Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 61)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Članstvo Slovenije v mednarodnih organizacijah

Vasilka Sancin, 10.10.2011

Pravoznanstvo

Vasilka Sancin, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Mednarodne organizacije igrajo v sodobni mednarodni skupnosti pomembno vlogo in imajo tudi velik vpliv na nastajanje, razlago in uporabo mednarodnega prava ter na sankcioniranje kršitev mednarodnopravnih obveznosti. Ker posamezne države po ustanovitvi organizacij nimajo več popolneg
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti - kje smo in kam gremo

Goran Šuler, 10.10.2011

Lastnina in druge stvarne pravice

Goran Šuler, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Prispevek v prvem delu obravnava dosedanji normativni razvoj področja ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti. V tem obdobju so se izoblikovali vsi glavni instituti, vprašanja so se urejala vedno bolj natančno, področje pa se je hkrati izoblikovalo
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Konkurenčno pravo in varstvo okolja

Rajko Knez, 10.10.2011

Varstvo konkurence, cene

Rajko Knez, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtor analizira pristop EU do vprašanj varstva okolja, ki morajo biti vključena v vsako, torej tudi v konkurenčno politiko Evropske unije. Pri tem razvojno opiše pristop, ki je veliko obetal, predvsem, ko gre za odločanje pri vprašanjih, kdaj so sporazumi med podjetji, kot tipična p
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Ekonomska analiza in konkurenčno pravo: primer Slovenije

Katarina Zajc, 10.10.2011

Varstvo konkurence, cene

Katarina Zajc, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek V prispevku s teoretičnega in praktičnega vidika obravnavam uporabo kvalitativnih in kvantitativnih testov proizvodnega upoštevnega trga v Sloveniji. Na žalost vpogled v spise posameznih zadev ni bil mogoč, tako da sem o uporabi metod pri definiranju upoštevnega trga lahko le sklepa
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Lastninskopravni režim javnih cest - občinske javne ceste v praksi

Marija Krisper Kramberger, 10.10.2011

Lastnina in druge stvarne pravice

Marija Krisper-Kramberger, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtorica obravnava probleme, ki v praksi nastajajo, če občinske javne ceste potekajo po zemljiščih v zasebni lasti. Najprej prikaže pravno ureditev javnih cest in možnosti države, da sankcionira protipravno ravnanje občin. Nato predstavi odločitve Ustavnega sodišča o pobudah lastnik
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Razkritje dokazov med privilegijem zoper samoobtožbo in vsebinsko pravičnostjo

Aleš Galič, 10.10.2011

Civilni sodni postopki

Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek V slovenskem pravdnem postopku je dostop stranke do listin, ki so v posesti nasprotne stranke in ki so za to stranko neugodne, omejen. Tradicionalno velja pravilo, da nihče ni dolžan pomagati nasprotniku, da ga premaga. Izkušnje in novejši razvoj v tujih pravnih redih kažejo, da je
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Prizadevanja Slovenije za človekove pravice

Eva Tomič, 10.10.2011

Človekove pravice

Eva Tomič, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Slovenija, katere polpretekla zgodovinska izkušnja krepi njeno verodostojnost, kar zadeva človekove pravice in temeljne svoboščine, se od osamosvojitve zavzema za strožje norme in standarde na tem področju ter njihovo uresničevanje; s članstvom v EU pa se je njen glas še okrepil. Ta
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Mednarodno pravo in odnosi s sosednjimi državami

Mirjam Škrk, 10.10.2011

Pravoznanstvo

Mirjam Škrk, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtorica obravnava mednarodnopravne odnose Slovenije s sosednjim državami. Načelo dobrososedskih odnosov je za Slovenijo temeljnega pomena. Slovenija je obalna država Jadranskega morja. Meji na Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. Z vidika mednarodnega prava so sosedski odnosi m
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Ustavnosodni elementi odločanja Sodišča EU

Maja Brkan, 10.10.2011

Pravoznanstvo, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Brkan, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Prispevek gradi na tezi, da ima Sodišče EU nekatere ustavnosodne pristojnosti. Sodišča EU sicer ne moremo šteti za ustavno sodišče v tistem pomenu besede, v katerem se ta pojem uporablja v državah članicah, kljub temu pa ima številne pristojnosti ustavnosodne narave, ki jih lahko pr
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Uporaba prava Evropske unije v Republiki Sloveniji

Matej Accetto, 10.10.2011

Pravoznanstvo, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Matej Accetto, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Prispevek se posveča teoretičnim in praktičnim vidikom uporabe prava EU v državah članicah in še posebno v Sloveniji. Uvodoma povzame zahteve glede uporabe, kot jih narekuje pravo EU, vključno s sodno prakso Sodišča EU, nato pa analizira izbrana problematična vprašanja z vidika naci
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Prava mera odškodninskega prava

Ada Polajnar Pavčnik, 10.10.2011

Obligacije

Ada Polajnar-Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek V prispevku avtorica obravnava nove težnje, ki se pojavljajo v našem odškodninskem pravu. Njihov cilj je, da se oškodovancu na vsak način povrne škoda, ne glede na položaj povzročitelja škode. Podrobneje analizira institut kaznovalne odškodnine, ki izvira iz anglo-ameriškega sistema
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Nekatera metodološka (ne)soglasja razumevanja ustave

Marijan Pavčnik, 10.10.2011

Pravoznanstvo

Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Razlaga ustave je ena od vrst razlage pravnih besedil. Za razlago gre samo dotlej, dokler je pravni pomen hkrati tudi besedni oziroma eden od besednih pomenov pravnega besedila. V naravi jezikovnega razumevanja pravnih besedil je, da nobeno besedilo ne more popolnoma zanesljivo
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Etični temelji (ustavno)sodnega odločanja

Miro Cerar, 10.10.2011

Pravoznanstvo

Miro Cerar, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Pravno odločanje vsakega ustavnega ali drugega sodnika je pod vplivom njegove etike. To je treba ustrezno razlikovati od sodnikove osebne morale, običajev, prava in drugih vrednotno-normativnih pojavnosti. Sodnikova etika ne zajema le kodificirane sodniške etike, temveč tudi druge p
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Vprašanje enotne sodne prakse

Jan Zobec, 10.10.2011

Pravoznanstvo

Jan Zobec, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Prava ne ustvarja samo zakonodajna oblast. Njen prispevek je "samo" golo zakonsko besedilo. Vse drugo ustvari sodstvo. Zato je enotna sodna praksa (čeprav večinoma instrumentalna) pomembna ustavna vrednota. Čeprav jo morajo sodišča vselej upoštevati, ni absolutno zavezujoča. Od nje
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Ureditev neposrednih plačil podizvajalcem

Blaž Hrastnik, 10.10.2011

Obligacije

Blaž Hrastnik, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Članek obravnava pravni institut neposrednih plačil podizvajalcem kot izjemo v sistemu relativnih obligacijskih razmerij, ki hkrati pomeni enega od možnih načinov izboljševanja plačilne discipline in posledično likvidnosti gospodarstva. Uvodoma so kratko predstavljene primerjalne ur
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Uporaba pravil EU o začasnih odredbah v sporih pred nacionalnimi sodišči

Jorg Sladič, 10.10.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Civilni sodni postopki

Jorg Sladič, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Članek analizira pomen pravil EU za začasne odredbe v Sloveniji. Najprej je podana analiza pojma neposredne in posredne uprave EU, nato sta obravnavana instituta institucionalne in procesne avtonomije držav članic ter enotne razlage in uporabe prava EU. Zadnja dva dela se ukvarjata
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Prenova delovne zakonodaje - kdaj in kako

Nataša Belopavlovič, 10.10.2011

Delovna razmerja

Nataša Belopavlovič, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtorica predstavlja razloge za spremembo in cilje, ki naj bi jih dosegli s prenovo delovne zakonodaje. Pri tem nakazuje nekatere rešitve, s katerimi bi odpravili pomanjkljivosti in nejasnosti, ki so se v času več kot osemletne uporabe veljavnega zakona o delovnih razmerjih pokazale
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Vsebina PID št.7/2011

Avtor ni naveden, 10.10.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 6-7/2011KORPORACIJSKO UPRAVLJANJE - UPRAVLJAVSKA STRUKTURA (VKLJUČNO Z GOSPODARSKIMI DRUŽBAMI V LASTI DRŽAVE) stran 971 Marijan Kocbek UPRAVLJAVSKE STRUKTURE KAPITALSKIH DRUŽB IN NJIHOV VPLIV NA RAZMERJE MED LASTNIKI, NADZORNIKI IN POSLOVODSTVOM GOVERNANCE STRUCTU
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Nekateri dodatni pogledi na problematiko izbrisa družb iz sodnega registra

Saša Prelič, 10.10.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek V članku avtor obravnava institut izbrisa družbe iz sodnega registra ter predstavlja argumente v prid ohranitve veljavne pravne ureditve. Ključne besede: izbris družbe iz sodnega registra, odgovornost družbenikov za obveznosti, zaščita upnikov Abstract The author
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Odgovornost za obveznosti (zaradi nelikvidnosti) izbrisanih družb v Avstriji in Nemčiji ter "spregled pravne osebnosti" v Sloveniji

Franz Serajnik, 10.10.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Franz Serajnik, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtor obravnava vprašanje jamstva družbenikov zaradi nelikvidnosti izbrisanih družb v Sloveniji in to ureditev primerja z ureditvijo v Avstriji in Nemčiji, ki je povsem drugačna. Slovenska ureditev po mnenju avtorja krši temelje evropskega pa tudi slovenskega korporacijskega prava.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Koga naj varuje delovna zakonodaja

Darja Senčur Peček, 10.10.2011

Delovna razmerja

Darja Senčur-Peček, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Prispevek obravnava definicijo delovnega razmerja, merila, po katerih se prepozna delovno razmerje, in aktualna vprašanja opredelitve delavca. Nadalje obravnava varstvo ekonomsko odvisnih oseb, kot je urejeno v nekaterih evropskih državah. Glede na spremenjene oblike dela obstoječa
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Verižno pobotanje

Danila Djokić, 10.10.2011

Obligacije

Danila Djokić, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Članek obravnava pravne podlage in značilnosti odprave finančne nediscipline z verižnim (večstranskim) pobotom. Analizira pobotanje po civilnem pravu in ocenjuje dosežene rezultate. Ključne besede: zamuda, dolžnik, upnik, pobotanje, asignacija, cesija, ZPreZP, pogodbena obv
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Varstvo uradne, vojaške in poslovne tajnosti v civilnem sodnem postopku

Vesna Bergant Rakočević, 10.10.2011

Civilni sodni postopki

Vesna Bergant-Rakočević, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Prispevek obravnava ureditev varstva uradne, vojaške in poslovne tajnosti v civilnem sodnem postopku. Interes varovanja tajnosti v civilnem postopku, ki je v praksi sodišč sicer izjemno redek, lahko privede do kolizije s pravico do kontradiktornega postopka, ki je odraz pravice do s
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Povezave med mednarodno, evropsko in nacionalno ravnjo pri regulaciji finančnega trga

Janja Hojnik, 10.10.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Janja Hojnik, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtorica izhaja iz očitnega dejstva, da se trg ne more sam regulirati. Članek podaja vpogled v regulacijske aktivnosti mednarodnih finančnih regulatorjev in institucij EU, katerih namen je z natančnejšimi in strožjimi pravili povečati preglednost in varnost finančnega trga in s tem
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄6-7

Argumentacija v pravu EU z vidika njegove avtonomnosti (prepletanje nacionalnega, evropskega in mednarodnega prava)

Marko Ilešič, 10.10.2011

Pravoznanstvo, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Marko Ilešič, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Ker "pravni sistem" EU nedvomno boleha za pomanjkanjem konsistentnosti, vključno z različnimi tradicijami, sistemi pravniškega izobraževanja in družbenimi razmerami, je razlaga teh pravil posebej zahtevno opravilo. To je že pred desetletji ugotovilo Sodišče EU v klasični sodbi CILFI
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2011(61)
> Oktober(61)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEFG H I J K LM NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov