Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 61)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Ustava in delovanje parlamentarnega sistema

Franc Grad, 10.10.2011

Pravoznanstvo

Franc Grad, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtor obravnava ustavno ureditev parlamentarnega sistema in na njej temelječo zakonsko ureditev in ureditev v poslovniku državnega zbora. V tem okviru se posebej posveča oblikovanju vlade ter prenehanju funkcije vlade oziroma posameznih ministrov. Pri tem kritično obravnava ustavne
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Pogajanja med obdolžencem in obrambo

Marko Šorli, 10.10.2011

Kazenski postopek

Marko Šorli, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek S predlogom novele ZKP-K se v kazenski postopek uvaja dogovarjanje med državnim tožilcem in obdolžencem. Bistveni razlog oziroma cilj te novosti je povečanje učinkovitosti postopka. Bistveno vprašanje je, ali je mogoče doseči cilj in najti ravnotežje med učinkovitostjo in pravicami
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Volilni sistem in delovanje parlamentarnega sistema

Saša Zagorc, 10.10.2011

Pravoznanstvo

Saša Zagorc, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtor si postavi vprašanje, ali slovenski volilni sistem na parlamentarnih volitvah že na normativni ravni, kaj šele v praksi, pretirano omejuje pristno demokracijo. Opozarja na pomanjkljivosti, zlasti v fazi kandidiranja in pri omejevanju izbire volivcev med listami kandidatov samo
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Vloga predsednika republike v parlamentarnem sistemu

Igor Kaučič, 10.10.2011

Pravoznanstvo

Igor Kaučič, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek V naši ustavni ureditvi ima predsednik republike manjše možnosti razreševanja vladne krize kot v drugih parlamentarnih sistemih. Deloma je to posledica instituta konstruktivne nezaupnice in siceršnjega načina oblikovanja vlade, deloma pa ustavne zasnove šibkejšega položaja predsedni
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Spreminjanje kazenske zakonodaje: načelna vprašanja in slovenske posebnosti

Matjaž Ambrož, 10.10.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Matjaž Ambrož, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtor ugotavlja, da pogosto spreminjanje kazenske zakonodaje ni več redkost. Zanimajo ga razsežnosti pogostega spreminjanja, pri čemer posebno pozornost nameni kazenskopravnemu ekspanzionizmu, to je vse večji nagnjenosti k reševanju družbenih problemov s sredstvi kazenskega prava. V
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Konkurenčno pravo in varstvo okolja

Rajko Knez, 10.10.2011

Varstvo konkurence, cene

Rajko Knez, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtor analizira pristop EU do vprašanj varstva okolja, ki morajo biti vključena v vsako, torej tudi v konkurenčno politiko Evropske unije. Pri tem razvojno opiše pristop, ki je veliko obetal, predvsem, ko gre za odločanje pri vprašanjih, kdaj so sporazumi med podjetji, kot tipična p
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Pravni problemi izbrisanih gospodarskih družb in predlog odprave škodljivih posledic

Šime Ivanjko, 10.10.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Zakonodajalec je leta 1999 z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij uredil izbris družb iz sodnega registra brez likvidacije, ki pa je po mnenju pravne stroke sporen, ker prenaša obveznosti izbrisane družbe na družbenike mimo načel o spregledu pravne osebnosti. Ustavno sodišče je u
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Vloga Državne revizijske komisije pri ugotavljanju in dokazovanju kršitev

Miriam Ravnikar Šurk, 10.10.2011

PRORAČUN

Miriam Ravnikar-Šurk, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Kljub obsežnim zakonskim določilom glede prekrškovnega dela Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil je njena moč precej omejena. Kršitve, ki jih zaznava Državna revizijska komisija, se sankcionirajo že v revizijskem postopku, le redko pa izpolnjujejo
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Stranske žrtve uvedbe odvzema premoženja z obrnjenim dokaznim bremenom

Primož Gorkič, 10.10.2011

Kazenski postopek

Primož Gorkič, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtor analizira nekatere posledice predlogov uvedbe odvzema protipravne premoženjske koristi z obrnjenim dokaznim bremenom. Uvedbo takih rešitev poskuša umestiti v širše tokove razvoja kazenskega procesnega prava in oceniti njihov učinek z vidika temeljnih procesnih jamstev. Rešitve
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Novejše smernice pri urejanju položaja in dela članov nadzornih svetov v korporacijah

Borut Bratina, 10.10.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Borut Bratina, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtor v prispevku obravnava zeleno knjigo Evropske komisije o okviru EU za upravljanje podjetij. Natančneje analizira tisti del zelene knjige, ki se nanaša na nadzorni svet. V gospodarski krizi se je pokazalo, da podjetja prevzemajo prevelika tveganja s pomočjo finančnega vzvoda in
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Opozicija in parlamentarna kriza

Ciril Ribičič, 10.10.2011

Pravoznanstvo

Ciril Ribičič, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtor obravnava delovanje parlamentarne opozicije v parlamentarni krizi v povezavi s posebnostmi ustavne ureditve glede volilnega sistema, zakonodajnega referenduma, položaja šefa države in načina reševanja vladne krize. Posebej obravnava delovanje opozicije v razmerah ekonomske kri
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Nova ureditev neveljavnosti pogodb o javnem naročanju

Igor Strnad, 10.10.2011

PRORAČUN

Igor Strnad, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Z uveljavitvijo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja - ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/2011, velja od 3. julija 2011) je Republika Slovenija izpolnila obveznost prenosa pravil pravnega varstva pri oddaji javnih naročil v skladu z Direktivo 2007/66/ES. Kot novo oblik
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Posli, ki niso izjeme pri javnem naročanju

Vesna Kranjc, 10.10.2011

PRORAČUN

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Naročniki poskušajo posamezne posle podrediti pod pravila zunaj javnega naročanja, tudi zato, da se izognejo formalnim postopkom javnega naročanja. Prispevek obravnava posamezne primere in opozarja, da je pri uporabi in razlagi pravil treba slediti pravilom direktiv in praksi Sodišč
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Centralizacija javnega naročanja - zakaj in kako

Sašo Matas, 10.10.2011

PRORAČUN

Sašo Matas, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtor se v prispevku dotakne zgodovine skupnega javnega naročanja, oriše njegovo zakonodajno okolje in opiše vsebino ter načine naročanja. Skupno javno naročanje ima tako prednosti kot tudi nekatere slabosti, ki jih ne gre prezreti in se jih je treba ves čas zavedati. Pri tem je pom
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Spregled pravne osebnosti po ZFPPIPP - sankcija za kršitev neobstoječih dolžnosti družbenikov

Vida Mayr, 10.10.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vida Mayr, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Odgovornost aktivnih družbenikov za obveznosti izbrisanih družb pomeni zakonski spregled pravne osebnosti, ki je posebnost slovenske pravne ureditve. Podlago ima v neobstoječih dolžnostih družbenikov in nasprotuje temeljnim načelom in zakonskemu ustroju kapitalskih družb. Določbe o
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Posebnosti upravljanja korporacij v lasti države

Rado Bohinc, 10.10.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Rado Bohinc, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtor najprej opredeli pojem podjetje v državni lasti in pojem upravljanje kapitalskih naložb države, nato na kratko pojasni posebnosti podjetij v državni lasti. V osrednjem delu razpravlja o tem, kakšna je po novem ureditev upravljanja podjetij v državni lasti v RS. Skuša nizati od
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Vloga, pristojnosti in pravni akti Agencije za upravljanje kapitalskih naložb države

Dagmar Komar, 10.10.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dagmar Komar, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtorica v prispevku opredeljuje poslanstvo na novo ustanovljene Agencije za upravljanje kapitalskih naložb, ki kot zastopnica lastnika, Republike Slovenije, uresničuje pravice delničarja oziroma družbenika v gospodarskih družbah. Agencija je odgovorna za samostojno, neodvisno in st
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Sestavljanje izjav o upravljanju v letnem poročilu po ZGD-1 in kodeksih o upravljanju

Nina K Cankar, 10.10.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nina-K Cankar, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtorica obravnava institut izjave o upravljanju po ZGD-1, Kodeksu upravljanja javnih delniških družb in Kodeksu o upravljanju družb s kapitalskimi naložbami države. Podrobno so predstavljeni vsebina in način objave izjave o upravljanju ter njen razvoj in pomen v slovenskem prostoru
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Upravljavske strukture kapitalskih družb in njihov vpliv na razmerje med lastniki, nadzorniki in poslovodstvom

Marijan Kocbek, 10.10.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtor obravnava pravne možnosti lastnikov gospodarskih družb, da aktivno vplivajo na sprejemanje odločitev glede vodenja poslov družbe. Različne pravnoorganizacijske oblike gospodarskih družb in različne upravljavske strukture določajo različne pristojnosti in razmerja med organi dr
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Vsebina PID št.7/2011

Avtor ni naveden, 10.10.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 6-7/2011KORPORACIJSKO UPRAVLJANJE - UPRAVLJAVSKA STRUKTURA (VKLJUČNO Z GOSPODARSKIMI DRUŽBAMI V LASTI DRŽAVE) stran 971 Marijan Kocbek UPRAVLJAVSKE STRUKTURE KAPITALSKIH DRUŽB IN NJIHOV VPLIV NA RAZMERJE MED LASTNIKI, NADZORNIKI IN POSLOVODSTVOM GOVERNANCE STRUCTU
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Ali so ponudbe v postopkih oddaje javnih naročil informacije javnega značaja

Maja Potočnik, 10.10.2011

PRORAČUN, JAVNO OBVEŠČANJE

Maja Potočnik, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Prispevek obravnava pravno ureditev varovanja poslovnih skrivnosti v pravu javnih naročil, predvsem z vidika kolizije s pravili o dostopu do informacij javnega značaja. Uvodoma definira pojem poslovne skrivnosti, ureditev tega pojma v pravu javnih naročil ter obravnavanje pojma pri
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Metode razpolaganja z nepremičninami v lasti države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Siniša Plavšić, 10.10.2011

Lastnina in druge stvarne pravice

Siniša Plavšić, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtor predstavlja metode razpolaganja z nepremičninami v lasti države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Razpolaganje z nepremičnim premoženjem pomeni vsak prenos lastninske pravice na drugo fizično ali pravno osebo. Prispevek najobsežneje opredeljuje javno dražbo, ki je temeljna m
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Novosti in težnje na področju nelojalne konkurence

Peter Grilc, 10.10.2011

Varstvo konkurence, cene

Peter Grilc, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Prispevek po obravnavi iste teme pred petimi leti obravnava mesto prava zatiranja nelojalne konkurence v pravnem sistemu varstva konkurence ter razmejitev med ureditvijo in dogmatično percepcijo tega področja v razmerju do pravne ureditve varstva potrošnikov. V obdobju po uveljavitv
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Določanje odškodnin v primeru kršitev antitrusta

Ahtik Meta, Vlahek Ana, 10.10.2011

Varstvo konkurence, cene

Meta Ahtik, Ana Vlahek, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek V prispevku so predstavljeni pravni okviri določanja škode, nastale s kršitvijo evropskega in slovenskega antitrusta. Poseben poudarek je na nedavno oblikovanem osnutku smernic o kvantifikaciji škode, ki ga je Komisija pripravila za povečanje učinkovitosti zasebnopravnega uveljavlja
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Pavšalno nadomestilo za pokrivanje stroškov izterjave

Igor Vuksanović, 10.10.2011

Civilni sodni postopki

Igor Vuksanović, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek V uvodu članka je prikazan splošni družbeni kontekst, v katerem je nastal Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP). Področje uporabe zakona je prikazano v drugem razdelku. Tretji razdelek se osredini na podroben prikaz zakonske ureditve pavšalnega nadomestila za pokrivanje
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2011(61)
> Oktober(61)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEFG H I J K LM NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov