Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 73)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Ustanovitev gospodarskih družb v luči novejše sodne prakse Evropskega sodišča

dr. Markus Bruckmüller, 1.10.2003

Sodišča

dr. Markus Bruckmüller, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD: POMEN SODNE PRAKSE EVROPSKEGA SODIŠČA ZA PRAVO GOSPODARSKIH DRUŽB Na področju prava gospodarskih družb so v okviru Evropske skupnosti vse do sedaj veljale direktive, uveljavljene do leta 1989.(*1) Oktobra 2001 je bila sprejeta tudi uredba o statutu evropske družbe (Societas Europaea).(*2...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Davki v EU: kaj lahko pričakuje Slovenija po 1. maju 2004, posebej na področju DDV

dr. Marian Wakounig, 1.10.2003

Davek na dodano vrednost in trošarine

dr. Marian Wakounig, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVODNE BESEDE Razumevanje "evropskega" davčnega sistema je močno odvisno od razumevanja nacionalnih davčnih sistemov. Brez osnovnega poznavanja nacionalnih davčnih sistemov tako rekoč ni mogoče ocenjevati učinkov evropskih pravnih predpisov na te sisteme.(*1) Razprava o davčnih sistemih je pri...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Slovenski sodnik in predložitev pravnih vprašanj v odločanje Sodišču ES po 234. členu Pogodbe o

Jorg Sladič, 1.10.2003

Sodišča

Jorg Sladič, Podjetje in delo, 6-7/2003UVOD Postopanje po 234. členu (bivši 177. člen) Pogodbe o Evropski skupnosti (v besedilu PES)(*1) bo za slovensko pravosodje temeljna novost po pristopu V ES in EU. Izvrševanje večjega dela prava ES in v čedalje večji meri tudi EU je stvar držav članic (posredna uprava) oziroma njihovih upravnih org...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Vsebina »Podjetje in delo« 06/2003

Avtor ni naveden, 1.10.2003

Ostalo

, Podjetje in delo, 6-7/2003VSEBINA
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

EVROPSKO PRAVO: Kako do pravice v Evropi – pravno varstvo posameznika v EU

dr. Rajko Knez, 1.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Rajko Knez, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Sistem varstva pravic v Evropski skupnosti (odslej Skupnost) je dosleden in zamišljen je tako, da ne pride do podvajanja različnih sodnih postopkov. Predvsem pa sistem varstva pravic v skupnosti ni odvisen samo od postopkov pred Sodiščem Evropskih skupnosti (odslej SES). Zelo pomembna je ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Odgovornost države zaradi kršitve prava EU in odgovornost EU

dr. Verica Trstenjak, 1.10.2003

Obligacije

dr. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 6-7/2003I. UVOD Slovenija bo s polnopravnim članstvom v EU(*1) pravo EU morala tudi neposredno uporabljati v praksi. Takoj po 1. maju 2004 bo tudi vsak slovenski pravnik, posebej pa sodnik, odvetnik, uradnik, notar dnevno moral uporabljati pravo EU ali domače harmonizirano pravo ali vsaj svetovati, kaj n...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Evropsko civilno procesno pravo

mag. Damjan Možina, 1.10.2003

Civilni sodni postopki

mag. Damjan Možina, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Pojem evropskega civilnega procesnega prava ni nov.(*1) V preteklosti je bil predvsem sinonim za pravo zelo uspešne Konvencije o mednarodni pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju odločb v civilnih in gospodarskih zadevah iz leta 1968 (tako imenovane Bruseljske konvencije, v nadaljeva...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

IZZIVI OBLIGACIJSKEGA PRAVA V 21. STOLETJU: LOGISTIČNO PRAVO: Logistika – znanost prihodnosti

dr. Livio Jakomin, 1.10.2003

Obligacije

dr. Livio Jakomin, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Da bi lahko odgovorili na temeljno hipotezo "logistika znanost prihodnosti", moramo najprej ugotoviti, kako je prometna dejavnost povezana z globalizacijo. Splošno bi lahko globalizacijo definirali kot proces povezovanja ljudi, regij in držav na različnih področjih in območjih s ciljem vk...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Zakonita predkupna pravica na področju nepremičnin

mag. Renato Vrenčur, 1.10.2003

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 6-7/20031. SPLOŠNO Predkupna pravica daje upravičencu pravico do prednostnega nakupa stvari, če se lastnik odloči, da bo stvar prodal. Glede na pravi temelj nastanka in pravne posledice razlikujemo dve vrsti predkupne pravice: (1) pogodbeno in (2) zakonito. Vpis v zemljiško knjigo je pomemben predvsem pr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

KONCESIJE IN JAVNA NAROČILA: Koncesionarji kot zavezanci po pravilih o javnem naročanju

dr. Vesna Kranjc, 1.10.2003

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 6-7/20031. SPLOŠNO O OSEBAH, ZAVEZANIH K PRAVILOM O JAVNEM NAROČANJU V Sloveniji v zadnjih letih, v najbolj razvitih državah pa že nekaj desetletij, posegajo v pogodbena razmerja z javnim sektorjem pravila o javnem naročanju. Določajo poseben postopek, omejitve in pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, ko os...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Javno dobro

dr. Andrej Berden, 1.10.2003

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Andrej Berden, Podjetje in delo, 6-7/2003I. UVOD Ko se v modernih pravnih sistemih razpravlja o novi definiciji lastninske pravice, je ta razprava navadno navezana na nepremičninske fonde, pri katerih je transformacija lastninske pravice najočitnejša. Socializacija lastninske pravice pa se vsaj v tolikšnem obsegu, če ne še očitneje, kaž...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Razlastitev

dr. Matjaž Tratnik, 1.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Urejanje prostora

dr. Matjaž Tratnik, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Razlastitev je prav gotovo najtežji poseg v lastninsko pravico kot eno temeljnih človekovih pravic. V praksi nastopa kot ukrep, ki je lahko naperjen proti lastnim državljanom države, ki izvede razlastitev, ali pa proti tujcem, navadno tujim investitorjem (nacionalizacija). V prvem primeru...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Postopek za ureditev meje

dr. Vesna Rijavec, 1.10.2003

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Vesna Rijavec, Podjetje in delo, 6-7/2003I. UVOD Od določenosti in razpoznavnosti meje so bili že od nekdaj odvisni dobri sosedski odnosi. V starem Rimu v decemviralni dobi je mejo predstavljal 1,48 m širok prostor (finis), ki ga ni bilo mogoče priposestvovati. Če se je stara meja zabrisala, je bilo zaradi spora o meji (controversia de ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Pravnosistemski vidiki "urejanja prostora"

dr. Senko Pličanič, 1.10.2003

Urejanje prostora

dr. Senko Pličanič, Podjetje in delo, 6-7/20031. KAJ JE "UREJANJE PROSTORA"? Odgovor na to vprašanje na pozitivnopravni ravni daje Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02). Glede na določbo 1. člena "urejanje prostora"zajema zlasti prostorsko načrtovanje in izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev (poleg tega pa še opremljanj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Koncesijska pogodba

dr. Rajko Pirnat, 1.10.2003

Gospodarske javne službe (komunala)

dr. Rajko Pirnat, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Namen tega prispevka je opozoriti na posebno pravno naravo koncesijske pogodbe, ki nikakor ni zgolj pogodba obligacijskega prava. V koncesijskem razmerju namreč koncedent ne nastopa zgolj kot pogodbena stranka, pač pa tudi kot oblast, torej ex iure imperii. Prav dvojna narava koncesijske ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Postopek podelitve koncesije

mag. Aleksij Mužina, 1.10.2003

Gospodarske javne službe (komunala)

mag. Aleksij Mužina, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Koncesijsko razmerje je mešano razmerje – mešano zato, ker se v njem prepletajo elementi zasebnega in javnega prava (reglementarni in kontraktni del koncesije). Pri koncesiji se namreč srečujeta javni in zasebni interes. Koncedent podeljuje koncesijo zaradi zadovoljevanja javnega interesa...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Praktični aspekti koncesijskih razmerij na področju gospodarskih javnih služb

dr. Konrad Plauštajner, 1.10.2003

Gospodarske javne službe (komunala)

dr. Konrad Plauštajner, Podjetje in delo, 6-7/2003I. IZHODIŠČE IN OKVIR RAZPRAVE Po Zakonu o gospodarskih javnih službah – ZGJS (Uradni list RS št. 32/93) kot krovnem področnem zakonu je dolžnost države oziroma lokalnih skupnosti, da v obsegu svojih ustavnih ter zakonskih dolžnosti in pravic zagotovijo porabnikom dostop do materialnih javnih dob...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Pravo EU – novi pristopi sodnikov k starim problemom?

Aleš Zalar, 1.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Sodišča

Aleš Zalar, Podjetje in delo, 6-7/20031. PREDHODNO VPRAŠANJE (156. ČLEN USTAVE RS) IN PREDHODNO ODLOČANJE (234. ČLEN POGODBE O EVROPSKI SKUPNOSTI)(*1) Slovenski pravni sistem se uvršča med tiste s koncentrirano ustavosodno presojo, ki jo izvaja le Ustavno sodišče. Kot eno od glavnih prednosti takega sistema pravna teorija navaja "erg...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Nova razmerja med parlamentom in vlado

dr. Franc Grad, 1.10.2003

Državni zbor in državni svet

dr. Franc Grad, Podjetje in delo, 6-7/20031. POLOŽAJ PARLAMENTA DRŽAVE ČLANICE EVROPSKE UNIJE Članstvo v Evropski uniji ne prinaša samo omejitve suverenosti države članice in njene podreditve pravnemu redu Evropske unije, temveč povzroča pomembne spremembe v njeni notranji ustavni strukturi in načinu delovanja državne organizacije. Seved...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Referendumsko odločanje o mednarodnih povezavah

dr. Igor Kaučič, 1.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Igor Kaučič, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Eno najpomembnejših načel, ki jih je institucionalizirala Ustava Republike Slovenije iz leta 1991,(*1) je bilo načelo državne suverenosti oziroma samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. V zvezi s procesom vključevanja Slovenije v EU in s tem povezanim prenosom nekaterih prvin s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Odgovornost borznoposredniških družb

mag. Alja Markovič-Čas, 1.10.2003

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Alja Markovič-Čas, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Trgovanje z vrednostnimi papirji se sme organizirati samo v skladu z določbami ZTVP-1,(*1) ki urejajo trgovanje na organiziranih trgih vrednostnih papirjev. Organizira ga lahko samo pravna oseba, ki je po določbah ZTVP-1 pridobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadalje...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Tretji odstavek 3. a člena: res (pre)velika razpoka v ustavi?

Franc Testen, 1.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Franc Testen, Podjetje in delo, 6-7/20031. TRETJI ODSTAVEK 3. A ČLENA USTAVE – BESEDILO IN NJEGOV NASTANEK Tretji odstavek 3. a člena ustave se glasi: Pravni akti in odločitve, sprejeti v okviru mednarodnih organizacij, na katere Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic, se v Sloveniji uporabljajo v skladu s pravno ureditvij...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Mednarodno kazensko pravo in nekateri ustavni instituti

dr. Ljubo Bavcon, 1.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Kazenski postopek

dr. Ljubo Bavcon, Podjetje in delo, 6-7/2003UVOD Državni zbor Republike Slovenije je novembra 2001 ratificiral Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča, oktobra 2002 pa je sprejel Zakon o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Mednarodnim kazenskim sodiščem, kakor zahteva deveto poglavje Rimskega statuta. Z ustavnimi spremembami je Dr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

NEPREMIČNINE IN PROSTOR: Omejitev lastninske pravice na nepremičninah zaradi doseganja prostorskih

dr. Miha Juhart, 1.10.2003

Lastnina in druge stvarne pravice, Urejanje prostora

dr. Miha Juhart, Podjetje in delo, 6-7/20031. OMEJITEV KOT POJMOVNI ELEMENT OPREDELITVE LASTNINSKE PRAVICE Sodobna teorija civilnega prava večinoma razvršča pravice glede na pravne in voljne elemente oblasti, ki pravico zagotavlja, in tako vzpostavlja most med samim pojmom pravice in njeno vsebino.(*1) Vsaka pravica civilnega prava zagota...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

SPREMEMBE USTAVE IN EU: Ustavna podlaga za prenos suverenosti in za vstop v obrambne zveze (prvi

dr. Miro Cerar, 1.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Obramba

dr. Miro Cerar, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Temeljno vprašanje, ki se postavlja v zvezi z novim 3..a členom ustave,(*1) s katerim je vzpostavljena ustavna možnost oziroma podlaga za delni prenos slovenske državne suverenosti na mednarodne organizacije in za vstop Slovenije v obrambne zveze, je vsekakor vprašanje narave in potencial...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2003(73)
> Oktober(73)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ DĐEFG H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov