Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 68)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Dosedanja in prihodnja vloga in pomen inšpekcije dela v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi

Borut Brezovar, 9.10.2002

Inšpekcije, Delovna razmerja

Borut Brezovar, Podjetje in delo, 6-7/2002Dosedanja vloga inšpekcije dela (seveda patudi bodoča) v veliki meri izhaja iz Zakona o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 38/94, 32/97 in 36/2000), močno pa je odvisna tudi od ureditve v delovnopravni zakonodaji. Trenutno še veljavna ureditev na področju delovnega prava inšpekciji dela ne namenja...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov

dr. Barbara Kresal, 9.10.2002

Delovna razmerja

dr. Barbara Kresal, Podjetje in delo, 6-7/20021. UVOD Ker je delovno razmerje trajajoče pravno razmerje, morata imeti stranki na voljo instrumente, s katerimi lahko dosežeta njegovo prenehanje. Eden od takšnih pravnih institutov je tudi odpoved, s katero lahko ena stranka neodvisno od volje druge stranke, torej na podlagi enostranske izjave vol...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Splošno o novi zakonski ureditvi prenehanja pogodbe o zaposlitvi

dr. Polonca Končar, 9.10.2002

Delovna razmerja

dr. Polonca Končar, Podjetje in delo, 6-7/2002DELOVNO PRAVO I. UVOD Vrsto let smo na Dnevih slovenskih pravnikov v okviru delovnopravne sekcije spremljali dolgotrajni postopek oblikovanja novega Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR) in se z obravnavanjem različnih vprašanj vključevali v strokovno razpravo o tem, kakšne naj bodo n...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Resni in utemeljeni razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi

dr. Janez Novak, 9.10.2002

Delovna razmerja

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 6-7/20021. SPLOŠNO Razlogi za redno ali izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi (v nadaljevanju: PZ) so pomemben institut ne le za prenehanje PZ, temveč predvsem za ugotavljanje, ali je bila odpoved zakonita. To velja predvsem takrat, ko PZ odpove delodajalec. Besedilo Zakona o delovnih razmerjih (Uradni li...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi

dr. Mitja Novak, 9.10.2002

Delovna razmerja

dr. Mitja Novak, Podjetje in delo, 6-7/2002I. UVOD Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je v ZDR urejena le v treh členih (od 110. do 112. člena), v okviru 4. poglavja (Odpoved pogodbe o zaposlitvi). Določene splošne zadeve, ki se nanašajo tudi na izredno odpoved, pa vsebujejo tudi členi 80-87 ZDR. II. SPLOŠNA DOLOČILA Med splošnimi do...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

VPLIV STVARNOPRAVNEGA ZAKONIKA (SPZ) NA DRUGA PODROČJA CIVILNEGA PRAVA: Položaj stvarnopravnega

dr. Miha Juhart, 9.10.2002

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Miha Juhart, Podjetje in delo, 6-7/2002V času, ko nastaja ta prispevek, obstajarealna možnost, da bo med izvajanjem te razprave predlog stvarnopravnega zakonika že sprejet. Marsikdo v tem trenutku pričakuje seznanitev s spremembami in novostmi glede na veljavno ureditve zakona o temeljnih lastninskih razmerjih in drugih predpisov, v k...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Stvarnopravni zakonik in dedno pravo

dr. Vesna Rijavec, 9.10.2002

Lastnina in druge stvarne pravice, Dedovanje

dr. Vesna Rijavec, Podjetje in delo, 6-7/20021. UVOD Stvarno pravo ureja pravice, ki določajo pripadnost pravnega objekta pravnemu subjektu. S pridobitvijo stvarne pravice nastane neposredno razmerje med titularjem pravice in stvarjo. Z obligacijsko pravico pa nastane le razmerje med dvema osebama, upnikom in dolžnikom. Pri stvarni pravici v p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Predsednik republike in sodstvo

dr. Igor Kaučič, 9.10.2002

Predsednik republike, Sodišča

dr. Igor Kaučič, Podjetje in delo, 6-7/2002USTAVNOPRAVNI VIDIKI REFORME PRAVOSODJA INUPRAVE 1. UVOD Predsednik republike ima v našem ustavnem sistemu šibkejši položaj ne le v primerjavi s predsedniškimi ali polpredsedniškimi, temveč tudi s primerljivimi parlamentarnimi sistemi. To velja zlasti za njegovo razmerje do organov izvršilne i...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Ustavnopravni položaj državnega tožilstva in spremembe kazenske procesne zakonodaje

dr. Zvonko Fišer, 9.10.2002

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Kazenski postopek

dr. Zvonko Fišer, Podjetje in delo, 6-7/2002I. UVOD V dobrih desetih letih, odkar obstaja samostojna slovenska država, se je na področju kazenskega pravosodja marsikaj zgodilo in veliko spremenilo. Na normativnem področju, o katerem bo predvsem govor v tem referatu, je treba najprej opozoriti na sprejem Ustave, ki je ob aktivni vlogi Ustav...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Predsednik vlade in ministri

dr. Franc Grad, 9.10.2002

Vlada

dr. Franc Grad, Podjetje in delo, 6-7/2002I. SPLOŠNO O VLADI Predsednik vlade in ministri skupaj tvorijo kolegijski državni organ, največkrat imenovan kar vlada. Ta organ se sicer različno imenuje, kar je odvisno predvsem od tradicije posamezne države. V Veliki Britaniji in v večini držav z anglosaško tradicijo se tradicionalno imenuje vlad...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Minister za pravosodje, Sodni svet in sodniki

Aleš Zalar, 9.10.2002

Sodišča

Aleš Zalar, Podjetje in delo, 6-7/2002I. UVOD Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 10. julija 2002 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (v nadaljevanju ZSS).(*1) Navedeni zakon je po vsebini materialni vir ustavnega prava. V številnih državah se zakoni o sodiščih in sodnikih sprejemajo z dvotretj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Nekateri problemi pri odločanju o vzgoji in varstvu otrok

dr. Barbara Novak, 9.10.2002

Zakonska zveza in družinska razmerja, Splošno o vzgoji in izobraževanju

dr. Barbara Novak, Podjetje in delo, 6-7/2002I. UVOD Starši so zaradi očitnih kompleksnih psihosocialnih interakcij, ki se začenjajo že pred rojstvom otroka, tako rekoč biološko predestinirani za pristnejše in neposrednejše poznavanje in varovanje konkretnih otrokovih koristi od kogarkoli drugega in še posebej od abstraktnega pravnega telesa -...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Premoženjska razmerja med zakoncema - de lege ferenda

dr. Viktorija Žnidaršič, 9.10.2002

Obligacije

dr. Viktorija Žnidaršič, Podjetje in delo, 6-7/20021. UVOD Prispevek vsebuje kratko predstavitev nekaterih najpomembnejših predlogov sprememb veljavnega Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih(*1) v delu, ki se dotika premoženjskih razmerij med zakoncema. Obravnavane predloge sem oblikovala kot članica delovne skupine za pripravo nove družin...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Ustavnopravni položaj uprave

dr. Rajko Pirnat, 9.10.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Rajko Pirnat, Podjetje in delo, 6-7/2002UVOD Ustavna besedila, pa naj gre za pisane ustave ali druge pravne dokumente ter konvencije, ki sestavljajo ustavo države, imajo ponavadi le malo ali skoraj nič neposrednih določb o upravi. Te določbe so največkrat omejene na ureditev vrha izvršilne oblasti (vlade in šefa države), kar vključuje tud...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Ustavnopravni položaj sodnikov za prekrške

Avtor ni naveden, 9.10.2002

Ustavno sodišče, Prekrški

, Podjetje in delo, 6-7/2002Vprašanje položaja organov, ki odločajo oprekrških, je bilo v zadnjih desetih letih predmet številnih razprav. Zdi se, da so odločbe Ustavnega sodišča razjasnile nastale dileme, vendar pa še vedno ostaja odprtih nekaj sistemskih vprašanj, ki se nanašajo na področje prekrškovnega prava. Ključni vp...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Stvarnopravni zakonik in družinsko pravo

dr. Andrej Berden, 9.10.2002

Lastnina in druge stvarne pravice, Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Andrej Berden, Podjetje in delo, 6-7/2002I. UVOD - STVARNO IN DRUŽINSKO PRAVO Tako stvarno kot družinsko pravo imata skupni izvor. Ius civile je obsegal tako stvarno kot tudi družinsko (rodbinsko) pravo. Obe danes sicer ločeni pravni veji sta spadali v tisti del prava, ki je "služil interesom posameznika" (quod ad singulorum utilitatem per...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Vloga državnih tožilcev pri pregonu prekrškov

Franc Mazi, 9.10.2002

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Prekrški

Franc Mazi, Podjetje in delo, 6-7/2002Poleg tradicionalnega pooblastiladržavnega tožilca, da preganja storilce kaznivih dejanj, je v drugem odstavku 2. člena Zakona o državnem tožilstvu vsebovano dodatno pooblastilo, da državni tožilec tudi "vlaga predloge za pregon in pravna sredstva v zadevah prekrškov, če tako določa zakon".
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Povzetki "Podjetje in delo" 06/2002

Avtor ni naveden, 9.10.2002

Ostalo

, Podjetje in delo, 6-7/2002Hans-Jürgen Rabe: SODIŠČE EVROPSKIHSKUPNOSTI TER VLOGA NACIONALNIH SODIŠČ IN ODVETNIKOV - Podjetje in delo, št. 6-7/2002, strani od 993 do 999 Evropskima sodiščema v Luksemburgu, Sodišču evropskih skupnosti (SES) ter Sodišču prve stopnje, sta v sistemu prava ES zaupana zagotavljanje pravnega var...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Konstituiranje evropske pravosodne oblasti - ekonomska analiza

mag. Marko Starman, 9.10.2002

Sodišča

mag. Marko Starman, Podjetje in delo, 6-7/2002UVOD Konstituiranje evropske pravosodne oblasti je izjemen institucionalen in pravni dosežek. Gre za vzpostavitev nove jurisdikcije, ki deluje na celotnem ozemlju držav članic EU, za sodni sistem, ki je sposoben doseči enotno izvajanje evropske politike v vseh državah članicah. Pravosodje(*1) poleg ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Summaries "Podjetje in delo" 06/2002

Avtor ni naveden, 9.10.2002

Ostalo

, Podjetje in delo, 6-7/2002Hans-Jürgen Rabe: THE EUROPEAN UNION COURTAND THE ROLE OF NATIONAL COURTS AND COUNSELS - Podjetje in delo, No 6-7/2002, pp. 993 to 999 The European courts in Luxembourg, the Court of European Union and the Court of First Instance are entrusted with the duty to provide legal protection and contro...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Sektorski regulatorji

mag. Matej Kavčič, 9.10.2002

Varstvo konkurence, cene

mag. Matej Kavčič, Podjetje in delo, 6-7/20021. UVOD Konkurenčni organi z izvajanjem splošnih pravil konkurence preprečujejo podjetjem, da bi s prepovedanim sodelovanjem s tekmeci, s koncentracijami ali z drugimi oblikami omejevanja konkurence, ki ne temeljijo na ekonomski učinkovitosti, zmanjševali stopnjo tekmovalnosti in rivalstva na trgih....
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Presoja koncentracij

Andrej Plahutnik, 9.10.2002

Varstvo konkurence, cene

Andrej Plahutnik, Podjetje in delo, 6-7/2002UVOD Konkurenčno pravo in politika konkurence, regulacija trga in konkurenčnost gospodarstva, učinkovita konkurenca in njeno varstvo, konkurenčna kultura, ki naj bi pomenila spoštovanje pravil igre, so pojmi, s katerimi se vsak dan srečujemo in ki jih uporabljamo, včasih tudi ne glede na dejstvo, da...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

KONKURENČNO PRAVO: Nove ekonomije, sektorji, produkcijski faktorji in konkurenčno pravo

dr. Peter Grilc, 9.10.2002

Varstvo konkurence, cene

dr. Peter Grilc, Podjetje in delo, 6-7/20021. UVOD Od prvih pojavov pravil zakonodajnega tipa, ki so urejala konkurenco, do danes se je okvir predpisov, ki se neposredno nanašajo na konkurenčno pravo ali so z njim vsaj posredno povezani, zelo razširil. S popolno abstrakcijo bi sicer lahko zagovarjali trditev, da v vsakem pravno urejenem razm...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Motivi in učinkovitost izvedenih finančnih instrumentov

Sonja Zver, 9.10.2002

Obligacije

Sonja Zver, Podjetje in delo, 6-7/2002Dokaj mlada zgodovina izvedenih finančnihinstrumentov, nepoznavanje njihove vsebine in posledično strah pred uporabo te finančne kategorije v poslovnih razmerjih so razlogi, da se ti instrumenti niso oziroma so se zelo bežno dotaknili gospodarskih subjektov v Sloveniji. Potemtakem ni presenetljiv...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Ekonomska analiza kazenskega prava in kriminalitetne politike

dr. Matjaž Jager, 9.10.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Matjaž Jager, Podjetje in delo, 6-7/2002EKONOMIJA IN PRAVO 1. UVOD Problemi kazenskega prava, kriminologije in še posebej snovanja kriminalitetne politike se v marsičem in na različne načine dotikajo problemskega področja, ki si ga v tradicionalni razdelitvi med disciplinami lasti ekonomska analiza. Uvodoma bom na kratko prikazal glavn...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2002(68)
> Oktober(68)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEF G HI J K LM N O P QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov