Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 73)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Summaries »Podjetje in delo« 06/2003

Avtor ni naveden, 1.10.2003

Ostalo

, Podjetje in delo, 6-7/2003Rajko Knez: HOW TO ATTAIN JUSTICE IN EUROPE - LEGAL PROTECTION OF INDIVIDUAL PERSONS IN THE EUROPEAN UNION – Podjetje in delo, No. 6-7/2003, pp. 1039 to 1051 The author analyses the system for the protection of rights applied in the European Union, stating that it is necessary to differ betwee...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Povzetki »Podjetje in delo« 06/2003

Avtor ni naveden, 1.10.2003

Ostalo

, Podjetje in delo, 6-7/2003Rajko Knez: KAKO DO PRAVICE V EVROPI – PRAVNO VARSTVO POSAMEZNIKA V EU – Podjetje in delo, št. 6–7/2003, strani od 1039 do 1051 Avtor v prispevku analizira sistem varstva pravic v pravu Skupnosti in ugotavlja, da je treba razlikovati med sistemom zasebnopravnega in javnopravnega varstva. Na po...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Fizična oseba in sposobnost biti stranka v pravdnem postopku

dr. Aleš Galič, 1.10.2003

Civilni sodni postopki

dr. Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/20031. SPLOŠNO Pravni in poslovni sposobnosti materialnega prava v procesnem pravu ustrezata sposobnost biti stranka in procesna (pravdna) sposobnost. Procesna sposobnost se navezuje na poslovno sposobnost (77. člen ZPP),(*1) sposobnost biti stranka (sposobnost biti nosilec pravic in obveznosti v civ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Sposobnost otroka za uveljavljanje pravic v postopkih družinskega prava

dr. Barbara Novak, 1.10.2003

Zakonska zveza in družinska razmerja, Civilni sodni postopki

dr. Barbara Novak, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Posameznik z rojstvom pridobi pravno subjektiviteto in s tem sposobnost biti nosilec pravic in obveznosti.(*1) Lastnost pravnega subjekta mu pravo priznava ne glede na to, ali je te pravice zaradi nizke starosti tudi sposoben uresničevati. Vendar mora pravo takemu posamezniku v skladu z n...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Sodnik in odvetnik

Janez Vlaj, 1.10.2003

Sodišča, Odvetništvo in notariat

Janez Vlaj, Podjetje in delo, 6-7/2003UVOD V kontradiktornem sodnem postopku, namenjenem uresničevanju ustavno zajamčene pravice slehernega, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu odloči brez nepotrebnega odlašanja in po pošteno in zakonito izvedenem postopku neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Praktični aspekti koncesijskih razmerij na področju gospodarskih javnih služb

dr. Konrad Plauštajner, 1.10.2003

Gospodarske javne službe (komunala)

dr. Konrad Plauštajner, Podjetje in delo, 6-7/2003I. IZHODIŠČE IN OKVIR RAZPRAVE Po Zakonu o gospodarskih javnih službah – ZGJS (Uradni list RS št. 32/93) kot krovnem področnem zakonu je dolžnost države oziroma lokalnih skupnosti, da v obsegu svojih ustavnih ter zakonskih dolžnosti in pravic zagotovijo porabnikom dostop do materialnih javnih dob...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

SODNIKOVA ODGOVORNOST: Sodnik kot nosilec sodne oblasti

dr. Lojze Ude, 1.10.2003

Sodišča

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 6-7/20031. NAČELO DELITVE OBLASTI V PARLAMENTARNEM SISTEMU 1.1 Po zgledu ustav modernih držav z uveljavljenim parlamentarnim sistemom vsebuje tudi Ustava RS iz leta 1991 v drugem odstavku 3. člena določbo, da izvršujejo oblast državljani in državljanke neposredno in z volitvami "po načelu delitve oblasti...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Pravno varstvo v postopkih oddaje javnega naročila in podelitve koncesije

Tomaž Vesel, 1.10.2003

Proračun

Tomaž Vesel, Podjetje in delo, 6-7/20031. REVIZIJA POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL Osebe, ki jih Zakon o javnih naročilih(*1) opredeljuje kot naročnike, morajo v primerih, ko na trgu kupujejo blago oziroma naročajo storitve in gradnje (ko torej nastopajo iure gestionis kot enakopravna stranka v premoženjskih razmerjih), pred izborom p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Vloga in odgovornost sodnika v civilnem pravdnem postopku

dr. Dragica Wedam-Lukić, 1.10.2003

Sodišča

dr. Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Kadar govorimo o vlogi in odgovornosti sodnika, vsak najprej pomisli na sodnika v kazenskem postopku, ki mora odločiti o krivdi in kazni obdolženca in nositi težo odgovornosti za svojo odločitev. To pa ne pomeni, da je vloga in odgovornost sodnika v pravdnem postopku kaj manjša. Sodnik, k...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Poslovna sposobnost fizične osebe

dr. Mateja Končina-Peternel, 1.10.2003

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Mateja Končina-Peternel, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Pravni položaj posameznika kot imetnika pravic in obveznosti opredeljujeta predvsem njegova pravna sposobnost in sposobnost za dejanje. Za pravno sposobnost in sposobnost za dejanje uporabljamo tudi enoten pojem osebna sposobnost fizične osebe.(*1) Pravna sposobnost je sposobnost biti ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Vloga in odgovornost sodnika v kazenskem postopku

Marko Šorli, 1.10.2003

Sodišča, Kazenski postopek

Marko Šorli, Podjetje in delo, 6-7/2003I. UVOD Kazenski postopek je merilo demokratičnosti in pravnosti države. Njegov pravno določen namen je ugotovitev storilca kaznivega dejanja, njegove kazenske odgovornosti in izrek z zakonom predpisane kazni,(*1) seveda ob doslednem spoštovanju domneve nedolžnosti in drugih procesnih garancij te...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Odvetnik in sodnik

dr. Peter Čeferin, 1.10.2003

Sodišča, Odvetništvo in notariat

dr. Peter Čeferin, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD V odnosu med odvetnikom in sodnikom v konkretnem sodnem postopku teoretično ne bi smelo prihajati do konfliktov. Funkcijo enega in drugega ter obseg njunih pooblastil določajo procesni predpisi, zakon o odvetništvu(*1) in zakon o sodniški službi,(*2) podrobnejše določbe o urejanju njunega...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

OSEBNA SPOSOBNOST FIZIČNE OSEBE V CIVILNEM PRAVU: Pravna sposobnost fizične osebe skozi zgodovino

dr. Vladimir Simič, 1.10.2003

Obligacije

dr. Vladimir Simič, Podjetje in delo, 6-7/2003Pravna sposobnost pomeni zmožnost imeti pravice in prevzemati obveznosti. Prispevek obravnava sposobnost, kot so jo pravni sistemi priznavali fizični osebi v preteklosti. Nadaljnja razdelitev obravnave bo upoštevala ustaljeno razdelitev na stari, srednji in novi vek, je pa treba poudariti, da je pra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Deliktna sposobnost fizične osebe v civilnem pravu

Gordana Ristin, 1.10.2003

Obligacije

Gordana Ristin, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD V Obligacijskem zakoniku (v nadaljevanju OZ, Uradni list RS, št. 83/2001) in v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v nadaljevanju ZZZDR, Uradni list RS, št. 14/89) nimamo definiranega pojma civilne deliktne sposobnosti. Zato je treba to sposobnost fizične osebe najprej umesti...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Sodobni problemi ugleda pravniškega poklica

dr. Šime Ivanjko, 1.10.2003

Pravoznanstvo

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/2003UVOD Od osamosvojitve Slovenije do danes smo slovenski pravniki veliko storili pri graditvi pravnega sistema in utrjevanju pravne države in vladavine prava, vendar pa nam hkrati ni uspelo zagotoviti pravni stroki in pravnikom ugleda, ki bi jim pripadel glede na vlogo prava pri utrjevanju in oblik...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Pravna sposobnost fizične osebe ter varstvo človekove osebnosti pred rojstvom in po smrti

mag. Nina Betetto, 1.10.2003

Obligacije

mag. Nina Betetto, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD S pravno sposobnostjo razumemo sposobnost postati nosilec pravic in obveznosti, jih pridobiti, uživati in z njimi razpolagati. Opisujemo jo tudi kot pripadnost pravic in obveznosti določeni osebi. Iz te definicije jasneje kot iz prve izhaja, da so pravno sposobni tudi subjekti, ki nimajo ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

UGLED PRAVNIKA V ŠIRŠEM DRUŽBENEM OKOLJU: Ideal pravnika

dr. Janez Kranjc, 1.10.2003

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Podjetje in delo, 6-7/2003Če bi danes med srednješolci, ki se odločajo za pravni študij, naredili anketo o tem, kaj označuje dobrega pravnika, bi bili verjetno hkrati presenečeni in razočarani. Odgovori bi bili mešanica idealizma in realizma, predvsem pa bi se v njih odražali klišeji različnih filmov in nanizank s pravno vse...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Razmerje med preventivnimi in represivnimi intervencijami v gospodarstvu

Franc Mazi, 1.10.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Franc Mazi, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Če se omejim zgolj na gospodarsko področje, nam, ki smo doživljali spremembe družbenega sistema v prejšnjem desetletju, verjetno niti ni tako očitno, kako velikanske so bile. Preiti iz sistema družbene lastnine in samoupravljanja v kapitalistični sistem, primerljiv z zahodnimi evropskimi ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Ustanovitev gospodarskih družb v luči novejše sodne prakse Evropskega sodišča

dr. Markus Bruckmüller, 1.10.2003

Sodišča

dr. Markus Bruckmüller, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD: POMEN SODNE PRAKSE EVROPSKEGA SODIŠČA ZA PRAVO GOSPODARSKIH DRUŽB Na področju prava gospodarskih družb so v okviru Evropske skupnosti vse do sedaj veljale direktive, uveljavljene do leta 1989.(*1) Oktobra 2001 je bila sprejeta tudi uredba o statutu evropske družbe (Societas Europaea).(*2...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Davki v EU: kaj lahko pričakuje Slovenija po 1. maju 2004, posebej na področju DDV

dr. Marian Wakounig, 1.10.2003

Davek na dodano vrednost in trošarine

dr. Marian Wakounig, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVODNE BESEDE Razumevanje "evropskega" davčnega sistema je močno odvisno od razumevanja nacionalnih davčnih sistemov. Brez osnovnega poznavanja nacionalnih davčnih sistemov tako rekoč ni mogoče ocenjevati učinkov evropskih pravnih predpisov na te sisteme.(*1) Razprava o davčnih sistemih je pri...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Slovenski sodnik in predložitev pravnih vprašanj v odločanje Sodišču ES po 234. členu Pogodbe o

Jorg Sladič, 1.10.2003

Sodišča

Jorg Sladič, Podjetje in delo, 6-7/2003UVOD Postopanje po 234. členu (bivši 177. člen) Pogodbe o Evropski skupnosti (v besedilu PES)(*1) bo za slovensko pravosodje temeljna novost po pristopu V ES in EU. Izvrševanje večjega dela prava ES in v čedalje večji meri tudi EU je stvar držav članic (posredna uprava) oziroma njihovih upravnih org...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Vsebina »Podjetje in delo« 06/2003

Avtor ni naveden, 1.10.2003

Ostalo

, Podjetje in delo, 6-7/2003VSEBINA
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

EVROPSKO PRAVO: Kako do pravice v Evropi – pravno varstvo posameznika v EU

dr. Rajko Knez, 1.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Rajko Knez, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Sistem varstva pravic v Evropski skupnosti (odslej Skupnost) je dosleden in zamišljen je tako, da ne pride do podvajanja različnih sodnih postopkov. Predvsem pa sistem varstva pravic v skupnosti ni odvisen samo od postopkov pred Sodiščem Evropskih skupnosti (odslej SES). Zelo pomembna je ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Odgovornost države zaradi kršitve prava EU in odgovornost EU

dr. Verica Trstenjak, 1.10.2003

Obligacije

dr. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 6-7/2003I. UVOD Slovenija bo s polnopravnim članstvom v EU(*1) pravo EU morala tudi neposredno uporabljati v praksi. Takoj po 1. maju 2004 bo tudi vsak slovenski pravnik, posebej pa sodnik, odvetnik, uradnik, notar dnevno moral uporabljati pravo EU ali domače harmonizirano pravo ali vsaj svetovati, kaj n...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Evropsko civilno procesno pravo

mag. Damjan Možina, 1.10.2003

Civilni sodni postopki

mag. Damjan Možina, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Pojem evropskega civilnega procesnega prava ni nov.(*1) V preteklosti je bil predvsem sinonim za pravo zelo uspešne Konvencije o mednarodni pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju odločb v civilnih in gospodarskih zadevah iz leta 1968 (tako imenovane Bruseljske konvencije, v nadaljeva...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2003(73)
> Oktober(73)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ DĐEFG H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov