Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 72)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Vrhovno upravno sodstvo - zagotavljanje vladavine prava na upravnem področju

Erik Kerševan, 7.10.2009

Upravni postopek in upravne takse

Erik Kerševan, Podjetje in delo, 6-7/2009Vrhovno upravno sodstvo, ki pomeni izvrševanje najvišje sodne funkcije na področju sodnega nadzora nad upravo, ima odločilno vlogo pri zagotavljanju vladavine prava na področju delovanja izvršilne veje oblasti. Zato je treba resno razmisliti o nadaljnjem razvoju tega področja, tako z oblikovanjem no...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Zastopanje javnega interesa v upravnem procesnem pravu

Tone Jerovšek, 7.10.2009

Upravni postopek in upravne takse

Tone Jerovšek, Podjetje in delo, 6-7/2009Prispevek obravnava nosilce zastopanja javnega interesa v upravnem procesnem pravu. Opredeljuje javni interes in javno korist kot sinonima. Analizira zlasti možnost vstopa stranskega udeleženca v upravni postopek z namenom zastopanja javnega interesa. Pri tem analizira pogoje za vstop v postopek. Ko...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Zahtevki zaradi opravljanja splošno koristne dejavnosti

Miha Juhart, 7.10.2009

Varstvo okolja

Miha Juhart, Podjetje in delo, 6-7/2009Lastnik nepremičnine uživa varstvo zaradi čezmernih vplivov (imisij), ki učinkujejo na njegovo nepremičnino s tujih nepremičnin. V slovenskem stvarnem pravu se je ohranila klasična ureditev varstva z negatorno tožbo, hkrati pa je v obligacijskem zakoniku smiselno podobna določba v okviru odškodninsk...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Ustavnosodno varstvo v upravnih zadevah

Janez Čebulj, 7.10.2009

Upravni postopek in upravne takse

Janez Čebulj, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtor v prispevku obravnava ustavnosodno varstvo v upravnih zadevah. Pri tem najprej opredeli pojem upravne zadeve ter vsebino in obseg ustavnosodnega varstva v upravnih zadevah, ki poleg varstva v postopku, začetem z ustavno pritožbo, obsega tudi presojo predpisa, na katerem temelji z ustavno prito...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Učinkovitost pravnih sredstev v upravnem postopku

Polonca Kovač, 7.10.2009

Upravni postopek in upravne takse

Polonca Kovač, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtorica v prispevku obravnava pravna sredstva po Zakonu o splošnem upravnem postopku kot edino zakonito možnost odprave, razveljavitve ali spremembe že izdane odločbe oziroma drugega konkretnega upravnega akta. Posebej se osredini na pomen pritožbe, kjer je poleg varstva pravic strank poudarjena tu...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Novosti pri vsebinskih omejitvah avtorske pravice

Miha Trampuž, 7.10.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

Miha Trampuž, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtor v prispevku obravnava ureditev vsebinskih omejitev in izjem od avtorske in sorodnih pravic (omejitve). Osrednja tema članka sta vloga in pomen omejitev, kar je prikazano predvsem kot vprašanje ravnotežja s širšim javnim interesom kot vprašanje prioritete v razmerju med pravico in omejitvijo in...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Avtorskopravne ovire digitalizacije javnih knjižnic (Google v. Europeana)

Maja Bogataj-Jančič, 7.10.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

Maja Bogataj-Jančič, Podjetje in delo, 6-7/2009Da bi knjižnice lahko ohranile svoje družbeno poslanstvo in še naprej učinkovito posredovale znanje in informacije tudi v času digitalne tehnologije, je ključno vzpostaviti bolj uravnotežen sistem avtorskega prava. Googlova množična digitalizacija knjig, ki poteka zadnjih pet let, se je končala z za...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Kolektivno upravljanje avtorskih pravic - ovira ali priložnost za nove modele ponujanja avtorskih del na internetu?

Matija Damjan, 7.10.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

Matija Damjan, Podjetje in delo, 6-7/2009Prispevek proučuje nekatere konflikte med tradicionalnimi modeli kolektivnega upravljanja avtorske in sorodnih pravic ter uveljavitvijo interneta kot poglavitnega kanala za široko distribucijo avtorskih del v digitalni obliki. Internet po svoji tehnični naravi teži h globalni dostopnosti vseh vsebin...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Zavarovalni posrednik na trgu

Šime Ivanjko, 7.10.2009

ZAVAROVALNIŠTVO

Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/2009Zavarovalno posredništvo je relativna novost na zavarovalnem trgu v Sloveniji, saj ga zakonodaja prvič podrobneje ureja od leta 2000, od sprejetja Zakona o zavarovalništvu. Posrednik se bistveno loči od zavarovalnega zastopnika, ker opravlja posle posredovanja samostojno in v korist zavarovalca, zas...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Pravica do zdravega življenjskega okolja in denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo

Dunja Jadek-Pensa, 7.10.2009

Varstvo okolja

Dunja Jadek-Pensa, Podjetje in delo, 6-7/2009Ustavno zajamčena pravica do zdravega življenjskega okolja ni vezana na posameznikovo osebnost in ni namenjena varovanju posameznikovih osebnih interesov; čeprav življenjsko okolje vedno vpliva na življenje posameznika. Iz lastnih izkušenj vemo, da so najrazličnejši škodljivi in neprijetni vplivi iz...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Načelo sorazmernosti (Teze za razpravo)

Marijan Pavčnik, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2009Načelo sorazmernosti gradi na pravi meri med preveč in premalo, zato se že a priori ograjuje od cilja (vrednote, merila), ki je samozadosten, in od sredstva, ki je slepo in poslušno. Poglavitno je ravno vprašanje, kako priti do prave mere med pravicami in pravnimi dolžnostmi, med dobrinami in bremen...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Načelo sorazmernosti v ustavnosodni presoji

Dragica Wedam-Lukić, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 6-7/2009Ustavno sodišče je v svojih odločbah vzpostavilo načelo sorazmernosti kot eno temeljnih meril ustavnosodne presoje. Na podlagi testa sorazmernosti (vključno s testom "legitimnosti") Ustavno sodišče presoja, ali gre v konkretnem primeru za (ne)dopusten poseg v katero od človekovih pravic ali temeljno...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Odnos do nasprotne stranke (Teze za razpravo)

Emil Zakonjšek, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Emil Zakonjšek, Podjetje in delo, 6-7/2009Tudi odvetnik mora pri svojem delu upoštevati načelo sorazmernosti. Interes stranke, ki jo zastopa, je temeljno vodilo, ki pa ne rešuje vseh dilem, povezanih s tem vprašanjem. Odvetnik mora (bi moral) primernost in nujnost svojega ravnanja in ukrepanja preverjati v odnosu do svoje stranke, do sodišč...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Vrednotna izhodišča varstva informacijske zasebnosti

Miro Cerar, 7.10.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Miro Cerar, Podjetje in delo, 6-7/2009Zasebnost je pomembna duhovna, moralna in pravna vrednota. Kot človekova pravica je izraz liberalnega koncepta negativne svobode posameznika, ki mora imeti ustrezno dopolnitev v konceptu pozitivne svobode. Pravico do informacijske zasebnosti v sodobnem svetu nenehno ogrožajo tiste družbene skupine, ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Zloraba procesnih pravic

Jan Zobec, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Jan Zobec, Podjetje in delo, 6-7/2009Razvoj slovenskega civilnega procesnega prava je sicer usmerjen k partikularnemu urejanju vnaprej predvidenih najpogostejših oblik zlorabe, a je splošna prepoved zlorabe in dolžnost sodišča, da prepreči vsako zlorabo pravic, ki jih imajo stranke v postopku, še vedno pomembna. Zakonodajalec namreč ne...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Pravne podlage za okoljske rente

Tanja Pucelj-Vidović, 7.10.2009

Varstvo okolja

Tanja Pucelj-Vidović, Podjetje in delo, 6-7/2009V članku namenjam osrednjo pozornost okoljski renti kot javnopravnemu institutu; torej vnaprej predpisanemu nadomestilu zaradi povečane obremenitve okolja (zlasti tveganj). Izplačilo tovrstne rente je povezano bodisi z že obstoječimi degradacijami okolja bodisi z doseganjem večje sprejemljivosti lok...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Odgovornost za okoljsko škodo po ZVO-1B

Dušan Pichler, 7.10.2009

Varstvo okolja

Dušan Pichler, Podjetje in delo, 6-7/2009Leta 2004 je bila sprejeta Direktiva 2004/35/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (UL L, št. 143 z dne 30. 4. 2004, stran 56). Rok za prenos zahtev direktive v nacionalne pravne rede je bil 30. april 2007....
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Načelo sorazmernosti v mednarodnem pravu

Mirjam Škrk, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Mirjam Škrk, Podjetje in delo, 6-7/2009Načelo sorazmernosti v mednarodnem pravu izvira iz srednjega veka in je očitno starejše kot v notranjem pravu. Nastalo je v zvezi s pravico, kdaj se država lahko zateče k vojni. V sodobnem mednarodnem pravu je tesno povezano s prepovedjo uporabe sile ali grožnje s silo (ius ad bellum) in je eno od m...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Med obveznim in neobveznim alternativnim reševanjem sporov

Bojana Jovin-Hrastnik, 7.10.2009

Civilni sodni postopki

Bojana Jovin-Hrastnik, Podjetje in delo, 6-7/2009Zanimanje za alternativno reševanje sporov v Evropski uniji nenehno narašča. Postopkom ARS je priznanih veliko prednosti. Število sodnih postopkov v državah članicah se povečuje, postopki se podaljšujejo, naraščajo pa tudi njihovi stroški. V takih okoliščinah se postavlja vprašanje, ali uvesti ARS k...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Vsebina PID št.7/2009

Avtor ni naveden, 7.10.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 6-7/2009Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Aktualna sodna praksa v zvezi s sklepi skupščin gospodarskih družb in drugimi korporacijsko-pravnimi sodnimi spori

Vladimir Balažic, 7.10.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vladimir Balažic, Podjetje in delo, 6-7/2009Naslov prispevka daje dovolj širine, da v njem ni treba iskati samo sodnih odločb, ki govorijo o ničnosti in izpodbojnosti sklepov skupščin gospodarskih družb, kot bi bilo mogoče (celo utemeljeno) pričakovati. Dopušča namreč precej širšo vsebino. Po pregledu sodne prakse zadnjih let sem ugotovil, da...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Praktični vidiki in problemi izvedbe skupščine d. d. - notarski pogled

Bojan Podgoršek, 7.10.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Bojan Podgoršek, Podjetje in delo, 6-7/2009Skupščina delničarjev mora biti opravljena najmanj enkrat na leto. Zanjo veljajo stroga formalna pravila. Kršitev teh pravil lahko povzroči neveljavnost sprejetih sklepov. Potek zasedanja mora biti zabeležen v javni listini (v notarskem zapisniku). Tudi za vsebino te listine veljajo stroga pravila. ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Uporaba elektronskih sredstev pri izvedbi skupščine delničarjev

Igor Pirc, 7.10.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Igor Pirc, Podjetje in delo, 6-7/2009Namen prispevka je predstavitev novosti novele C Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C) v zvezi z implementacijo zahtev Direktive 2007/36/ES glede uporabe elektronskih sredstev pri pripravi in izvedbi skupščine delničarjev ter obravnava ključnih vprašanj, povezanih s tem (opredelitev pojma elektrons...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Sklic skupščine d. d. in uveljavljanje posameznih in manjšinskih pravic delničarjev osebno in po pooblaščencih

Saša Prelič, 7.10.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Podjetje in delo, 6-7/2009V članku so obravnavani pravni instituti v zvezi s sklicem in uresničevanjem glasovalne pravice delničarjev na skupščini delniške družbe. Predstavljena ureditev se osredinja na prikaz novosti, ki so bile uveljavljene v Zakonu o gospodarskih družbah zaradi implementacije direktive o uresničevanju dol...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Uresničevanje pravic delničarjev na skupščini in druge spremembe v ZGD-1C

Marijan Kocbek, 7.10.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6-7/2009Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1, ki je bil kot prenovljen oziroma nov zakon sprejet leta 2006, je bil leta 2008 kar dvakrat noveliran - z novelama ZGD-1A in ZGD-1B. Razlogi za spremembe in dopolnitve zakona so v implementaciji evropskega prava družb, ki se prav tako nenehno spreminja in dopolnj...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2009(72)
> Oktober(72)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G H I J K L MN OP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov