Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 67)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Stečaj zapuščine in odgovornost dedičev za zapustnikove dolgove

mag. Urška Kežmah, 13.10.2008

Dedovanje, Civilni sodni postopki

mag. Urška Kežmah, mag. Urška Kežmah, Podjetje in delo, 6-7/2008Prispevek obravnava stečaj zapuščine, ki je v slovenskem pravnem redu nov institut, namenjen varstvu in enakopravnemu obravnavanju upnikov. V okviru nove ureditve je posebej izpostavljen zlasti institut odgovornosti za zapustnikove dolgove. Po Zakonu o dedovanju zapustnikovi dediči odgovarjajo z vse...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Ali mora sodišče stranki opozoriti na spregledane pravne podlage?

dr. Aleš Galič, 13.10.2008

Civilni sodni postopki

dr. Aleš Galič, dr. Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/2008Ni mogoče kategorično zanikati obveznosti sodišča, da tedaj, ko se namerava opreti na pravno podlago, na katero stranki nista računali, stranki na to možnost vnaprej opozori in jima zagotovi pravico do izjavljanja. Vendar pa ta obveznost sodišča ne sme povzročiti, da se breme za rezultat postopka ne...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Oblikovanje tožbenih zahtevkov za vrnitev darila zaradi prikrajšanja nujnega deleža

dr. Mateja Končina-Peternel, 13.10.2008

Dedovanje, Obligacije

dr. Mateja Končina-Peternel, dr. Mateja Končina-Peternel, Podjetje in delo, 6-7/2008Nedopustna je ugotovitvena tožba, s katero se rešujejo predhodna vprašanja, od katerih je odvisna odločitev o pravici do nujnega deleža, če tožnik z njo od sodišča zahteva ugotovitev spornih dejstev. Nesklepčna je tožba za vrnitev darila zaradi prikrajšanja nujnega deleža, če ne vsebuje oblikovalneg...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Materialno procesno vodstvo z vidika odvetnika - spodbuda za boljše ali slabše delo?

Andrej Slivnik, 13.10.2008

Civilni sodni postopki

Andrej Slivnik, Andrej Slivnik, Podjetje in delo, 6-7/2008Da bi lahko odvetnik klienta kakovostno zastopal, se mora dobro seznaniti z dejstvi, ki vzpostavljajo spor. Ker je pri tem odvisen od svojega klienta, mora z njim ravnati podobno, kot je sodišče upravičeno in zavezano ravnati v okviru pravil materialnega procesnega vodstva. Brez temeljitega intervju...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Centralni register oporok

Marjana Tičar-Bešter, 13.10.2008

Dedovanje, Civilni sodni postopki

Marjana Tičar-Bešter, Marjana Tičar-Bešter, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtorica v prispevku opredeljuje Centralni register oporok, ki ga vodi Notarska zbornica Slovenije kot informatizirano bazo podatkov. Centralni register oporok vsebuje podatke o oporokah, sestavljenih v obliki notarskega zapisa, o oporokah, ki so shranjene pri notarju, o oporokah, ki jih sestavi odv...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Materialno procesno vodstvo in načelo nepristranskega sojenja

mag. Nina Betetto, 13.10.2008

Civilni sodni postopki

mag. Nina Betetto, mag. Nina Betetto, Podjetje in delo, 6-7/2008Predmet prispevka je analiza razmerja med materialnim procesnim vodstvom in načelom sodnikove nepristranskosti. Sodnik kot aktiven spodbujevalec procesne aktivnosti strank mora v vsakem konkretnem primeru ravnati, ne da bi imel vnaprej oblikovano osebno prepričanje v zadevi ali predsodek (subjektivn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Izvršba na podlagi tujega izvršilnega naslova

dr. Vesna Rijavec, 13.10.2008

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Vesna Rijavec, dr. Vesna Rijavec, Podjetje in delo, 6-7/2008I. UVOD II. PRAVO EU III. MEDNARODNE POGODBE IV. NACIONALNO PRAVO V. POJEM PRIZNANJA IN IZVRŠITVE VI. ODPRAVA EKSEKVATURE VII. POJEM TUJEGA IZVRŠILNEGA NASLOVA, KI JE PRIMEREN ZA PRIZNANJE IN IZVRŠITEV 1. Vrsta listine 2. Razmejitev med domačim in tujim izvršilnim naslovom 3. ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Vsebina PID št.7/2008

Avtor ni naveden, 13.10.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 6-7/2008stran 933 dr. Marijan Kocbek USKLAJEVANJE ZGD-1 S SPREMEMBAMI DRUGE KAPITALSKE DIREKTIVE - LASTNE DELNICE, FIKTIVNI POSLI, STVARNI VLOŽKI IN VARSTVO UPNIKOV HARMONISATION OF THE COMPANIES ACT (ZGD-1) WITH THE CHANGES TO THE SECOND COMPANY LAW DIRECTIVE - OWN SHARES, FICTITIOUS TRANSACTIONS, NON-C...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Materialno procesno vodstvo v pisnih fazah postopka in razmerje do prekluzije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 13.10.2008

Civilni sodni postopki

dr. Vesna Bergant-Rakočević, dr. Vesna Bergant-Rakočević, Podjetje in delo, 6-7/2008V prispevku je obravnavano materialno procesno vodstvo v pisnih fazah civilnega pravdnega postopka, kar je sprememba, ki jo prinaša novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D). Pomembna novost je v zvezi s tem možnost sodišča, da že pred prvim narokom s (pisnim) pozivom od strank v določenem roku zaht...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Povzemanje mednarodnih konvencij in avtonomnih pravil v Obligacijski zakonik

dr. Vesna Kranjc, 13.10.2008

Obligacije, Civilno pravo

dr. Vesna Kranjc, dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 6-7/2008Prispevek obravnava novejša prizadevanja za poenotenje pogodbenega prava. Mednarodne organizacije, posebno pa EU, so sprejele različne pravne predpise, od konvencij do avtonomnih pravil, ki so lahko povzeti tudi v nacionalno zakonodajo. Ob posodobitvi in poenotenju slovenskega obligacijskega prava j...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Evropeizacija in modernizacija obligacijskega prava

dr. Damjan Možina, 13.10.2008

Obligacije

dr. Damjan Možina, dr. Damjan Možina, Podjetje in delo, 6-7/2008Evropsko obligacijsko pravo ima dva obraza: na eni strani obstoječe pravo Skupnosti, kjer gre predvsem za direktive o varstvu potrošnikov, ki urejajo posamezna vprašanja s področja pogodbenega prava. Pomanjkljivosti obstoječega acquis communautaire namerava Komisija odpraviti s "Skupnim referenčnim ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Vladavina prava kot pravnocivilizacijski pojav

dr. Vladimir Simič, 13.10.2008

Pravoznanstvo

dr. Vladimir Simič, dr. Vladimir Simič, Podjetje in delo, 6-7/2008Povzetek Razprava prikazuje nekaj razvojnih stopenj in temeljnih sestavin pravne države v pravnozgodovinski luči. Vladavina prava je neločljivo povezana z bistvom prava. Vendar s pravnozgodovinskega vidika večina njenih temeljnih značilnosti ljudem v določenih obdobjih ni bila samoumevna. Najbolj oč...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Novejši trendi v odškodninskem pravu

dr. Špelca Mežnar, 13.10.2008

Obligacije

dr. Špelca Mežnar, dr. Špelca Mežnar, Podjetje in delo, 6-7/2008Temeljne rešitve slovenskega odškodninskega prava ne potrebujejo prenove. Vseeno pa lahko ugotovimo, da se slovensko pravo relativno togo odziva na spremenjene družbene razmere. Kritika gre zlasti na račun nepriznavanja preventivne funkcije denarne odškodnine v tistih primerih, kjer bi višje odškodn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Vladavina prava kot pravno načelo

dr. Marijan Pavčnik, 13.10.2008

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, dr. Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2008I. POJEM IN NARAVA PRAVNE DRŽAVE II. VSEBINSKA IN POSTOPKOVNA MERILA PRAVNE DRŽAVE III. PRAVNA DRŽAVA KOT PRAVNO NAČELO IV. RAZLAGALNA PREDVIDLJIVOST ZAKONOV V. ARGUMENT PRAVNE DRŽAVE V USTAVNOSODNI PRAKSI
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Ali je Državna revizijska komisija sodišče

mag. Petra Ferk, 13.10.2008

Uprava, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Petra Ferk, mag. Petra Ferk, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtorica v članku obravnava pravno naravo Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. V prvem delu prispevka analizira, ali le-ta izpolnjuje merila sodišča po 234. členu PES, v drugem delu prispevka pa, ali postavljeni standardi zadostujejo ustavnopravnim zahtevam, ki so...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Vročanje v upravnem postopku (od vročitve upravne odločbe do njene izvršitve)

dr. Polonca Kovač, 13.10.2008

Upravni postopek in upravne takse

dr. Polonca Kovač, dr. Polonca Kovač, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtorica v prispevku opozarja na pomen vročanja kot instituta upravnega postopka, katerega pravilna izpeljava je nujen pogoj za učinkovanje vročene odločbe, zlasti za njeno izvršitev. Zaradi vročanja kot pogoja za nastanek pravnih posledic vročenega ni presenetljivo, da tudi zakonodajalec ob spremin...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Kako bi zamudne obresti uredil matematik?

Avtor ni naveden, 13.10.2008

Obligacije

, Podjetje in delo, 6-7/2008UVOD 2. (NE)LINEARNOST OBRESTI 3. NAVADNO OBRESTOVANJE: DOLŽNIKA VEDNO MANJ BOLI 4. ZAKAJ MORAJO ZAMUDNE OBRESTI TEČI AD INFINITUM? 5. KAJ REŠIJO PROCESNE OBRESTI? 6. SKLEP Povzetek Avtor v prispevku opozarja, da dolgoročna uporaba navadnega obrestnega računa kot metode za izračun ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Erozija obligacijskega prava

dr. Miha Juhart, 13.10.2008

Obligacije

dr. Miha Juhart, dr. Miha Juhart, Podjetje in delo, 6-7/2008Povzetek Zakon o obligacijskih razmerjih je leta 1978 uvedel monističen koncept obligacijskega prava, ki je temeljil na načelih avtonomije strank in dispozitivnosti. V ta izhodišča Obligacijski zakonik ni posegel. Vendar danes sistem obligacijskega prava predvsem na področju pogodbenih obveznosti ni...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Vzpon in padec pravne države: populizem in neodvisne pravne institucije

dr. Bojan Bugarič, 13.10.2008

Pravoznanstvo

dr. Bojan Bugarič, dr. Bojan Bugarič, Podjetje in delo, 6-7/2008Populizem se vzpenja v srednji in vzhodni Evropi. Nenehni napadi na pravne institucije liberalne demokracije so njegov najbolj problematičen vidik. Čeprav zaradi vzpona populizma demokracijam v tem delu sveta ne grozi propad, je treba izziv populizma jemati resno. Volilna demokracija v regiji je sic...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Širjenje dosega kazenskega prava ali kako kazensko pravo čedalje bolj vpliva na naše vsakdanje življenje

dr. Katja Šugman-Stubbs, 13.10.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Katja Šugman-Stubbs, dr. Katja Šugman-Stubbs, Podjetje in delo, 6-7/2008Medtem ko se je še pred desetletji zdelo, da so kazniva dejanja relativno redki dogodki, ki se dogajajo daleč od nas, danes skorajda ne mine dan, da ne bi bili bombardirani z informacijami o kriminalu, zdi se tudi, da je kdorkoli lahko potencialni "kriminalec", nadzorovani pa smo tako, kot da bi bil...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Paralelne oblike javno-zasebnega partnerstva

dr. Aleksij Mužina, 13.10.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Gospodarske javne službe (komunala)

dr. Aleksij Mužina, dr. Aleksij Mužina, Podjetje in delo, 6-7/2008Vse od uveljavitve Zakona o javno-zasebnem partnerstvu smo priča nekakšnemu poskusu podreditve vseh projektov sodelovanja javnega in zasebnega sektorja, ki presegajo klasične institute javnih financ (zlasti javnih naročil) pod pravne oblike javno-zasebnega partnerstva, kot izhajajo iz ZJZP. Pri tem ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Nadaljnje usklajevanje ZGD-1: Direktiva o pravicah delničarjev ter novi predlogi in izzivi EU

mag. Dušan Pšeničnik, 13.10.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Dušan Pšeničnik, mag. Dušan Pšeničnik, Podjetje in delo, 6-7/2008Usklajevanje ZGD-1 postaja stalni spremljevalec ukrepov za izboljšanje poslovnega okolja tako na nacionalni ravni kot na ravni EU. Prispevek se usmerja na slednje v perspektivi do leta 2010. Tako bodo nacionalni zakonodajalci že prihodnje leto soočeni z izzivi implementacije Direktive o pravicah del...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Vladavina prava in upravno pravo

dr. Erik Kerševan, 13.10.2008

Uprava, Pravoznanstvo

dr. Erik Kerševan, dr. Erik Kerševan, Podjetje in delo, 6-7/2008Delovanje izvršilne veje oblasti ureja upravno pravo. Zakoni in drugi predpisi, ki kot del upravnega prava urejajo pravice in obveznosti posameznikov, pa so nujno izpostavljeni interpretaciji in konkretizaciji s strani upravnih organov in sodišč, ki izvršujejo sodni nadzor nad njimi. Pri tej uporabi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Pravna in politična kultura s poudarkom na slovenskih razmerah

dr. Albin Igličar, 13.10.2008

Pravoznanstvo

dr. Albin Igličar, dr. Albin Igličar, Podjetje in delo, 6-7/2008Zaupanje v institucije in splošna seznanjenost s pravnim sistemom je izhodiščni del pravne kulture. Zaupanje v institucije kot del pravne kulture kaže tudi na internalizacijo (ponotranjenje) pravnih vrednot in norm. Poleg tega kaže stopnja zaupanja v institucije pravnega in političnega sistema še na...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Nekatera odprta vprašanja postopka izbire koncesionarja z vidika zagotavljanja konkurenčnosti postopkov

Boštjan Zuljan, 13.10.2008

PRORAČUN

Boštjan Zuljan, Boštjan Zuljan, Podjetje in delo, 6-7/2008Članek obravnava vsebinska sklopa, ki se nanašata na uporabo pravnega okvira sklepanja koncesijskih partnerstev z vidika zagotavljanja konkurenčnosti postopkov podeljevanja javnih koncesij. V prvem sklopu je obravnavana obveznost javnega partnerja do zagotavljanja primerne stopnje oglaševanja zadevn...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2008(67)
> Oktober(67)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČ D ĐEF G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov