Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 66)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Pomen organiziranega kriminala z vidika kazenskega materialnega prava

dr. Ivan Bele, 19.10.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Ivan Bele, Podjetje in delo, 6-7/1998Ivan BELE doktor pravnih znanosti Visoka policijsko-varnostna šola v Ljubljani 1. ORGANIZIRANI KRIMINAL KOT KAZENSKOPRAVNI PROBLEM Čas je že, da se v razprave o organiziranem kriminalu (v nadaljnjem besedilu OK), ki je že dobro desetletje v Evropi in drugod po svetu ena izmed vodilnih tem drža...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Ekonomika dematerializacije lastniškega kapitala

Kristian Hren, 19.10.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Kristian Hren, Podjetje in delo, 6-7/1998Kristian HREN diplomirani pravnik, diplomirani ekonomist Klirinško depotna družba, d. d. I. UVOD Namen prispevka je opozoriti na nekatere neposredne stroške in koristi dematerializacije(*1) lastniškega kapitala. V začetnem delu bomo z ocenami na podlagi podatkov iz centralnega registra vrednos...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Ustavno sodstvo in funkcija sodstva v luči (potrebnih?) ustavnih sprememb

dr. Tone Jerovšek, 19.10.1998

Ustavno sodišče

dr. Tone Jerovšek, Podjetje in delo, 6-7/1998Tone JEROVŠEK doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije Ali je ustava potrebna sprememb in če je, katerih. In ali so v ustavnem sodstvu in sodstvu sploh potrebne spremembe? To so vprašanja, ki se zastavljajo ob različnih zadregah, ko posamezni interesni lobiji ali oblastne struk...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

O nekaterih civilnopravnih pravicah

dr. Bogomir Sajovic, 19.10.1998

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

dr. Bogomir Sajovic, Podjetje in delo, 6-7/1998Bogomir SAJOVIC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. Fenomen pravice civilnega prava postavlja veliko dogmatičnih vprašanj, od katerih je odvisen sam sistem civilnega prava kot področja, ki ureja lastninske odnose subjektov, ki imajo značaj nosilcev zasebne lastninske pravice. ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Gradnja na tujem zemljišču

Tone Frantar, 19.10.1998

Lastnina in druge stvarne pravice, Gradbeništvo

Tone Frantar, Podjetje in delo, 6-7/1998Tone FRANTAR diplomirani pravnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije UVOD Gradnja na tujem zemljišču je zgodovinski spremljevalec zasebne lastnine na zemljišču. Vzporedno z razvojem zasebne lastnine se je pravo odzvalo tudi na pojav gradnje na tujem zemljišču. V rimskem pravu se je ta reakcija...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Pridobitev lastninske pravice od razpolagalno nesposobne osebe

Renato Vrenčur, 19.10.1998

Lastnina in druge stvarne pravice

Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 6-7/1998Renato VRENČUR diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Dobroverno pridobitev lastninske pravice od nelastnika (a non domino) na premični stvari poznajo domala vse svetovne zakonodaje. Vzemimo, da oseba A kot lastnik izroči svoj avtomobil v popravilo mehaniku (tradensu), ta pa a...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Lastninska pravica in omejitve razpolaganja

dr. Miha Juhart, 19.10.1998

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Miha Juhart, Podjetje in delo, 6-7/1998Miha JUHART doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Razmerje med lastninsko pravico in razpolaganjem je eden temeljnih teoretičnih problemov civilnega prava in pravnega sistema sploh. Že zelo površen pogled na problematiko nas hitro prepriča, da tudi rešitev problema ni en...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Pomen in razsežnosti fiduciarnih prenosov

Janez Starman, 19.10.1998

Lastnina in druge stvarne pravice

Janez Starman, Podjetje in delo, 6-7/1998Janez STARMAN diplomirani pravnik odvetniški pripravnik v Kopru 1. UVOD Namen pričujočega referata ni v postavitvi neke tipike zaznavnih oblik fiduciarnih prenosov, kakor so se zgodovinsko oblikovali, temveč zgolj v opozarjanju na njihov obstoj, pomen in razsežnosti, s poudarkom na uporabnosti...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Biomedicinska pomoč pri oploditvi - pravna ureditev

dr. Karel Zupančič, 19.10.1998

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

dr. Karel Zupančič, Podjetje in delo, 6-7/1998Karel ZUPANČIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. V Sloveniji je svoboda odločanja o rojstvu otrok, ki omogoča človeku, da uveljavi svojo voljo o tem, ali bo imel otroke, koliko jih bo imel in kdaj jih bo imel, zagotovljena z ustavo (55. člen). Imamo tudi Zakon o zdravstvenih...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Položaj otroka

Janez Metelko, 19.10.1998

Zakonska zveza in družinska razmerja

Janez Metelko, Podjetje in delo, 6-7/1998Janez METELKO diplomirani pravnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije Kot se je razvitejši del sveta pozno zavedel problemov svojega nerazvitega dela in ga začel nato reševati, se je enako zamudniško odzval na probleme otrok (če izvzamemo ženevsko deklaracijo o pravicah otroka iz leta 1924, ki pa...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Razmerje med zakonodajno in izvršilno oblastjo

dr. Franc Grad, 19.10.1998

Državni zbor in državni svet, Vlada

dr. Franc Grad, Podjetje in delo, 6-7/1998Franc GRAD doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. TEMELJNE ZNAČILNOSTI RAZMERJA MED ZAKONODAJNO IN IZVRŠILNO OBLASTJO 1.1. Razmerje med zakonodajno in izvršilno oblastjo oziroma funkcijo izhaja iz načel, na katerih temelji organizacija državne oblasti v državi, in iz oblike or...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Plačilo za delo kot kolektivni delovni spor

mag. Bojan Kukec, 19.10.1998

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Bojan Kukec, Podjetje in delo, 6-7/1998Bojan KUKEC magister pravnih znanosti odvetnik na Vrhniki - specialist delovnega prava I. OPREDELITEV PROBLEMA V svojem prispevku na dnevih slovenskih pravnikov v Portorožu leta 1996 sem opozoril na pojav, ki sem ga opazil pri analizi sodnih spisov in poročil o delu sodišč, ko so ta obravnaval...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Procesna vprašanja sprejemanja sklepov skupščin delniške družbe

dr. Borut Bratina, 19.10.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, Podjetje in delo, 6-7/1998Borut BRATINA doktor pravnih znanosti Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru 1. UVOD V delniški družbi se praviloma prepleta veliko interesov.(*1) Pri tem je naloga korporacijske zakonodaje, da omogoča uveljavljanje in uresničevanje vseh legitimnih interesov znotraj delniške družbe. Ker so na...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Socialni dialog in plače

dr. Zvone Vodovnik, 19.10.1998

Plače v gospodarstvu

dr. Zvone Vodovnik, Podjetje in delo, 6-7/1998Zvone VODOVNIK doktor pravnih znanosti Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani Socialni dialog je dvostranska (bipartizem) ali tristranska (tripartizem) komunikacija med zaposlenimi in delodajalci ter državo oziroma med predstavniki teh kategorij, katere predmet so v okviru ekonomsko-so...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Novosti plačila za delo in sodni delovni spori

dr. Janez Novak, 19.10.1998

Delovna razmerja

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 6-7/1998Janez NOVAK doktor pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD S spremembo pravnega sistema so se glede nagrajevanja delavčevega dela v delovnem razmerju in glede drugih plačil, ki izvirajo iz delovnega razmerja (nadomestila plače, regresi, odpravnine in podobno), poleg izrazj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Lex mercatoria in mednarodno gospodarsko pravo

dr. Peter Grilc, 19.10.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Trgovina

dr. Peter Grilc, Podjetje in delo, 6-7/1998Peter GRILC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Samoumevna značilnost večine disciplin, da so po vsebini in videzu mednarodne, za pravo ne drži brezpogojno, saj v zadnjih dveh stoletjih opažamo v Evropi toliko med seboj različnih pravnih sistemov, kolikor je bilo držav...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Pravila gospodarskega pogodbenega prava postavlja poslovna praksa

dr. Vesna Kranjc, 19.10.1998

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 6-7/1998Vesna KRANJC doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. NORMATIVNA MOČ POSLOVNE PRAKSE Za pravna pravila na splošno velja, da naj bi bila predvidljiva. Zahtevo po predvidljivosti pravnih pravil zakonodajalec izpolni na posameznih področjih različno, pri gospodarskem pogodbenem p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Od Rima ... do Dunaja ... prek Slovenije

dr. Mirko Ilešič, 19.10.1998

Ostalo

dr. Mirko Ilešič, Podjetje in delo, 6-7/1998Nekaj misli na rob (ne več povsem novi) Konvenciji Združenih narodov o pogodbah v mednarodni prodaji blaga (1980) Mirko ILEŠIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Da razlike med zakonodajami predstavljajo oviro za mednarodno trgovanje in pretok blaga, je stara resnic...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Vsebina "Podjetje in delo" 06/1998

Avtor ni naveden, 19.10.1998

Ostalo

, Podjetje in delo, 6-7/1998VSEBINA ---------------------------------------------------------------------------- PRVA SEKCIJA: NOVEJŠI RAZVOJ PRAVA MEDNARODNIH GOSPODARSKIH POSLOV ---------------------------------------------------------------------------- Peter Grilc: LEX MERCATORIA IN MEDNARODNO GOSPODARSKO PRAVO 685 1. Uv...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Dispozitivnost in kogentnost mednarodnega pogodbenega prava

dr. Verica Trstenjak, 19.10.1998

Obligacije

dr. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 6-7/1998Verica TRSTENJAK doktorica pravnih znanosti Ministrstvo za znanost in tehnologijo 1. UVOD Zaradi vedno bolj intenzivnega sodelovanja na poslovnem področju prek meja ene države je treba oblikovati ustrezna pravila za tako sodelovanje. Potrebna so pravila, ki bodo med državami čim bolj usklajena...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Razvojnost pravne ureditve prenosa in odstopa uporabe pravic intelektualne lastnine

dr. Krešo Puharič, 19.10.1998

Intelektualna lastnina

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 6-7/1998Krešo PUHARIČ doktor pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Z naslovom referata zamejeni vsebinski sklop najpomembnejših in določujočih vprašanj obravnavane tematike spada med tiste pravne kategorije, ki jim teorija namenja čedalje večjo pozornost. Razlog je preprost: narašča...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Varstvo ustavnih človekovih pravic med zdravljenjem

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, 19.10.1998

Ustavno sodišče

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/1998Ada POLAJNAR-PAVČNIK doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD V zadnjem času tudi v Sloveniji posvečamo nemajhno pozornost problematiki prava in medicine, problematiki, ki jo obravnava tudi današnja javna tribuna. Na ta vprašanja je pri nas v dveh člankih v Pravniku tik ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Povzetki "Podjetje in delo" 06/98

Avtor ni naveden, 19.10.1998

Ostalo

, Podjetje in delo, 6-7/1998Peter Grilc: LEX MERCATORIA IN MEDNARODNO GOSPODARSKO PRAVO - Podjetje in delo, št. 6-7/98, strani od 685 do 694 Članek obdeluje problematiko lex mercatoria in njeno razmerje do mednarodnega gospodarskega prava. Izhaja iz značilnosti sodobnega sklepanja poslov in pravnega poklica, nadaljuje z me...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Mariborski pogovori o pravu in medicini

dr. Šime Ivanjko, 19.10.1998

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/1998Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru V Mariboru se od leta 1992 vsako leto srečujejo pravniki in zdravniki na "Mariborskih pogovorih" o strokovnih vprašanjih prava in medicine, v katerih obravnavajo skupne probleme in poskušajo najti odgovore, ki naj bodo strokovni in ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Posebne osebne pravice v medijih?

dr. Janez Šinkovec, 19.10.1998

Človekove pravice, Javno obveščanje

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 6-7/1998Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ljubljana 1. UVOD Medijsko pravo obsega pravno disciplino, ki se je razvila iz prava posameznih medijev (tisk, RTV, film ipd.). To pravo torej ne temelji na enotni zakonski podlagi, temveč na več, ki se razširjajo ob novih pojavih različnih telekomunikaci...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
1998(66)
> Oktober(66)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ DĐEF G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov