Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 72)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Evropske univerze med prenovo in stagnacijo

Matjaž Nahtigal, 7.10.2009

Uprava

Matjaž Nahtigal, Podjetje in delo, 6-7/2009Bolonjski proces reforme visokega šolstva sicer odpira vrsto dilem in vnaša nove nejasnosti, a je lahko spodbuda za prenovo in razvoj visokega šolstva v Evropi. Pri tem je treba upoštevati, da ni enega samega najboljšega modela univerz, h kateremu bi morali stremeti. Uspešno prenovo je mogoče izvest...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Javni zdravstveni zavodi med trgom in neprofitnostjo

Rajko Pirnat, 7.10.2009

Uprava

Rajko Pirnat, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtor najprej prikaže, da so zdravstvene storitve ne glede na to, ali se opravljajo v okviru javne službe ali ne, tržne storitve v smislu prava Skupnosti. To seveda pomeni, da se za področje zdravstvenih storitev uporabljajo pravila tega prava o prepovedi omejevanja konkurence, svobodi opravljanja s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Odločilni vpliv volivcev na dodelitev mandatov kandidatom

Janez Pogorelec, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Janez Pogorelec, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtor v članku razpravlja o pomenu sintagme "odločilni vpliv volivcev na dodelitev mandatov kandidatom", kakršno je prinesla dopolnitev 80. člena Ustave v letu 2000. O tej problematiki razmišlja v luči ponovne razprave o odpravi volilnih okrajev in uvedbi glasovanja o listah kandidatov z uporabo pre...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Delniške opcije ali udeležba članov uprave pri dobičku - kaj je boljša oblika plačila?

Nataša Samec, 7.10.2009

Delovna razmerja

Nataša Samec, Podjetje in delo, 6-7/2009Delniške opcije in udeležba pri dobičku sta obliki plačila članom uprave. Zato je seveda ključno vprašanje, katera oblika plačila je primernejša. Ustrezna politika plačil je zaradi svetovne krize trenutno tudi v ospredju mednarodne razprave. Avtorica pri ugotavljanju primernosti posamezne oblike pla...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Prejemki direktorjev, priporočila EU in ukrepi v Sloveniji

Rado Bohinc, 7.10.2009

Delovna razmerja

Rado Bohinc, Podjetje in delo, 6-7/2009V prispevku avtor predstavi najnovejša priporočila Evropske komisije glede nagrajevanja oziroma prejemkov direktorjev (članov organov vodenja in nadzora), v nadaljevanju pa predstavi novelo ZGD-1 C. V zadnjem delu prispevka opiše stanje in ukrepe v Sloveniji ter kritično oceni vladne posege na podro...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Udeležba zaposlenih pri dobičku v zakonodaji in praksi RS in EU

Barbara Rajgelj, 7.10.2009

Delovna razmerja

Barbara Rajgelj, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtorica v prispevku analizira prakso in pravno ureditev finančne participacije v Sloveniji in v EU. V uvodnem delu predstavi osnovne pojme ter prednosti in slabosti finančne participacije, nato predstavi prakso in pravne okvire na ravni EU. V poglavju, ki se nanaša na slovensko pravno ureditev in p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Ustavnopravna problematika glasovanja

Saša Zagorc, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Saša Zagorc, Podjetje in delo, 6-7/2009Glasovanje je osrednji dogodek za vsakega volivca v demokratični državi, zato ni nerazumljiv izjemen pomen urejanja izvrševanja volilne pravice na voliščih in drugih oblik glasovanja. V prispevku so bili obravnavani nekateri ustavno-pravni in tudi izvedbeni problemi v zvezi z glasovanjem, ki kažejo,...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Prejemki članov nadzornega sveta in revizijske komisije v pravni ureditvi in praksi EU in RS

Danila Djokić, 7.10.2009

Delovna razmerja

Danila Djokić, Podjetje in delo, 6-7/2009V Republiki Sloveniji javne delniške družbe praviloma uporabljajo dvotirni sistem korporacijskega upravljanja. Nadzorni svet naj izvršuje nadzorno funkcijo z obveščanjem in razkrivanjem podatkov delničarjem o predvidenih politikah in izplačanih prejemkih organov vodenja in nadzora in njihovih komisi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Storilstvo in udeležba v KZ-1 in sodni praksi

Matjaž Ambrož, 7.10.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Matjaž Ambrož, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtor v prispevku obravnava ureditev storilstva in udeležbe v slovenskem kazenskem pravu. Prispevek gradi na dveh novejših zadevah iz slovenske sodne prakse, ki ju uporabi za izhodišče razprave o zakonskih rešitvah, stališčih teorije in sodne prakse. Težišče prispevka je namenjeno problemu prepoznav...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Odnos do nasprotne stranke (Teze za razpravo)

Emil Zakonjšek, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Emil Zakonjšek, Podjetje in delo, 6-7/2009Tudi odvetnik mora pri svojem delu upoštevati načelo sorazmernosti. Interes stranke, ki jo zastopa, je temeljno vodilo, ki pa ne rešuje vseh dilem, povezanih s tem vprašanjem. Odvetnik mora (bi moral) primernost in nujnost svojega ravnanja in ukrepanja preverjati v odnosu do svoje stranke, do sodišč...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Pravne podlage za okoljske rente

Tanja Pucelj-Vidović, 7.10.2009

Varstvo okolja

Tanja Pucelj-Vidović, Podjetje in delo, 6-7/2009V članku namenjam osrednjo pozornost okoljski renti kot javnopravnemu institutu; torej vnaprej predpisanemu nadomestilu zaradi povečane obremenitve okolja (zlasti tveganj). Izplačilo tovrstne rente je povezano bodisi z že obstoječimi degradacijami okolja bodisi z doseganjem večje sprejemljivosti lok...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Načelo sorazmernosti v ustavnosodni presoji

Dragica Wedam-Lukić, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 6-7/2009Ustavno sodišče je v svojih odločbah vzpostavilo načelo sorazmernosti kot eno temeljnih meril ustavnosodne presoje. Na podlagi testa sorazmernosti (vključno s testom "legitimnosti") Ustavno sodišče presoja, ali gre v konkretnem primeru za (ne)dopusten poseg v katero od človekovih pravic ali temeljno...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Zloraba procesnih pravic

Jan Zobec, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Jan Zobec, Podjetje in delo, 6-7/2009Razvoj slovenskega civilnega procesnega prava je sicer usmerjen k partikularnemu urejanju vnaprej predvidenih najpogostejših oblik zlorabe, a je splošna prepoved zlorabe in dolžnost sodišča, da prepreči vsako zlorabo pravic, ki jih imajo stranke v postopku, še vedno pomembna. Zakonodajalec namreč ne...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Načelo sorazmernosti in kazenske sankcije

Alenka Šelih, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Alenka Šelih, Podjetje in delo, 6-7/2009V prispevku avtorica razčlenjuje načelo sorazmernosti v razmerju do sodne odmere kazni, predvsem kazni zapora. To načelo se kaže predvsem kot sorazmernost med težo kaznivega dejanja in stopnjo storilčeve krivde in je tesno povezano z načelom enakosti sodne odmere kazni. V zadnjih treh desetletjih so...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Načelo sorazmernosti (Teze za razpravo)

Marijan Pavčnik, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2009Načelo sorazmernosti gradi na pravi meri med preveč in premalo, zato se že a priori ograjuje od cilja (vrednote, merila), ki je samozadosten, in od sredstva, ki je slepo in poslušno. Poglavitno je ravno vprašanje, kako priti do prave mere med pravicami in pravnimi dolžnostmi, med dobrinami in bremen...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Prejemki uprave in vloga nadzornega sveta pri tem v pravni ureditvi in v praksi

Borut Bratina, 7.10.2009

Delovna razmerja

Borut Bratina, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtor v prispevku obravnava določanje prejemkov uprave in novosti pri določanju plačne politike. Spremembe je doživel ZGD-1, v katerem so že upoštevana najnovejša Priporočila ES. Posebna pozornost je namenjena razmejitvi med fiksnim in variabilnim delom prejemkov članov uprav, ki jih določi nadzorni...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Vrednotna izhodišča varstva informacijske zasebnosti

Miro Cerar, 7.10.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Miro Cerar, Podjetje in delo, 6-7/2009Zasebnost je pomembna duhovna, moralna in pravna vrednota. Kot človekova pravica je izraz liberalnega koncepta negativne svobode posameznika, ki mora imeti ustrezno dopolnitev v konceptu pozitivne svobode. Pravico do informacijske zasebnosti v sodobnem svetu nenehno ogrožajo tiste družbene skupine, ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Odvetnik in varstvo osebnih podatkov (s poudarkom na sodni praksi ESČP)

Bojan Kukec, 7.10.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Bojan Kukec, Podjetje in delo, 6-7/2009Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Varstvo osebnih podatkov pri prenosu v tretje države: na razpotju med EU in ZDA

Maja Brkan, 7.10.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Maja Brkan, Podjetje in delo, 6-7/2009Prispevek obravnava problematiko prenosa osebnih podatkov iz Slovenije in drugih držav članic Evropske unije v tretje države. Pri tem predstavi pravno ureditev v slovenskem Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter na evropski ravni, predvsem ureditev v Direktivi 95/46/ES o varstvu posameznikov...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Sodna praksa Sodišča ES na področju varstva osebnih podatkov

Verica Trstenjak, 7.10.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtorica v prispevku obravnava pravno ureditev varstva osebnih podatkov v Evropski uniji in odmevne primere, ki jih je v zvezi s tem obravnavalo Sodišče Evropskih skupnosti. Med te primere spadajo C-524/06, Huber, C-553/07, Rijkeboer in C-73/07, Satakunnan Markkinapörssi Oy. Avtorica poudari pomen v...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Načelo sorazmernosti v mednarodnem pravu

Mirjam Škrk, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Mirjam Škrk, Podjetje in delo, 6-7/2009Načelo sorazmernosti v mednarodnem pravu izvira iz srednjega veka in je očitno starejše kot v notranjem pravu. Nastalo je v zvezi s pravico, kdaj se država lahko zateče k vojni. V sodobnem mednarodnem pravu je tesno povezano s prepovedjo uporabe sile ali grožnje s silo (ius ad bellum) in je eno od m...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Odgovornost za okoljsko škodo po ZVO-1B

Dušan Pichler, 7.10.2009

Varstvo okolja

Dušan Pichler, Podjetje in delo, 6-7/2009Leta 2004 je bila sprejeta Direktiva 2004/35/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (UL L, št. 143 z dne 30. 4. 2004, stran 56). Rok za prenos zahtev direktive v nacionalne pravne rede je bil 30. april 2007....
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi iz ekonomskih razlogov v luči sodne prakse

Biserka Kogej-Dmitrovič, 7.10.2009

Delovna razmerja

Biserka Kogej-Dmitrovič, Podjetje in delo, 6-7/2009V prispevku sta predstavljena pravni okvir in aktualna sodna praksa Vrhovnega sodišča RS glede vprašanj, ki nastajajo v zvezi z redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Sodna praksa je predstavljena po posameznih sklopih vprašanj od obstoja poslovnega razloga, seznanitve z razlogi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Prekluzije in posebni procesni položaji

Vesna Bergant-Rakočević, 7.10.2009

Civilni sodni postopki

Vesna Bergant-Rakočević, Podjetje in delo, 6-7/2009V prispevku obravnavam prekluzije v določenih primerih, ko je lahko uporaba določb 286. in 337. člena ZPP dvomljiva. Gre za vprašanje nepravdnih postopkov, posebej za zapuščinski postopek, kjer se določbe ZPP uporabljajo smiselno, za ugovora zastaranja in pobotanja, za nasprotno tožbo in za sprememb...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Aktualna vprašanja delovnega prava med gospodarsko krizo

Darja Senčur-Peček, 7.10.2009

Delovna razmerja

Darja Senčur-Peček, Podjetje in delo, 6-7/2009Prispevek obravnava zakonske možnosti, ki so na voljo delodajalcem, da se prilagodijo razmeram gospodarske krize in čim bolj fleksibilno in racionalno organizirajo delovna razmerja ter se s tem izognejo odpuščanju delavcev. Obravnavani sta možnost neenakomerne razporeditve in začasne prerazporeditve...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2009(72)
> Oktober(72)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G H I J K L MN OP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov