Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 72)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Uresničevanje pravic delničarjev na skupščini in druge spremembe v ZGD-1C

Marijan Kocbek, 7.10.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6-7/2009Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1, ki je bil kot prenovljen oziroma nov zakon sprejet leta 2006, je bil leta 2008 kar dvakrat noveliran - z novelama ZGD-1A in ZGD-1B. Razlogi za spremembe in dopolnitve zakona so v implementaciji evropskega prava družb, ki se prav tako nenehno spreminja in dopolnj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Prekluzije in namen pravdnega postopka

Aleš Galič, 7.10.2009

Civilni sodni postopki

Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/2009Razmerja med prekluzijami in ciljem vsebinske kakovosti odločitve ni mogoče opredeljevati z ideološko obremenjenimi ali demagoško poenostavljenimi črno-belimi trditvami. Gre za opredelitev prave mere. Namen prekluzij ni doseči, da se sodnik na čim lažji način znebi vsebinske obravnave spornih vpraša...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Pravnik za novo tisočletje

Marko Pavliha, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/2009Pravna kultura v določenem času in v posamezni družbi je v pretežni meri odvisna od pravnikov. Idealen pravnik tretjega tisočletja naj bi bil primerjalnopravno izobražen in interdisciplinarno razgledan, moder, izkušen, etičen, s pravnim občutkom in smislom za pravno vrednotenje, tenkočuten za medkul...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Vsebina PID št.7/2009

Avtor ni naveden, 7.10.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 6-7/2009Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Aktualna sodna praksa v zvezi s sklepi skupščin gospodarskih družb in drugimi korporacijsko-pravnimi sodnimi spori

Vladimir Balažic, 7.10.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vladimir Balažic, Podjetje in delo, 6-7/2009Naslov prispevka daje dovolj širine, da v njem ni treba iskati samo sodnih odločb, ki govorijo o ničnosti in izpodbojnosti sklepov skupščin gospodarskih družb, kot bi bilo mogoče (celo utemeljeno) pričakovati. Dopušča namreč precej širšo vsebino. Po pregledu sodne prakse zadnjih let sem ugotovil, da...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Sistemski pogled na pravo

Tadeja Jere-Lazanski, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Tadeja Jere-Lazanski, Podjetje in delo, 6-7/2009Vse definicije sistemov temeljijo na trditvi, da so deli sistemov medsebojno odvisni in sestavljajo celoto. Sistemsko mišljenje zastopa misel, da je pri prepoznavanju rezultatov pomembna povratna informacija, ki nam pove, v kolikšnem obsegu smo dosegli zadane rezultate in sledili svoji viziji. Siste...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Prekluzije in posebni procesni položaji

Vesna Bergant-Rakočević, 7.10.2009

Civilni sodni postopki

Vesna Bergant-Rakočević, Podjetje in delo, 6-7/2009V prispevku obravnavam prekluzije v določenih primerih, ko je lahko uporaba določb 286. in 337. člena ZPP dvomljiva. Gre za vprašanje nepravdnih postopkov, posebej za zapuščinski postopek, kjer se določbe ZPP uporabljajo smiselno, za ugovora zastaranja in pobotanja, za nasprotno tožbo in za sprememb...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Kazenskopravni vidiki kršitve pravic intelektualne lastnine na internetu - ocena zadnjih sprememb

Liljana Selinšek, 7.10.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

Lilijana Selinšek, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtorica v prispevku predstavlja kazniva dejanja, katerih objekt varstva so pravice intelektualne lastnine (pravice industrijske lastnine, avtorska in sorodne pravice ter sui generis pravice intelektualne lastnine), pri čemer ureditev v novem KZ-1 na kratko primerja z ureditvijo v prej veljavnem KZ....
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Razlikovanje med nesklepčno in nepopolno tožbo

Nina Betetto, 7.10.2009

Civilni sodni postopki

Nina Betetto, Podjetje in delo, 6-7/2009Navedba dejstev, ki utemeljujejo tožbeni zahtevek, je obvezna sestavina tožbe. Vprašanje pa je, koliko dejstev mora tožnik navesti in kako konkretno jih mora opredeliti. Sklepčnost ni pogoj za popolnost tožbe; tožniku ni treba opisati vseh dejstev, celotnega historičnega dogodka ali življenjskega do...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Prekluzije in sankcije po ZPP-D v praksi: izkušnja sodnika

Matjaž Voglar, 7.10.2009

Civilni sodni postopki

Matjaž Voglar, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtor v prispevku obravnava najpomembnejše procesne sankcije in prekluzije, ki jih je uvedla novela ZPP-D: sankcije v zvezi z nepopolnimi vlogami, opustitev odgovora na tožbo in sankcije za odsotnost z naroka, prekluzije trditev in dokazov ter prekluzije grajanja procesnih kršitev. Obravnava uporabo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Uporaba elektronskih sredstev pri izvedbi skupščine delničarjev

Igor Pirc, 7.10.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Igor Pirc, Podjetje in delo, 6-7/2009Namen prispevka je predstavitev novosti novele C Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C) v zvezi z implementacijo zahtev Direktive 2007/36/ES glede uporabe elektronskih sredstev pri pripravi in izvedbi skupščine delničarjev ter obravnava ključnih vprašanj, povezanih s tem (opredelitev pojma elektrons...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Koncept novega kazenskega postopka od inkvizitornega k adversarnemu

Katja Šugman-Stubbs, 7.10.2009

Kazenski postopek

Katja Šugman-Stubbs, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtorica v prispevku skozi prizmo dveh modelov kazenskega postopka analizira, kako se je v zadnjih 15 letih spreminjala slovenska kazenskoprocesna zakonodaja. Tako ugotavlja, da je bil prvi slovenski ZKP iz leta 1994 dedič jugoslovanske tradicije, da pa se je od takrat devetkrat novelirani zakon moč...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Med obveznim in neobveznim alternativnim reševanjem sporov

Bojana Jovin-Hrastnik, 7.10.2009

Civilni sodni postopki

Bojana Jovin-Hrastnik, Podjetje in delo, 6-7/2009Zanimanje za alternativno reševanje sporov v Evropski uniji nenehno narašča. Postopkom ARS je priznanih veliko prednosti. Število sodnih postopkov v državah članicah se povečuje, postopki se podaljšujejo, naraščajo pa tudi njihovi stroški. V takih okoliščinah se postavlja vprašanje, ali uvesti ARS k...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Obravnavanje mladoletnih storilcev kaznivih dejanj - potrebujemo spremembe?

Katja Filipčič, 7.10.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Katja Filipčič, Podjetje in delo, 6-7/2009Obseg in struktura mladoletniške kriminalitete sta v Sloveniji stabilna; prevladuje premoženjska kriminaliteta (72,5 odstotka), medtem ko je v zadnjih desetih letih delež nasilniške kriminalitete le rahlo narasel (s 6,5 odstotka leta 1997 na 7,5 odstotka leta 2007). Po letu 1995 pa se je spremenila ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Sklic skupščine d. d. in uveljavljanje posameznih in manjšinskih pravic delničarjev osebno in po pooblaščencih

Saša Prelič, 7.10.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Podjetje in delo, 6-7/2009V članku so obravnavani pravni instituti v zvezi s sklicem in uresničevanjem glasovalne pravice delničarjev na skupščini delniške družbe. Predstavljena ureditev se osredinja na prikaz novosti, ki so bile uveljavljene v Zakonu o gospodarskih družbah zaradi implementacije direktive o uresničevanju dol...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Praktični vidiki in problemi izvedbe skupščine d. d. - notarski pogled

Bojan Podgoršek, 7.10.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Bojan Podgoršek, Podjetje in delo, 6-7/2009Skupščina delničarjev mora biti opravljena najmanj enkrat na leto. Zanjo veljajo stroga formalna pravila. Kršitev teh pravil lahko povzroči neveljavnost sprejetih sklepov. Potek zasedanja mora biti zabeležen v javni listini (v notarskem zapisniku). Tudi za vsebino te listine veljajo stroga pravila. ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Konfliktne in spravne razsežnosti pravne kulture (Teze)

Miro Cerar, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Miro Cerar, Podjetje in delo, 6-7/20091. Pravo je zaradi svoje vrednotne narave kulturni pojav.1 Kot takšno je pomemben del širše družbene kulture, s katero se vseskozi interaktivno sooblikuje.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Kako nepravniki "vidimo" pravo in pravnike

Zdenka Čebašek-Travnik, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Zdenka Čebašek-Travnik, Podjetje in delo, 6-7/2009Odnosi med skupinama pravnikov in ne-pravnikov so praviloma zelo zapleteni, še posebej zato, ker pogosto nastopajo v istih situacijah. Razumevanje medsebojnih interakcij avtorica poskuša ponazoriti s pomočjo teorije sistemov in sociokulturne epistemologije. Pomembno vlogo imajo tudi prepričanja in s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

"Evropska" pravna kultura (Narekovaj, vprašaj ali množina?)

Marko Ilešič, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Marko Ilešič, Podjetje in delo, 6-7/2009Ali sploh lahko govorimo o "evropskosti" pravne kulture? Ali moramo morda bolj razmišljati o več evropskih pravnih kulturah? V obsežni literaturi s tega področja skoraj ni dvoma o tem, da so korenine evropske pravne kulture skupne. Tudi v evropski zakonodaji je v zadnjem času prišlo do izrecnega om...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Spremembe v strukturi splošnega pojma kaznivega dejanja in KZ-1

Zlatko Dežman, 7.10.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Zlatko Dežman, Podjetje in delo, 6-7/2009Kazenski zakonik (KZ-1) prinaša poleg številnih drugih novosti tudi vrsto sprememb v strukturi splošnega pojma kaznivega dejanja. Takšna prenova naj bi bila potrebna zato, da se naše kazensko materialno pravo postavi na temelje evropskega kazenskega prava in tako dosledneje podredi njegovim idejnim ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Sodna praksa Sodišča ES na področju varstva osebnih podatkov

Verica Trstenjak, 7.10.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtorica v prispevku obravnava pravno ureditev varstva osebnih podatkov v Evropski uniji in odmevne primere, ki jih je v zvezi s tem obravnavalo Sodišče Evropskih skupnosti. Med te primere spadajo C-524/06, Huber, C-553/07, Rijkeboer in C-73/07, Satakunnan Markkinapörssi Oy. Avtorica poudari pomen v...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Prejemki uprave in vloga nadzornega sveta pri tem v pravni ureditvi in v praksi

Borut Bratina, 7.10.2009

Delovna razmerja

Borut Bratina, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtor v prispevku obravnava določanje prejemkov uprave in novosti pri določanju plačne politike. Spremembe je doživel ZGD-1, v katerem so že upoštevana najnovejša Priporočila ES. Posebna pozornost je namenjena razmejitvi med fiksnim in variabilnim delom prejemkov članov uprav, ki jih določi nadzorni...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Varstvo osebnih podatkov pri prenosu v tretje države: na razpotju med EU in ZDA

Maja Brkan, 7.10.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Maja Brkan, Podjetje in delo, 6-7/2009Prispevek obravnava problematiko prenosa osebnih podatkov iz Slovenije in drugih držav članic Evropske unije v tretje države. Pri tem predstavi pravno ureditev v slovenskem Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter na evropski ravni, predvsem ureditev v Direktivi 95/46/ES o varstvu posameznikov...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Zloraba procesnih pravic

Jan Zobec, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Jan Zobec, Podjetje in delo, 6-7/2009Razvoj slovenskega civilnega procesnega prava je sicer usmerjen k partikularnemu urejanju vnaprej predvidenih najpogostejših oblik zlorabe, a je splošna prepoved zlorabe in dolžnost sodišča, da prepreči vsako zlorabo pravic, ki jih imajo stranke v postopku, še vedno pomembna. Zakonodajalec namreč ne...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Ustavnopravna problematika glasovanja

Saša Zagorc, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Saša Zagorc, Podjetje in delo, 6-7/2009Glasovanje je osrednji dogodek za vsakega volivca v demokratični državi, zato ni nerazumljiv izjemen pomen urejanja izvrševanja volilne pravice na voliščih in drugih oblik glasovanja. V prispevku so bili obravnavani nekateri ustavno-pravni in tudi izvedbeni problemi v zvezi z glasovanjem, ki kažejo,...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2009(72)
> Oktober(72)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G H I J K L MN OP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov