Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 64)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

ODNOS MED EVROPSKIM SODIŠČEM IN NACIONALNIM SODSTVOM: NOVA USTAVNA ARHITEKTURA?

dr. Marko Ilešič, 13.10.2005

Sodišča

dr. Marko Ilešič, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Prispevek se omejuje na tisti del aktivnosti Sodišča Evropskih skupnosti, ki opredeljuje način nastajanja sodbe (ali druge odločbe) SES kot "končnega produkta" njegovega delovanja. Kompozicija SES, postopkovna in zlasti organizacijska pravila, ki določajo dejavnosti v pro-cesu nastajanja...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Vpliv sodišča Evropskih skupnosti na varstvo človekovih pravic v domačem ustavnem sistemu

dr. Ciril Ribičič, 13.10.2005

Ustavno sodišče

dr. Ciril Ribičič, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtor obravnava vpliv Sodišča Evropskih skupnosti na uveljavljanje človekovih pravic v Sloveniji, pri čemer namenja temeljno pozornost evropskemu pravu človekovih pravic in njegovemu vplivu na odločanje Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Avtor analizira dosedanje izkušnje Ustavnega s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Soodločanje delavcev – evropska in domača d. d., čezmejna združitev in prenos sedeža

mag. Dušan Pšeničnik, 13.10.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

mag. Dušan Pšeničnik, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Soodločanje delavcev pri upravljanju družb postaja ena ključnih vsebin pri oblikovanju zakonodaje ES na področju prava družb. Raznolike nacionalne ureditve držav članic z različno korporativno tradicijo so v procesu poglobljene integracije notranjega trga prisiljene iskati skupne rešitve...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Vloga Evropskega sodišča v političnem sistemu Evropske unije

dr. Bojan Bugarič, 13.10.2005

Sodišča

dr. Bojan Bugarič, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Sodišče ES je s svojimi sodbami odločilno vplivalo na krepitev evropske integracije. Konsti-tucionalizacija prava ES, izpeljana predvsem prek dveh sodno oblikovanih doktrin – doktrine direktne veljave prava EU in doktrine supremacije prava ES nad nacionalnim pravom – je prvotno mednarodn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Spremembe slovenskih računovodskih standardov in sinhronizacija z mednarodnimi računovodskimi standardi

dr. Marjan Odar, 13.10.2005

Računovodstvo, Revizija

dr. Marjan Odar, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Nadgraditev in dopolnitev slovenskih računovodskih standardov je potrebna zaradi zakonsko predpisane uporabe mednarodnih standardov računovodskega poročanja, ki jih bodo nekatere družbe v Sloveniji neposredno uporabljale. Slovenski računovodski standardi, ki so plod do-sežkov razvoja slo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Kapitalska vprašanja pri ustanavljanju evropske delniške družbe*

dr. Saša Prelič, 13.10.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek V članku avtor razčlenjuje posamezne modele ustanavljanja evropske delniške družbe, kot so predvideni v Uredbi o statutu evropske delniške družbe in v predlogu sprememb zakona o gospodarskih družbah. Pri tem se osredinja na prikaz premoženjsko-kapitalskih razmerij, ki se vzpostavljajo ob...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Implementacija 13. direktive o prevzemnih ponudbah – nekatere potrebne spremembe slovenske zakonodaje

mag. Nataša Samec, 13.10.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Nataša Samec, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtorica v prispevku obravnava vprašanja, povezana z implementacijo trinajste direktive o prevzemnih ponudbah v slovensko pravo. Direktiva je okvirna in pomeni zgolj minimalno harmonizacijo, zato državam članicam EU ne omogoča preproste implementacije njenih določb v nacionalno pravo. Na...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Upravljalska vprašanja v evropski delniški družbi in vpliv na upravljanje slovenskih delniških družb

dr. Borut Bratina, 13.10.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtor v članku obravnava upravljalska vprašanja v SE ter analizira njihov vpliv na upravljanje v slovenskih delniških družbah. V predlogu ZGD-1 je predvideno, da se celostno uredi tudi enotirni sistem upravljanja, ki je sedaj v ZGD podnormiran. Tako bo po sprejetju ZGD-1 tudi za slovensk...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Vpliv ES na upravno sodstvo doma in v Evropi

dr. Erik Kerševan, 13.10.2005

Uprava, Upravni postopek in upravne takse

dr. Erik Kerševan, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Cilj, ki ga je Evropsko sodišče ves čas skušalo doseči v okviru partnerstva z državnimi sodišči, je zagotavljanje učinkovitosti evropskega prava – to pa je bilo mogoče doseči samo prek učinkovitega delovanja nacionalnega sodstva. Zato je temu vprašanju Evropsko sodišče namenjalo veliko p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Arbitraža in mediacija v praksi Stalne arbitraže pri GZS; reševanje sporov iz tujih investicij

dr. Krešo Puharič, 13.10.2005

Civilni sodni postopki, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Pričujoči referat je v uvodu namenjen obrisnemu prikazu razvojnosti Stalne arbitraže pri GZS, analizi pravnih vprašanj v zvezi z reševanjem sporov po Uncitralovih arbitražnih pravilih. Zatem pa se obravnava tudi pomen tristranskega dogovora o sodelovanju na področju arbitraže med Okrožni...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Kako do učinkovitejšega in fleksibilnejšega upravljanja sistema človeških virov v javni upravi

Štefka Korade Purg, 13.10.2005

Uprava

Štefka Korade Purg, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtorica obravnava tematiko upravljanja človeških virov v upravi, za katero je veljalo, da je toga ter nepripravljena na spremembe. Dejstvo, da je bilo v zadnjih letih kar precej sprememb v družbenem okolju, kar je seveda vplivalo na spremembe v organiziranosti in delovanju javne uprave,...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Pristojnost ter priznanje in izvršitev sodb v civilnih in gospodarskih zadevah

dr. Aleš Galič, 13.10.2005

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtor podaja splošen prikaz vsebine Uredbe "Bruselj I". Poleg opredelitve področja uporabe in temeljnega načela pristojnosti po prebivališču toženca prikaže nekatere izmed pomembnejših izbirnih pristojnosti (pristojnost po kraju izpolnitve obveznosti, pristojnost po kraju podružnice ali ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Učinkovitost pravosodja med Scilo (pravili) in Karibdo (prakso)

Aleš Zalar, 13.10.2005

Sodišča

Aleš Zalar, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Učinkovitost pravosodja je odvisna od dveh ključnih dejavnikov, in sicer od sodobnih, pravnih pravil in od dobrih delovnih praks. Narava procesnih pravil v kontinentalnih pravnih sistemih se spreminja, saj vse več pravosodnih sistemov uvaja za stranke izbirna procesna pravila. Hkrati pra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Politika in pravo – razkorak med deklariranim in dejanskim

dr. Lojze Ude, 13.10.2005

Pravoznanstvo

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Že iz programov političnih strank izhaja, da nosilci oblasti pojma pravne države in njenih vsebin ne razumejo kot bistveni element države in omejenosti oblasti pri njenem delovanju. Ne razumejo ga kot vladavino prava, temveč menijo, da si je treba programsko zastaviti cilje, kako urejati...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Prodaja blaga s kršitvijo blagovne znamke – ali je odgovornost prodajalca po pravilih Dunajske konvencije omejena?

mag. Martina Repas, 13.10.2005

Intelektualna lastnina, Obligacije

mag. Martina Repas, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Dunajska konvencija o mednarodni prodaji blaga vsebuje posebno določbo o odgovornosti prodajalca za pravne napake blaga, ki izvirajo iz pravic intelektualne lastnine tretje osebe. Avtorica navaja in analizira pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za nastop te prodajalčeve odgovornosti, kot t...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Nekateri problemi v razvoju mednarodne pravne pomoči v kazenskih zadevah

dr. Zvonko Fišer, 13.10.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Zvonko Fišer, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Čedalje bolj očitna je težnja, po kateri mednarodna pravna pomoč v kazenskih zadevah ni več pomoč, ki jo daje zaprošena država državi prosilki, temveč se pod vplivom načela o medsebojnem priznavanju sodnih odločb spreminja v pravno pomoč, ki poteka v neposrednem stiku in sodelovanju med ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Kazenskopravni akti EU, namenjeni preprečevanju čezmejne kriminalitete v EU

dr. Vid Jakulin, 13.10.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Vid Jakulin, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtor v prispevku predstavlja izbrane akte EU, ki so namenjeni preprečevanju čezmejne kriminalitete v EU. Obravnava naslednje pravne akte EU: Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma, Okvirni sklep Sve...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Pogoji in ovire pri uveljavljanju sankcij za kršitev mednarodne prodajne pogodbe

mag. Barbara Rajgelj, 13.10.2005

Obligacije

mag. Barbara Rajgelj, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Prispevek obravnava sistem sankcij po Dunajski konvenciji o mednarodni prodaji blaga (CISG). V uvodnem poglavju avtorica predstavi obveznosti pogodbenih strank in idejo enotne kršitve pogodbe ter na njej temelječ sistem sankcij. V osrednjih petih poglavjih obravnava pogoje in ovire za uv...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Kazenskopravno varstvo finančnih interesov EU

dr. Damjan Korošec, 13.10.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Damjan Korošec, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtor uvodoma opozori na težave pri oceni pravega stanja napadov na finančne interese EU, nato prikaže možnosti, ki jih za kazenskopravno varovanje teh interesov nudi trenutno primarno in sekundarno pravo EU. Posebej se v nadaljevanju posveti spremembam, ki jih je na področju kazenskopra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Eurojust in druge institucije EU za koordinacijo in sodelovanje pri boju proti čezmejnemu kriminalu

Barbara Brezigar, 13.10.2005

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Barbara Brezigar, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Ko so začele izginjati meje znotraj Evropske unije, se je Evropa soočila z dejstvom, da ima ob tem še vedno 27 različnih pravosodnih sistemov ter sorazmerno zapletene in dolgotrajne postopke za mednarodno kazenskopravno pomoč. Pokazalo se je, da na ravni EU potrebujemo učinkovite institu...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Prenos lastninske pravice v zavarovanje

dr. Luigi Varanelli, 13.10.2005

Lastnina in druge stvarne pravice, Civilni sodni postopki

dr. Luigi Varanelli, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtor v prispevku analizira in komentira zakonsko ureditev prenosa lastninske pravice v zavarovanje v Sloveniji. V prvem delu komentira določbe Stvarnopravnega zakonika, ki se na-našajo na fiduciarni prenos lastninske pravice, v drugem delu pa analizira in komentira novej-še smernice sod...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Status kazenskega prava v pravnem redu Evropske unije

dr. Ljubo Bavcon, 13.10.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Ljubo Bavcon, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtor se ukvarja z vprašanjem o statusu kazenskega prava v veljavnem pravnem redu EU in ugotavlja, da se je z Amsterdamsko pogodbo že uveljavila "zakonodajna pristojnost" EU za tako imenovano čezmejno kriminaliteto. To stališče Pogodba o ustavi EU potrjuje z določbami člena III-271. Avto...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Odstop od pogodbe po Dunajski konvenciji

Ana Vlahek, 13.10.2005

Obligacije

Ana Vlahek, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtorica v prispevku obravnava institut odstopa od pogodbe po Dunajski konvenciji o mednarodni prodaji blaga. Osredotoča se na vsebinske in formalne predpostavke za uveljav-ljanje te sankcije v primeru kršitve prodajne pogodbe ter predstavlja učinke njene uveljavitve, ob tem pa podaja še...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Dunajska konvencija – kompromis med različnimi pravnimi sistemi

dr. Matjaž Tratnik, 13.10.2005

Obligacije

dr. Matjaž Tratnik, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtor v svojem prispevku izhaja iz teze, da je poenotenje prava nujno rezultat kompromisa med različnimi nacionalnimi pravnimi redi. Najprej podaja pregled zgodovine poenotenja prava mednarodne prodajne pogodbe od začetkov konca dvajsetih let prejšnjega stoletja do Dunajske konvencije, k...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Dunajska konvencija in slovenska sodišča

Vladimir Balažic, 13.10.2005

Sodišča

Vladimir Balažic, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Dunajska konvencija se v slovenski sodni praksi uporablja zelo malo. Glavni razlogi so, da je malo sporov, v katerih bi jo bilo treba uporabiti, da je naša domača pravna ureditev prodajne pogodbe precej usklajena z Dunajsko konvencijo ter da jo odvetniki in sodniki premalo poznamo. Poleg...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2005(64)
> Oktober(64)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD Đ E F G H I J K LM N O P QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov