Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 73)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

O izvajanju nove zakonodaje s področja delovnih razmerij (nekaj teoretičnih vidikov)

dr. Polonca Končar, 1.10.2003

Delovna razmerja

dr. Polonca Končar, Podjetje in delo, 6-7/2003I. Zakon je pomembna prvina določene pravne panoge, ki skupaj z drugimi tvori konkreten pravni sistem. Zakon in njegovo izvajanje je mogoče ocenjevati glede na to, kako upošteva in pripomore k uresničevanju določenih vrednot in družbenih odnosov, na katere se konkretna pravna panoga nanaša, prav ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Pravno varstvo v postopkih oddaje javnega naročila in podelitve koncesije

Tomaž Vesel, 1.10.2003

Proračun

Tomaž Vesel, Podjetje in delo, 6-7/20031. REVIZIJA POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL Osebe, ki jih Zakon o javnih naročilih(*1) opredeljuje kot naročnike, morajo v primerih, ko na trgu kupujejo blago oziroma naročajo storitve in gradnje (ko torej nastopajo iure gestionis kot enakopravna stranka v premoženjskih razmerjih), pred izborom p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Praktični aspekti koncesijskih razmerij na področju gospodarskih javnih služb

dr. Konrad Plauštajner, 1.10.2003

Gospodarske javne službe (komunala)

dr. Konrad Plauštajner, Podjetje in delo, 6-7/2003I. IZHODIŠČE IN OKVIR RAZPRAVE Po Zakonu o gospodarskih javnih službah – ZGJS (Uradni list RS št. 32/93) kot krovnem področnem zakonu je dolžnost države oziroma lokalnih skupnosti, da v obsegu svojih ustavnih ter zakonskih dolžnosti in pravic zagotovijo porabnikom dostop do materialnih javnih dob...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

SODNIKOVA ODGOVORNOST: Sodnik kot nosilec sodne oblasti

dr. Lojze Ude, 1.10.2003

Sodišča

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 6-7/20031. NAČELO DELITVE OBLASTI V PARLAMENTARNEM SISTEMU 1.1 Po zgledu ustav modernih držav z uveljavljenim parlamentarnim sistemom vsebuje tudi Ustava RS iz leta 1991 v drugem odstavku 3. člena določbo, da izvršujejo oblast državljani in državljanke neposredno in z volitvami "po načelu delitve oblasti...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Vloga in odgovornost sodnika v civilnem pravdnem postopku

dr. Dragica Wedam-Lukić, 1.10.2003

Sodišča

dr. Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Kadar govorimo o vlogi in odgovornosti sodnika, vsak najprej pomisli na sodnika v kazenskem postopku, ki mora odločiti o krivdi in kazni obdolženca in nositi težo odgovornosti za svojo odločitev. To pa ne pomeni, da je vloga in odgovornost sodnika v pravdnem postopku kaj manjša. Sodnik, k...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Postopek podelitve koncesije

mag. Aleksij Mužina, 1.10.2003

Gospodarske javne službe (komunala)

mag. Aleksij Mužina, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Koncesijsko razmerje je mešano razmerje – mešano zato, ker se v njem prepletajo elementi zasebnega in javnega prava (reglementarni in kontraktni del koncesije). Pri koncesiji se namreč srečujeta javni in zasebni interes. Koncedent podeljuje koncesijo zaradi zadovoljevanja javnega interesa...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

KONCESIJE IN JAVNA NAROČILA: Koncesionarji kot zavezanci po pravilih o javnem naročanju

dr. Vesna Kranjc, 1.10.2003

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 6-7/20031. SPLOŠNO O OSEBAH, ZAVEZANIH K PRAVILOM O JAVNEM NAROČANJU V Sloveniji v zadnjih letih, v najbolj razvitih državah pa že nekaj desetletij, posegajo v pogodbena razmerja z javnim sektorjem pravila o javnem naročanju. Določajo poseben postopek, omejitve in pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, ko os...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Sodnik in odvetnik

Janez Vlaj, 1.10.2003

Sodišča, Odvetništvo in notariat

Janez Vlaj, Podjetje in delo, 6-7/2003UVOD V kontradiktornem sodnem postopku, namenjenem uresničevanju ustavno zajamčene pravice slehernega, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu odloči brez nepotrebnega odlašanja in po pošteno in zakonito izvedenem postopku neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

UGLED PRAVNIKA V ŠIRŠEM DRUŽBENEM OKOLJU: Ideal pravnika

dr. Janez Kranjc, 1.10.2003

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Podjetje in delo, 6-7/2003Če bi danes med srednješolci, ki se odločajo za pravni študij, naredili anketo o tem, kaj označuje dobrega pravnika, bi bili verjetno hkrati presenečeni in razočarani. Odgovori bi bili mešanica idealizma in realizma, predvsem pa bi se v njih odražali klišeji različnih filmov in nanizank s pravno vse...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Odvetnik in sodnik

dr. Peter Čeferin, 1.10.2003

Sodišča, Odvetništvo in notariat

dr. Peter Čeferin, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD V odnosu med odvetnikom in sodnikom v konkretnem sodnem postopku teoretično ne bi smelo prihajati do konfliktov. Funkcijo enega in drugega ter obseg njunih pooblastil določajo procesni predpisi, zakon o odvetništvu(*1) in zakon o sodniški službi,(*2) podrobnejše določbe o urejanju njunega...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Vloga in odgovornost sodnika v kazenskem postopku

Marko Šorli, 1.10.2003

Sodišča, Kazenski postopek

Marko Šorli, Podjetje in delo, 6-7/2003I. UVOD Kazenski postopek je merilo demokratičnosti in pravnosti države. Njegov pravno določen namen je ugotovitev storilca kaznivega dejanja, njegove kazenske odgovornosti in izrek z zakonom predpisane kazni,(*1) seveda ob doslednem spoštovanju domneve nedolžnosti in drugih procesnih garancij te...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Pravna sposobnost fizične osebe ter varstvo človekove osebnosti pred rojstvom in po smrti

mag. Nina Betetto, 1.10.2003

Obligacije

mag. Nina Betetto, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD S pravno sposobnostjo razumemo sposobnost postati nosilec pravic in obveznosti, jih pridobiti, uživati in z njimi razpolagati. Opisujemo jo tudi kot pripadnost pravic in obveznosti določeni osebi. Iz te definicije jasneje kot iz prve izhaja, da so pravno sposobni tudi subjekti, ki nimajo ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Evropsko civilno procesno pravo

mag. Damjan Možina, 1.10.2003

Civilni sodni postopki

mag. Damjan Možina, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Pojem evropskega civilnega procesnega prava ni nov.(*1) V preteklosti je bil predvsem sinonim za pravo zelo uspešne Konvencije o mednarodni pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju odločb v civilnih in gospodarskih zadevah iz leta 1968 (tako imenovane Bruseljske konvencije, v nadaljeva...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Pravno varstvo pravic industrijske lastnine v Evropski uniji

dr. Krešo Puharič, 1.10.2003

Intelektualna lastnina, Civilni sodni postopki

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Prispevek bo ob uvodnem orisu tematike – zamejene z naslovom – vsebinsko členjen na dva razdelka ter sklepne ugotovitve. V prvem razdelku bo beseda o pravnem varstvu patentov. Drugi pa bo namenjen znakom razlikovanja, s posebnim poudarkom na modelih in znamkah. Pravicam industrijske(*1...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

IZZIVI OBLIGACIJSKEGA PRAVA V 21. STOLETJU: LOGISTIČNO PRAVO: Logistika – znanost prihodnosti

dr. Livio Jakomin, 1.10.2003

Obligacije

dr. Livio Jakomin, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Da bi lahko odgovorili na temeljno hipotezo "logistika znanost prihodnosti", moramo najprej ugotoviti, kako je prometna dejavnost povezana z globalizacijo. Splošno bi lahko globalizacijo definirali kot proces povezovanja ljudi, regij in držav na različnih področjih in območjih s ciljem vk...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Mednarodna (ne)utemeljitev in poenotenje logističnega prava

mag. Boris Jerman, 1.10.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Trgovina

mag. Boris Jerman, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD V zvezi z logistiko obstaja veliko definicij, ki skušajo povzeti njene osnovne značilnosti, vendar je vsem definicijam skupno, da je logistika dejavnost uravnavanja fizičnih tokov materialnih dobrin.(*1) Logistika je že v preteklosti spremljala proizvodne sisteme od njihovega izvora do po...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Koncesijska pogodba

dr. Rajko Pirnat, 1.10.2003

Gospodarske javne službe (komunala)

dr. Rajko Pirnat, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Namen tega prispevka je opozoriti na posebno pravno naravo koncesijske pogodbe, ki nikakor ni zgolj pogodba obligacijskega prava. V koncesijskem razmerju namreč koncedent ne nastopa zgolj kot pogodbena stranka, pač pa tudi kot oblast, torej ex iure imperii. Prav dvojna narava koncesijske ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Ustanovitev gospodarskih družb v luči novejše sodne prakse Evropskega sodišča

dr. Markus Bruckmüller, 1.10.2003

Sodišča

dr. Markus Bruckmüller, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD: POMEN SODNE PRAKSE EVROPSKEGA SODIŠČA ZA PRAVO GOSPODARSKIH DRUŽB Na področju prava gospodarskih družb so v okviru Evropske skupnosti vse do sedaj veljale direktive, uveljavljene do leta 1989.(*1) Oktobra 2001 je bila sprejeta tudi uredba o statutu evropske družbe (Societas Europaea).(*2...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Davki v EU: kaj lahko pričakuje Slovenija po 1. maju 2004, posebej na področju DDV

dr. Marian Wakounig, 1.10.2003

Davek na dodano vrednost in trošarine

dr. Marian Wakounig, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVODNE BESEDE Razumevanje "evropskega" davčnega sistema je močno odvisno od razumevanja nacionalnih davčnih sistemov. Brez osnovnega poznavanja nacionalnih davčnih sistemov tako rekoč ni mogoče ocenjevati učinkov evropskih pravnih predpisov na te sisteme.(*1) Razprava o davčnih sistemih je pri...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Javno dobro

dr. Andrej Berden, 1.10.2003

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Andrej Berden, Podjetje in delo, 6-7/2003I. UVOD Ko se v modernih pravnih sistemih razpravlja o novi definiciji lastninske pravice, je ta razprava navadno navezana na nepremičninske fonde, pri katerih je transformacija lastninske pravice najočitnejša. Socializacija lastninske pravice pa se vsaj v tolikšnem obsegu, če ne še očitneje, kaž...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Odgovornost države zaradi kršitve prava EU in odgovornost EU

dr. Verica Trstenjak, 1.10.2003

Obligacije

dr. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 6-7/2003I. UVOD Slovenija bo s polnopravnim članstvom v EU(*1) pravo EU morala tudi neposredno uporabljati v praksi. Takoj po 1. maju 2004 bo tudi vsak slovenski pravnik, posebej pa sodnik, odvetnik, uradnik, notar dnevno moral uporabljati pravo EU ali domače harmonizirano pravo ali vsaj svetovati, kaj n...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Logistično pravo: utopija ali gospodarska nujnost?

dr. Marko Pavliha, 1.10.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Trgovina

dr. Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Na dnevih slovenskih pravnikov menda velja običaj, da ima vodja sekcije uvodni referat, v katerem predstavi in zaokroži celotno sekcijo, potem pa se posamezni predavatelji lotijo ožjih tem. V našem primeru bi se takšen pristop izkazal za šepavega, saj smo morali zaradi eksotičnosti temati...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Vsebina »Podjetje in delo« 06/2003

Avtor ni naveden, 1.10.2003

Ostalo

, Podjetje in delo, 6-7/2003VSEBINA
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

OSEBNA SPOSOBNOST FIZIČNE OSEBE V CIVILNEM PRAVU: Pravna sposobnost fizične osebe skozi zgodovino

dr. Vladimir Simič, 1.10.2003

Obligacije

dr. Vladimir Simič, Podjetje in delo, 6-7/2003Pravna sposobnost pomeni zmožnost imeti pravice in prevzemati obveznosti. Prispevek obravnava sposobnost, kot so jo pravni sistemi priznavali fizični osebi v preteklosti. Nadaljnja razdelitev obravnave bo upoštevala ustaljeno razdelitev na stari, srednji in novi vek, je pa treba poudariti, da je pra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Poslovna sposobnost fizične osebe

dr. Mateja Končina-Peternel, 1.10.2003

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Mateja Končina-Peternel, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Pravni položaj posameznika kot imetnika pravic in obveznosti opredeljujeta predvsem njegova pravna sposobnost in sposobnost za dejanje. Za pravno sposobnost in sposobnost za dejanje uporabljamo tudi enoten pojem osebna sposobnost fizične osebe.(*1) Pravna sposobnost je sposobnost biti ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2003(73)
> Oktober(73)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ DĐEFG H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov