Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 66)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Pomen in razsežnosti fiduciarnih prenosov

Janez Starman, 19.10.1998

Lastnina in druge stvarne pravice

Janez Starman, Podjetje in delo, 6-7/1998Janez STARMAN diplomirani pravnik odvetniški pripravnik v Kopru 1. UVOD Namen pričujočega referata ni v postavitvi neke tipike zaznavnih oblik fiduciarnih prenosov, kakor so se zgodovinsko oblikovali, temveč zgolj v opozarjanju na njihov obstoj, pomen in razsežnosti, s poudarkom na uporabnosti...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Lastninska pravica in omejitve razpolaganja

dr. Miha Juhart, 19.10.1998

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Miha Juhart, Podjetje in delo, 6-7/1998Miha JUHART doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Razmerje med lastninsko pravico in razpolaganjem je eden temeljnih teoretičnih problemov civilnega prava in pravnega sistema sploh. Že zelo površen pogled na problematiko nas hitro prepriča, da tudi rešitev problema ni en...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

O nekaterih civilnopravnih pravicah

dr. Bogomir Sajovic, 19.10.1998

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

dr. Bogomir Sajovic, Podjetje in delo, 6-7/1998Bogomir SAJOVIC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. Fenomen pravice civilnega prava postavlja veliko dogmatičnih vprašanj, od katerih je odvisen sam sistem civilnega prava kot področja, ki ureja lastninske odnose subjektov, ki imajo značaj nosilcev zasebne lastninske pravice. ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Gradnja na tujem zemljišču

Tone Frantar, 19.10.1998

Lastnina in druge stvarne pravice, Gradbeništvo

Tone Frantar, Podjetje in delo, 6-7/1998Tone FRANTAR diplomirani pravnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije UVOD Gradnja na tujem zemljišču je zgodovinski spremljevalec zasebne lastnine na zemljišču. Vzporedno z razvojem zasebne lastnine se je pravo odzvalo tudi na pojav gradnje na tujem zemljišču. V rimskem pravu se je ta reakcija...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Pridobitev lastninske pravice od razpolagalno nesposobne osebe

Renato Vrenčur, 19.10.1998

Lastnina in druge stvarne pravice

Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 6-7/1998Renato VRENČUR diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Dobroverno pridobitev lastninske pravice od nelastnika (a non domino) na premični stvari poznajo domala vse svetovne zakonodaje. Vzemimo, da oseba A kot lastnik izroči svoj avtomobil v popravilo mehaniku (tradensu), ta pa a...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Biomedicinska pomoč pri oploditvi - pravna ureditev

dr. Karel Zupančič, 19.10.1998

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

dr. Karel Zupančič, Podjetje in delo, 6-7/1998Karel ZUPANČIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. V Sloveniji je svoboda odločanja o rojstvu otrok, ki omogoča človeku, da uveljavi svojo voljo o tem, ali bo imel otroke, koliko jih bo imel in kdaj jih bo imel, zagotovljena z ustavo (55. člen). Imamo tudi Zakon o zdravstvenih...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Posebne osebne pravice v medijih?

dr. Janez Šinkovec, 19.10.1998

Človekove pravice, Javno obveščanje

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 6-7/1998Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ljubljana 1. UVOD Medijsko pravo obsega pravno disciplino, ki se je razvila iz prava posameznih medijev (tisk, RTV, film ipd.). To pravo torej ne temelji na enotni zakonski podlagi, temveč na več, ki se razširjajo ob novih pojavih različnih telekomunikaci...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Medicina in pravo med seboj

dr. Tone Strojin, 19.10.1998

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

dr. Tone Strojin, Podjetje in delo, 6-7/1998Tone STROJIN doktor pravnih znanosti Visoka šola za zdravstvo Navadno vse, kar je incidentno v postopkih zdravljenja, obravnavamo z medicinskim pravom, dosti manj pa s sodno medicino. Medicinsko pravo in sodna medicina pa nič ne regulirata - kar je značilnost prava - temveč dajeta predvsem izvede...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Varstvo ustavnih človekovih pravic med zdravljenjem

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, 19.10.1998

Ustavno sodišče

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/1998Ada POLAJNAR-PAVČNIK doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD V zadnjem času tudi v Sloveniji posvečamo nemajhno pozornost problematiki prava in medicine, problematiki, ki jo obravnava tudi današnja javna tribuna. Na ta vprašanja je pri nas v dveh člankih v Pravniku tik ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Mariborski pogovori o pravu in medicini

dr. Šime Ivanjko, 19.10.1998

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/1998Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru V Mariboru se od leta 1992 vsako leto srečujejo pravniki in zdravniki na "Mariborskih pogovorih" o strokovnih vprašanjih prava in medicine, v katerih obravnavajo skupne probleme in poskušajo najti odgovore, ki naj bodo strokovni in ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Ustavno sodstvo in funkcija sodstva v luči (potrebnih?) ustavnih sprememb

dr. Tone Jerovšek, 19.10.1998

Ustavno sodišče

dr. Tone Jerovšek, Podjetje in delo, 6-7/1998Tone JEROVŠEK doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije Ali je ustava potrebna sprememb in če je, katerih. In ali so v ustavnem sodstvu in sodstvu sploh potrebne spremembe? To so vprašanja, ki se zastavljajo ob različnih zadregah, ko posamezni interesni lobiji ali oblastne struk...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Socialni dialog in plače

dr. Zvone Vodovnik, 19.10.1998

Plače v gospodarstvu

dr. Zvone Vodovnik, Podjetje in delo, 6-7/1998Zvone VODOVNIK doktor pravnih znanosti Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani Socialni dialog je dvostranska (bipartizem) ali tristranska (tripartizem) komunikacija med zaposlenimi in delodajalci ter državo oziroma med predstavniki teh kategorij, katere predmet so v okviru ekonomsko-so...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Pomen organiziranega kriminala z vidika kazenskega materialnega prava

dr. Ivan Bele, 19.10.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Ivan Bele, Podjetje in delo, 6-7/1998Ivan BELE doktor pravnih znanosti Visoka policijsko-varnostna šola v Ljubljani 1. ORGANIZIRANI KRIMINAL KOT KAZENSKOPRAVNI PROBLEM Čas je že, da se v razprave o organiziranem kriminalu (v nadaljnjem besedilu OK), ki je že dobro desetletje v Evropi in drugod po svetu ena izmed vodilnih tem drža...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Razmerje med zakonodajno in izvršilno oblastjo

dr. Franc Grad, 19.10.1998

Državni zbor in državni svet, Vlada

dr. Franc Grad, Podjetje in delo, 6-7/1998Franc GRAD doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. TEMELJNE ZNAČILNOSTI RAZMERJA MED ZAKONODAJNO IN IZVRŠILNO OBLASTJO 1.1. Razmerje med zakonodajno in izvršilno oblastjo oziroma funkcijo izhaja iz načel, na katerih temelji organizacija državne oblasti v državi, in iz oblike or...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Sprememba vsebin delnic zaradi spremembe osnovnega kapitala in drugih korporacijskih dejanj

Bojan Podgoršek, 19.10.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Bojan Podgoršek, Podjetje in delo, 6-7/1998Bojan PODGORŠEK diplomirani pravnik notar v Ljubljani 1. UVOD Delniška družba mora spremeniti delnice, če je zaradi spremembe pravnih razmerij njihova vsebina postala nepravilna. Spremembe lahko obsegajo katerokoli od obveznih sestavin delnic, ki so navedene v 180. členu ZGD. Najpomembnejša je...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Ekonomika dematerializacije lastniškega kapitala

Kristian Hren, 19.10.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Kristian Hren, Podjetje in delo, 6-7/1998Kristian HREN diplomirani pravnik, diplomirani ekonomist Klirinško depotna družba, d. d. I. UVOD Namen prispevka je opozoriti na nekatere neposredne stroške in koristi dematerializacije(*1) lastniškega kapitala. V začetnem delu bomo z ocenami na podlagi podatkov iz centralnega registra vrednos...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Pravna narava in vsebina pravil trgovanja na organiziranih trgih

mag. Miloš Čas, 19.10.1998

Trgovina

mag. Miloš Čas, Podjetje in delo, 6-7/1998Miloš ČAS magister pravnih znanosti Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana I. UVOD Pravno opredelitev izraza "organizirani trg vrednostnih papirjev" je pri nas uvedel Zakon o prevzemih,(*1) ki pravi: "Organizirani trg vrednostnih papirjev je trg vrednostnih papirjev, ki je posredno ali neposredno...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Položaj otroka

Janez Metelko, 19.10.1998

Zakonska zveza in družinska razmerja

Janez Metelko, Podjetje in delo, 6-7/1998Janez METELKO diplomirani pravnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije Kot se je razvitejši del sveta pozno zavedel problemov svojega nerazvitega dela in ga začel nato reševati, se je enako zamudniško odzval na probleme otrok (če izvzamemo ženevsko deklaracijo o pravicah otroka iz leta 1924, ki pa...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Meddržavno povezovanje in sodelovanje pri preganjanju organiziranega kriminala

Barbara Brezigar, 19.10.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Barbara Brezigar, Podjetje in delo, 6-7/1998Barbara BREZIGAR diplomirana pravnica Državno tožilstvo Republike Slovenije 1. UVOD Življenje v današnjem svetu je zaznamovano z globalizacijo ekonomij, rastjo mednarodne trgovine, brisanjem državnih meja ter silovitim razvojem elektronskih medijev in tehnologije. Vsa ta modernizacija pa ni po...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Pristojnosti skupščine delniške družbe in njeni sklepi

dr. Rado Bohinc, 19.10.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 6-7/1998Rado BOHINC doktor pravnih znanosti Fakulteta za družbene vede v Ljubljani I. STALIŠČA PRAVNE TEORIJE O PRISTOJNOSTIH SKUPŠČINE Uvodoma predstavljamo nekatera stališča slovenske pravne teorije do zastavljenega vprašanja. B. Bratina razmeji pristojnosti skupščine v naslednje skupine: 1. K...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Procesna vprašanja sprejemanja sklepov skupščin delniške družbe

dr. Borut Bratina, 19.10.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, Podjetje in delo, 6-7/1998Borut BRATINA doktor pravnih znanosti Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru 1. UVOD V delniški družbi se praviloma prepleta veliko interesov.(*1) Pri tem je naloga korporacijske zakonodaje, da omogoča uveljavljanje in uresničevanje vseh legitimnih interesov znotraj delniške družbe. Ker so na...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Nove pravne rešitve, povezane z dematerializacijo vrednostnih papirjev

dr. Nina Plavšak, 19.10.1998

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Nina Plavšak, Podjetje in delo, 6-7/1998Nina PLAVŠAK doktorica pravnih znanosti Klirinško depotna družba, d. d. 1. UVOD Vrednostni papirji so pomembni instrumenti gospodarskega dogajanja. Delovanja sodobnega, tržno usmerjenega gospodarstva si brez vrednostnih papirjev ni mogoče zamisliti.(*1) Iznajdba pravnega instituta vrednostnih ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Poenotenje transportnega prava

dr. Marko Pavliha, 19.10.1998

Cestni promet, Pomorski in rečni promet

dr. Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/1998Marko PAVLIHA doktor pravnih znanosti Pozavarovalnica Sava, d. d. 1. UVOD: "THE DISCUSSION IS OPEN ..." "This is a highly important matter, Sir! And it should be decided in a way which promotes genuine unification and not only unification in words!" The Distinguished Delegate from Lowland ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Razvojnost pravne ureditve prenosa in odstopa uporabe pravic intelektualne lastnine

dr. Krešo Puharič, 19.10.1998

Intelektualna lastnina

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 6-7/1998Krešo PUHARIČ doktor pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Z naslovom referata zamejeni vsebinski sklop najpomembnejših in določujočih vprašanj obravnavane tematike spada med tiste pravne kategorije, ki jim teorija namenja čedalje večjo pozornost. Razlog je preprost: narašča...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄6-7

Izpodbojnost sklepov skupščine delniške družbe

dr. Marijan Kocbek, 19.10.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6-7/1998Marijan KOCBEK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD V dosedanji praksi delovanja delniških družb, v tako imenovanem postprivatizacijskem obdobju, so nastali tudi že številni sodni spori o veljavnosti skupščinskih sklepov delniških družb ter prav tako tudi družb z omejeno...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
1998(66)
> Oktober(66)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ DĐEF G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov