Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 64)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Odprta vprašanja pri sklepanju in odpovedi pogodb o zaposlitvi s poslovodnimi osebami* POSEBNE POGODBE O ZAPOSLITVI

dr. Aleksej Cvetko, 13.10.2005

Delovna razmerja

dr. Aleksej Cvetko, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek ZDR premalo upošteva dejstvo, da bi se moral položaj poslovodne osebe obravnavati in varovati predvsem z upoštevanjem korporacijskega prava. Temu pravu bi se morale približati specifičnosti delovnega razmerja poslovodnih oseb, taka delovna razmerja bi morala biti celostno urejena v ZDR, ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Postopki in predpisi v službi uporabnikov

Gorazd Perenič, 13.10.2005

Delovna razmerja

Gorazd Perenič, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Zaradi sprememb v Sloveniji, ki se spreminja v družbo znanja, uporabniki od javne uprave ne pričakujejo samo, da se preoblikuje iz oblastvenega organa v prijazen in učinkovit servis uporabnikom, temveč tudi, da ponudi kakovostne, uporabnikom prijazne in učinkovite ter predvsem glede teh ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Posebnosti pogodb o rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

dr. Grega Strban, 13.10.2005

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Grega Strban, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Temeljno načelo varstva invalidov je načelo enakega obravnavanja. Kljub temu je določeno razlikovanje, namenjeno odpravi obstoječih neenakosti, dopustno. Tako so invalidom namenjeni posebni, predvsem aktivni ukrepi. V prispevku so analizirane posebnosti pogodb o rehabilitaciji invalidov ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Reševanje domenskih sporov

dr. Branko Korže, 13.10.2005

Civilni sodni postopki

dr. Branko Korže, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Produktivnost gospodarstva je bistveno odvisna od vlaganj v razvoj, tržni položaj gospodarskih subjektov pa od začasnega monopolnega položaja, ki ga zakonodajalci priznajo vlagateljem na intelektualnih stvaritvah. Internet, ki je omogočil "virtualni trg", na številnih področjih omejuje n...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Pogodba o zaposlitvi z dopolnilnim delom

dr. Etelka Korpič-Horvat, 13.10.2005

Delovna razmerja

dr. Etelka Korpič-Horvat, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtorica v prispevku obravnava dopolnilno delo kot obliko dela s krajšim delovnim časom. Prikaže delovnopravno ureditev po Zakonu o delovnih razmerjih in drugih posebnih zakonih in pravice delavcev, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z dopolnilnim delom po posameznih zakonih socialn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom

mag. Darja Senčur-Peček, 13.10.2005

Delovna razmerja

mag. Darja Senčur-Peček, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek V prispevku je analizirana ureditev pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom v slovenski delovnopravni zakonodaji, prikazana je njena skladnost oziroma neskladnost z mednarodno ureditvijo, poudarjene so nekatere dileme v zvezi s sklepanjem tovrstne pogodbe o zaposlitvi in nakazane r...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Poseben status javnih uslužbencev

Barbara Koželj-Sladič, 13.10.2005

Uprava

Barbara Koželj-Sladič, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Uveljavitev nove delovnopravne zakonodaje in vzpostavitev sistema javnih uslužbencev je nov okvir za urejanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev iz delovnega razmerja. V zadnjem času lahko zasledimo težnjo po približevanju položaja javnih uslužbencev položaju delavcev v zasebnem sek...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Testi tehtanja s poudarkom na testu javnega interesa pri dostopu do informacij javnega značaja

Nataša Pirc-Musar, 13.10.2005

Gospodarske javne službe (komunala)

Nataša Pirc-Musar, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek V pravo dostopa do informacij javnega značaja se s testom interesa javnosti vnašajo vidiki ustavnega prava. Da test interesa javnosti lahko laže izvajamo, je dobro poznati ustavnopravni test sorazmernosti in tudi škodni test. S testom interesa javnosti presojamo, ali je neka infor-macija...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

Marta Klampfer, 13.10.2005

Delovna razmerja

Marta Klampfer, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Pogodba o zaposlitvi za določen čas je atipična oblika delovnega razmerja, ki se razlikuje od tipične po tem, da je trajanje delovnega razmerja časovno omejeno in da preneha avtomatično s potekom tako določenega časa. Delovno razmerje za določen čas je eden izmed institutov delovnega pra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Državni zbor: nosilec ali rušilec pravne države?

dr. Marko Pavliha, 13.10.2005

Državni zbor in državni svet

dr. Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Temeljna avtorjeva hipoteza je, da lahko Državni zbor kot eden treh nosilcev oblasti razrahlja ali celo spodkoplje temelje pravne države, če ne deluje v skladu z ustavo, poslovnikom, zakoni, etičnimi in moralnimi vrednotami. Opisanih je nekaj primerov iz sedanjega mandata, ki se nanašajo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Priznavanje in izvršitev odločb družinskega prava v EU

dr. Špela Mežnar, 13.10.2005

Zakonska zveza in družinska razmerja, Civilni sodni postopki

dr. Špela Mežnar, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek V prispevku predstavljam pogoje in postopek priznavanja in izvršitve tujih sodnih odločb po Uredbi 2201/2003. Gre za del mednarodnega družinskega prava, natančneje za priznavanje sodnih odločb o razvezi, prenehanju življenjske skupnosti in razveljavitvi zakonske zveze ter za izvrševanje ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Globalizacija, konec nacionalne države?

dr. Jože Mencinger, 13.10.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Jože Mencinger, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Simultanost globalizacije in prevlade ameriškega modela kapitalizma je prinesla globalizacijo tržnega fundamentalizma. Globalizacija slabi moč nacionalnih držav pri uravnavanju gospodarstva in socialne varnosti. Tranzicijo v kapitalistično gospodarstvo je mogoče obravnavati kot korak v g...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Politika in pravo – razkorak med deklariranim in dejanskim

dr. Lojze Ude, 13.10.2005

Pravoznanstvo

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Že iz programov političnih strank izhaja, da nosilci oblasti pojma pravne države in njenih vsebin ne razumejo kot bistveni element države in omejenosti oblasti pri njenem delovanju. Ne razumejo ga kot vladavino prava, temveč menijo, da si je treba programsko zastaviti cilje, kako urejati...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Vsebinske značilnosti predloga za nov zakon o arbitraži

dr. Lojze Ude, 13.10.2005

Civilni sodni postopki

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Zakon o pravdnem postopku iz leta 1999 ni prevzel v slovenski pravni sistem Vzorčnega zakona Uncitral o mednarodni trgovinski arbitraži. V okviru Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti poteka raziskava o Reformi slovenskega arbitražnega prava. Doslej so se izoblikovala stali...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Mediacija v naši sodni praksi

mag. Bojan Kukec, 13.10.2005

Civilni sodni postopki

mag. Bojan Kukec, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Štiri leta so minila, odkar so se v Sloveniji pričeli postopki alternativnega reševanja sporov, v obliki mediacije (slov.: posredovanja); najprej na Okrožnem sodišču v Ljubljani, danes tudi v Kopru, Celju, Novi Gorici ter jutri v Mariboru. V prispevku avtor prikazuje dejansko stanje medi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Stanovanjsko varstvo v družini

dr. Barbara Novak, 13.10.2005

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Barbara Novak, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtorica v svojem prispevku obravnava pravno varstvo stanovanja, ki sta si ga zakonca izbrala za svoje skupno bivališče. Ugotavlja, da je treba problematiko stanovanjskega varstva v družini urediti celovito in sistematično. To zahtevata načelo varstva šibkejšega zakonca in načelo koristi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Vpliv sodišča Evropskih skupnosti na varstvo človekovih pravic v domačem ustavnem sistemu

dr. Ciril Ribičič, 13.10.2005

Ustavno sodišče

dr. Ciril Ribičič, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtor obravnava vpliv Sodišča Evropskih skupnosti na uveljavljanje človekovih pravic v Sloveniji, pri čemer namenja temeljno pozornost evropskemu pravu človekovih pravic in njegovemu vplivu na odločanje Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Avtor analizira dosedanje izkušnje Ustavnega s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Vpliv ES na upravno sodstvo doma in v Evropi

dr. Erik Kerševan, 13.10.2005

Uprava, Upravni postopek in upravne takse

dr. Erik Kerševan, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Cilj, ki ga je Evropsko sodišče ves čas skušalo doseči v okviru partnerstva z državnimi sodišči, je zagotavljanje učinkovitosti evropskega prava – to pa je bilo mogoče doseči samo prek učinkovitega delovanja nacionalnega sodstva. Zato je temu vprašanju Evropsko sodišče namenjalo veliko p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Racionalizacija instančnih postopkov v pravdnih in gospodarskih zadevah

dr. Mile Dolenc, 13.10.2005

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Mile Dolenc, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Primerjava med slovenskimi in avstrijskimi pritožbenimi sodišči je pokazala, da slovenska sodišča razveljavijo bistveno več izpodbijanih odločb kot avstrijska. V tem se kaže poglavitna neracionalnost pritožbenega postopka po ZPP. Najpomembnejša ovira, ki pritožbenim sodiš-čem onemogoča, ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Vloga Evropskega sodišča v političnem sistemu Evropske unije

dr. Bojan Bugarič, 13.10.2005

Sodišča

dr. Bojan Bugarič, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Sodišče ES je s svojimi sodbami odločilno vplivalo na krepitev evropske integracije. Konsti-tucionalizacija prava ES, izpeljana predvsem prek dveh sodno oblikovanih doktrin – doktrine direktne veljave prava EU in doktrine supremacije prava ES nad nacionalnim pravom – je prvotno mednarodn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Učinkovitost pravosodja med Scilo (pravili) in Karibdo (prakso)

Aleš Zalar, 13.10.2005

Sodišča

Aleš Zalar, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Učinkovitost pravosodja je odvisna od dveh ključnih dejavnikov, in sicer od sodobnih, pravnih pravil in od dobrih delovnih praks. Narava procesnih pravil v kontinentalnih pravnih sistemih se spreminja, saj vse več pravosodnih sistemov uvaja za stranke izbirna procesna pravila. Hkrati pra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Noveliranje ZGD in modernizacija evropskega prava družb

dr. Marijan Kocbek, 13.10.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek V prispevku avtor na kratko predstavi osem novel, ki jih je ZGD doživel v enajstih letih po sprejetju v letu 1993. V nadaljevanju pa podrobneje obravnava obe noveli, sprejeti v letu 2004, ter še posebej predlog za sprejem prenovljenega ZGD-1 v letu 2005. S tem naj bi Slovenija uvedla v s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Soodločanje delavcev – evropska in domača d. d., čezmejna združitev in prenos sedeža

mag. Dušan Pšeničnik, 13.10.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

mag. Dušan Pšeničnik, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Soodločanje delavcev pri upravljanju družb postaja ena ključnih vsebin pri oblikovanju zakonodaje ES na področju prava družb. Raznolike nacionalne ureditve držav članic z različno korporativno tradicijo so v procesu poglobljene integracije notranjega trga prisiljene iskati skupne rešitve...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Implementacija 13. direktive o prevzemnih ponudbah – nekatere potrebne spremembe slovenske zakonodaje

mag. Nataša Samec, 13.10.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Nataša Samec, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtorica v prispevku obravnava vprašanja, povezana z implementacijo trinajste direktive o prevzemnih ponudbah v slovensko pravo. Direktiva je okvirna in pomeni zgolj minimalno harmonizacijo, zato državam članicam EU ne omogoča preproste implementacije njenih določb v nacionalno pravo. Na...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Upravljalska vprašanja v evropski delniški družbi in vpliv na upravljanje slovenskih delniških družb

dr. Borut Bratina, 13.10.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtor v članku obravnava upravljalska vprašanja v SE ter analizira njihov vpliv na upravljanje v slovenskih delniških družbah. V predlogu ZGD-1 je predvideno, da se celostno uredi tudi enotirni sistem upravljanja, ki je sedaj v ZGD podnormiran. Tako bo po sprejetju ZGD-1 tudi za slovensk...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2005(64)
> Oktober(64)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD Đ E F G H I J K LM N O P QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov