Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 61)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Vloga odvetnika pri pridobivanju in (ne)razkritju dokazov za namen civilnega postopka

Matija Testen, 10.10.2011

Civilni sodni postopki

Matija Testen, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Poleg tega, da bo navadno odvetnik moral pravilno oceniti dokaze, jih povezati z dejstvi in zagotoviti, da bo stranka lahko čim bolje dokazovala dejstva, bo moral znati stranki pomagati tudi pri zbiranju dokazov. Torej pri zbiranju in razkritju dokazov, ki jih stranka nima, pa bi ji
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Argumentacija v pravu EU z vidika njegove avtonomnosti (prepletanje nacionalnega, evropskega in mednarodnega prava)

Marko Ilešič, 10.10.2011

Pravoznanstvo, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Marko Ilešič, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Ker "pravni sistem" EU nedvomno boleha za pomanjkanjem konsistentnosti, vključno z različnimi tradicijami, sistemi pravniškega izobraževanja in družbenimi razmerami, je razlaga teh pravil posebej zahtevno opravilo. To je že pred desetletji ugotovilo Sodišče EU v klasični sodbi CILFI
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Vpliv mednarodnih pravil na uporabo prava EU

Marko Pavliha, 10.10.2011

Pravoznanstvo, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Prispevek obravnava vpliv mednarodnega prava na evropsko pravo, in sicer s splošnega vidika in v zvezi s konkretnim sporom med Slovenijo in Italijo glede načrtovanih plinskih terminalov v Tržaškem zalivu. Avtor ugotavlja, da Sodišče EU načeloma spoštuje mednarodno pravo in mu prizna
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Pridobivanje listinskih dokazov pred pravdo in med njo v razmerju do varstva osebnih podatkov

Urban Brulc, 10.10.2011

Civilni sodni postopki

Urban Brulc, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtor obravnava razmerje med pravili o ediciji listin in sistemom varstva osebnih podatkov z vidika učinkovitosti zbiranja dokazov v predpravdnem in pravdnem postopku. Listine in drugo dokazno gradivo pogosto vsebujejo osebne podatke in zaradi tega uživajo poseben varstveni režim na
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Nova ureditev neveljavnosti pogodb o javnem naročanju

Igor Strnad, 10.10.2011

PRORAČUN

Igor Strnad, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Z uveljavitvijo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja - ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/2011, velja od 3. julija 2011) je Republika Slovenija izpolnila obveznost prenosa pravil pravnega varstva pri oddaji javnih naročil v skladu z Direktivo 2007/66/ES. Kot novo oblik
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Opozicija in parlamentarna kriza

Ciril Ribičič, 10.10.2011

Pravoznanstvo

Ciril Ribičič, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtor obravnava delovanje parlamentarne opozicije v parlamentarni krizi v povezavi s posebnostmi ustavne ureditve glede volilnega sistema, zakonodajnega referenduma, položaja šefa države in načina reševanja vladne krize. Posebej obravnava delovanje opozicije v razmerah ekonomske kri
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Pogajanja med obdolžencem in obrambo

Marko Šorli, 10.10.2011

Kazenski postopek

Marko Šorli, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek S predlogom novele ZKP-K se v kazenski postopek uvaja dogovarjanje med državnim tožilcem in obdolžencem. Bistveni razlog oziroma cilj te novosti je povečanje učinkovitosti postopka. Bistveno vprašanje je, ali je mogoče doseči cilj in najti ravnotežje med učinkovitostjo in pravicami
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Volilni sistem in delovanje parlamentarnega sistema

Saša Zagorc, 10.10.2011

Pravoznanstvo

Saša Zagorc, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtor si postavi vprašanje, ali slovenski volilni sistem na parlamentarnih volitvah že na normativni ravni, kaj šele v praksi, pretirano omejuje pristno demokracijo. Opozarja na pomanjkljivosti, zlasti v fazi kandidiranja in pri omejevanju izbire volivcev med listami kandidatov samo
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Vloga predsednika republike v parlamentarnem sistemu

Igor Kaučič, 10.10.2011

Pravoznanstvo

Igor Kaučič, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek V naši ustavni ureditvi ima predsednik republike manjše možnosti razreševanja vladne krize kot v drugih parlamentarnih sistemih. Deloma je to posledica instituta konstruktivne nezaupnice in siceršnjega načina oblikovanja vlade, deloma pa ustavne zasnove šibkejšega položaja predsedni
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Ustava in delovanje parlamentarnega sistema

Franc Grad, 10.10.2011

Pravoznanstvo

Franc Grad, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtor obravnava ustavno ureditev parlamentarnega sistema in na njej temelječo zakonsko ureditev in ureditev v poslovniku državnega zbora. V tem okviru se posebej posveča oblikovanju vlade ter prenehanju funkcije vlade oziroma posameznih ministrov. Pri tem kritično obravnava ustavne
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Spreminjanje kazenske zakonodaje: načelna vprašanja in slovenske posebnosti

Matjaž Ambrož, 10.10.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Matjaž Ambrož, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtor ugotavlja, da pogosto spreminjanje kazenske zakonodaje ni več redkost. Zanimajo ga razsežnosti pogostega spreminjanja, pri čemer posebno pozornost nameni kazenskopravnemu ekspanzionizmu, to je vse večji nagnjenosti k reševanju družbenih problemov s sredstvi kazenskega prava. V
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Ustavnosodni elementi odločanja Sodišča EU

Maja Brkan, 10.10.2011

Pravoznanstvo, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Brkan, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Prispevek gradi na tezi, da ima Sodišče EU nekatere ustavnosodne pristojnosti. Sodišča EU sicer ne moremo šteti za ustavno sodišče v tistem pomenu besede, v katerem se ta pojem uporablja v državah članicah, kljub temu pa ima številne pristojnosti ustavnosodne narave, ki jih lahko pr
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Politična odgovornost nosilcev javnih funkcij

Janez Pogorelec, 10.10.2011

Pravoznanstvo

Janez Pogorelec, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtor v povezavi z aktualnimi dogajanji razpravlja o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij, posebej vlade in njenega predsednika. Model konstruktivne nezaupnice, ki je uveljavljen tudi pri nas, daje vladi veliko večjo trdnost oziroma možnost obstanka na oblasti kot klasični
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Nekatera metodološka (ne)soglasja razumevanja ustave

Marijan Pavčnik, 10.10.2011

Pravoznanstvo

Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Razlaga ustave je ena od vrst razlage pravnih besedil. Za razlago gre samo dotlej, dokler je pravni pomen hkrati tudi besedni oziroma eden od besednih pomenov pravnega besedila. V naravi jezikovnega razumevanja pravnih besedil je, da nobeno besedilo ne more popolnoma zanesljivo
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Etični temelji (ustavno)sodnega odločanja

Miro Cerar, 10.10.2011

Pravoznanstvo

Miro Cerar, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Pravno odločanje vsakega ustavnega ali drugega sodnika je pod vplivom njegove etike. To je treba ustrezno razlikovati od sodnikove osebne morale, običajev, prava in drugih vrednotno-normativnih pojavnosti. Sodnikova etika ne zajema le kodificirane sodniške etike, temveč tudi druge p
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Uporaba prava Evropske unije v Republiki Sloveniji

Matej Accetto, 10.10.2011

Pravoznanstvo, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Matej Accetto, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Prispevek se posveča teoretičnim in praktičnim vidikom uporabe prava EU v državah članicah in še posebno v Sloveniji. Uvodoma povzame zahteve glede uporabe, kot jih narekuje pravo EU, vključno s sodno prakso Sodišča EU, nato pa analizira izbrana problematična vprašanja z vidika naci
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Prava mera odškodninskega prava

Ada Polajnar Pavčnik, 10.10.2011

Obligacije

Ada Polajnar-Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek V prispevku avtorica obravnava nove težnje, ki se pojavljajo v našem odškodninskem pravu. Njihov cilj je, da se oškodovancu na vsak način povrne škoda, ne glede na položaj povzročitelja škode. Podrobneje analizira institut kaznovalne odškodnine, ki izvira iz anglo-ameriškega sistema
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Ureditev neposrednih plačil podizvajalcem

Blaž Hrastnik, 10.10.2011

Obligacije

Blaž Hrastnik, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Članek obravnava pravni institut neposrednih plačil podizvajalcem kot izjemo v sistemu relativnih obligacijskih razmerij, ki hkrati pomeni enega od možnih načinov izboljševanja plačilne discipline in posledično likvidnosti gospodarstva. Uvodoma so kratko predstavljene primerjalne ur
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

O vlogi informativnega dokaza v pravdnem postopku

Mile Dolenc, 10.10.2011

Civilni sodni postopki

Mile Dolenc, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Informativni dokazi v pravdnem postopku načeloma niso dovoljeni. Prepoved je gotovo utemeljena tedaj, ko pravdna stranka pozna ali bi lahko spoznala dejstva, ki jih mora zatrjevati v okviru trditvenega bremena. Drugače pa je v ne prav redkih primerih, ko mora stranka zatrjevati dejs
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Lastninskopravni režim javnih cest - občinske javne ceste v praksi

Marija Krisper Kramberger, 10.10.2011

Lastnina in druge stvarne pravice

Marija Krisper-Kramberger, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtorica obravnava probleme, ki v praksi nastajajo, če občinske javne ceste potekajo po zemljiščih v zasebni lasti. Najprej prikaže pravno ureditev javnih cest in možnosti države, da sankcionira protipravno ravnanje občin. Nato predstavi odločitve Ustavnega sodišča o pobudah lastnik
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Mednarodno pravo in odnosi s sosednjimi državami

Mirjam Škrk, 10.10.2011

Pravoznanstvo

Mirjam Škrk, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtorica obravnava mednarodnopravne odnose Slovenije s sosednjim državami. Načelo dobrososedskih odnosov je za Slovenijo temeljnega pomena. Slovenija je obalna država Jadranskega morja. Meji na Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. Z vidika mednarodnega prava so sosedski odnosi m
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Prizadevanja Slovenije za človekove pravice

Eva Tomič, 10.10.2011

Človekove pravice

Eva Tomič, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Slovenija, katere polpretekla zgodovinska izkušnja krepi njeno verodostojnost, kar zadeva človekove pravice in temeljne svoboščine, se od osamosvojitve zavzema za strožje norme in standarde na tem področju ter njihovo uresničevanje; s članstvom v EU pa se je njen glas še okrepil. Ta
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Razkritje dokazov med privilegijem zoper samoobtožbo in vsebinsko pravičnostjo

Aleš Galič, 10.10.2011

Civilni sodni postopki

Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek V slovenskem pravdnem postopku je dostop stranke do listin, ki so v posesti nasprotne stranke in ki so za to stranko neugodne, omejen. Tradicionalno velja pravilo, da nihče ni dolžan pomagati nasprotniku, da ga premaga. Izkušnje in novejši razvoj v tujih pravnih redih kažejo, da je
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Varstvo uradne, vojaške in poslovne tajnosti v civilnem sodnem postopku

Vesna Bergant Rakočević, 10.10.2011

Civilni sodni postopki

Vesna Bergant-Rakočević, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Prispevek obravnava ureditev varstva uradne, vojaške in poslovne tajnosti v civilnem sodnem postopku. Interes varovanja tajnosti v civilnem postopku, ki je v praksi sodišč sicer izjemno redek, lahko privede do kolizije s pravico do kontradiktornega postopka, ki je odraz pravice do s
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Ekonomska analiza in konkurenčno pravo: primer Slovenije

Katarina Zajc, 10.10.2011

Varstvo konkurence, cene

Katarina Zajc, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek V prispevku s teoretičnega in praktičnega vidika obravnavam uporabo kvalitativnih in kvantitativnih testov proizvodnega upoštevnega trga v Sloveniji. Na žalost vpogled v spise posameznih zadev ni bil mogoč, tako da sem o uporabi metod pri definiranju upoštevnega trga lahko le sklepa
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2011(61)
> Oktober(61)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEFG H I J K LM NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov