Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 64)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Zakon o kazenskem postopku na prehodu v novo tisočletje: Problematika policijskega zbiranja*

Miroslav Žaberl, 2.10.2001

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Miroslav Žaberl, Podjetje in delo, 6-7/2001*obvestil v predkazenskem postopku Miroslav Žaberl univ. diplomirani pravnik Ministrstvo za notranje zadeve RS 1. UVOD Zakon o policiji določa, da policija zbira osebne in druge podatke zaradi opravljanja z zakonom določenih nalog. Policisti zbirajo osebne in druge podatke neposredno od ose...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Zakon o kazenskem postopku na prehodu v novo tisočletje: Kritična analiza položaja obdolženca in*

mag. Mitja Jelenič-Novak, 2.10.2001

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Mitja Jelenič-Novak, Podjetje in delo, 6-7/2001*vloga zagovornika na glavni obravnavi v kazenskem postopku Mitja JELENIČ NOVAK magister pravnih znanosti odvetnik v Ljubljani I. UVOD Glavna obravnava nedvomno ostaja v vseh kazenskopravnih sistemih osrednji del vsakega kazenskega postopka. Ne nazadnje tudi po našem pravu na podlagi načela...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Zakon o kazenskem postopku na prehodu v novo tisočletje: Vloga kriminalistične policije v*

dr. Darko Maver, 2.10.2001

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Darko Maver, Podjetje in delo, 6-7/2001*predkazenskem postopku(*1) Darko MAVER doktor pravnih znanosti Visoka policijsko-varnostna šola 1. UVOD Običajno pravimo, da je namen predkazenskega in kazenskega postopka ugotoviti, ali je bilo storjeno kaznivo dejanje, kdo ga je storil in katera dejstva in dokazi to potrjujejo, da bi nat...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Zakon o kazenskem postopku na prehodu v novo tisočletje: Državni tožilec v kontradiktornem postopku*

Andrej Ferlinc, 2.10.2001

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Kazenski postopek

Andrej Ferlinc, Podjetje in delo, 6-7/2001*in možnost sprememb kazenskoprocesne zakonodaje Andrej FERLINC univ. diplomirani pravnik Višje državno tožilstvo v Mariboru I. UVOD Morda je treba začeti z ugotovitvijo, da nekateri v težnji za posodobitev kazenskega procesnega prava ne vidijo posebej položaja tožilstva kot področje za mor...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Summaries "Podjetje in delo" 06/2001

Avtor ni naveden, 2.10.2001

Ostalo

, Podjetje in delo, 6-7/2001Nina Plavšak: THE NEW REGULATION OF NON-LITIGIOUS CIVIL PROCEDURE IN THE COMPANY LAW - Podjetje in delo No. 6-7/2001, pp. 787 to 793 The author presents the new regulation of the non-litigious procedures enacted by the recent amendments of the Law of companies (added Articles 49a to 49c). The ne...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

ZGD in sodišča: Spori zaradi odpoklica uprave d. d. in poslovodij d. o. o.

dr. Borut Bratina, 2.10.2001

Sodišča, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, Podjetje in delo, 6-7/2001Borut Bratina doktor pravnih znanosti Ekonomsko poslovna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Med spremembami, ki jih prinaša novela ZGD-F (Uradni list RS, št. 45/01), se mnoge nanašajo na drugačno opredelitev razmerij med organi delniške družbe in opredelitvijo njihovih pristojnosti. Sistemsko prinaš...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

ZGD in sodišča: Nova ureditev nepravdnih postopkov v Zakonu o gospodarskih družbah

dr. Nina Plavšak, 2.10.2001

Sodišča, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Nina Plavšak, Podjetje in delo, 6-7/2001Nina Plavšak doktorica pravnih znanosti Klirinško depotna družba 1. UVOD Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93 - 45/01 - v nadaljevanju ZGD) ureja dva osnovna sklopa pravnih razmerij: 1. razmerja med družbeniki oziroma delničarji določene gospodarske družbe in 2. razmer...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

ZGD in sodišča: Sodni register in gospodarske družbe po noveli ZGD-F

Joža Nikolič, 2.10.2001

Sodišča, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Joža Nikolič, Podjetje in delo, 6-7/2001Joža Nikolič univ. diplomirana pravnica Okrožno sodišče v Mariboru Registrski sodniki smo skupaj z gospodarskimi družbami uporabniki zakona o gospodarskih družbah (ZGD) in njegovih sprememb, tudi ZGD-F, zato bom kot registrska sodnica poleg predstavitve najpomembnejših novosti ZGD-F, ki se nanaša...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

ZGD in sodišča: Nova ureditev ničnosti in izpodbojnosti skupščinskih sklepov

dr. Marijan Kocbek, 2.10.2001

Sodišča, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6-7/2001Marijan Kocbek doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru UVOD Tako ZGD kot tuje (primerljive) zakonodaje uporabljajo pojem sklepa skupščine, ne da bi ga podrobneje opredeljevale. Gre za pojem, ki se je razvil iz svoje funkcije in zanj značilnih postopkov.(*1) V tuji literaturi se kot...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

ZGD in sodišča: Sodni postopki pri združitvah in delitvah gospodarskih družb

mag. Saša Prelič, 2.10.2001

Sodišča, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Podjetje in delo, 6-7/2001Saša Prelič magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Gospodarska družba (nosilec podjema) je stičišče različnih in heterogenih interesov. V njej se med sabo individualni interesi članov njenega personalnega substrata oziroma imetnikov deležev (družbenikov, delničarjev ozir...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Spremembe Ustave RS: Nujne in potrebne spremembe ustave

dr. Franc Grad, 2.10.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Franc Grad, Podjetje in delo, 6-7/2001Franc Grad doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. UVOD Ustava je pravni in politični dokument, ki ima za vsako državo poseben pomen, saj ni samo temelj in vrh njenega pravnega reda ter usmerjevalec njenega političnega življenja, temveč je tudi odsev stopnje njenega civilizacij...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Spremembe Ustave RS: Oblikovanje vlade

dr. Bojan Bugarič, 2.10.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Bojan Bugarič, Podjetje in delo, 6-7/2001Bojan Bugarič doktor pravnih znanosti Ministrstvo za notranje zadeve RS Predlagane spremembe ustave, ki se nanašajo na oblikovanje vlade, predvidevajo spremembo le treh členov Ustave RS: 112., 114., in 118. člena. Kljub temu pa gre za pomembne spremembe, ki bodo vsebinsko precej drugače od veljav...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Vsebina "Podjetje in delo" 06/2001

Avtor ni naveden, 2.10.2001

Ostalo

, Podjetje in delo, 6-7/2001________________________________________________________________________________ VSEBINA ________________________________________________________________________________ ZGD IN SODIŠČA ________________________________________________________________________________ Nina Plavšak: NOVA UREDITEV NEPRAV...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Povzetki "Podjetje in delo" 06/2001

Avtor ni naveden, 2.10.2001

Ostalo

, Podjetje in delo, 6-7/2001Nina Plavšak: NOVA UREDITEV NEPRAVDNIH POSTOPKOV V ZAKONU O GOSPODARSKIH DRUŽBAH - Podjetje in delo, št. 6-7/2001, strani od 787 do 793 Avtorica v prispevku predstavi novo ureditev nepravdnih postopkov, ki jih je uveljavila zadnja sprememba zakona o gospodarskih družbah v novih 49. a do 49. c členu...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Pravo in podjetništvo: Podjetništvo in ustava

mag. Branko Korže, 2.10.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Branko Korže, Podjetje in delo, 6-7/2001Branko Korže magister pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani I. PODJETJE (PODJETNIŠTVO) - FENOMEN GOSPODARSKEGA PRAVA S pojmom podjetja so se teoretiki začeli ukvarjati šele v zadnjih desetletjih. Po prevladujočem gledanju teorije je podjetje organizirana pravna skupnost, ki združ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Delovnopravni in drugi vidiki zaposlenih v javnem sektorju: Plačni sistem v javnem sektorju

Erik Kerševan, 2.10.2001

Uprava, Delovna razmerja

Erik Kerševan, Podjetje in delo, 6-7/2001Erik Kerševan univ. diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Ljubljani UVOD Čeprav je bil plačni sistem v javnem sektorju že večkrat obravnavana tema, ki v zadnjem času zaradi predvidene zakonske reforme ponovno prihaja v ospredje, bi ob nekaterih splošnih značilnostih plačnih sistemov(*1) ter o...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Pravo in podjetništvo: Pravne vrednote in podjetništvo

dr. Slobodan Perović, 2.10.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Malo gospodarstvo in obrt

dr. Slobodan Perović, Podjetje in delo, 6-7/2001Slobodan Perović doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Beogradu Vsako pozitivno pravo je s svojimi trajnimi in občasnimi vrednotami izraz odločilnih determinant, ki prihajajo z metajuridičnih področij. Stopnja filozofske prosvetljenosti, moralna zasnovanost, ekonomska konstitucija, politi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Pravo in podjetništvo: Zaposleni kot delavski podjetniki v sodobnem podjetju

dr. Zvonka Šarman, 2.10.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Zvonka Šarman, Podjetje in delo, 6-7/2001Zvonka Šarman doktorica ekonomskih znanosti Inštitut za razvijanje organizacijskih sistemov IROS, d. o. o., Ljubljana Delavski podjetnik - popolna vključenost v ustvarjanje in razvoj "svojega"podjetja. (Virginova ključna točka konkurenčne prednosti) 1. IZHODIŠČNA TRDITEV Zaposleni postajajo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Delovnopravni in drugi vidiki zaposlenih v javnem sektorju: (Pred)sodno reševanje kolektivnih*

mag. Bojan Kukec, 2.10.2001

Uprava, Delovna razmerja

mag. Bojan Kukec, Podjetje in delo, 6-7/2001*delovnih sporov v javnem sektorju Bojan Kukec magister pravnih znanosti odvetnik na Vrhniki I. UVOD V zadnjem času smo priča intenzivnim pogajanjem socialnih partnerjev glede predloga Zakona o javnih uslužbencih v državnih organih, organih lokalnih skupnosti, javnih agencijah in javnih skl...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Novosti v obligacijskem pravu: Obligacijski zakonik - pot k civilnem zakoniku

dr. Verica Trstenjak, 2.10.2001

Obligacije

dr. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 6-7/2001Verica Trstenjak doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru Članek je nastal v času nekajmesečnega bivanja leta 2001 na Institutu za pravno primerjavo dunajske univerze (Institut fur Rechtsvergleichung, Universitat Wien). Za gostoljubje in strokovne konzultacije se iskreno zahvaljujem...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Zakon o kazenskem postopku na prehodu v novo tisočletje: Teoretični model predhodnega kazenskega*

Avtor ni naveden, 2.10.2001

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Podjetje in delo, 6-7/2001*postopka Katja G. ŠUGMAN doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Verjetno ni pravnika, ki bi se ukvarjal s kazenskim pravom, pa se ne bi strinjal s tem, da je treba Zakon o kazenskem postopku spremeniti. In večina bi se nas najbrž strinjala tudi, da je najbolj kritična in najb...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Novosti v obligacijskem pravu: Vpliv sodne prakse na obligacijski zakonik

Janez Šlibar, 2.10.2001

Obligacije

Janez Šlibar, Podjetje in delo, 6-7/2001Janez Šlibar univ. diplomirani pravnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Prispevek naj bi prikazal vpliv sodne prakse na oblikovanje nekaterih določb predloga OZ.(*1) Ker je ZOR(*2) dober zakon, je vpliv sodne prakse na oblikovanje posameznih določb predloga OZ bistveno manjši kot je...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Nekatere spremembe v sistematiki lastninskih razmerij: Ženitna pogodba

dr. Viktorija Žnidaršič, 2.10.2001

Obligacije

dr. Viktorija Žnidaršič, Podjetje in delo, 6-7/2001Viktorija Žnidaršič doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Že naslov priča o tem, da bo temeljne pozornosti v prispevku deležen institut ženitne pogodbe, ki ga lahko zelo na kratko označimo za obligacijskopravni fenomen z družinskopravnimi elementi.(*1) Pri tem velja u...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Nekatere spremembe v sistematiki lastninskih razmerij: Osebnostne avtorske pravice

Jože Ilc, 2.10.2001

Lastnina in druge stvarne pravice, Intelektualna lastnina

Jože Ilc, Podjetje in delo, 6-7/2001Jože Ilc univ. diplomirani pravnik spec. odvetnik v Ljubljani Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP - Uradni list RS, št. 21/95) v 15. členu določi vsebino avtorske pravice kot enovite pravice na avtorskem delu, iz katere izvirajo izključna osebnostna upravičenja (moralne avtorske pra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Novosti v obligacijskem pravu: Monizem ali dualizem obligacijskega in gospodarskega pogodbenega*

dr. Vesna Kranjc, 2.10.2001

Obligacije

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 6-7/2001*prava v OZ? Vesna Kranjc doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. ENOTEN ZAKON NE POGOJUJE VSEBINSKE ENOTNOSTI OBLIGACIJSKEGA IN GOSPODARSKEGA POGODBENEGA PRAVA Kot merilo za razlikovanje med monizmom ali dualizmom obligacijskega in gospodarskega pogodbenega prava pogosto ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2001(64)
> Oktober(64)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEF G HI J K L M N OP QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov