Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 72)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Aktualna vprašanja delovnega prava med gospodarsko krizo

Darja Senčur-Peček, 7.10.2009

Delovna razmerja

Darja Senčur-Peček, Podjetje in delo, 6-7/2009Prispevek obravnava zakonske možnosti, ki so na voljo delodajalcem, da se prilagodijo razmeram gospodarske krize in čim bolj fleksibilno in racionalno organizirajo delovna razmerja ter se s tem izognejo odpuščanju delavcev. Obravnavani sta možnost neenakomerne razporeditve in začasne prerazporeditve...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Storilstvo in udeležba v KZ-1 in sodni praksi

Matjaž Ambrož, 7.10.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Matjaž Ambrož, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtor v prispevku obravnava ureditev storilstva in udeležbe v slovenskem kazenskem pravu. Prispevek gradi na dveh novejših zadevah iz slovenske sodne prakse, ki ju uporabi za izhodišče razprave o zakonskih rešitvah, stališčih teorije in sodne prakse. Težišče prispevka je namenjeno problemu prepoznav...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Smotrnost upravljanja javnih sredstev na področju javnih zavodov

Igor Šoltes, 7.10.2009

Uprava

Igor Šoltes, Podjetje in delo, 6-7/2009V okviru prispevka predstavljam nekatera najbolj aktualna vprašanja tržne dejavnosti javnih zavodov in javnih agencij ter določene izkušnje in stališča računskega sodišča, ki se nanašajo na opredelitev tržne dejavnosti ter sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov te dejavnosti. Obravnavam pa tud...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Prekluzije in sankcije po ZPP-D v praksi: izkušnja sodnika

Matjaž Voglar, 7.10.2009

Civilni sodni postopki

Matjaž Voglar, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtor v prispevku obravnava najpomembnejše procesne sankcije in prekluzije, ki jih je uvedla novela ZPP-D: sankcije v zvezi z nepopolnimi vlogami, opustitev odgovora na tožbo in sankcije za odsotnost z naroka, prekluzije trditev in dokazov ter prekluzije grajanja procesnih kršitev. Obravnava uporabo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Zloraba procesnih pravic

Jan Zobec, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Jan Zobec, Podjetje in delo, 6-7/2009Razvoj slovenskega civilnega procesnega prava je sicer usmerjen k partikularnemu urejanju vnaprej predvidenih najpogostejših oblik zlorabe, a je splošna prepoved zlorabe in dolžnost sodišča, da prepreči vsako zlorabo pravic, ki jih imajo stranke v postopku, še vedno pomembna. Zakonodajalec namreč ne...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Načelo sorazmernosti v ustavnosodni presoji

Dragica Wedam-Lukić, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 6-7/2009Ustavno sodišče je v svojih odločbah vzpostavilo načelo sorazmernosti kot eno temeljnih meril ustavnosodne presoje. Na podlagi testa sorazmernosti (vključno s testom "legitimnosti") Ustavno sodišče presoja, ali gre v konkretnem primeru za (ne)dopusten poseg v katero od človekovih pravic ali temeljno...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi iz ekonomskih razlogov v luči sodne prakse

Biserka Kogej-Dmitrovič, 7.10.2009

Delovna razmerja

Biserka Kogej-Dmitrovič, Podjetje in delo, 6-7/2009V prispevku sta predstavljena pravni okvir in aktualna sodna praksa Vrhovnega sodišča RS glede vprašanj, ki nastajajo v zvezi z redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Sodna praksa je predstavljena po posameznih sklopih vprašanj od obstoja poslovnega razloga, seznanitve z razlogi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Socialni dialog v času nestabilnosti

Zvone Vodovnik, 7.10.2009

Delovna razmerja

Zvone Vodovnik, Podjetje in delo, 6-7/2009Članek predstavi povzetek raziskovanja socialnega dialoga in njegove kakovosti na motivacijo zaposlenih, kar je pomemben dejavnik za preprečevanje gospodarskih težav in kriz. Analiza pravne ureditve in njenega uresničevanja v praksi opozarja na pomembno vlogo in odgovornost države na eni strani in m...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Ustavnopravna problematika glasovanja

Saša Zagorc, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Saša Zagorc, Podjetje in delo, 6-7/2009Glasovanje je osrednji dogodek za vsakega volivca v demokratični državi, zato ni nerazumljiv izjemen pomen urejanja izvrševanja volilne pravice na voliščih in drugih oblik glasovanja. V prispevku so bili obravnavani nekateri ustavno-pravni in tudi izvedbeni problemi v zvezi z glasovanjem, ki kažejo,...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Med gašenjem in razvojem: protikrizni ukrepi v luči razvojnih vprašanj

Peter Pogačar, 7.10.2009

Delovna razmerja

Peter Pogačar, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtor v prispevku predstavlja protikrizne ukrepe, ki jih je vlada RS sprejela za ublažitev posledic gospodarske in finančne krize. Protikrizni ukrepi so predstavljeni tudi z vidika razvojnih vprašanj, saj so, čeprav je njihov osnovni namen gašenje, tesno povezani z nadaljnjim razvojem. Bistveni elem...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Prejemki direktorjev, priporočila EU in ukrepi v Sloveniji

Rado Bohinc, 7.10.2009

Delovna razmerja

Rado Bohinc, Podjetje in delo, 6-7/2009V prispevku avtor predstavi najnovejša priporočila Evropske komisije glede nagrajevanja oziroma prejemkov direktorjev (članov organov vodenja in nadzora), v nadaljevanju pa predstavi novelo ZGD-1 C. V zadnjem delu prispevka opiše stanje in ukrepe v Sloveniji ter kritično oceni vladne posege na podro...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Ustavnosodno varstvo v upravnih zadevah

Janez Čebulj, 7.10.2009

Upravni postopek in upravne takse

Janez Čebulj, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtor v prispevku obravnava ustavnosodno varstvo v upravnih zadevah. Pri tem najprej opredeli pojem upravne zadeve ter vsebino in obseg ustavnosodnega varstva v upravnih zadevah, ki poleg varstva v postopku, začetem z ustavno pritožbo, obsega tudi presojo predpisa, na katerem temelji z ustavno prito...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Zastopanje javnega interesa v upravnem procesnem pravu

Tone Jerovšek, 7.10.2009

Upravni postopek in upravne takse

Tone Jerovšek, Podjetje in delo, 6-7/2009Prispevek obravnava nosilce zastopanja javnega interesa v upravnem procesnem pravu. Opredeljuje javni interes in javno korist kot sinonima. Analizira zlasti možnost vstopa stranskega udeleženca v upravni postopek z namenom zastopanja javnega interesa. Pri tem analizira pogoje za vstop v postopek. Ko...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Zahtevki zaradi opravljanja splošno koristne dejavnosti

Miha Juhart, 7.10.2009

Varstvo okolja

Miha Juhart, Podjetje in delo, 6-7/2009Lastnik nepremičnine uživa varstvo zaradi čezmernih vplivov (imisij), ki učinkujejo na njegovo nepremičnino s tujih nepremičnin. V slovenskem stvarnem pravu se je ohranila klasična ureditev varstva z negatorno tožbo, hkrati pa je v obligacijskem zakoniku smiselno podobna določba v okviru odškodninsk...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Vrhovno upravno sodstvo - zagotavljanje vladavine prava na upravnem področju

Erik Kerševan, 7.10.2009

Upravni postopek in upravne takse

Erik Kerševan, Podjetje in delo, 6-7/2009Vrhovno upravno sodstvo, ki pomeni izvrševanje najvišje sodne funkcije na področju sodnega nadzora nad upravo, ima odločilno vlogo pri zagotavljanju vladavine prava na področju delovanja izvršilne veje oblasti. Zato je treba resno razmisliti o nadaljnjem razvoju tega področja, tako z oblikovanjem no...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Načelo sorazmernosti in kazenske sankcije

Alenka Šelih, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Alenka Šelih, Podjetje in delo, 6-7/2009V prispevku avtorica razčlenjuje načelo sorazmernosti v razmerju do sodne odmere kazni, predvsem kazni zapora. To načelo se kaže predvsem kot sorazmernost med težo kaznivega dejanja in stopnjo storilčeve krivde in je tesno povezano z načelom enakosti sodne odmere kazni. V zadnjih treh desetletjih so...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Pravica do zdravega življenjskega okolja in denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo

Dunja Jadek-Pensa, 7.10.2009

Varstvo okolja

Dunja Jadek-Pensa, Podjetje in delo, 6-7/2009Ustavno zajamčena pravica do zdravega življenjskega okolja ni vezana na posameznikovo osebnost in ni namenjena varovanju posameznikovih osebnih interesov; čeprav življenjsko okolje vedno vpliva na življenje posameznika. Iz lastnih izkušenj vemo, da so najrazličnejši škodljivi in neprijetni vplivi iz...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Načelo sorazmernosti (Teze za razpravo)

Marijan Pavčnik, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2009Načelo sorazmernosti gradi na pravi meri med preveč in premalo, zato se že a priori ograjuje od cilja (vrednote, merila), ki je samozadosten, in od sredstva, ki je slepo in poslušno. Poglavitno je ravno vprašanje, kako priti do prave mere med pravicami in pravnimi dolžnostmi, med dobrinami in bremen...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Pravne podlage za okoljske rente

Tanja Pucelj-Vidović, 7.10.2009

Varstvo okolja

Tanja Pucelj-Vidović, Podjetje in delo, 6-7/2009V članku namenjam osrednjo pozornost okoljski renti kot javnopravnemu institutu; torej vnaprej predpisanemu nadomestilu zaradi povečane obremenitve okolja (zlasti tveganj). Izplačilo tovrstne rente je povezano bodisi z že obstoječimi degradacijami okolja bodisi z doseganjem večje sprejemljivosti lok...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Odgovornost za okoljsko škodo po ZVO-1B

Dušan Pichler, 7.10.2009

Varstvo okolja

Dušan Pichler, Podjetje in delo, 6-7/2009Leta 2004 je bila sprejeta Direktiva 2004/35/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (UL L, št. 143 z dne 30. 4. 2004, stran 56). Rok za prenos zahtev direktive v nacionalne pravne rede je bil 30. april 2007....
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Učinkovitost pravnih sredstev v upravnem postopku

Polonca Kovač, 7.10.2009

Upravni postopek in upravne takse

Polonca Kovač, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtorica v prispevku obravnava pravna sredstva po Zakonu o splošnem upravnem postopku kot edino zakonito možnost odprave, razveljavitve ali spremembe že izdane odločbe oziroma drugega konkretnega upravnega akta. Posebej se osredini na pomen pritožbe, kjer je poleg varstva pravic strank poudarjena tu...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Zastaranje kazenskega pregona - kaj ali koga rešuje 91. člen Kazenskega zakonika (KZ-1)

Aleksander Karakaš, 7.10.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Aleksander Karakaš, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtor se v prispevku ukvarja z zastaranjem kazenskega pregona, ki ne glede na materialnopravni ali procesnopravni zorni kot učinkuje tako, da storilec kaznivega dejanja ni kaznovan. Kot izhodišče je obravnavan eden razvpitih primerov, ki je pripeljal do trenj med stališči iz Načelnega pravnega mnenj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Volitve poslancev narodnih skupnosti

Ciril Ribičič, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Ciril Ribičič, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtor predstavi dobre in slabe strani sistema Borda, na podlagi katerega se v Sloveniji volita poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti. Po njegovem mnenju niso prepričljivi predlogi za zamenjavo tega sistema s klasičnim večinskim volilnim sistemom. Sistem Borda ima v primerjavi z enokrož...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Odnos do nasprotne stranke (Teze za razpravo)

Emil Zakonjšek, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Emil Zakonjšek, Podjetje in delo, 6-7/2009Tudi odvetnik mora pri svojem delu upoštevati načelo sorazmernosti. Interes stranke, ki jo zastopa, je temeljno vodilo, ki pa ne rešuje vseh dilem, povezanih s tem vprašanjem. Odvetnik mora (bi moral) primernost in nujnost svojega ravnanja in ukrepanja preverjati v odnosu do svoje stranke, do sodišč...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Razsežnosti ustavne določitve volilnega sistema

Franc Grad, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Franc Grad, Podjetje in delo, 6-7/2009Konstitucionalizacija sistema delitve poslanskih mandatov v državnem zboru je povzročila pomembne premike v pravni ureditvi našega volilnega sistema. Ena najpomembnejših posledic tega je, da je s tem zakonodajno urejanje volilnega sistema bistveno zmanjšano, ker se mora gibati v okviru ustavne uredi...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2009(72)
> Oktober(72)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G H I J K L MN OP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov