Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 55)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Delnice brez nominalnega zneska in najnižji znesek osnovnega kapitala delniških družb

dr. Krešo Puharič, 7.10.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD Pričujoči prispevek bo osredinjen predvsem na oblikovanje obrisnih odgovorov na pravna vprašanja - de lege leta in de lege ferenda - o določbah ZGD o najnižjem osnovnem kapitalu delniške družbe in najnižjem nominalnem znesku delnic, in sicer predvsem v luči razvojnosti prava kapitalskih d...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Prenova ali nov model kazenskega postopka?

Avtor ni naveden, 7.10.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Podjetje in delo, 6-7/2004UVOD Prvi slovenski Zakon o kazenskem postopku (ZKP) je bil sprejet oktobra 1994.(*1) Od tedaj je bil že šestkrat noveliran;(*2) v prihodnjih mesecih pa se nam ponovno obeta nova, torej že sedma novela, ki bo morala na novo urediti stvarne omejevalne ukrepe.(*3) Če poskušamo najti vzroke za tako ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Enotna in ustaljena sodna praksa v kazenskih zadevah (pomen odločb Vrhovnega sodišča za sodno prakso)

Marko Šorli, 7.10.2004

Sodišča, 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek

Marko Šorli, Podjetje in delo, 6-7/2004I. UVOD Vladavina prava zahteva enotnost pravnega sistema in enoten koncept zakonitosti. V nasprotju z anglosaksonskim pravnim sistemom, v katerem sodnika vežejo sodbe višjih sodišč v skladu z načelom stare decisis, je sodnik v (našem) sistemu kodificiranega prava pri odločanju vezan (le) na usta...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Zasnova predhodnega postopka v predlaganem modelu

dr. Zvonko Fišer, 7.10.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Zvonko Fišer, Podjetje in delo, 6-7/2004I. UVOD Nekdaj je veljalo, da veliki zakoni(ki) nastajajo v dveh različnih zgodovinskih situacijah. Po prvi različici nastanejo po velikih zgodovinskih spremembah, ko ima tisti, ki je takšno spremembo izpeljal, tako veliko politično moč (ter voljo in željo - pogosto pa še vizijo), da jo lahko ure...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

EVROPSKO PRAVO: PRAVNE OSEBE V EU: Prihodnost unifikacije pravnih oseb v EU: od uredb do sodb

dr. Verica Trstenjak, 7.10.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD V okviru EU poteka harmonizacija številnih pravnih področij. To na primer velja za potrošniško pravo, pripravlja se predlog evropskega civilnega zakonika, osnutki evropskega pogodbenega zakonika, napreduje priprava predlogov nekaterih delov evropskega odškodninskega prava in celo "evropei...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Zasnova vmesne faze in glavne obravnave v predlaganem modelu

Primož Gorkič, 7.10.2004

Kazenski postopek

Primož Gorkič, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD Prispevek naj služi kratki predstavitvi rešitev, ki jih prevzema model kazenskega postopka, kot se je izoblikoval v raziskavi Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani "Izhodišča za modernizacijo kazenskega postopka v Sloveniji", in sicer glede tako imenovane vmesne faze po...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Evropska zadruga in Evropsko gospodarsko interesno združenje – Zakaj pravne osebe na ravni prava

Jorg Sladič, 7.10.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Zadruge

Jorg Sladič, Podjetje in delo, 6-7/2004Z Uredbo Sveta z dne 22. julija 2003 o statutu evropske zadruge (societas cooperativa europaea oziroma SCE)(*1) je bila ustvarjena tretja oblika pravne osebe supranacionalne narave(*2) na evropski ravni. Pravna teorija uporablja tudi pojme, kot so pravne osebe prava Skupnosti.(*3) Poleg te uredbe je...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Evropska komisija, Svet ministrov in Evropski svet v novi evropski Ustavi

Sebastian Nerad, 7.10.2004

Človekove pravice

Sebastian Nerad, Podjetje in delo, 6-7/2004Evropska komisija, Svet ministrov in Evropski svet sestavljajo institucionalni trikotnik Evropske unije (EU), ki je s skupnim delovanjem in medsebojnim vplivanjem politična in pravna gonilna sila evropske integracije. Namen prispevka je predstaviti te tri institucije EU, s poudarkom na spremembah, k...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Med duhom in črko primera: nosilni, postranski razlogi in ločena mnenja

dr. Marko Novak, 7.10.2004

Kultura in umetnost

dr. Marko Novak, Podjetje in delo, 6-7/20041. SPLOŠNO O NOSILNIH IN POSTRANSKIH RAZLOGIH SODNE ODLOČITVE Naj uvodoma poudarim, da z nosilnimi in postranskimi razlogi sodne odločitve mislim rationes decidendi in obiter dicta. Izraz "nosilni razlogi" se nekako že uveljavlja v slovenskem pravnem izrazju,(*1) izraz "postranski razlogi," ki ga...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Adversarni model proti inkvizitornemu: ali gre v kazenskem postopku za resnico?

Mitja Jelenič-Novak, 7.10.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Mitja Jelenič-Novak, Podjetje in delo, 6-7/2004I. UVOD O tem, vsaj navidezno že povsem zlorabljenem vprašanju, sem se namenil pisati v tem svojem prispevku predvsem zato, ker se mu ob razpravi o novem modelu kazenskega postopka preprosto ni mogoče izogniti. Vnaprej je namreč jasno, da gre za vprašanje, na katerem se bodo lomila kopja strokovn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Amerikanizacija odškodninskega prava

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, 7.10.2004

Obligacije

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/20041. RAZLIČNA IZHODIŠČA ODŠKODNINSKEGA PRAVA V ZDA IN V EVROPI Čemu takšen naslov, ki ima tudi negativen naboj? Uvodoma želim poudariti, da nimam ničesar proti kateremukoli (pa tudi ne ameriškemu) pravu, sem pa nasprotnica nekritičnega privzemanja in presajanja tujih pravil v naš pravni red, saj se...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Omejitev višine odgovornosti v 21. stoletju

Patrick Vlačič, 7.10.2004

Obligacije

Patrick Vlačič, Podjetje in delo, 6-7/2004I. UVOD Naslov referata je sintagma, ki se poskuša v največji meri približati temu, kar ta institut civilnega prava pomeni. Osnovno načelo odškodninskega prava je, seveda poleg neminem laedere, da mora tisti, ki je povzročil škodo, le-to v celoti povrniti.(*1) Načelo popolne odškodnine je določen...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Ustava, konstitucionalizem in demokracija

dr. Franc Grad, 7.10.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Franc Grad, Podjetje in delo, 6-7/20041. USTAVA IN KONSTITUCIONALIZEM Kategorije ustavnega prava, kot so ustava (v formalnem in materialnem pomenu), konstitucionalizem, neposredna in posredna demokracija, federalizem in konfederalizem ter druge, so seveda nastale v razvoju države in prava in niso v celoti uporabne za razmere v EU, ve...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Nekateri vidiki obvladovanja tveganj z opcijami

dr. Katarina Zajc, 7.10.2004

Obligacije, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Katarina Zajc, Podjetje in delo, 6-7/2004I. UVOD Vsakdo, kdor se ukvarja s transakcijami, je posredno ali neposredno soočen s tveganjem. Ali je in koliko je posamezen subjekt pripravljen nositi tveganje pri določenem donosu, pa je odvisno predvsem od njegovega odnosa do tveganja.(*1), (*2) Čeprav tveganje vedno obstaja, se ga da do dol...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Sodstvo v Evropski uniji

Aleš Zalar, 7.10.2004

Sodišča

Aleš Zalar, Podjetje in delo, 6-7/20041. SODSTVO IN NOVI KONSTITUCIONALIZEM V EU Pravna teorija zelo pozorno obravnava proces konstitucionalizma v EU.(*1) Za potrebe te razprave in v luči Pogodbe o ustavi za Evropo bi s konstitucionalizmom lahko povezovali štiri pomene tega pojma, in sicer filozofska vprašanja, ki obkrožajo obstoj us...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Človekove pravice v Ustavi za Evropo(*1)

dr. Ciril Ribičič, 7.10.2004

Človekove pravice

dr. Ciril Ribičič, Podjetje in delo, 6-7/20041. USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE IN ČLOVEKOVE PRAVICE Ustava Republike Slovenije je človekove pravice uredila zgledno. V preambuli so človekove pravice in svoboščine opredeljene (poleg Temeljne ustavne listine in načela narodove samoodločbe) kot najpomembnejše izhodišče celotne ustavne ureditve. V n...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Ustavnosodna praksa o argumentu precedensa (pred "rednimi" sodišči)

dr. Aleš Galič, 7.10.2004

Ustavno sodišče

dr. Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD Po 125. členu Ustave je sodišče pri odločanju vezano le na ustavo in zakon in sodna praksa (tako kot je tudi sicer značilno za kontinentalni pravni krog) ni opredeljena kot obvezen pravni vir. Vendar pa prek ustavne zahteve po enakosti pred zakonom tudi sodna praksa dobiva podobno moč, ko...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Standardizirani finančni instrumenti

Sonja Zver-Gabrijelčič, 7.10.2004

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Sonja Zver-Gabrijelčič, Podjetje in delo, 6-7/2004Če želimo spoznati standardizirane izvedene finančne instrumente, moramo najprej pojasniti, kateri so njihovi nosilci in osnovne značilnosti izvedenih finančnih instrumentov. 1. FINANČNI INSTRUMENTI Pod pojmom finančni instrumenti razume stroka več instrumentov. Tako na primer Webbrov slovar(*...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Odkupna pravica in finančni leasing nepremičnin

dr. Renato Vrenčur, 7.10.2004

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

dr. Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 6-7/2004UVOD Odkupna pravica spada med tiste obligacijske pravice, ki jih taksativno našteva Zakon o zemljiški knjigi - ZZK-1(*1) v drugem odstavku 13. člena kot pravice, ki se lahko vpisujejo v zemljiško knjigo. Odkupna pravica je obligacijska pravica, na podlagi katere sme upravičenec stvar odkupiti od...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Korporacijski vidiki delniških opcij

Nataša Samec, 7.10.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nataša Samec, Podjetje in delo, 6-7/20041. KORPORACIJSKI RAZLOGI ZA UVEDBO DELNIŠKIH OPCIJ IN UVODNE OPREDELITVE Delniške opcije so sistemi finančne spodbude za zaposlene, zlasti vodstvene delavce, ki imajo koreninine v državah anglosaškega območja (ZDA, Kanada in Velika Britanija). Globalizacija gospodarstva in s tem povezana mednarod...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Pojem in pravna narava opcij

dr. Miha Juhart, 7.10.2004

Obligacije

dr. Miha Juhart, Podjetje in delo, 6-7/20041. POJEM OPCIJ Izraz opcija niti v domači niti v tuji literaturi nima povsem natančno določenega pomena. Ugotovimo pa lahko, da se s tem izrazom opisujejo različni pravni položaji in pravna razmerja, ki določeni osebi (opcijski upravičenec) zagotavljajo možnost, da samostojno z enostranskim ravna...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Dileme nagrajevanja članov uprav z opcijami

Matjaž Logar, 7.10.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matjaž Logar, Podjetje in delo, 6-7/2004UVOD Ena bolj raziskovanih tem v zadnjem času je nagrajevanje članov uprav. V zadnjem času so se prejemki članov uprav največjih svetovnih družb še posebej močno zvišali.(*1) Povečale so se tudi razlike med prejemki članov uprav in drugih zaposlenih. Povečalo pa se je tudi razmerje med fiksnimi p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Enotna in ustaljena sodna praksa v civilnih in gospodarskih zadevah

Franc Testen, 7.10.2004

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Franc Testen, Podjetje in delo, 6-7/20041. ENOTNA IN USTALJENA (UTEČENA) SODNA PRAKSA Zakon o sodiščih (ZS - Uradni list RS, št. 19/94 - s spremembami) v 109. členu določa, da Vrhovno sodišče skrbi za enotno sodno prakso. Enako odločanje v enakih zadevah je pomemben element pravne države: zagotavlja enakost, predvidljivost in stabilnos...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Vloga ustavnega sodišča in pomen njegovih odločitev za prakso sodišč

dr. Dragica Wedam-Lukić, 7.10.2004

Ustavno sodišče

dr. Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD 1. V državah, v katerih je za presojo ustavnosti predpisov pristojno kar najvišje sodišče v državi (na primer v ZDA), to hkrati opravlja funkcijo vrhovnega in ustavnega sodišča, kar poenostavljeno rečeno pomeni, da hkrati preizkuša tako pravilnost odločitev nižjih sodišč kot skladnost upo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Davki in pravne osebe v Evropski uniji: problematika obdavčitve pravnih oseb

Andrej Šircelj, 7.10.2004

Davek od dohodka pravnih oseb

Andrej Šircelj, Podjetje in delo, 6-7/2004UVOD Danes se v strokovnih, političnih, gospodarskih krogih ne razpravlja o tem, ali so davki nujni ali ne. Skoraj v vseh državah - vsekakor pa je v vseh državah EU (Evropske unije) in OECD (Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj) široko sprejeto spoznanje, da so davki oziroma prihodki o...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2004(55)
> Oktober(55)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEF G H IJ K L M N OP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov