10.10.2011

Obligacije

Danila Djokić, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Članek obravnava pravne podlage in značilnosti odprave finančne nediscipline z verižnim (večstranskim) pobotom. Analizira pobotanje po civilnem pravu in ocenjuje dosežene rezultate. Ključne besede: zamuda, dolžnik, upnik, pobotanje, asignacija, cesija, ZPreZP, pogodbena obv
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Stranske žrtve uvedbe odvzema premoženja z obrnjenim dokaznim bremenom

Primož Gorkič, 10.10.2011

Kazenski postopek

Primož Gorkič, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtor analizira nekatere posledice predlogov uvedbe odvzema protipravne premoženjske koristi z obrnjenim dokaznim bremenom. Uvedbo takih rešitev poskuša umestiti v širše tokove razvoja kazenskega procesnega prava in oceniti njihov učinek z vidika temeljnih procesnih jamstev. Rešitve
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Posebnost stavbne pravice po Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Renato Vrenčur, 10.10.2011

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtor se ukvarja s pravnimi vidiki posebne stavbne pravice, ki jo ureja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Temeljno vprašanje je, kako oblikovati zadovoljiv model stavbne pravice na nepremičninah, ki so v lasti občine ali države. V mnogih primerih
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Sestavljanje izjav o upravljanju v letnem poročilu po ZGD-1 in kodeksih o upravljanju

Nina K Cankar, 10.10.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nina-K Cankar, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtorica obravnava institut izjave o upravljanju po ZGD-1, Kodeksu upravljanja javnih delniških družb in Kodeksu o upravljanju družb s kapitalskimi naložbami države. Podrobno so predstavljeni vsebina in način objave izjave o upravljanju ter njen razvoj in pomen v slovenskem prostoru
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Določanje odškodnin v primeru kršitev antitrusta

Ahtik Meta, Vlahek Ana, 10.10.2011

Varstvo konkurence, cene

Meta Ahtik, Ana Vlahek, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek V prispevku so predstavljeni pravni okviri določanja škode, nastale s kršitvijo evropskega in slovenskega antitrusta. Poseben poudarek je na nedavno oblikovanem osnutku smernic o kvantifikaciji škode, ki ga je Komisija pripravila za povečanje učinkovitosti zasebnopravnega uveljavlja
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Izkušnje računskega sodišča pri podeljevanju stavbne pravice na nepremičninah v lasti države in občin

Petra Zemljič, 10.10.2011

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Petra Zemljič, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek V prispevku so predstavljene ugotovitve Računskega sodišča Republike Slovenije pri podeljevanju stavbne pravice na nepremičninah v lasti države in občin. Računsko sodišče ugotavlja, da se stavbna pravica uporablja pri zadovoljevanju javnega interesa preko javno-zasebnega partnerstva
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Novosti in težnje na področju nelojalne konkurence

Peter Grilc, 10.10.2011

Varstvo konkurence, cene

Peter Grilc, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Prispevek po obravnavi iste teme pred petimi leti obravnava mesto prava zatiranja nelojalne konkurence v pravnem sistemu varstva konkurence ter razmejitev med ureditvijo in dogmatično percepcijo tega področja v razmerju do pravne ureditve varstva potrošnikov. V obdobju po uveljavitv
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Ali so ponudbe v postopkih oddaje javnih naročil informacije javnega značaja

Maja Potočnik, 10.10.2011

PRORAČUN, JAVNO OBVEŠČANJE

Maja Potočnik, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Prispevek obravnava pravno ureditev varovanja poslovnih skrivnosti v pravu javnih naročil, predvsem z vidika kolizije s pravili o dostopu do informacij javnega značaja. Uvodoma definira pojem poslovne skrivnosti, ureditev tega pojma v pravu javnih naročil ter obravnavanje pojma pri
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Nova ureditev neveljavnosti pogodb o javnem naročanju

Igor Strnad, 10.10.2011

PRORAČUN

Igor Strnad, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Z uveljavitvijo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja - ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/2011, velja od 3. julija 2011) je Republika Slovenija izpolnila obveznost prenosa pravil pravnega varstva pri oddaji javnih naročil v skladu z Direktivo 2007/66/ES. Kot novo oblik
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Meje pogodbene svobode pri dogovorih o plačilnih rokih in posledicah plačilne zamude

Damjan Možina, 10.10.2011

Obligacije

Damjan Možina, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtor predstavlja pred kratkim sprejeti Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP) na področju omejitev pogodbene svobode zaradi preprečevanja zlorab s predolgimi plačilnimi roki. Najprej osvetli relevantne zahteve evropske zakonodaje iz Direktive 2000/35/ES ter nove Direktiv
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Metode razpolaganja z nepremičninami v lasti države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Siniša Plavšić, 10.10.2011

Lastnina in druge stvarne pravice

Siniša Plavšić, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtor predstavlja metode razpolaganja z nepremičninami v lasti države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Razpolaganje z nepremičnim premoženjem pomeni vsak prenos lastninske pravice na drugo fizično ali pravno osebo. Prispevek najobsežneje opredeljuje javno dražbo, ki je temeljna m
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Upravljavske strukture kapitalskih družb in njihov vpliv na razmerje med lastniki, nadzorniki in poslovodstvom

Marijan Kocbek, 10.10.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtor obravnava pravne možnosti lastnikov gospodarskih družb, da aktivno vplivajo na sprejemanje odločitev glede vodenja poslov družbe. Različne pravnoorganizacijske oblike gospodarskih družb in različne upravljavske strukture določajo različne pristojnosti in razmerja med organi dr
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Vloga, pristojnosti in pravni akti Agencije za upravljanje kapitalskih naložb države

Dagmar Komar, 10.10.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dagmar Komar, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtorica v prispevku opredeljuje poslanstvo na novo ustanovljene Agencije za upravljanje kapitalskih naložb, ki kot zastopnica lastnika, Republike Slovenije, uresničuje pravice delničarja oziroma družbenika v gospodarskih družbah. Agencija je odgovorna za samostojno, neodvisno in st
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Pravni problemi izbrisanih gospodarskih družb in predlog odprave škodljivih posledic

Šime Ivanjko, 10.10.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Zakonodajalec je leta 1999 z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij uredil izbris družb iz sodnega registra brez likvidacije, ki pa je po mnenju pravne stroke sporen, ker prenaša obveznosti izbrisane družbe na družbenike mimo načel o spregledu pravne osebnosti. Ustavno sodišče je u
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Spregled pravne osebnosti po ZFPPIPP - sankcija za kršitev neobstoječih dolžnosti družbenikov

Vida Mayr, 10.10.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vida Mayr, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Odgovornost aktivnih družbenikov za obveznosti izbrisanih družb pomeni zakonski spregled pravne osebnosti, ki je posebnost slovenske pravne ureditve. Podlago ima v neobstoječih dolžnostih družbenikov in nasprotuje temeljnim načelom in zakonskemu ustroju kapitalskih družb. Določbe o
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2011(61)
> Oktober(61)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEFG H I J K LM NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov