Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 73)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Postopek za ureditev meje

dr. Vesna Rijavec, 1.10.2003

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Vesna Rijavec, Podjetje in delo, 6-7/2003I. UVOD Od določenosti in razpoznavnosti meje so bili že od nekdaj odvisni dobri sosedski odnosi. V starem Rimu v decemviralni dobi je mejo predstavljal 1,48 m širok prostor (finis), ki ga ni bilo mogoče priposestvovati. Če se je stara meja zabrisala, je bilo zaradi spora o meji (controversia de ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

NEPREMIČNINE IN PROSTOR: Omejitev lastninske pravice na nepremičninah zaradi doseganja prostorskih

dr. Miha Juhart, 1.10.2003

Lastnina in druge stvarne pravice, Urejanje prostora

dr. Miha Juhart, Podjetje in delo, 6-7/20031. OMEJITEV KOT POJMOVNI ELEMENT OPREDELITVE LASTNINSKE PRAVICE Sodobna teorija civilnega prava večinoma razvršča pravice glede na pravne in voljne elemente oblasti, ki pravico zagotavlja, in tako vzpostavlja most med samim pojmom pravice in njeno vsebino.(*1) Vsaka pravica civilnega prava zagota...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Zakonita predkupna pravica na področju nepremičnin

mag. Renato Vrenčur, 1.10.2003

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 6-7/20031. SPLOŠNO Predkupna pravica daje upravičencu pravico do prednostnega nakupa stvari, če se lastnik odloči, da bo stvar prodal. Glede na pravi temelj nastanka in pravne posledice razlikujemo dve vrsti predkupne pravice: (1) pogodbeno in (2) zakonito. Vpis v zemljiško knjigo je pomemben predvsem pr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Pravo EU – novi pristopi sodnikov k starim problemom?

Aleš Zalar, 1.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Sodišča

Aleš Zalar, Podjetje in delo, 6-7/20031. PREDHODNO VPRAŠANJE (156. ČLEN USTAVE RS) IN PREDHODNO ODLOČANJE (234. ČLEN POGODBE O EVROPSKI SKUPNOSTI)(*1) Slovenski pravni sistem se uvršča med tiste s koncentrirano ustavosodno presojo, ki jo izvaja le Ustavno sodišče. Kot eno od glavnih prednosti takega sistema pravna teorija navaja "erg...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Nova razmerja med parlamentom in vlado

dr. Franc Grad, 1.10.2003

Državni zbor in državni svet

dr. Franc Grad, Podjetje in delo, 6-7/20031. POLOŽAJ PARLAMENTA DRŽAVE ČLANICE EVROPSKE UNIJE Članstvo v Evropski uniji ne prinaša samo omejitve suverenosti države članice in njene podreditve pravnemu redu Evropske unije, temveč povzroča pomembne spremembe v njeni notranji ustavni strukturi in načinu delovanja državne organizacije. Seved...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Mednarodno kazensko pravo in nekateri ustavni instituti

dr. Ljubo Bavcon, 1.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Kazenski postopek

dr. Ljubo Bavcon, Podjetje in delo, 6-7/2003UVOD Državni zbor Republike Slovenije je novembra 2001 ratificiral Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča, oktobra 2002 pa je sprejel Zakon o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Mednarodnim kazenskim sodiščem, kakor zahteva deveto poglavje Rimskega statuta. Z ustavnimi spremembami je Dr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Razlastitev

dr. Matjaž Tratnik, 1.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Urejanje prostora

dr. Matjaž Tratnik, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Razlastitev je prav gotovo najtežji poseg v lastninsko pravico kot eno temeljnih človekovih pravic. V praksi nastopa kot ukrep, ki je lahko naperjen proti lastnim državljanom države, ki izvede razlastitev, ali pa proti tujcem, navadno tujim investitorjem (nacionalizacija). V prvem primeru...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Javno dobro

dr. Andrej Berden, 1.10.2003

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Andrej Berden, Podjetje in delo, 6-7/2003I. UVOD Ko se v modernih pravnih sistemih razpravlja o novi definiciji lastninske pravice, je ta razprava navadno navezana na nepremičninske fonde, pri katerih je transformacija lastninske pravice najočitnejša. Socializacija lastninske pravice pa se vsaj v tolikšnem obsegu, če ne še očitneje, kaž...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Koncesijska pogodba

dr. Rajko Pirnat, 1.10.2003

Gospodarske javne službe (komunala)

dr. Rajko Pirnat, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Namen tega prispevka je opozoriti na posebno pravno naravo koncesijske pogodbe, ki nikakor ni zgolj pogodba obligacijskega prava. V koncesijskem razmerju namreč koncedent ne nastopa zgolj kot pogodbena stranka, pač pa tudi kot oblast, torej ex iure imperii. Prav dvojna narava koncesijske ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Pravnosistemski vidiki "urejanja prostora"

dr. Senko Pličanič, 1.10.2003

Urejanje prostora

dr. Senko Pličanič, Podjetje in delo, 6-7/20031. KAJ JE "UREJANJE PROSTORA"? Odgovor na to vprašanje na pozitivnopravni ravni daje Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02). Glede na določbo 1. člena "urejanje prostora"zajema zlasti prostorsko načrtovanje in izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev (poleg tega pa še opremljanj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

KONCESIJE IN JAVNA NAROČILA: Koncesionarji kot zavezanci po pravilih o javnem naročanju

dr. Vesna Kranjc, 1.10.2003

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 6-7/20031. SPLOŠNO O OSEBAH, ZAVEZANIH K PRAVILOM O JAVNEM NAROČANJU V Sloveniji v zadnjih letih, v najbolj razvitih državah pa že nekaj desetletij, posegajo v pogodbena razmerja z javnim sektorjem pravila o javnem naročanju. Določajo poseben postopek, omejitve in pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, ko os...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Manipulacija na trgu vrednostnih papirjev in odgovornost za manipulacijo

Kristian Hren, 1.10.2003

Obligacije

Kristian Hren, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Namen prispevka je osvetliti manipulacijo na trgu vrednostnih papirjev ter jo uvrstiti v širši kontekst trga vrednostnih papirjev ter z njim povezanega tako poslovnega kot tudi medijskega, analitičnega, psihološkega ter drugega dogajanja. Sprehodili se bomo skozi rezultate ekonomskih razi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

ODGOVORNOST NA TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV: Odgovornost za nepravilna razkritja podatkov o javnih

dr. Nina Plavšak, 1.10.2003

Obligacije

dr. Nina Plavšak, Podjetje in delo, 6-7/20031. DOLŽNOST JAVNIH DRUŽB RAZKRITI PODATKE O NJIHOVEM POLOŽAJU IN POSLOVANJU 1.1. Funkcija organiziranih trgov vrednostnih papirjev in pomen pravnih pravil, ki urejajo njihovo delovanje Dolžnost javnih družb razkriti podatke o njihovem (pravnem in finančnem) položaju in poslovanju je eden od in...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Delovna razmerja v javni upravi

dr. Gregor Virant, 1.10.2003

Uprava, Delovna razmerja

dr. Gregor Virant, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Novi Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002), ki je bil sprejet junija 2002, se je začel uporabljati 28. junija letos. Zakon prinaša vrsto novosti v kadrovsko poslovanje v javni upravi, ki imajo posledice tudi v delovnopravnih razmerjih med državo oziroma lokalno skupnost...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Odgovornost v zvezi s poslovanjem na podlagi notranjih informacij

Boštjan Špec, 1.10.2003

Obligacije

Boštjan Špec, Podjetje in delo, 6-7/2003UVOD Medtem ko smo v času začetka organiziranja trgovanja z vrednostnimi papirji v Sloveniji pred več kot desetimi leti še lahko ugotavljali, da domača zakonodaja sploh ne ureja pojavov poslovanja na podlagi notranjih informacij oziroma da pravnega urejanja takega ravnanja ne poznajo tudi nekater...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Referendumsko odločanje o mednarodnih povezavah

dr. Igor Kaučič, 1.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Igor Kaučič, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Eno najpomembnejših načel, ki jih je institucionalizirala Ustava Republike Slovenije iz leta 1991,(*1) je bilo načelo državne suverenosti oziroma samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. V zvezi s procesom vključevanja Slovenije v EU in s tem povezanim prenosom nekaterih prvin s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Odgovornost za kršitve zakona o prevzemih

Stojan Zdolšek, 1.10.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Stojan Zdolšek, Podjetje in delo, 6-7/2003UVOD Kršitve določb zakona o prevzemih (v nadaljevanju ZPre), katerih namen in cilj je varstvo manjšinskih delničarjev ter varstvo vlagateljev na trgu vrednostnih papirjev, nehote sprožajo vprašanja o morebitni odškodninski odgovornosti kršitelja. Postavljajo pa se tudi vprašanja o dolžnosti skle...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Odgovornost borznoposredniških družb

mag. Alja Markovič-Čas, 1.10.2003

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Alja Markovič-Čas, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Trgovanje z vrednostnimi papirji se sme organizirati samo v skladu z določbami ZTVP-1,(*1) ki urejajo trgovanje na organiziranih trgih vrednostnih papirjev. Organizira ga lahko samo pravna oseba, ki je po določbah ZTVP-1 pridobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadalje...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Tretji odstavek 3. a člena: res (pre)velika razpoka v ustavi?

Franc Testen, 1.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Franc Testen, Podjetje in delo, 6-7/20031. TRETJI ODSTAVEK 3. A ČLENA USTAVE – BESEDILO IN NJEGOV NASTANEK Tretji odstavek 3. a člena ustave se glasi: Pravni akti in odločitve, sprejeti v okviru mednarodnih organizacij, na katere Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic, se v Sloveniji uporabljajo v skladu s pravno ureditvij...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

SPREMEMBE USTAVE IN EU: Ustavna podlaga za prenos suverenosti in za vstop v obrambne zveze (prvi

dr. Miro Cerar, 1.10.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Obramba

dr. Miro Cerar, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Temeljno vprašanje, ki se postavlja v zvezi z novim 3..a členom ustave,(*1) s katerim je vzpostavljena ustavna možnost oziroma podlaga za delni prenos slovenske državne suverenosti na mednarodne organizacije in za vstop Slovenije v obrambne zveze, je vsekakor vprašanje narave in potencial...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Delodajalci in izvajanje ZDR

mag. Darja Senčur-Peček, 1.10.2003

Delovna razmerja

mag. Darja Senčur-Peček, Podjetje in delo, 6-7/2003I. UVOD Novi Zakon o delovnih razmerjih(*1) (v nadaljevanju ZDR), sprejet 24. aprila 2002, je bil težko pričakovan, saj sta na neustreznost dotedanje delovnopravne zakonodaje v RS že dalj časa opozarjali tako teorija kot praksa. Pričakovanja vseh zainteresiranih strani v zvezi z zakonom so bil...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Fizična oseba in sposobnost biti stranka v pravdnem postopku

dr. Aleš Galič, 1.10.2003

Civilni sodni postopki

dr. Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/20031. SPLOŠNO Pravni in poslovni sposobnosti materialnega prava v procesnem pravu ustrezata sposobnost biti stranka in procesna (pravdna) sposobnost. Procesna sposobnost se navezuje na poslovno sposobnost (77. člen ZPP),(*1) sposobnost biti stranka (sposobnost biti nosilec pravic in obveznosti v civ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Deliktna sposobnost fizične osebe v civilnem pravu

Gordana Ristin, 1.10.2003

Obligacije

Gordana Ristin, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD V Obligacijskem zakoniku (v nadaljevanju OZ, Uradni list RS, št. 83/2001) in v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v nadaljevanju ZZZDR, Uradni list RS, št. 14/89) nimamo definiranega pojma civilne deliktne sposobnosti. Zato je treba to sposobnost fizične osebe najprej umesti...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Sposobnost otroka za uveljavljanje pravic v postopkih družinskega prava

dr. Barbara Novak, 1.10.2003

Zakonska zveza in družinska razmerja, Civilni sodni postopki

dr. Barbara Novak, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Posameznik z rojstvom pridobi pravno subjektiviteto in s tem sposobnost biti nosilec pravic in obveznosti.(*1) Lastnost pravnega subjekta mu pravo priznava ne glede na to, ali je te pravice zaradi nizke starosti tudi sposoben uresničevati. Vendar mora pravo takemu posamezniku v skladu z n...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

Poslovna sposobnost fizične osebe

dr. Mateja Končina-Peternel, 1.10.2003

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Mateja Končina-Peternel, Podjetje in delo, 6-7/20031. UVOD Pravni položaj posameznika kot imetnika pravic in obveznosti opredeljujeta predvsem njegova pravna sposobnost in sposobnost za dejanje. Za pravno sposobnost in sposobnost za dejanje uporabljamo tudi enoten pojem osebna sposobnost fizične osebe.(*1) Pravna sposobnost je sposobnost biti ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2003(73)
> Oktober(73)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ DĐEFG H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov