Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 62)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Imenovanje najvišjih državnih uradnikov: med političnostjo in strokovnostjo

dr. Tone Jerovšek, 19.10.2006

Uprava

dr. Tone Jerovšek, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Tone Jerovšek ? Povzetek Prispevek obravnava razmerja med politiko in upravo. Ukvarja se s subtilnim vprašanjem o ustavni samostojnosti državne uprave in še dovoljenem poseganju drugih dveh vej oblasti, zlasti izvršilne, v njeno delovanje. Ta razmerja so analizirana in kritično presojena...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Zatiranje nelojalne konkurence v Sloveniji (Erozija področja in dosedanji nekoncept ter reforma, ki naj postavi koncept)

dr. Peter Grilc, 19.10.2006

Varstvo konkurence, cene

dr. Peter Grilc, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Peter Grilc? 1. MESTO PRAVA ZATIRANJA NELOJALNE KONKURENCE V PRAVNEM SISTEMU VARSTVA KONKURENCE 2. DOSEDANJE SPREMEMBE 3. POTREBNE SPREMEMBE Povzetek Po uvodni obravnavi mesta prava zatiranja nelojalne konkurence v pravnem sistemu varstva konkurence avtor opozori, da se je na ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Deset tez o odnosu med politiko in upravo v Sloveniji

dr. Bojan Bugarič, 19.10.2006

Uprava

dr. Bojan Bugarič, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Bojan Bugarič ? Povzetek Pri obravnavi odnosa med politiko in upravo v Sloveniji je treba upoštevati, da Slovenija v moderni zgodovini še ni imela profesionalne, politično nevtralne in meritokratsko rekrutirane državne uprave. Tako kot v drugih nekdanjih komunističnih državah je bila tud...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Odpoved stanovanjske najemne pogodbe

Ana Vlahek, 19.10.2006

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Obligacije

Ana Vlahek, Podjetje in delo, 6-7/2006Ana Vlahek ? 1. UVOD 2. ODPOVED STANOVANJSKE NAJEMNE POGODBE DE LEGE LATA 2.1. Odpoved stanovanjske najemne pogodbe s strani najemnika stanovanja 2.1.1. Pogodbena avtonomija 2.1.2. Dispozitivna določila zakonodaje 2.1.2.1. Odpovedni razlogi 2.1.2.2. Formalni pogoji za odpoved 2.2.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Uradništvo med strokovnostjo in navodili: procesnopravni vidiki

dr. Erik Kerševan, 19.10.2006

Uprava

dr. Erik Kerševan, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Erik Kerševan ? 1. UVOD 2. SAMOSTOJNOST UPRAVNIH ORGANOV 3. SAMOSTOJNOST URADNE OSEBE 4. POSLEDICE KRŠITVE NAVODIL 5. SKLEP Povzetek Proces upravnega odločanja je po eni strani namenjen varstvu pravno zavarovanega interesa posameznika, da se mu prizna njegova pravica ali nal...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Politična diskrecija ali odločanje o pravici – obrazložitev aktov o izbiri, imenovanju in razrešitvi visokih uradnikov

dr. Rajko Pirnat, 19.10.2006

Uprava

dr. Rajko Pirnat, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Rajko Pirnat ? 1. UVOD 2. IMENOVANJE VISOKIH URADNIKOV 3. RAZREŠITEV VISOKIH URADNIKOV Povzetek Avtor v prispevku obravnava vprašanje, kako je zagotovljeno sodno varstvo zoper akte izbire oziroma imenovanja in akte razrešitve visokih uradnikov (generalnega sekretarja in generaln...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah – odprta vprašanja

dr. Damjan Možina, 19.10.2006

Varstvo konkurence, cene

dr. Damjan Možina, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Damjan Možina? 1. UVOD 2. OMEJENO PODROČJE UPORABE DIREKTIVE 3. VSEBINA DIREKTIVE a) Generalna klavzula b) Zavajajoče poslovne prakse c) Agresivne poslovne prakse 4. NAČELO DRŽAVE IZVORA IN KOLIZIJSKO PRAVO NEPOŠTENE KONKURENCE 5. IMPLEMENTACIJA DIREKTIVE V SLOVENSKO PRAVO ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Plačila članov organov vodenja in nadzora z delniškimi opcijami

mag. Nataša Samec, 19.10.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Nataša Samec, Podjetje in delo, 6-7/2006mag. Nataša Samec ? 1. UVOD 2. DOPUSTNOST PLAČIL ČLANOV ORGANOV Z DELNIŠKIMI OPCIJAMI Z VIDIKA KONCEPCIJE INTERESNEGA PLURALIZMA 3. SORAZMERNOST PLAČIL IN DELNIŠKE OPCIJE 4. ČLANI ORGANOV VODENJA IN NADZORA IN PLAČILA Z DELNIŠKIMI OPCIJAMI 4.1. Plačila članov uprave z delniškimi opcijami ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Implementacija Direktive o nepoštenih poslovnih praksah

dr. Klemen Podobnik, 19.10.2006

Varstvo konkurence, cene

dr. Klemen Podobnik, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Klemen Podobnik ? 1. UVOD 2. O REŽIMU DIREKTIVE 2.1. Temelje značilnosti direktive 2.2. Umestitev direktive - prepoved nelojalne konkurence ali varstvo potrošnikov 3. IMPLEMENTACIJA DIREKTIVE V SLOVENSKI PRAVNI RED Povzetek Avtor v prispevku obravnava sistemske značilnosti...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Temeljna načela ZJU in njihov vpliv na reformo uslužbenskega sistema

dr. Gorazd Trpin, 19.10.2006

Uprava

dr. Gorazd Trpin, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Gorazd Trpin ? Povzetek Prispevek obravnava temeljna načela ZJU in njihov vpliv na reformo uslužbenskega sistema. V prvem delu opredeljuje vsebino teh načel ter jih deli na zunanja in notranja. Zunanja načela so tista, ki se nanašajo predvsem na razmerja med javnimi uslužbenci in državljan...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Delavsko soodločanje v evropski in nacionalnih delniških družbah v EU

dr. Barbara Rajgelj, 19.10.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Barbara Rajgelj, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Barbara Rajgelj ? 1. UVOD 2. Delavsko soodločanje v nacionalnih delniških družbah 2.1. Delavsko soodločanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2.1.1. Nemčija 2.1.1.1. Uvodno 2.1.1.2. Paritetno delavsko soodločanje 2.1.1.3. Tretjinsko delavsko soodločanje 2.1.1.4. Kvazi paritetno d...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Upravljanje korporacij v kodeksu upravljanja javnih delniških družb in priporočilih EU

dr. Borut Bratina, 19.10.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Borut Bratina ? 1. UVOD 2. KODEKS KOT AVTONOMEN PRAVNI VIR 3. VSEBINA KODEKSA 3.1. Uresničevanje pravic delničarjev 3.2. Uprava 3.3. Nadzorni svet 4. SKLEP Povzetek Avtor analizira pravne vire, ki urejajo upravljanje korporacij v Sloveniji.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Posebnosti stanovanjske najemne pogodbe za nedoločen čas kot trajnega razmerja

dr. Miha Juhart, 19.10.2006

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Obligacije

dr. Miha Juhart, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Miha Juhart ? 1. UVOD 2. POSEBNOSTI NAČELA EKVIVALENCE KOT TEMELJNEGA NAČELA OBLIGACIJSKEGA PRAVA 3. UPORABA PRAVILA O SPREMENJENIH OKOLIŠČINAH 3.1. Splošne predpostavke uporabe pravila o spremenjenih okoliščinah 3.2. Analiza predpostavk v povezavi s stanovanjsko najemno pogodbo 3.2...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Novosti v korporacijskem upravljanju po ZGD-1

dr. Rado Bohinc, 19.10.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Rado Bohinc? 1. SKUPNA PRAVILA ZA ORGANE VODENJA IN NADZORA 1.1. Poslovodstvo in organi vodenja in nadzora 1.2. Sestava in število članov organov vodenja in nadzora, mandatna doba 1.3. Pogoji za članstvo v organih vodenja in nadzora 1.4. Volitve in odpoklic članov organov vodenja in...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Razmerje principal – agent v enotirnem sistemu ZDA – ekonomsko pravna analiza

dr. Katarina Zajc, 19.10.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Katarina Zajc, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Katarina Zajc ? 1. UVOD 2. DELOVANJE DELNIŠKIH DRUŽB IN PROBLEM PRINCIPAL - AGENT 2.1. Problem principal - agent 3. MEHANIZMI MINIMIZIRANJA STROŠKOV LOČITVE LASTNIŠTVA IN UPRAVLJANJA 4. ZDA - UČINKOVITOST ENOTIRNEGA SISTEMA 5. SKLEP - UČINKOVITOST ENOTIRNEGA SISTEMA V SLOVENIJI ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Nepravdni postopki v stanovanjskih zadevah

dr. Vesna Rijavec, 19.10.2006

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Civilni sodni postopki

dr. Vesna Rijavec, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Vesna Rijavec ? 1. UVOD 2. RAZMEJITEV MED PRAVDNIM IN NEPRAVDNIM POSTOPKOM V STANOVANJSKIH ZADEVAH 3. UREDITEV ZNP Z OZIROM NA STANOVANJSKE ZADEVE »DE LEGE LATA« IN »DE LEGE FERENDA« 3.1. Splošno 3.2. Splošne določbe 3.2.1. Pristojnost 3.2.2. Udeleženci 3.2.3. Zastopanje 3.2...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Upravljanje večstanovanjskih stavb – razmejitev med posli redne in izredne uprave

dr. Matjaž Tratnik, 19.10.2006

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Matjaž Tratnik, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Matjaž Tratnik ? 1. UVOD 2. NORMATIVNA UREDITEV UPRAVLJANJA VEČSTANOVANJSKIH STAVB 3. ODLOČANJE O VPRAŠANJIH UPRAVLJANJA 4. POSLI REDNEGA UPRAVLJANJA 4.1. Obratovanje 4.2. Vzdrževanje 5. POSLI IZREDNEGA UPRAVLJANJA 6. PROBLEM RAZMEJITVE MED POSLI REDNEGA IN POSLI IZREDNEGA UPRAVLJA...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

VLOGA DRŽAVNEGA TOŽILCA PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI VELIKEGA KAZENSKEGA PROCESA

Barbara Brezigar, 19.10.2006

Kazenski postopek

Barbara Brezigar, Podjetje in delo, 6-7/2006Barbara Brezigar? 1. UVOD 2. ZAKONSKE DOLOČBE 3. IZOBRAŽEVANJE 4. ORGANIZACIJA DELA 5. SKLEP Povzetek Vloga državnega tožilca pri pripravi in izvedbi velikega kazenskega procesa je nadvse pomembna za uspešno izvedbo sojenja. Obtožnica je tudi sicer, še posebej pri zahtevnih primer...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Enotnost oblasti v parlamentarnem sistemu – nevarnost ali realnost?

dr. Lojze Ude, 19.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Lojze Ude ? 1. UVOD 2. NESPREJEMLJIVI ARGUMENTI 3. PRAVNI OKVIRI ZA UVELJAVITEV PARTITOKRACIJE 3.1. Parlament, vlada, predsednik republike 3.2. Politika in sodstvo 3.3. Državno poseganje na področje gospodarstva 3.4. Vpliv politike na medije 3.5. Politika in družbene dejavnosti
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Predlogi delodajalcev za spremembo zakona o delovnih razmerjih v okviru odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Nina Globočnik, 19.10.2006

Delovna razmerja

Nina Globočnik, Podjetje in delo, 6-7/2006Nina Globočnik? 1. UVOD 2. OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV 2.1. Delovno mesto ali vrsta del 2.2. Enako plačilo za enako delo 2.3. Odpoved pogodbe o zaposlitvi 2.4. Zaščitene kategorije delavcev 2.5. Vloga sindikata 3. SKLEP Povzetek Avtorica se opredeljuje do zakona o delovnih razm...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Fleksibilnejša odpoved pogodbe o zaposlitvi in prilagoditev pravic v primeru brezposelnosti

dr. Grega Strban, 19.10.2006

Delovna razmerja

dr. Grega Strban, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Grega Strban ? 1. IZHODIŠČNE MISLI 2. PRAVICA DO DENARNEGA NADOMESTILA IZ ZAVAROVANJA ZA BREZPOSELNOST 2.1. Dostop do pravice 2.2. Obseg pravice in obveznosti prejemnika 3. DENARNE POMOČI BREZPOSELNIM ISKALCEM ZAPOSLITVE 3.1. (Ne)primernost predlogov ureditve de lege ferenda 3.2.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Mednarodnopravni okvir ureditve odpovedi pogodbe o zaposlitvi

dr. Barbara Kresal, 19.10.2006

Delovna razmerja

dr. Barbara Kresal, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Barbara Kresal ? 1. UVOD 2. MEDNARODNI DOKUMENTI S PODROČJA ČLOVEKOVIH PRAVIC 3. KONVENCIJE MEDNARODNE ORGANIZACIJE DELA (MOD) 4. SPREMENJENA EVROPSKA SOCIALNA LISTINA 5. DIREKTIVE ES 6. SKLEP Povzetek Prispevek obravnava odpoved pogodbe o zaposlitvi z mednarodnopravnega vidi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Usmeritve in predlogi za zakonske spremembe ureditve prenehanja pogodbe o zaposlitvi

Irena Bečan, 19.10.2006

Delovna razmerja

Irena Bečan, Podjetje in delo, 6-7/2006Irena Bečan ? 1. UVOD 2. RAZLOGI ZA SPREMEMBE 2.1. Razvojne usmeritve 2.2. Strokovne ocene o nejasnosti zakonskih dikcij, ki povzročajo težave v razlagi in izvajanju 3. POSEBNO PRAVNO VARSTVO PRED ODPOVEDJO 3.1. Starejši delavci 3.2. Invalidi 3.3. Delavci s starševskimi obveznostm...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Ali sodna praksa terja spremembo ZDR?

Marta Klampfer, 19.10.2006

Delovna razmerja

Marta Klampfer, Podjetje in delo, 6-7/2006Marta Klampfer ? 1. UVOD 2. POTREBE PO SPREMEMBI 2.1. Odpoved pogodbe o zaposlitvi 2.1.1. Postopek pred redno odpovedjo iz krivdnega razloga 2.1.2. Pravica do zagovora 2.1.3. Razlogi za redno odpoved 2.1.4. Odpoved pogodbe s ponudbo nove pogodbe 2.1.5. Roki za podajo odpovedi 3.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Sodstvo, delitev oblasti in ustava*

dr. Marijan Pavčnik, 19.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Sodišča

dr. Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2006dr. Marijan Pavčnik ? Povzetek Ustava je vsebinski in postopkovni okvir, ki omogoča, da pravni sistem kakovostno deluje. Ustavni okvir bi bil disfunkcionalen, če bi zoževal trajnost sodniške funkcije. To bi destabiliziralo načelo delitve oblasti na splošno ter sistem zavor in ravnovesij, ki ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2006(62)
> Oktober(62)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ DĐEFG HI J K LM NOP QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov