Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 55)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Evropska zadruga in Evropsko gospodarsko interesno združenje – Zakaj pravne osebe na ravni prava

Jorg Sladič, 7.10.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Zadruge

Jorg Sladič, Podjetje in delo, 6-7/2004Z Uredbo Sveta z dne 22. julija 2003 o statutu evropske zadruge (societas cooperativa europaea oziroma SCE)(*1) je bila ustvarjena tretja oblika pravne osebe supranacionalne narave(*2) na evropski ravni. Pravna teorija uporablja tudi pojme, kot so pravne osebe prava Skupnosti.(*3) Poleg te uredbe je...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Zasnova predhodnega postopka v predlaganem modelu

dr. Zvonko Fišer, 7.10.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Zvonko Fišer, Podjetje in delo, 6-7/2004I. UVOD Nekdaj je veljalo, da veliki zakoni(ki) nastajajo v dveh različnih zgodovinskih situacijah. Po prvi različici nastanejo po velikih zgodovinskih spremembah, ko ima tisti, ki je takšno spremembo izpeljal, tako veliko politično moč (ter voljo in željo - pogosto pa še vizijo), da jo lahko ure...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Enotna in ustaljena sodna praksa v kazenskih zadevah (pomen odločb Vrhovnega sodišča za sodno prakso)

Marko Šorli, 7.10.2004

Sodišča, 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek

Marko Šorli, Podjetje in delo, 6-7/2004I. UVOD Vladavina prava zahteva enotnost pravnega sistema in enoten koncept zakonitosti. V nasprotju z anglosaksonskim pravnim sistemom, v katerem sodnika vežejo sodbe višjih sodišč v skladu z načelom stare decisis, je sodnik v (našem) sistemu kodificiranega prava pri odločanju vezan (le) na usta...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Vsebina in pomen reforme konkurenčnega prava EU za slovensko pravo

dr. Peter Grilc, 7.10.2004

Varstvo konkurence, cene

dr. Peter Grilc, Podjetje in delo, 6-7/2004UVOD Reformo konkurenčnega prava v EU in njeni vplivi na ureditev v državah članicah ter na gospodarske subjekte smo kot projekt na pravniških dnevih obravnavali leta 2000,(*1) ko smo ugotavljali tudi razloge zanjo. Danes lahko reformo predstavimo in delno ocenimo ter napovemo njene slabosti, čez...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Postopek pred delovnimi sodišči

Marta Klampfer, 7.10.2004

Sodišča

Marta Klampfer, Podjetje in delo, 6-7/2004I. UVOD Želja po zagotovitvi pravice do sodnega varstva brez nepotrebnega odlašanja oziroma pravice do sojenja v razumnem roku, zlasti s ciljem zmanjševanja sodnih zaostankov, je zakonodajalca vodila k spremembi veljavne procesne zakonodaje, ki je urejala postopek pred delovnimi sodišči. V letu 1...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Enotna in ustaljena sodna praksa v civilnih in gospodarskih zadevah

Franc Testen, 7.10.2004

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Franc Testen, Podjetje in delo, 6-7/20041. ENOTNA IN USTALJENA (UTEČENA) SODNA PRAKSA Zakon o sodiščih (ZS - Uradni list RS, št. 19/94 - s spremembami) v 109. členu določa, da Vrhovno sodišče skrbi za enotno sodno prakso. Enako odločanje v enakih zadevah je pomemben element pravne države: zagotavlja enakost, predvidljivost in stabilnos...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Argument sodnega (pravnega) precedensa (Čemu razprava o pomenu sodne prakse?)(*1)

dr. Marijan Pavčnik, 7.10.2004

Sodišča, Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2004Sodniškemu pravu ni mogoče uteči in se zateči le pod okrilje zakona, ki naj bi bil vsebinsko toliko popoln, da izključuje normativno konkretizacijo, ki jo opravljajo sodišča. Na drugi strani je res tudi, da sta evropskokontinentalni pravni sistem in precedenčno pravo (anglo-ameriška pravna družina) ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Davki in pravne osebe v Evropski uniji: problematika obdavčitve pravnih oseb

Andrej Šircelj, 7.10.2004

Davek od dohodka pravnih oseb

Andrej Šircelj, Podjetje in delo, 6-7/2004UVOD Danes se v strokovnih, političnih, gospodarskih krogih ne razpravlja o tem, ali so davki nujni ali ne. Skoraj v vseh državah - vsekakor pa je v vseh državah EU (Evropske unije) in OECD (Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj) široko sprejeto spoznanje, da so davki oziroma prihodki o...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Pomen sodne prakse SES in nemškega delovnega prava za slovensko delovno pravo

dr. Marko Brus, 7.10.2004

Sodišča, Delovna razmerja

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 6-7/2004UVOD V letih 2002-2004 je bil večji del najpomembnejše dotedanje slovenske delovno-pravne zakonodaje razveljavljen in nadomeščen z novo; poleg tega se je v letu 2004 začelo uporabljati še evropsko delovno pravo. Namen tega sestavka je na kratko raziskati, na katerih področjih, v kolikšni meri in ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Družba XY Ltd – nujnost poznavanja statusnih oblik v drugih državah članicah EU

dr. Tomaž Keresteš, 7.10.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Tomaž Keresteš, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD Z vstopom v EU se odpira vprašanje delovanja tujih statusnih oblik gospodarskih družb v Republiki Sloveniji. Smiselno enako vprašanje je dvignilo precej prahu tudi v drugih državah EU, predvsem v zvezi s statusno obliko Private company limited by shares (v nadaljevanju: Ltd), ki jo pozna ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Unitarne pravice industrijske lastnine v EU – izziv za pravne osebe

Martina Repas, 7.10.2004

Intelektualna lastnina

Martina Repas, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD Pravo intelektualne lastnine je predmet zakonodajnega urejanja Skupnosti. Ta je na tem področju sprejela številne pravne akte v obliki direktiv in uredb. Namen direktiv je harmonizacija tega pravnega področja zaradi velikih razlik v nacionalni zakonodaji držav članic EU ter zaradi dosegan...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Med duhom in črko primera: nosilni, postranski razlogi in ločena mnenja

dr. Marko Novak, 7.10.2004

Kultura in umetnost

dr. Marko Novak, Podjetje in delo, 6-7/20041. SPLOŠNO O NOSILNIH IN POSTRANSKIH RAZLOGIH SODNE ODLOČITVE Naj uvodoma poudarim, da z nosilnimi in postranskimi razlogi sodne odločitve mislim rationes decidendi in obiter dicta. Izraz "nosilni razlogi" se nekako že uveljavlja v slovenskem pravnem izrazju,(*1) izraz "postranski razlogi," ki ga...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Usklajenost sodne prakse na višjih sodiščih v civilnih zadevah

Nina Betetto, 7.10.2004

Sodišča

Nina Betetto, Podjetje in delo, 6-7/2004UVOD V kontinentalnem pravnem sistemu je pravno odločanje razpeto med življenjskim primerom in formalnim pravnim virom, zato mora odločitev pomeniti vrednostno sintezo, ki življenjski primer ovrednoti glede na normativno izhodišče in ki normativno izhodišče pomensko določi glede na življenjski pr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Urad RS za varstvo konkurence: Reforma in UVK po spremembi in pred novo spremembo ZPOmK

Andrej Plahutnik, 7.10.2004

Varstvo konkurence, cene

Andrej Plahutnik, Podjetje in delo, 6-7/2004UVOD Stabilnost določenega sistema, pa čeprav jo je mogoče opredeliti že kot določeno konservativnost, je na prvi pogled znak urejenosti, posebej če to velja za celoten sklop pravil, ki naj bi na določenem zaokroženem področju zagotavljal pravno varnost. Spremembe, predvsem če so velike in pogost...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Razvojne težnje v evropskem pravu nelojalne konkurence in varstva potrošnikov

Damjan Možina, 7.10.2004

Varstvo konkurence, cene

Damjan Možina, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD Veliko sekundarnih pravnih aktov Skupnosti se loteva vprašanj prava nelojalne konkurence, ki so povezana predvsem z oglaševanjem. Vendar pa o evropskem pravu nelojalne konkurence kot celovitem in koherentnem pravnem poenotenju na evropski ravni zaenkrat ne moremo govoriti. Skupnost je z z...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Javne službe in javni zavodi

dr. Gorazd Trpin, 7.10.2004

Gospodarske javne službe (komunala)

dr. Gorazd Trpin, Podjetje in delo, 6-7/2004Javna služba je eno osrednjih vprašanj ureditve posameznih dejavnosti, katerih izvajanje mora v večji ali manjši meri zagotavljati država. Razlogi, zaradi katerih mora posamezno dejavnost zagotavljati država, so različni, skupni imenovalec pa jim je odsotnost delovanja tržnih mehanizmov pri njihovem...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Vpliv politike varstva potrošnikov v EU na slovensko pravo doslej in v prihodnosti

dr. Rajko Knez, 7.10.2004

Trgovina

dr. Rajko Knez, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD Pred Zakonom o varstvu potrošnikov(*2) je bilo potrošniško pravo v Sloveniji (in Jugoslaviji) manj prepoznavno. Pojem potrošnika je bil prvič omenjen v zvezni Uredbi o trgovanju, trgovskih podjetjih in trgovinah(*3) leta 1955. V tem času so se oblikovali potrošniški sveti, da bi se s sode...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Nekatera vprašanja podelitve javnega pooblastila

dr. Rajko Pirnat, 7.10.2004

Obligacije

dr. Rajko Pirnat, Podjetje in delo, 6-7/20041. OPREDELITEV JAVNEGA POOBLASTILA Najširše je mogoče opredeliti javno pooblastilo kot pravico posameznikov in organizacij, ki niso državni organi, da izvršujejo funkcije uprave. Javno pooblastilo je ustavnopravni institut, urejen v drugem odstavku 121. člena Ustave, poleg tega pa se nanj nanašaj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Dva nova instituta pred slovenskimi sodišči: amicus curiae in preliminary rulings

Ana Vlahek, 7.10.2004

Sodišča

Ana Vlahek, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD Letošnji 1. maj za Evropsko unijo in njeno politiko konkurence ne pomeni prelomnice le zaradi širitve. Tega dne se je namreč začela uporabljati v novih članicah manj, v stari Uniji pa veliko bolj poznana in pogosto kritično obravnavana 16. decembra 2002 sprejeta Uredba 1/2003 o implementa...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Reforma in Komisija ter Sodišče prve stopnje

dr. Klemen Podobnik, 7.10.2004

Sodišča

dr. Klemen Podobnik, Podjetje in delo, 6-7/2004UVOD Reforma konkurenčnega prava EU še ni končana. Nasprotno, mogoče je trditi, da se je šele dobro začela. Po sprejetju in začetku veljavnosti dveh temeljnih zakonodajnih dokumentov - Uredbe 1/2003 in Uredbe 139/2004 - nezadržno prihaja čas pravne in dejanske negotovosti ter obdobje prilagajanja...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

O prenosu pristojnosti z države na paradržavne in nedržavne organizacije: "razdržavljenje" države?

dr. Bojan Bugarič, 7.10.2004

Uprava

dr. Bojan Bugarič, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD: "RAZDRŽAVLJENJE" DRŽAVE - POT K UČINKOVITI UPRAVI? Prenos pristojnosti z državne uprave na različne paradržavne in nedržavne organizacije je danes močan trend pri reformah državne uprave v svetu. Zanimivo je, da velika večina držav na simbolni ravni nekritično sprejema novo ideologijo "r...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Amerikanizacija odškodninskega prava

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, 7.10.2004

Obligacije

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/20041. RAZLIČNA IZHODIŠČA ODŠKODNINSKEGA PRAVA V ZDA IN V EVROPI Čemu takšen naslov, ki ima tudi negativen naboj? Uvodoma želim poudariti, da nimam ničesar proti kateremukoli (pa tudi ne ameriškemu) pravu, sem pa nasprotnica nekritičnega privzemanja in presajanja tujih pravil v naš pravni red, saj se...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Odškodninska odgovornost šole

dr. Barbara Novak, 7.10.2004

Obligacije

dr. Barbara Novak, Podjetje in delo, 6-7/2004A) SPLOŠNO Škoda, za katero odgovarja šola,(*1) lahko nastane z aktivno kršitvijo pravnih dolžnosti ali z njihovo opustitvijo. Njen neposredni povzročitelj je delavec šole:(*2) učitelj, šolski psiholog, ravnatelj, hišnik, snažilka, ali katera koli druga oseba, ki opravlja delo v interesu šole.(*3...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Odškodninska odgovornost države

Martina Bukovec, 7.10.2004

Obligacije

Martina Bukovec, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD S problemi pravne ureditve delovanja države in odškodninske odgovornosti v zvezi z njim se srečujemo na različnih ravneh in področjih. V grobem lahko delovanje države strnemo v dve skupini, in sicer oblastveno (iure imperii) in neoblastveno delovanje (iure gestionis), pri čemer gre za cel...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Nekateri vidiki obvladovanja tveganj z opcijami

dr. Katarina Zajc, 7.10.2004

Obligacije, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Katarina Zajc, Podjetje in delo, 6-7/2004I. UVOD Vsakdo, kdor se ukvarja s transakcijami, je posredno ali neposredno soočen s tveganjem. Ali je in koliko je posamezen subjekt pripravljen nositi tveganje pri določenem donosu, pa je odvisno predvsem od njegovega odnosa do tveganja.(*1), (*2) Čeprav tveganje vedno obstaja, se ga da do dol...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2004(55)
> Oktober(55)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEF G H IJ K L M N OP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov