Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 72)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Avtorskopravne ovire digitalizacije javnih knjižnic (Google v. Europeana)

Maja Bogataj-Jančič, 7.10.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

Maja Bogataj-Jančič, Podjetje in delo, 6-7/2009Da bi knjižnice lahko ohranile svoje družbeno poslanstvo in še naprej učinkovito posredovale znanje in informacije tudi v času digitalne tehnologije, je ključno vzpostaviti bolj uravnotežen sistem avtorskega prava. Googlova množična digitalizacija knjig, ki poteka zadnjih pet let, se je končala z za...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Novosti pri vsebinskih omejitvah avtorske pravice

Miha Trampuž, 7.10.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

Miha Trampuž, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtor v prispevku obravnava ureditev vsebinskih omejitev in izjem od avtorske in sorodnih pravic (omejitve). Osrednja tema članka sta vloga in pomen omejitev, kar je prikazano predvsem kot vprašanje ravnotežja s širšim javnim interesom kot vprašanje prioritete v razmerju med pravico in omejitvijo in...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Zavarovalni posrednik na trgu

Šime Ivanjko, 7.10.2009

ZAVAROVALNIŠTVO

Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/2009Zavarovalno posredništvo je relativna novost na zavarovalnem trgu v Sloveniji, saj ga zakonodaja prvič podrobneje ureja od leta 2000, od sprejetja Zakona o zavarovalništvu. Posrednik se bistveno loči od zavarovalnega zastopnika, ker opravlja posle posredovanja samostojno in v korist zavarovalca, zas...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Kolektivno upravljanje avtorskih pravic - ovira ali priložnost za nove modele ponujanja avtorskih del na internetu?

Matija Damjan, 7.10.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

Matija Damjan, Podjetje in delo, 6-7/2009Prispevek proučuje nekatere konflikte med tradicionalnimi modeli kolektivnega upravljanja avtorske in sorodnih pravic ter uveljavitvijo interneta kot poglavitnega kanala za široko distribucijo avtorskih del v digitalni obliki. Internet po svoji tehnični naravi teži h globalni dostopnosti vseh vsebin...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Kršitev znamk na internetu - odmik od tradicionalnega pristopa

Martina Repas, 7.10.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

Martina Repas, Podjetje in delo, 6-7/2009Prispevek obravnava uporabo znamk na internetu in spore, ki jih povzroča taka uporaba na področju prava znamk zaradi konflikta med teritorialno omejenimi znamkami in globalnim učinkom interneta. Avtorica navaja, da za reševanje tovrstnih sporov "tradicionalna" pravna pravila niso ustrezna in lahko p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Kreditno zavarovanje - obligacijskopravna narava posla

Vesna Kranjc, 7.10.2009

ZAVAROVALNIŠTVO

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 6-7/2009Kreditno zavarovanje oziroma zavarovanje del credere, ki ga zagotovi zavarovalnica kreditodajalcu za povrnitev škode zaradi neizpolnitve obveznosti kreditojemalca, je po izrecni določbi Obligacijskega zakonika izključeno iz pravil o zavarovalni pogodbi. Sodna praksa ni enotna o pravni naravi kreditn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Zavarovalništvo v judikaturi domačih sodišč

Gordana Ristin, 7.10.2009

ZAVAROVALNIŠTVO

Gordana Ristin, Podjetje in delo, 6-7/2009Prehod naše države na novo ekonomsko ureditev na področju zavarovalništva je tekel počasi. Vmes je prišlo še usklajevanje s pravom EU na tem področju. Zakonodaja ni vedno tekoče sledila tem spremembam in je od sodne veje oblasti in od Ustavnega sodišča RS pričakovala rešitve nekaterih pomembnih druž...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Zavarovalniške goljufije

Janez Gregorič, 7.10.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Janez Gregorič, Podjetje in delo, 6-7/2009Družbena občutljivost do zavarovalne goljufije je sorazmerno majhna, in to zaradi pogosto negativnega vrednotenja dejavnosti zavarovalnic. Zaradi prepogoste miselnosti, da si je nekako treba povrniti plačano premijo, se zdi, da je zavarovalništvo tudi na področju kriminalitete deležno nerazumevanja ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Sistemski pogled na pravo

Tadeja Jere-Lazanski, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Tadeja Jere-Lazanski, Podjetje in delo, 6-7/2009Vse definicije sistemov temeljijo na trditvi, da so deli sistemov medsebojno odvisni in sestavljajo celoto. Sistemsko mišljenje zastopa misel, da je pri prepoznavanju rezultatov pomembna povratna informacija, ki nam pove, v kolikšnem obsegu smo dosegli zadane rezultate in sledili svoji viziji. Siste...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Med gašenjem in razvojem: protikrizni ukrepi v luči razvojnih vprašanj

Peter Pogačar, 7.10.2009

Delovna razmerja

Peter Pogačar, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtor v prispevku predstavlja protikrizne ukrepe, ki jih je vlada RS sprejela za ublažitev posledic gospodarske in finančne krize. Protikrizni ukrepi so predstavljeni tudi z vidika razvojnih vprašanj, saj so, čeprav je njihov osnovni namen gašenje, tesno povezani z nadaljnjim razvojem. Bistveni elem...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Odločilni vpliv volivcev na dodelitev mandatov kandidatom

Janez Pogorelec, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Janez Pogorelec, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtor v članku razpravlja o pomenu sintagme "odločilni vpliv volivcev na dodelitev mandatov kandidatom", kakršno je prinesla dopolnitev 80. člena Ustave v letu 2000. O tej problematiki razmišlja v luči ponovne razprave o odpravi volilnih okrajev in uvedbi glasovanja o listah kandidatov z uporabo pre...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Ustavnosodno varstvo v upravnih zadevah

Janez Čebulj, 7.10.2009

Upravni postopek in upravne takse

Janez Čebulj, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtor v prispevku obravnava ustavnosodno varstvo v upravnih zadevah. Pri tem najprej opredeli pojem upravne zadeve ter vsebino in obseg ustavnosodnega varstva v upravnih zadevah, ki poleg varstva v postopku, začetem z ustavno pritožbo, obsega tudi presojo predpisa, na katerem temelji z ustavno prito...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Učinkovitost pravnih sredstev v upravnem postopku

Polonca Kovač, 7.10.2009

Upravni postopek in upravne takse

Polonca Kovač, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtorica v prispevku obravnava pravna sredstva po Zakonu o splošnem upravnem postopku kot edino zakonito možnost odprave, razveljavitve ali spremembe že izdane odločbe oziroma drugega konkretnega upravnega akta. Posebej se osredini na pomen pritožbe, kjer je poleg varstva pravic strank poudarjena tu...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi iz ekonomskih razlogov v luči sodne prakse

Biserka Kogej-Dmitrovič, 7.10.2009

Delovna razmerja

Biserka Kogej-Dmitrovič, Podjetje in delo, 6-7/2009V prispevku sta predstavljena pravni okvir in aktualna sodna praksa Vrhovnega sodišča RS glede vprašanj, ki nastajajo v zvezi z redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Sodna praksa je predstavljena po posameznih sklopih vprašanj od obstoja poslovnega razloga, seznanitve z razlogi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Zastopanje javnega interesa v upravnem procesnem pravu

Tone Jerovšek, 7.10.2009

Upravni postopek in upravne takse

Tone Jerovšek, Podjetje in delo, 6-7/2009Prispevek obravnava nosilce zastopanja javnega interesa v upravnem procesnem pravu. Opredeljuje javni interes in javno korist kot sinonima. Analizira zlasti možnost vstopa stranskega udeleženca v upravni postopek z namenom zastopanja javnega interesa. Pri tem analizira pogoje za vstop v postopek. Ko...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Vrhovno upravno sodstvo - zagotavljanje vladavine prava na upravnem področju

Erik Kerševan, 7.10.2009

Upravni postopek in upravne takse

Erik Kerševan, Podjetje in delo, 6-7/2009Vrhovno upravno sodstvo, ki pomeni izvrševanje najvišje sodne funkcije na področju sodnega nadzora nad upravo, ima odločilno vlogo pri zagotavljanju vladavine prava na področju delovanja izvršilne veje oblasti. Zato je treba resno razmisliti o nadaljnjem razvoju tega področja, tako z oblikovanjem no...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Zahtevki zaradi opravljanja splošno koristne dejavnosti

Miha Juhart, 7.10.2009

Varstvo okolja

Miha Juhart, Podjetje in delo, 6-7/2009Lastnik nepremičnine uživa varstvo zaradi čezmernih vplivov (imisij), ki učinkujejo na njegovo nepremičnino s tujih nepremičnin. V slovenskem stvarnem pravu se je ohranila klasična ureditev varstva z negatorno tožbo, hkrati pa je v obligacijskem zakoniku smiselno podobna določba v okviru odškodninsk...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Prekluzije in posebni procesni položaji

Vesna Bergant-Rakočević, 7.10.2009

Civilni sodni postopki

Vesna Bergant-Rakočević, Podjetje in delo, 6-7/2009V prispevku obravnavam prekluzije v določenih primerih, ko je lahko uporaba določb 286. in 337. člena ZPP dvomljiva. Gre za vprašanje nepravdnih postopkov, posebej za zapuščinski postopek, kjer se določbe ZPP uporabljajo smiselno, za ugovora zastaranja in pobotanja, za nasprotno tožbo in za sprememb...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Razsežnosti ustavne določitve volilnega sistema

Franc Grad, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Franc Grad, Podjetje in delo, 6-7/2009Konstitucionalizacija sistema delitve poslanskih mandatov v državnem zboru je povzročila pomembne premike v pravni ureditvi našega volilnega sistema. Ena najpomembnejših posledic tega je, da je s tem zakonodajno urejanje volilnega sistema bistveno zmanjšano, ker se mora gibati v okviru ustavne uredi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Socialni dialog v času nestabilnosti

Zvone Vodovnik, 7.10.2009

Delovna razmerja

Zvone Vodovnik, Podjetje in delo, 6-7/2009Članek predstavi povzetek raziskovanja socialnega dialoga in njegove kakovosti na motivacijo zaposlenih, kar je pomemben dejavnik za preprečevanje gospodarskih težav in kriz. Analiza pravne ureditve in njenega uresničevanja v praksi opozarja na pomembno vlogo in odgovornost države na eni strani in m...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Nekatera vprašanja sistema volitev predsednika republike

Igor Kaučič, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Igor Kaučič, Podjetje in delo, 6-7/2009Nekateri instituti in sestavine sistema volitev predsednika republike so normativno pomanjkljivo ali neustrezno urejeni oziroma sploh niso urejeni, zato v praksi prihaja ali pa bi lahko prišlo do težav ali zapletov. To velja zlasti za volilno pravico, kandidiranje, glasovanje in ugotavljanje njegove...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Izzivi prava socialne varnosti: recesija - priložnost za "prave" spremembe?

Grega Strban, 7.10.2009

Delovna razmerja

Grega Strban, Podjetje in delo, 6-7/2009Analizirani so nekateri izzivi prava socialne varnosti v luči spremenjenih družbenih razmerij. Ugotovljeno je, da je dolžnost socialne države zagotoviti socialno varnost in s tem dostojno življenje vseh prebivalcev, tako v času gospodarske rasti kot recesije. Še posebej v času slednje bremena varnos...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Ustavnopravna problematika glasovanja

Saša Zagorc, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Saša Zagorc, Podjetje in delo, 6-7/2009Glasovanje je osrednji dogodek za vsakega volivca v demokratični državi, zato ni nerazumljiv izjemen pomen urejanja izvrševanja volilne pravice na voliščih in drugih oblik glasovanja. V prispevku so bili obravnavani nekateri ustavno-pravni in tudi izvedbeni problemi v zvezi z glasovanjem, ki kažejo,...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Vsebina PID št.7/2009

Avtor ni naveden, 7.10.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 6-7/2009Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄6-7

Volitve poslancev narodnih skupnosti

Ciril Ribičič, 7.10.2009

Pravoznanstvo

Ciril Ribičič, Podjetje in delo, 6-7/2009Avtor predstavi dobre in slabe strani sistema Borda, na podlagi katerega se v Sloveniji volita poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti. Po njegovem mnenju niso prepričljivi predlogi za zamenjavo tega sistema s klasičnim večinskim volilnim sistemom. Sistem Borda ima v primerjavi z enokrož...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2009(72)
> Oktober(72)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G H I J K L MN OP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov