Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 55)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Vpliv politike varstva potrošnikov v EU na slovensko pravo doslej in v prihodnosti

dr. Rajko Knez, 7.10.2004

Trgovina

dr. Rajko Knez, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD Pred Zakonom o varstvu potrošnikov(*2) je bilo potrošniško pravo v Sloveniji (in Jugoslaviji) manj prepoznavno. Pojem potrošnika je bil prvič omenjen v zvezni Uredbi o trgovanju, trgovskih podjetjih in trgovinah(*3) leta 1955. V tem času so se oblikovali potrošniški sveti, da bi se s sode...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Usklajenost sodne prakse na višjih sodiščih v civilnih zadevah

Nina Betetto, 7.10.2004

Sodišča

Nina Betetto, Podjetje in delo, 6-7/2004UVOD V kontinentalnem pravnem sistemu je pravno odločanje razpeto med življenjskim primerom in formalnim pravnim virom, zato mora odločitev pomeniti vrednostno sintezo, ki življenjski primer ovrednoti glede na normativno izhodišče in ki normativno izhodišče pomensko določi glede na življenjski pr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Ustavnosodna praksa o argumentu precedensa (pred "rednimi" sodišči)

dr. Aleš Galič, 7.10.2004

Ustavno sodišče

dr. Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD Po 125. členu Ustave je sodišče pri odločanju vezano le na ustavo in zakon in sodna praksa (tako kot je tudi sicer značilno za kontinentalni pravni krog) ni opredeljena kot obvezen pravni vir. Vendar pa prek ustavne zahteve po enakosti pred zakonom tudi sodna praksa dobiva podobno moč, ko...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Vloga ustavnega sodišča in pomen njegovih odločitev za prakso sodišč

dr. Dragica Wedam-Lukić, 7.10.2004

Ustavno sodišče

dr. Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD 1. V državah, v katerih je za presojo ustavnosti predpisov pristojno kar najvišje sodišče v državi (na primer v ZDA), to hkrati opravlja funkcijo vrhovnega in ustavnega sodišča, kar poenostavljeno rečeno pomeni, da hkrati preizkuša tako pravilnost odločitev nižjih sodišč kot skladnost upo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Korporacijski vidiki delniških opcij

Nataša Samec, 7.10.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nataša Samec, Podjetje in delo, 6-7/20041. KORPORACIJSKI RAZLOGI ZA UVEDBO DELNIŠKIH OPCIJ IN UVODNE OPREDELITVE Delniške opcije so sistemi finančne spodbude za zaposlene, zlasti vodstvene delavce, ki imajo koreninine v državah anglosaškega območja (ZDA, Kanada in Velika Britanija). Globalizacija gospodarstva in s tem povezana mednarod...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Odkupna pravica in finančni leasing nepremičnin

dr. Renato Vrenčur, 7.10.2004

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

dr. Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 6-7/2004UVOD Odkupna pravica spada med tiste obligacijske pravice, ki jih taksativno našteva Zakon o zemljiški knjigi - ZZK-1(*1) v drugem odstavku 13. člena kot pravice, ki se lahko vpisujejo v zemljiško knjigo. Odkupna pravica je obligacijska pravica, na podlagi katere sme upravičenec stvar odkupiti od...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Med duhom in črko primera: nosilni, postranski razlogi in ločena mnenja

dr. Marko Novak, 7.10.2004

Kultura in umetnost

dr. Marko Novak, Podjetje in delo, 6-7/20041. SPLOŠNO O NOSILNIH IN POSTRANSKIH RAZLOGIH SODNE ODLOČITVE Naj uvodoma poudarim, da z nosilnimi in postranskimi razlogi sodne odločitve mislim rationes decidendi in obiter dicta. Izraz "nosilni razlogi" se nekako že uveljavlja v slovenskem pravnem izrazju,(*1) izraz "postranski razlogi," ki ga...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Unitarne pravice industrijske lastnine v EU – izziv za pravne osebe

Martina Repas, 7.10.2004

Intelektualna lastnina

Martina Repas, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD Pravo intelektualne lastnine je predmet zakonodajnega urejanja Skupnosti. Ta je na tem področju sprejela številne pravne akte v obliki direktiv in uredb. Namen direktiv je harmonizacija tega pravnega področja zaradi velikih razlik v nacionalni zakonodaji držav članic EU ter zaradi dosegan...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Argument sodnega (pravnega) precedensa (Čemu razprava o pomenu sodne prakse?)(*1)

dr. Marijan Pavčnik, 7.10.2004

Sodišča, Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2004Sodniškemu pravu ni mogoče uteči in se zateči le pod okrilje zakona, ki naj bi bil vsebinsko toliko popoln, da izključuje normativno konkretizacijo, ki jo opravljajo sodišča. Na drugi strani je res tudi, da sta evropskokontinentalni pravni sistem in precedenčno pravo (anglo-ameriška pravna družina) ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Enotna in ustaljena sodna praksa v civilnih in gospodarskih zadevah

Franc Testen, 7.10.2004

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Franc Testen, Podjetje in delo, 6-7/20041. ENOTNA IN USTALJENA (UTEČENA) SODNA PRAKSA Zakon o sodiščih (ZS - Uradni list RS, št. 19/94 - s spremembami) v 109. členu določa, da Vrhovno sodišče skrbi za enotno sodno prakso. Enako odločanje v enakih zadevah je pomemben element pravne države: zagotavlja enakost, predvidljivost in stabilnos...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Družba XY Ltd – nujnost poznavanja statusnih oblik v drugih državah članicah EU

dr. Tomaž Keresteš, 7.10.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Tomaž Keresteš, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD Z vstopom v EU se odpira vprašanje delovanja tujih statusnih oblik gospodarskih družb v Republiki Sloveniji. Smiselno enako vprašanje je dvignilo precej prahu tudi v drugih državah EU, predvsem v zvezi s statusno obliko Private company limited by shares (v nadaljevanju: Ltd), ki jo pozna ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Amerikanizacija odškodninskega prava

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, 7.10.2004

Obligacije

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/20041. RAZLIČNA IZHODIŠČA ODŠKODNINSKEGA PRAVA V ZDA IN V EVROPI Čemu takšen naslov, ki ima tudi negativen naboj? Uvodoma želim poudariti, da nimam ničesar proti kateremukoli (pa tudi ne ameriškemu) pravu, sem pa nasprotnica nekritičnega privzemanja in presajanja tujih pravil v naš pravni red, saj se...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Pojem in pravna narava opcij

dr. Miha Juhart, 7.10.2004

Obligacije

dr. Miha Juhart, Podjetje in delo, 6-7/20041. POJEM OPCIJ Izraz opcija niti v domači niti v tuji literaturi nima povsem natančno določenega pomena. Ugotovimo pa lahko, da se s tem izrazom opisujejo različni pravni položaji in pravna razmerja, ki določeni osebi (opcijski upravičenec) zagotavljajo možnost, da samostojno z enostranskim ravna...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Dileme nagrajevanja članov uprav z opcijami

Matjaž Logar, 7.10.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matjaž Logar, Podjetje in delo, 6-7/2004UVOD Ena bolj raziskovanih tem v zadnjem času je nagrajevanje članov uprav. V zadnjem času so se prejemki članov uprav največjih svetovnih družb še posebej močno zvišali.(*1) Povečale so se tudi razlike med prejemki članov uprav in drugih zaposlenih. Povečalo pa se je tudi razmerje med fiksnimi p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Standardizirani finančni instrumenti

Sonja Zver-Gabrijelčič, 7.10.2004

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Sonja Zver-Gabrijelčič, Podjetje in delo, 6-7/2004Če želimo spoznati standardizirane izvedene finančne instrumente, moramo najprej pojasniti, kateri so njihovi nosilci in osnovne značilnosti izvedenih finančnih instrumentov. 1. FINANČNI INSTRUMENTI Pod pojmom finančni instrumenti razume stroka več instrumentov. Tako na primer Webbrov slovar(*...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Odškodninska odgovornost odvetnikov in notarjev

Bogomir Horvat, 7.10.2004

Odvetništvo in notariat

Bogomir Horvat, Podjetje in delo, 6-7/2004Zaradi razvoja odškodninskega prava med sodobne izzive prav gotovo sodi proučevanje odškodninske odgovornosti različnih profesionalnih skupin, kot so na primer odvetniki, notarji, zdravniki, arhitekti in podobni. Pri delu teh poklicnih skupin je izrednega pomena načelo skrbnosti (diligence), ki se v...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Nekateri vidiki obvladovanja tveganj z opcijami

dr. Katarina Zajc, 7.10.2004

Obligacije, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Katarina Zajc, Podjetje in delo, 6-7/2004I. UVOD Vsakdo, kdor se ukvarja s transakcijami, je posredno ali neposredno soočen s tveganjem. Ali je in koliko je posamezen subjekt pripravljen nositi tveganje pri določenem donosu, pa je odvisno predvsem od njegovega odnosa do tveganja.(*1), (*2) Čeprav tveganje vedno obstaja, se ga da do dol...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Davki in pravne osebe v Evropski uniji: problematika obdavčitve pravnih oseb

Andrej Šircelj, 7.10.2004

Davek od dohodka pravnih oseb

Andrej Šircelj, Podjetje in delo, 6-7/2004UVOD Danes se v strokovnih, političnih, gospodarskih krogih ne razpravlja o tem, ali so davki nujni ali ne. Skoraj v vseh državah - vsekakor pa je v vseh državah EU (Evropske unije) in OECD (Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj) široko sprejeto spoznanje, da so davki oziroma prihodki o...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Od federacije do (kon)federacije?

Ivan Kristan, 7.10.2004

Ostalo

Ivan Kristan, Podjetje in delo, 6-7/2004I. KAM MERI NASLOV? Naslov referata postavlja vprašanje, v kakšno obliko državne ureditve se je vključila Republika Slovenija s tem, ko je postala članica Evropske unije? To je hkrati vprašanje, kaj postaja Evropska unija. Za Republiko Slovenijo je vsekakor zanimivo vprašanje, kam se je vključ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Evropska komisija, Svet ministrov in Evropski svet v novi evropski Ustavi

Sebastian Nerad, 7.10.2004

Človekove pravice

Sebastian Nerad, Podjetje in delo, 6-7/2004Evropska komisija, Svet ministrov in Evropski svet sestavljajo institucionalni trikotnik Evropske unije (EU), ki je s skupnim delovanjem in medsebojnim vplivanjem politična in pravna gonilna sila evropske integracije. Namen prispevka je predstaviti te tri institucije EU, s poudarkom na spremembah, k...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Delnice brez nominalnega zneska in najnižji znesek osnovnega kapitala delniških družb

dr. Krešo Puharič, 7.10.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD Pričujoči prispevek bo osredinjen predvsem na oblikovanje obrisnih odgovorov na pravna vprašanja - de lege leta in de lege ferenda - o določbah ZGD o najnižjem osnovnem kapitalu delniške družbe in najnižjem nominalnem znesku delnic, in sicer predvsem v luči razvojnosti prava kapitalskih d...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Ustava, konstitucionalizem in demokracija

dr. Franc Grad, 7.10.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Franc Grad, Podjetje in delo, 6-7/20041. USTAVA IN KONSTITUCIONALIZEM Kategorije ustavnega prava, kot so ustava (v formalnem in materialnem pomenu), konstitucionalizem, neposredna in posredna demokracija, federalizem in konfederalizem ter druge, so seveda nastale v razvoju države in prava in niso v celoti uporabne za razmere v EU, ve...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Človekove pravice v Ustavi za Evropo(*1)

dr. Ciril Ribičič, 7.10.2004

Človekove pravice

dr. Ciril Ribičič, Podjetje in delo, 6-7/20041. USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE IN ČLOVEKOVE PRAVICE Ustava Republike Slovenije je človekove pravice uredila zgledno. V preambuli so človekove pravice in svoboščine opredeljene (poleg Temeljne ustavne listine in načela narodove samoodločbe) kot najpomembnejše izhodišče celotne ustavne ureditve. V n...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Ničnost (vpisa) ustanovitve kapitalske družbe in slovensko pravo

dr. Nina Plavšak, 7.10.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Nina Plavšak, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD Direktiva 68/151/EEC(*1) (v nadaljevanju: Prva direktiva) v 11. členu ureja pravni institut ničnosti kapitalske družbe.(*2) Po navedeni določbi sme ničnost družbe ugotavljati samo sodišče. Države članice pa kot razloge za ničnost družbe lahko določijo samo naslednje razloge (2. točka 11. čle...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Sodelovanje delavcev pri upravljanju – udeležba za evropsko delniško družbo

Darja Senčur-Peček, 7.10.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Darja Senčur-Peček, Podjetje in delo, 6-7/2004I. UVOD Več kot 30 let po tem, ko je Evropska komisija podala prvi (na predlogu nizozemskega profesorja Sandersa temelječi) predlog za ureditev evropske delniške družbe, je Svet EU 8. oktobra 2001 sprejel Uredbo št. 2157/2001 o statutu evropske delniške družbe.(*1) Navedena uredba uvaja novo, nad...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2004(55)
> Oktober(55)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEF G H IJ K L M N OP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov