Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 67)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Kako bi zamudne obresti uredil matematik?

Avtor ni naveden, 13.10.2008

Obligacije

, Podjetje in delo, 6-7/2008UVOD 2. (NE)LINEARNOST OBRESTI 3. NAVADNO OBRESTOVANJE: DOLŽNIKA VEDNO MANJ BOLI 4. ZAKAJ MORAJO ZAMUDNE OBRESTI TEČI AD INFINITUM? 5. KAJ REŠIJO PROCESNE OBRESTI? 6. SKLEP Povzetek Avtor v prispevku opozarja, da dolgoročna uporaba navadnega obrestnega računa kot metode za izračun ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Vpliv mednarodne globalizacije na sodstvo

dr. Marko Ilešič, 13.10.2008

Pravoznanstvo

dr. Marko Ilešič, dr. Marko Ilešič, Podjetje in delo, 6-7/20081. SODIŠČA ? IZRAZ SUVERENOSTI DRŽAVE 2. COMITAS GENTIUM IN SODIŠČA 3. MEDNARODNA SODIŠČA 3.1. Pregled 4. VLOGA MEDNARODNIH SODIŠČ 4.1. Izbira sodnikov 4.2. Hierarhija mednarodnih sodišč
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Slovenski program odprave administrativnih ovir s posebnim poudarkom na poenostavljanju upravnih postopkov

Dušan Josevski, 13.10.2008

Upravni postopek in upravne takse

Dušan Josevski, Dušan Josevski, Podjetje in delo, 6-7/2008I.. UVOD II. SLOVENSKI PRISTOP K ODPRAVI ADMINISTRATIVNIH OVIR IN SPREJETI PROGRAMI OAO III. OSNOVNI POJMI OAO IN PET POTI K POENOSTAVITVAM IV. SISTEMATIČNO PREGLEDOVANJE ZAKONODAJE V. SODELOVANJE Z ZAINTERESIRANO JAVNOSTJO, PREDLOGI OAO VI. POMEMBNEJŠE ODPRAVLJENE ADMINISTRATIVNE OVIRE IN...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Odpoved pravici do pritožbe

dr. Tone Jerovšek, 13.10.2008

Upravni postopek in upravne takse

dr. Tone Jerovšek, dr. Tone Jerovšek, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtor obravnava z novelo ZUP-E na novo uveden institut pravice stranke do odpovedi pritožbi v vseh upravnih postopkih, uvedenih na zahtevo stranke. Pri tem analizira utemeljenost zakonodajalčevih razlogov, ki temeljijo na utemeljitvi, da se s tem skrajšuje postopek in stranka hitreje doseže možnost ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Prosti pretok sodnih odločb

Ana Dežman-Mušič, 13.10.2008

Pravoznanstvo, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Ana Dežman-Mušič, Ana Dežman-Mušič, Podjetje in delo, 6-7/2008Namen prispevka je predstaviti razvoj in pogoje za ureditev skupnega postopka priznavanja in izvršitve tujih sodnih odločb v EU, ki gre v smer odpravljanja tega postopka, ter težave, s katerimi se pri tem srečuje EU. Prosti pretok sodnih odločb bo namreč omogočil učinkovitejše sodno varstvo v mednar...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Burnost pravnih in dejanskih vprašanj mednarodnih zasebnopravnih razmerij

dr. Rajko Knez, 13.10.2008

ZUNANJE ZADEVE IN DIPLOMACIJA

dr. Rajko Knez, dr. Rajko Knez, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtor poskuša v prispevku prikazati področja mednarodnega zasebnega prava in posamezna vprašanja ter težave teh področij, ki v praksi prihajajo do izraza, kadar se spor poskuša reševati pred sodiščem. Izhaja iz spoznanja, da je treba anticipirati vrsto vprašanj oziroma odgovore nanje, da bi se lahko...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Novejši razvoj evropskega kolizijskega prava

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, 13.10.2008

Civilni kolizijski predpisi, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, dr. Ada Polajnar-Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtorica v prispevku analizira evropski kolizijski uredbi o pogodbenih obligacijskih razmerjih in nepogodbenih obveznostih (Rim I in Rim II). Akta pomenita evropsko poenotenje kolizijskega prava na področju obligacijskih razmerij in sta rezultat razvoja teorije in prakse na tem področju ter uspešneg...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Vročanje v upravnem postopku (od vročitve upravne odločbe do njene izvršitve)

dr. Polonca Kovač, 13.10.2008

Upravni postopek in upravne takse

dr. Polonca Kovač, dr. Polonca Kovač, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtorica v prispevku opozarja na pomen vročanja kot instituta upravnega postopka, katerega pravilna izpeljava je nujen pogoj za učinkovanje vročene odločbe, zlasti za njeno izvršitev. Zaradi vročanja kot pogoja za nastanek pravnih posledic vročenega ni presenetljivo, da tudi zakonodajalec ob spremin...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Novejši trendi v odškodninskem pravu

dr. Špelca Mežnar, 13.10.2008

Obligacije

dr. Špelca Mežnar, dr. Špelca Mežnar, Podjetje in delo, 6-7/2008Temeljne rešitve slovenskega odškodninskega prava ne potrebujejo prenove. Vseeno pa lahko ugotovimo, da se slovensko pravo relativno togo odziva na spremenjene družbene razmere. Kritika gre zlasti na račun nepriznavanja preventivne funkcije denarne odškodnine v tistih primerih, kjer bi višje odškodn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Povzemanje mednarodnih konvencij in avtonomnih pravil v Obligacijski zakonik

dr. Vesna Kranjc, 13.10.2008

Obligacije, Civilno pravo

dr. Vesna Kranjc, dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 6-7/2008Prispevek obravnava novejša prizadevanja za poenotenje pogodbenega prava. Mednarodne organizacije, posebno pa EU, so sprejele različne pravne predpise, od konvencij do avtonomnih pravil, ki so lahko povzeti tudi v nacionalno zakonodajo. Ob posodobitvi in poenotenju slovenskega obligacijskega prava j...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Erozija obligacijskega prava

dr. Miha Juhart, 13.10.2008

Obligacije

dr. Miha Juhart, dr. Miha Juhart, Podjetje in delo, 6-7/2008Povzetek Zakon o obligacijskih razmerjih je leta 1978 uvedel monističen koncept obligacijskega prava, ki je temeljil na načelih avtonomije strank in dispozitivnosti. V ta izhodišča Obligacijski zakonik ni posegel. Vendar danes sistem obligacijskega prava predvsem na področju pogodbenih obveznosti ni...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Prispevek k vprašanju sodnega varstva zoper odločitve v postopku revizije oddaje javnega naročila

dr. Rajko Pirnat, 13.10.2008

PRORAČUN

dr. Rajko Pirnat, dr. Rajko Pirnat, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtor obravnava vprašanje sodnega varstva zoper odločitve Državne revizijske komisije, ki niti po pravu Evropske skupnosti niti po slovenskem pravu ni sodišče oziroma sodni organ. V prispevku najprej ugotavlja, da bi glede na 157. člen Ustave zoper odločitve Državne revizijske komisije moralo biti z...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Evropeizacija in modernizacija obligacijskega prava

dr. Damjan Možina, 13.10.2008

Obligacije

dr. Damjan Možina, dr. Damjan Možina, Podjetje in delo, 6-7/2008Evropsko obligacijsko pravo ima dva obraza: na eni strani obstoječe pravo Skupnosti, kjer gre predvsem za direktive o varstvu potrošnikov, ki urejajo posamezna vprašanja s področja pogodbenega prava. Pomanjkljivosti obstoječega acquis communautaire namerava Komisija odpraviti s "Skupnim referenčnim ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Pravica do denarne odpravnine kot fundament posteriornega varovanja interesa manjšinskih imetnikov deležev gospodarskih družb

dr. Saša Prelič, 13.10.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, dr. Saša Prelič, Podjetje in delo, 6-7/2008V članku avtor obravnava posebno premoženjsko upravičenje imetnikov deležev družb, upravičenje do denarne odpravnine. To premoženjsko upravičenje je v pravni ureditvi družb manjšinskim imetnikom deležev priznano zaradi zaščite njihovega pravnega položaja, do katerega lahko pride zaradi nekaterih pra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Zaprta ali le podaljšana pot na Ustavno sodišče

Franc Testen, 13.10.2008

Ustavno sodišče

Franc Testen, Franc Testen, Podjetje in delo, 6-7/2008Število zadev, ki jih mora v okviru ustavno določenih pristojnosti obravnavati Ustavno sodišče, že onemogoča uresničevanje njegove funkcije. Obseg dela je Ustavno sodišče poskušalo omejiti s strožjo razlago procesnih predpostavk. Preobremenjenost sodišča, zlasti na področju ustavnih pritožb, je deln...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Razmerje med ustavno pritožbo in pobudo

dr. Ciril Ribičič, 13.10.2008

Civilni sodni postopki

dr. Ciril Ribičič, dr. Ciril Ribičič, Podjetje in delo, 6-7/2008Povzetek Avtor razpravlja o izhodiščih in mejah reforme ustavnega sodstva in poudarja, da je preveč energij usmerjenih v negativno selekcijo, premalo pa v pozitivno iskanje primerov, ki si zaslužijo meritorno obravnavo. Po avtorjevem mnenju v nekaterih primerih ni bilo vsebinske obravnave zadev, ki ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Zahteva in pobuda za začetek ustavnosodne presoje (kako naprej?)

Janez Čebulj, 13.10.2008

Civilni sodni postopki

Janez Čebulj, Janez Čebulj, Podjetje in delo, 6-7/2008Prispevek je nadgradnja avtorjevega prispevka, predstavljenega na Dnevih slovenskih pravnikov 2007, v katerem se je ukvarjal zlasti z vprašanjem, kakšna bodo stališča Ustavnega sodišča glede priznavanja pravnega interesa za vložitev pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Javnopravno in zasebnopravno varstvo konkurence: obramba in aktivna ravnanja strank po ZPOmK-1

mag. Matej Kavčič, 13.10.2008

Varstvo konkurence, cene

mag. Matej Kavčič, mag. Matej Kavčič, Podjetje in delo, 6-7/2008Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) zasleduje večjo učinkovitost pri oblastnem uveljavljanju pravil konkurence in uveljavljanju teh pravil na zasebno pobudo. Sprememba sistemskega konkurenčnega zakona neposredno vpliva na pravice in obveznosti strank v postopkih pred Uradom RS za v...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Prenos odločanja o nekaterih kompetenčnih sporih

Jasna Pogačar, 13.10.2008

Ustavno sodišče

Jasna Pogačar, Jasna Pogačar, Podjetje in delo, 6-7/2008Ustavno sodišče je pristojno odločati o kompetenčnih sporih med sodišči in drugimi državnimi organi. Namen prispevka je predstaviti problematiko, ki spremlja odločanje Ustavnega sodišča, in razloge, ki narekujejo, da o tem, ali spada odločanje v posamezni zadevi v sodno pristojnost, sodstvo odloča s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Sprememba ustavne ureditve volitev ustavnih sodnikov

dr. Igor Kaučič, 13.10.2008

Pravoznanstvo

dr. Igor Kaučič, dr. Igor Kaučič, Podjetje in delo, 6-7/2008Sistem volitev sodnikov Ustavnega sodišča je predmet kritične presoje strokovne in tudi politične in druge javnosti vse od sprejetja Ustave. Temeljni očitek tej ureditvi je, da omogoča pretirano politizacijo izbirnega postopka, v katerem ustavne sodnike voli Državni zbor na predlog predsednika repub...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Mehanizmi za reševanje sporov glede državnih meja

dr. Marko Pavliha, 13.10.2008

Civilno pravo

dr. Marko Pavliha, dr. Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtor na začetku opozori na povezanost stvarnega, sosedskega prava z mednarodnim delimitacijskim pravom, potem pa nadaljuje s predstavitvijo diplomatskih sredstev za reševanje mednarodnih sporov. V drugem delu prikaže različna mednarodna sodišča in arbitraže, ki so pristojne za reševanje mejnih prob...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Zaveze podjetja po novem zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

dr. Peter Grilc, 13.10.2008

Uprava

dr. Peter Grilc, dr. Peter Grilc, Podjetje in delo, 6-7/2008Povzetek Prispevek obravnava institute zavez podjetja po 39. členu ZPOmK-1. Gre za odločbo urada, ki pa je posledica formalnega dogovora, svojevrstne poravnave, ki je posledica pobude in formalnega predloga zavez. Pri sprejemu zavez so poleg temeljnega cilja zagotavljanja učinkovite konkurence v osp...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Modernizacija kazenskega pravosodja v Evropi: dobre prakse in slabe izkušnje

Aleš Zalar, 13.10.2008

Kazenski postopek, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Aleš Zalar, Aleš Zalar, Podjetje in delo, 6-7/2008Priporočljivo je, da vsaka reforma pravnih pravil in delovnih praks na področju kazenskega pravosodja upošteva standarde in priporočila Sveta Evrope, ki ponujajo številne preizkušene modele postopkovnih poenostavitev in dobrih upravljalskih praks. Ko se akterji pravosodne politike odločijo, katere s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Temeljni postulati kazenskega (procesnega) prava - kolateralna žrtev tehnokracije in boja zoper kriminaliteto

mag. Goran Klemenčič, 13.10.2008

Kazenski postopek

mag. Goran Klemenčič, mag. Goran Klemenčič, Podjetje in delo, 6-7/2008Namen tega prispevka je oris nekaterih skrb zbujajočih trendov, ki so zadnja desetletja preoblikovali naš odnos do represivnega odzivanja na kriminaliteto in izrazito negativno vplivali na splošno razumevanje temeljnih postulatov kazenskega (procesnega) prava. Zapisano se nanaša na zahodni pravni kr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Spremembe slovenske materialne kazenske zakonodaje in argument primerjalnega prava

dr. Matjaž Ambrož, 13.10.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Matjaž Ambrož, dr. Matjaž Ambrož, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtor v prispevku analizira argumente primerjalnega prava, ki so bili uporabljeni ob zadnjih spremembah slovenske materialne kazenske zakonodaje. V prvem delu se ukvarja z vprašanjem, kako razumeti trditev, da je določena rešitev materialnega kazenskega prava "evropsko usmerjena", pri čemer ugotavlj...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2008(67)
> Oktober(67)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČ D ĐEF G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov