Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 67)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Vladavina prava kot pravno načelo

dr. Marijan Pavčnik, 13.10.2008

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, dr. Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2008I. POJEM IN NARAVA PRAVNE DRŽAVE II. VSEBINSKA IN POSTOPKOVNA MERILA PRAVNE DRŽAVE III. PRAVNA DRŽAVA KOT PRAVNO NAČELO IV. RAZLAGALNA PREDVIDLJIVOST ZAKONOV V. ARGUMENT PRAVNE DRŽAVE V USTAVNOSODNI PRAKSI
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Vladavina prava kot pravnocivilizacijski pojav

dr. Vladimir Simič, 13.10.2008

Pravoznanstvo

dr. Vladimir Simič, dr. Vladimir Simič, Podjetje in delo, 6-7/2008Povzetek Razprava prikazuje nekaj razvojnih stopenj in temeljnih sestavin pravne države v pravnozgodovinski luči. Vladavina prava je neločljivo povezana z bistvom prava. Vendar s pravnozgodovinskega vidika večina njenih temeljnih značilnosti ljudem v določenih obdobjih ni bila samoumevna. Najbolj oč...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Vladavina prava in upravno pravo

dr. Erik Kerševan, 13.10.2008

Uprava, Pravoznanstvo

dr. Erik Kerševan, dr. Erik Kerševan, Podjetje in delo, 6-7/2008Delovanje izvršilne veje oblasti ureja upravno pravo. Zakoni in drugi predpisi, ki kot del upravnega prava urejajo pravice in obveznosti posameznikov, pa so nujno izpostavljeni interpretaciji in konkretizaciji s strani upravnih organov in sodišč, ki izvršujejo sodni nadzor nad njimi. Pri tej uporabi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Ali je Državna revizijska komisija sodišče

mag. Petra Ferk, 13.10.2008

Uprava, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Petra Ferk, mag. Petra Ferk, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtorica v članku obravnava pravno naravo Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. V prvem delu prispevka analizira, ali le-ta izpolnjuje merila sodišča po 234. členu PES, v drugem delu prispevka pa, ali postavljeni standardi zadostujejo ustavnopravnim zahtevam, ki so...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Elektronsko poslovanje pri izvršbi

Dida Volk, 13.10.2008

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Dida Volk, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtorica v prispevku obravnava zadnje spremembe izvršilne zakonodaje z uvedbo elektronskega poslovanja strank (upnikov) s sodiščem. Od 1. januarja 2008 je za vložitev izvršilnih predlogov na podlagi verodostojne listine izključno pristojen Centralni oddelek za verodostojno listino - CoVL, ki deluje ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Novejša praksa Sodišča ES glede javnih koncesij

dr. Jorg Sladič, 13.10.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Jorg Sladič, dr. Jorg Sladič, Podjetje in delo, 6-7/2008Članek obravnava razvoj sodne prakse Sodišča ES na področju koncesij za storitve. Pri tem najprej poda definicijo, kaj je koncesija. Nato je podana analiza postopka podelitve in podaljšanja koncesij, tako imenovanih in-house storitev. Članek se ukvarja tudi z vprašanjem, kdaj je dopustna podelitev k...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Obramba dolžnika pred neutemeljeno izvršbo

dr. Dragica Wedam-Lukić, 13.10.2008

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Dragica Wedam-Lukić, dr. Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 6-7/2008Zakon o izvršbi in zavarovanju vsebuje nekatere rešitve, ki naj bi z zaostrovanjem pogojev za ugovor zoper sklep o izvršbi pripomogle k večji učinkovitosti izvršbe. Prispevek obravnava nekatere probleme, ki nastajajo v zvezi z zahtevo, da mora biti dolžnikov ugovor zoper sklep o izvršbi obrazložen, ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Pravna država - pogled sodnika

dr. Mile Dolenc, 13.10.2008

Pravoznanstvo

dr. Mile Dolenc, dr. Mile Dolenc, Podjetje in delo, 6-7/2008S pojmom pravne države se razume pravnopolitični sistem, ki zagotavlja varstvo pravic državljanov pred arbitrarnostjo in zlorabo oblasti in s tem njihovo svobodo ter obenem enakost vseh pred zakonom. Osnovni instrument za dosego teh ciljev je pravni red. Ta mora vsebovati jasna, vnaprej postavljena ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Politika in pravo v primežu predvolilne propagande

dr. Lojze Ude, 13.10.2008

Pravoznanstvo

dr. Lojze Ude, dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 6-7/20081. UVOD 2. POLOŽAJ SODSTVA V NAŠI DRUŽBI 3. RAZPRAVA O GOSPODARSKEM KRIMINALU IN O "TAJKUNIH" 4. SKLEP
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Zakonodajna politika (Teze)

dr. Ljubo Bavcon, 13.10.2008

Pravoznanstvo

dr. Ljubo Bavcon, dr. Ljubo Bavcon, Podjetje in delo, 6-7/20081. Politika in zakonodaja sta najtesneje povezana pojava. Politične ideje in zamisli se oblikujejo kot pravne norme v zakonodajnem postopku. Zato je vselej dovolj vzrokov in povodov za razpravo o razmerju med politiko, zakonodajo in pravom kot akademsko disciplino. Moj prispevek se, razumljivo, ukva...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Erozija obligacijskega prava

dr. Miha Juhart, 13.10.2008

Obligacije

dr. Miha Juhart, dr. Miha Juhart, Podjetje in delo, 6-7/2008Povzetek Zakon o obligacijskih razmerjih je leta 1978 uvedel monističen koncept obligacijskega prava, ki je temeljil na načelih avtonomije strank in dispozitivnosti. V ta izhodišča Obligacijski zakonik ni posegel. Vendar danes sistem obligacijskega prava predvsem na področju pogodbenih obveznosti ni...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Povzemanje mednarodnih konvencij in avtonomnih pravil v Obligacijski zakonik

dr. Vesna Kranjc, 13.10.2008

Obligacije, Civilno pravo

dr. Vesna Kranjc, dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 6-7/2008Prispevek obravnava novejša prizadevanja za poenotenje pogodbenega prava. Mednarodne organizacije, posebno pa EU, so sprejele različne pravne predpise, od konvencij do avtonomnih pravil, ki so lahko povzeti tudi v nacionalno zakonodajo. Ob posodobitvi in poenotenju slovenskega obligacijskega prava j...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Vzpon in padec pravne države: populizem in neodvisne pravne institucije

dr. Bojan Bugarič, 13.10.2008

Pravoznanstvo

dr. Bojan Bugarič, dr. Bojan Bugarič, Podjetje in delo, 6-7/2008Populizem se vzpenja v srednji in vzhodni Evropi. Nenehni napadi na pravne institucije liberalne demokracije so njegov najbolj problematičen vidik. Čeprav zaradi vzpona populizma demokracijam v tem delu sveta ne grozi propad, je treba izziv populizma jemati resno. Volilna demokracija v regiji je sic...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Vladavina prava kot načelo mednarodnega prava?

dr. Mirjam Škrk, 13.10.2008

Pravoznanstvo

dr. Mirjam Škrk, dr. Mirjam Škrk, Podjetje in delo, 6-7/2008Pojem vladavine prava se pojavlja tudi v mednarodnem pravu. V ZN smo priča sistemskemu pristopu k vladavini prava. Da bi lahko odgovorili na vprašanje, ali je vladavina prava načelo mednarodnega prava, je bilo treba najprej ugotoviti, kaj razumemo pod pojmom splošno veljavna načela mednarodnega prav...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Ustavna presoja kazenskega materialnega prava

dr. Zvonko Fišer, 13.10.2008

Ustavno sodišče, Pravoznanstvo

dr. Zvonko Fišer, dr. Zvonko Fišer, Podjetje in delo, 6-7/2008I. UVOD II. NAČELO ZAKONITOSTI V KAZENSKEM PRAVU III. USTAVA IN KAZENSKO PRAVO
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Novejši trendi v odškodninskem pravu

dr. Špelca Mežnar, 13.10.2008

Obligacije

dr. Špelca Mežnar, dr. Špelca Mežnar, Podjetje in delo, 6-7/2008Temeljne rešitve slovenskega odškodninskega prava ne potrebujejo prenove. Vseeno pa lahko ugotovimo, da se slovensko pravo relativno togo odziva na spremenjene družbene razmere. Kritika gre zlasti na račun nepriznavanja preventivne funkcije denarne odškodnine v tistih primerih, kjer bi višje odškodn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Aktualna vprašanja sistema kolektivnih pogodb - pred novelo ZDR-A in po njej

mag. Katarina Kresal-Šoltes, 13.10.2008

KOLEKTIVNE POGODBE, Delovna razmerja

mag. Katarina Kresal-Šoltes, mag. Katarina Kresal-Šoltes, Podjetje in delo, 6-7/2008Prispevek obravnava vprašanja razmerja kolektivnih pogodb do nacionalnega prava in prava EU. Iz hierarhije delovnopravnih virov izhaja, da določbe kolektivnih pogodb lahko vsebujejo le za delavce ugodnejše pravice od zakonskega minimuma (pravilo in favorem), vendar pa so od tega pravila dopustne tud...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Paralelne oblike javno-zasebnega partnerstva

dr. Aleksij Mužina, 13.10.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Gospodarske javne službe (komunala)

dr. Aleksij Mužina, dr. Aleksij Mužina, Podjetje in delo, 6-7/2008Vse od uveljavitve Zakona o javno-zasebnem partnerstvu smo priča nekakšnemu poskusu podreditve vseh projektov sodelovanja javnega in zasebnega sektorja, ki presegajo klasične institute javnih financ (zlasti javnih naročil) pod pravne oblike javno-zasebnega partnerstva, kot izhajajo iz ZJZP. Pri tem ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Nekatera vprašanja sklepanja pogodb o zaposlitvi po noveli ZDR-A

dr. Darja Senčur-Peček, 13.10.2008

Delovna razmerja

dr. Darja Senčur-Peček, dr. Darja Senčur-Peček, Podjetje in delo, 6-7/2008Prispevek obravnava spremembe in dopolnitve Zakona o delovnih razmerjih, ki se nanašajo na sklepanje pogodbe o zaposlitvi, vključno s posebnostmi pogodbe o zaposlitvi s poslovodnimi osebami in vodilnimi delavci. Pri tem navedene spremembe umesti v okvir uvajanja koncepta prožne varnosti in posodablj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Delovno mesto in/ali vrsta dela

dr. Etelka Korpič-Horvat, 13.10.2008

Delovna razmerja

dr. Etelka Korpič-Horvat, dr. Etelka Korpič-Horvat, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtorica v prispevku obravnava možnosti zaposlovanja za opravljanje del na delovnem mestu oziroma pri vrsti dela. Razčlenjuje predvsem ureditev in možnosti zaposlovanja za vrsto dela, ki naj bi omogočilo večjo prožnost in hkrati varnost delovnih razmerij. Pri tem opozarja na odprta vprašanja in na p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Aktualna vprašanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi po noveli ZDR-A

Barbara Kresal, 13.10.2008

Delovna razmerja

Barbara Kresal, Barbara Kresal, Podjetje in delo, 6-7/2008Prispevek obravnava nekatera izbrana vprašanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi po noveli ZDR-A. Sprememba zakonodaje je bila rezultat socialnega dialoga in je kompromis med zelo različnimi interesi delodajalcev in delavcev. Zakonodajalec je želel poenostaviti odpovedi za delodajalce, a hkrati ohrani...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Nekatera odprta vprašanja postopka izbire koncesionarja z vidika zagotavljanja konkurenčnosti postopkov

Boštjan Zuljan, 13.10.2008

PRORAČUN

Boštjan Zuljan, Boštjan Zuljan, Podjetje in delo, 6-7/2008Članek obravnava vsebinska sklopa, ki se nanašata na uporabo pravnega okvira sklepanja koncesijskih partnerstev z vidika zagotavljanja konkurenčnosti postopkov podeljevanja javnih koncesij. V prvem sklopu je obravnavana obveznost javnega partnerja do zagotavljanja primerne stopnje oglaševanja zadevn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Nadaljnje usklajevanje ZGD-1: Direktiva o pravicah delničarjev ter novi predlogi in izzivi EU

mag. Dušan Pšeničnik, 13.10.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Dušan Pšeničnik, mag. Dušan Pšeničnik, Podjetje in delo, 6-7/2008Usklajevanje ZGD-1 postaja stalni spremljevalec ukrepov za izboljšanje poslovnega okolja tako na nacionalni ravni kot na ravni EU. Prispevek se usmerja na slednje v perspektivi do leta 2010. Tako bodo nacionalni zakonodajalci že prihodnje leto soočeni z izzivi implementacije Direktive o pravicah del...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Sedanja sodna praksa - pred novelo ZDR in po njej

dr. Janez Novak, 13.10.2008

Delovna razmerja

dr. Janez Novak, dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 6-7/2008Članek obravnava najprej pojem in pomen sodne prakse. Ugotavlja, da ima (v načelu) pomen le ustaljena sodna praksa Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ki mu pravne norme in odločitve Ustavnega sodišča dajejo položaj sodišča, ki spremlja in oblikuje sodno prakso. Nato so obravnavane odločitve Vrho...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Usklajevanje ZGD-1 s spremembami druge kapitalske direktive - lastne delnice, fiktivni posli, stvarni vložki in varstvo upnikov

dr. Marijan Kocbek, 13.10.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6-7/20081. UVOD 2. DRUGA - KAPITALSKA DIREKTIVA (DIREKTIVA 77/91/EGS) IN SPREMEMBA DRUGE DIREKTIVE (DIREKTIVA 2006/68/ES) 2.1. Druga direktiva - kapitalska direktiva 2.2. Sprememba kapitalske direktive - poenostavitve 3. IMPLEMENTACIJA SPREMENJENE DRUGE - KAPITALSKE DIREKTIVE V NOVELI ZGD-1B ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2008(67)
> Oktober(67)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČ D ĐEF G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov