Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 68)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

UČINKOVITOST CIVILNEGA SODSTVA - REFORMA PRAVDNEGA IN IZVRŠILNEGA POSTOPKA - Materialno procesno

Ziba Trampuš, 9.10.2002

Zakonska zveza in družinska razmerja, Civilni sodni postopki

Ziba Trampuš, Podjetje in delo, 6-7/20021. UVOD V dolgih letih sprejemanja novega Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 - v nadaljevanju ZPP) so se slišala različna mnenja o tem, ali je res treba globlje in vsebinsko poseči v veljavno ureditev civilnega procesnega prava. Mnenja so se kresala glede uvajanja novih procesn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Poenotenje civilnega prava v Evropski uniji in evropski civilni zakonik

dr. Verica Trstenjak, 9.10.2002

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

dr. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 6-7/2002I. UVOD(*) Kdaj bo prišel čas, ko bo evropski pravnik lahko pri svojem delu uporabljal enotni pravni akt za področje civilnega prava? Kdaj bo lahko odvetnik zastopal stranko v vsaki državi članici EU in mu ne bo za to treba poznati najmanj petnajst civilnih zakonikov oziroma aktov, ki urejajo to pod...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Evropsko sodišče za človekove pravice

dr. Peter Jambrek, 9.10.2002

Človekove pravice

dr. Peter Jambrek, Podjetje in delo, 6-7/20021. Uvodna opomba: Namen pričujočegabesedila je spodbuditi razpravo na okrogli mizi o pomembnejših pravnih področjih in institucijah v Evropi z vidika strasburškega mehanizma za varovanje človekovih pravic. Prispevek obravnava le tri širša in aktualna vprašanja, zavedajoč se, da bi bil njihov izbor l...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Uporaba prava EU pred nacionalnimi sodišči(*)

Avtor ni naveden, 9.10.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Sodišča

, Podjetje in delo, 6-7/2002UVOD S tem ko v nadaljevanju podajam nekaj opažanj o uporabi prava EU - ali bolj natančno prava Evropske skupnosti (v nadaljevanju ES)(*1) - pred nacionalnimi sodišči, nimam v mislih novega znanstvenega pristopa, temveč gre za povsem praktične namene: rad bi opozoril na težave, ki so s tem povezane,...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Varstvo potrošnikov in harmonizacija prava Evropske skupnosti

dr. Ulrich Drobnig, 9.10.2002

Trgovina

dr. Ulrich Drobnig, Podjetje in delo, 6-7/2002I. VARSTVO POTROŠNIKOV V POGODBAH OEVROPSKI SKUPNOSTI(*) Varstvo potrošnikov ne sodi med prvotne cilje nastanka Evropskih skupnosti, zlasti tudi ne Evropske gospodarske skupnosti. Evropska gospodarska skupnost, ki je bila ustanovljena z Rimsko pogodbo v letu 1957 in je zaživela 1. januarja 195...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Trg vrednostnih papirjev

mag. Gregor Sluga, 9.10.2002

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Gregor Sluga, Podjetje in delo, 6-7/2002Trg vrednostnih papirjev je sestavni delfinančnega trga, prek katerega se finančni prihranki prenašajo s suficitnih na deficitne celice v gospodarstvu. Kadar so izdajatelji finančnih instrumentov neposredni porabniki finančnih sredstev (podjetja), govorimo o direktnih financah, kadar pa so izdajatel...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Presoja koncentracij

Andrej Plahutnik, 9.10.2002

Varstvo konkurence, cene

Andrej Plahutnik, Podjetje in delo, 6-7/2002UVOD Konkurenčno pravo in politika konkurence, regulacija trga in konkurenčnost gospodarstva, učinkovita konkurenca in njeno varstvo, konkurenčna kultura, ki naj bi pomenila spoštovanje pravil igre, so pojmi, s katerimi se vsak dan srečujemo in ki jih uporabljamo, včasih tudi ne glede na dejstvo, da...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Vloga državnih tožilcev pri pregonu prekrškov

Franc Mazi, 9.10.2002

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Prekrški

Franc Mazi, Podjetje in delo, 6-7/2002Poleg tradicionalnega pooblastiladržavnega tožilca, da preganja storilce kaznivih dejanj, je v drugem odstavku 2. člena Zakona o državnem tožilstvu vsebovano dodatno pooblastilo, da državni tožilec tudi "vlaga predloge za pregon in pravna sredstva v zadevah prekrškov, če tako določa zakon".
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Nova ekonomija in novi trendi v konkurenčnem pravu

dr. Klemen Podobnik, 9.10.2002

Varstvo konkurence, cene

dr. Klemen Podobnik, Podjetje in delo, 6-7/2002Temeljno vprašanje, ki ga je trebapoudariti pri obravnavanju gornjega naslova, je prav gotovo odločitev, ali konkurenčno pravo glede na svojo zasnovo in (relativno) dogmatično izdelane cilje še pomeni relevantno pravno panogo, ki naj ureja področja tako imenovane "nove ekonomije".(*1) Kljub moreb...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Kazniva dejanja in prekrški zoper javni red in mir

dr. Vid Jakulin, 9.10.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Prekrški

dr. Vid Jakulin, Podjetje in delo, 6-7/2002I. UVOD Do uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških(*1) je slovensko kaznovalno pravo poznalo tri vrste kaznivih ravnanj: prekrške, gospodarske prestopke in kazniva dejanja. Nekateri avtorji v okvir kaznovalnega prava uvrščajo tudi disciplinske prestopke kot samostojno kateg...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

KONKURENČNO PRAVO: Nove ekonomije, sektorji, produkcijski faktorji in konkurenčno pravo

dr. Peter Grilc, 9.10.2002

Varstvo konkurence, cene

dr. Peter Grilc, Podjetje in delo, 6-7/20021. UVOD Od prvih pojavov pravil zakonodajnega tipa, ki so urejala konkurenco, do danes se je okvir predpisov, ki se neposredno nanašajo na konkurenčno pravo ali so z njim vsaj posredno povezani, zelo razširil. S popolno abstrakcijo bi sicer lahko zagovarjali trditev, da v vsakem pravno urejenem razm...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Sektorski regulatorji

mag. Matej Kavčič, 9.10.2002

Varstvo konkurence, cene

mag. Matej Kavčič, Podjetje in delo, 6-7/20021. UVOD Konkurenčni organi z izvajanjem splošnih pravil konkurence preprečujejo podjetjem, da bi s prepovedanim sodelovanjem s tekmeci, s koncentracijami ali z drugimi oblikami omejevanja konkurence, ki ne temeljijo na ekonomski učinkovitosti, zmanjševali stopnjo tekmovalnosti in rivalstva na trgih....
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Javna naročila in konkurenca

Igor Šoltes, 9.10.2002

Proračun, Varstvo konkurence, cene

Igor Šoltes, Podjetje in delo, 6-7/2002I. UVOD Javna naročila postajajo čedalje bolj zanimivo področje konkurenčnega boja za zagotovitev določenega posla, ki ga ponuja naročnik, načeloma sledeč svojim potrebam in finančni sposobnosti. Morda velja za nepoučene poudariti, da morajo porabniki javnih financ kljub tihim pričakovanjem in tr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Novosti zakona o prekrških

Irena Balažic, 9.10.2002

Prekrški

Irena Balažic, Podjetje in delo, 6-7/2002UVOD Zakon o prekrških je bil sprejet leta 1983 in doslej noveliran enajstkrat, od tega je bilo v letih 1997-2001 sprejetih kar pet novel. Kljub poskusom delnega reševanja problemov neučinkovitosti sistema na področju prava o prekrških se želenemu cilju z novelami zakona nismo niti približali. Ne sa...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Pravna sredstva v izvršilnem postopku

Jan Zobec, 9.10.2002

Civilni sodni postopki

Jan Zobec, Podjetje in delo, 6-7/20021. SPLOŠNO Izvršilni postopek se bistveno razlikuje od pravdnega. Čeprav se zdi njegovo logično nadaljevanje (svojo procesno osamosvojitev je doživel šele z avstrijskim Izvršilnim redom, ki se je v slovenskih deželah začel uporabljati s 1. januarjem 1898), imajo stranke v njem drugačen položaj ko...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Konstituiranje evropske pravosodne oblasti - ekonomska analiza

mag. Marko Starman, 9.10.2002

Sodišča

mag. Marko Starman, Podjetje in delo, 6-7/2002UVOD Konstituiranje evropske pravosodne oblasti je izjemen institucionalen in pravni dosežek. Gre za vzpostavitev nove jurisdikcije, ki deluje na celotnem ozemlju držav članic EU, za sodni sistem, ki je sposoben doseči enotno izvajanje evropske politike v vseh državah članicah. Pravosodje(*1) poleg ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Sodnikov pogled na jezik (in pravo)

Dušan Ogrizek, 9.10.2002

Sodišča

Dušan Ogrizek, Podjetje in delo, 6-7/2002Povabili so me, naj kot sodnik sodelujem vsekciji Jezik in pravo. Ni dvoma, določeno mi je, naj spregovorim o tistem jeziku, ki sem ga skozi desetletja svoje poklicne poti kot sodnik govoril in pisal in ki sem ga poklicno bral v sodbah in drugih sodnih pisnih izdelkih svojih sodniških kolegov. Naj t...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Ekonomska analiza kazenskega prava in kriminalitetne politike

dr. Matjaž Jager, 9.10.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Matjaž Jager, Podjetje in delo, 6-7/2002EKONOMIJA IN PRAVO 1. UVOD Problemi kazenskega prava, kriminologije in še posebej snovanja kriminalitetne politike se v marsičem in na različne načine dotikajo problemskega področja, ki si ga v tradicionalni razdelitvi med disciplinami lasti ekonomska analiza. Uvodoma bom na kratko prikazal glavn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Učinkovito poslovanje družb z vidika davčnega načrtovanja

dr. Bojan Tičar, 9.10.2002

Davek od dohodka pravnih oseb

dr. Bojan Tičar, Podjetje in delo, 6-7/20021. UVOD V tem prispevku bomo opredelili pojem davčnega načrtovanja v luči davčnopravnih in ekonomskih vidikov učinkovitega poslovanja družb. Osredotočili se bomo na mejne pojme, ki uokvirjajo davčno načrtovanje (kot so davčno izogibanje in davčno prevaljevanje), nadalje pa bomo pojasnili pomen da...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Ekonomska analiza prava (opis, zgodovina in aplikacije)(*1)

dr. Katarina Zajc, 9.10.2002

Znanost in raziskovalna dejavnost

dr. Katarina Zajc, Podjetje in delo, 6-7/2002I. UVOD Ekonomska analiza prava (Law&Economics, Economic Analysis of Law) je del ekonomske vede, ki analizira vzpostavljanje, strukturo, proces ter ekonomske posledice prava in pravnih institucij. Uporablja predvsem koncepte in orodja mikroekonomike in ekonomike blaginje.(*2) Začetke ekonomske...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Motivi in učinkovitost izvedenih finančnih instrumentov

Sonja Zver, 9.10.2002

Obligacije

Sonja Zver, Podjetje in delo, 6-7/2002Dokaj mlada zgodovina izvedenih finančnihinstrumentov, nepoznavanje njihove vsebine in posledično strah pred uporabo te finančne kategorije v poslovnih razmerjih so razlogi, da se ti instrumenti niso oziroma so se zelo bežno dotaknili gospodarskih subjektov v Sloveniji. Potemtakem ni presenetljiv...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Povzetki "Podjetje in delo" 06/2002

Avtor ni naveden, 9.10.2002

Ostalo

, Podjetje in delo, 6-7/2002Hans-Jürgen Rabe: SODIŠČE EVROPSKIHSKUPNOSTI TER VLOGA NACIONALNIH SODIŠČ IN ODVETNIKOV - Podjetje in delo, št. 6-7/2002, strani od 993 do 999 Evropskima sodiščema v Luksemburgu, Sodišču evropskih skupnosti (SES) ter Sodišču prve stopnje, sta v sistemu prava ES zaupana zagotavljanje pravnega var...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Strokovno pisanje in osebni stil

dr. Monika Kalin-Golob, 9.10.2002

Kultura in umetnost

dr. Monika Kalin-Golob, Podjetje in delo, 6-7/2002UVOD Še pred nekaj leti bi se naslov, ki ob strokovno pisanje postavlja osebni stil, zdel popolnoma nesmiseln. Znanstveno-strokovna besedila so bila opisana v jezikovnih priročnikih kot izrazito brezosebna. V starem gimnazijskem učbeniku za slovenski jezik (Toporišič 1974: 97) tako beremo: "Pač pa j...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Vpliv sredstev zavarovanja na učinkovitost civilnega sodstva

mag. Miha Šipec, 9.10.2002

Sodišča, Civilni sodni postopki

mag. Miha Šipec, Podjetje in delo, 6-7/20021. UVOD Med sredstvi zavarovanja po ZIZ in civilnim pravdnim postopkom po ZPP je neposredne povezave dokaj malo. Pomenila bi jo pravzaprav lahko le smiselna uporaba določb ZPP v postopku zavarovanja v situacijah, ki jih ZIZ ne ureja dovolj natančno (15. in 239. člen ZIZ). Vsa sredstva prisilnega zav...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Reforma pravnih sredstev v pravdnem postopku

dr. Aleš Galič, 9.10.2002

Civilni sodni postopki

dr. Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/20021. PRITOŽBENI POSTOPEK PO NOVELI ZPP 1. Uvod - načrtovane spremembe Na spremembe določb ZPP, ki urejajo pritožbeni postopek, se nanašajo členi od 18 do 23 predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku.(*1) Te spremembe obravnavajo naslednje procesne institute: - Člen 18 ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2002(68)
> Oktober(68)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEF G HI J K LM N O P QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov