Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 64)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Priznavanje in izvršitev odločb družinskega prava v EU

dr. Špela Mežnar, 13.10.2005

Zakonska zveza in družinska razmerja, Civilni sodni postopki

dr. Špela Mežnar, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek V prispevku predstavljam pogoje in postopek priznavanja in izvršitve tujih sodnih odločb po Uredbi 2201/2003. Gre za del mednarodnega družinskega prava, natančneje za priznavanje sodnih odločb o razvezi, prenehanju življenjske skupnosti in razveljavitvi zakonske zveze ter za izvrševanje ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Vsebinske značilnosti predloga za nov zakon o arbitraži

dr. Lojze Ude, 13.10.2005

Civilni sodni postopki

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Zakon o pravdnem postopku iz leta 1999 ni prevzel v slovenski pravni sistem Vzorčnega zakona Uncitral o mednarodni trgovinski arbitraži. V okviru Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti poteka raziskava o Reformi slovenskega arbitražnega prava. Doslej so se izoblikovala stali...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Politika in pravo – razkorak med deklariranim in dejanskim

dr. Lojze Ude, 13.10.2005

Pravoznanstvo

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Že iz programov političnih strank izhaja, da nosilci oblasti pojma pravne države in njenih vsebin ne razumejo kot bistveni element države in omejenosti oblasti pri njenem delovanju. Ne razumejo ga kot vladavino prava, temveč menijo, da si je treba programsko zastaviti cilje, kako urejati...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Državni zbor: nosilec ali rušilec pravne države?

dr. Marko Pavliha, 13.10.2005

Državni zbor in državni svet

dr. Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Temeljna avtorjeva hipoteza je, da lahko Državni zbor kot eden treh nosilcev oblasti razrahlja ali celo spodkoplje temelje pravne države, če ne deluje v skladu z ustavo, poslovnikom, zakoni, etičnimi in moralnimi vrednotami. Opisanih je nekaj primerov iz sedanjega mandata, ki se nanašajo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

Marta Klampfer, 13.10.2005

Delovna razmerja

Marta Klampfer, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Pogodba o zaposlitvi za določen čas je atipična oblika delovnega razmerja, ki se razlikuje od tipične po tem, da je trajanje delovnega razmerja časovno omejeno in da preneha avtomatično s potekom tako določenega časa. Delovno razmerje za določen čas je eden izmed institutov delovnega pra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Reševanje domenskih sporov

dr. Branko Korže, 13.10.2005

Civilni sodni postopki

dr. Branko Korže, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Produktivnost gospodarstva je bistveno odvisna od vlaganj v razvoj, tržni položaj gospodarskih subjektov pa od začasnega monopolnega položaja, ki ga zakonodajalci priznajo vlagateljem na intelektualnih stvaritvah. Internet, ki je omogočil "virtualni trg", na številnih področjih omejuje n...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Pogodba o zaposlitvi z dopolnilnim delom

dr. Etelka Korpič-Horvat, 13.10.2005

Delovna razmerja

dr. Etelka Korpič-Horvat, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtorica v prispevku obravnava dopolnilno delo kot obliko dela s krajšim delovnim časom. Prikaže delovnopravno ureditev po Zakonu o delovnih razmerjih in drugih posebnih zakonih in pravice delavcev, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z dopolnilnim delom po posameznih zakonih socialn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Posebnosti pogodb o rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

dr. Grega Strban, 13.10.2005

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Grega Strban, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Temeljno načelo varstva invalidov je načelo enakega obravnavanja. Kljub temu je določeno razlikovanje, namenjeno odpravi obstoječih neenakosti, dopustno. Tako so invalidom namenjeni posebni, predvsem aktivni ukrepi. V prispevku so analizirane posebnosti pogodb o rehabilitaciji invalidov ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Odprta vprašanja pri sklepanju in odpovedi pogodb o zaposlitvi s poslovodnimi osebami* POSEBNE POGODBE O ZAPOSLITVI

dr. Aleksej Cvetko, 13.10.2005

Delovna razmerja

dr. Aleksej Cvetko, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek ZDR premalo upošteva dejstvo, da bi se moral položaj poslovodne osebe obravnavati in varovati predvsem z upoštevanjem korporacijskega prava. Temu pravu bi se morale približati specifičnosti delovnega razmerja poslovodnih oseb, taka delovna razmerja bi morala biti celostno urejena v ZDR, ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Mediacija v naši sodni praksi

mag. Bojan Kukec, 13.10.2005

Civilni sodni postopki

mag. Bojan Kukec, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Štiri leta so minila, odkar so se v Sloveniji pričeli postopki alternativnega reševanja sporov, v obliki mediacije (slov.: posredovanja); najprej na Okrožnem sodišču v Ljubljani, danes tudi v Kopru, Celju, Novi Gorici ter jutri v Mariboru. V prispevku avtor prikazuje dejansko stanje medi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Postopki in predpisi v službi uporabnikov

Gorazd Perenič, 13.10.2005

Delovna razmerja

Gorazd Perenič, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Zaradi sprememb v Sloveniji, ki se spreminja v družbo znanja, uporabniki od javne uprave ne pričakujejo samo, da se preoblikuje iz oblastvenega organa v prijazen in učinkovit servis uporabnikom, temveč tudi, da ponudi kakovostne, uporabnikom prijazne in učinkovite ter predvsem glede teh ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin

Nevenka Vratanar, 13.10.2005

Lastnina in druge stvarne pravice

Nevenka Vratanar, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtorica v prispevku predstavi podlage, namen in cilj vzpostavitve registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin v Sloveniji. Tak register omogoča večjo varnost v pravnem prometu s premičninami in publiciteto vzpostavitve zastavne pravice na določeni premičnini, ki je pr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Presečni dan in korporacijska dejanja izdajateljev nematerializiranih delnic

dr. Nina Plavšak, 13.10.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Nina Plavšak, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Presečni dan je pravni institut, ki je značilen samo za nematerializirane vrednostne papirje. Označuje časovni trenutek, v katerem se šteje, da so se vsi imetniki nematerializiranih vrednostnih papirjev v razmerju do izdajatelja (hkrati) izkazali za zakonite imetnike teh vrednostnih papi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Kreditno zavarovanje in faktoring – instrumenta integralnega upravljanja z riziki

dr. Miran Jus, 13.10.2005

Obligacije, Plačilni promet

dr. Miran Jus, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Obe (sintetični) finančni storitvi sta učinkovita in pogosto uporabljana instrumenta upravljanja rizikov, včasih v kombinaciji z drugimi varščinami (predvsem pridržek lastninske pravice in bančna garancija). S prevladujočimi zavarovalnimi policami, ki krijejo celotno prodajo, in faktorin...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Pridržek lastninske pravice

dr. Renato Vrenčur, 13.10.2005

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtor se v prispevku ukvarja s pravnimi učinki pridržka lastninske pravice, ki je s svojimi izvedenimi oblikami postal stalnica pri zavarovanju plačil v številnih evropskih državah (zlasti germanske pravne družine). Najbolj popularni izvedeni obliki pridržka lastninske pravice sta podalj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Globalizacija, konec nacionalne države?

dr. Jože Mencinger, 13.10.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Jože Mencinger, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Simultanost globalizacije in prevlade ameriškega modela kapitalizma je prinesla globalizacijo tržnega fundamentalizma. Globalizacija slabi moč nacionalnih držav pri uravnavanju gospodarstva in socialne varnosti. Tranzicijo v kapitalistično gospodarstvo je mogoče obravnavati kot korak v g...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Pridobitev in uresničitev zastavne pravice na nematerializiranih vrednostnih papirjih (zunajsodna prodaja, prodaja na organiziranem trgu)

Matej Erjavec, 13.10.2005

Lastnina in druge stvarne pravice, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Erjavec, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtor v prispevku opredeljuje pojem in način pridobitve zastavne pravice na nematerializiranih vrednostnih papirjih. Prikaže pravne temelje za pridobitev zastavne pravice in načine uresni-čitve zastavne pravice, posebej pa se osredotoča na uresničitev zastavne pravice z zunajsodno prodaj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Nepravdni postopek v družinskih zadevah

dr. Vesna Rijavec, 13.10.2005

Zakonska zveza in družinska razmerja, Civilni sodni postopki

dr. Vesna Rijavec, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek V teku je reforma družinskega prava, ki sovpada z reformo nepravdnih postopkov. V prispevku so predstavljeni poglavitni predlogi, ki so se v tem okviru izoblikovali za vzpostavitev usklajenega sistema procesnih pravil za reševanje družinskih zadev. Pojem družinske zadeve je uporabljen za...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Stanovanjsko varstvo v družini

dr. Barbara Novak, 13.10.2005

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Barbara Novak, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtorica v svojem prispevku obravnava pravno varstvo stanovanja, ki sta si ga zakonca izbrala za svoje skupno bivališče. Ugotavlja, da je treba problematiko stanovanjskega varstva v družini urediti celovito in sistematično. To zahtevata načelo varstva šibkejšega zakonca in načelo koristi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Obveznice – pregled obveznic, vrednost posla in vrednotenje

Iztok Kovač, 13.10.2005

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Iztok Kovač, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek V prispevku so prikazane obveznice kot osnovni dolžniški vrednostni papir kapitalskega trga. Izdajatelji razvijajo inovativne obveznice, katerih izdaje so zelo fleksibilne. Na borznem trgu je cena določena kot čista cena in je treba za izračun kupnine posla z obveznicami poleg glavnice i...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Neposestna zastavna pravica

dr. Miha Juhart, 13.10.2005

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Miha Juhart, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Neposestna zastavna pravica na premičninah se je razvila najpozneje med vsemi zastavnimi pravicami kot posledica neustreznosti ročne zastave potrebam gospodarskega življenja. Stvarnopravni zakonik je določil različne možnosti neposestne zastave premičnin. Osnovna oblika je ustanovitev za...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Arbitraža in mediacija v praksi Stalne arbitraže pri GZS; reševanje sporov iz tujih investicij

dr. Krešo Puharič, 13.10.2005

Civilni sodni postopki, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Pričujoči referat je v uvodu namenjen obrisnemu prikazu razvojnosti Stalne arbitraže pri GZS, analizi pravnih vprašanj v zvezi z reševanjem sporov po Uncitralovih arbitražnih pravilih. Zatem pa se obravnava tudi pomen tristranskega dogovora o sodelovanju na področju arbitraže med Okrožni...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Vloga Evropskega sodišča v političnem sistemu Evropske unije

dr. Bojan Bugarič, 13.10.2005

Sodišča

dr. Bojan Bugarič, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Sodišče ES je s svojimi sodbami odločilno vplivalo na krepitev evropske integracije. Konsti-tucionalizacija prava ES, izpeljana predvsem prek dveh sodno oblikovanih doktrin – doktrine direktne veljave prava EU in doktrine supremacije prava ES nad nacionalnim pravom – je prvotno mednarodn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Učinkovitost pravosodja med Scilo (pravili) in Karibdo (prakso)

Aleš Zalar, 13.10.2005

Sodišča

Aleš Zalar, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Učinkovitost pravosodja je odvisna od dveh ključnih dejavnikov, in sicer od sodobnih, pravnih pravil in od dobrih delovnih praks. Narava procesnih pravil v kontinentalnih pravnih sistemih se spreminja, saj vse več pravosodnih sistemov uvaja za stranke izbirna procesna pravila. Hkrati pra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Vpliv ES na upravno sodstvo doma in v Evropi

dr. Erik Kerševan, 13.10.2005

Uprava, Upravni postopek in upravne takse

dr. Erik Kerševan, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Cilj, ki ga je Evropsko sodišče ves čas skušalo doseči v okviru partnerstva z državnimi sodišči, je zagotavljanje učinkovitosti evropskega prava – to pa je bilo mogoče doseči samo prek učinkovitega delovanja nacionalnega sodstva. Zato je temu vprašanju Evropsko sodišče namenjalo veliko p...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2005(64)
> Oktober(64)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD Đ E F G H I J K LM N O P QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov