Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 64)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Dunajska konvencija in slovenska sodišča

Vladimir Balažic, 13.10.2005

Sodišča

Vladimir Balažic, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Dunajska konvencija se v slovenski sodni praksi uporablja zelo malo. Glavni razlogi so, da je malo sporov, v katerih bi jo bilo treba uporabiti, da je naša domača pravna ureditev prodajne pogodbe precej usklajena z Dunajsko konvencijo ter da jo odvetniki in sodniki premalo poznamo. Poleg...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Dunajska konvencija – kompromis med različnimi pravnimi sistemi

dr. Matjaž Tratnik, 13.10.2005

Obligacije

dr. Matjaž Tratnik, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtor v svojem prispevku izhaja iz teze, da je poenotenje prava nujno rezultat kompromisa med različnimi nacionalnimi pravnimi redi. Najprej podaja pregled zgodovine poenotenja prava mednarodne prodajne pogodbe od začetkov konca dvajsetih let prejšnjega stoletja do Dunajske konvencije, k...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Nekaj misli o zvečanju učinkovitosti upravnega spora

dr. Erik Kerševan, 13.10.2005

Upravni spor

dr. Erik Kerševan, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtorja obravnavata nekatere pravne načine za povečanje učinkovitosti upravnega spora, ki naj bo v tem, da se pospeši postopek in skrajša čas odločanja v upravnem sporu ter s tem omogoči učinkovitejše varstvo pravic v upravnem sporu. Pri tem se seveda ni mogoče omejiti le na upravni spor...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Odstop od pogodbe po Dunajski konvenciji

Ana Vlahek, 13.10.2005

Obligacije

Ana Vlahek, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtorica v prispevku obravnava institut odstopa od pogodbe po Dunajski konvenciji o mednarodni prodaji blaga. Osredotoča se na vsebinske in formalne predpostavke za uveljav-ljanje te sankcije v primeru kršitve prodajne pogodbe ter predstavlja učinke njene uveljavitve, ob tem pa podaja še...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Status kazenskega prava v pravnem redu Evropske unije

dr. Ljubo Bavcon, 13.10.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Ljubo Bavcon, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtor se ukvarja z vprašanjem o statusu kazenskega prava v veljavnem pravnem redu EU in ugotavlja, da se je z Amsterdamsko pogodbo že uveljavila "zakonodajna pristojnost" EU za tako imenovano čezmejno kriminaliteto. To stališče Pogodba o ustavi EU potrjuje z določbami člena III-271. Avto...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Pogoji in ovire pri uveljavljanju sankcij za kršitev mednarodne prodajne pogodbe

mag. Barbara Rajgelj, 13.10.2005

Obligacije

mag. Barbara Rajgelj, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Prispevek obravnava sistem sankcij po Dunajski konvenciji o mednarodni prodaji blaga (CISG). V uvodnem poglavju avtorica predstavi obveznosti pogodbenih strank in idejo enotne kršitve pogodbe ter na njej temelječ sistem sankcij. V osrednjih petih poglavjih obravnava pogoje in ovire za uv...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Kazenskopravni akti EU, namenjeni preprečevanju čezmejne kriminalitete v EU

dr. Vid Jakulin, 13.10.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Vid Jakulin, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtor v prispevku predstavlja izbrane akte EU, ki so namenjeni preprečevanju čezmejne kriminalitete v EU. Obravnava naslednje pravne akte EU: Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma, Okvirni sklep Sve...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Prodaja blaga s kršitvijo blagovne znamke – ali je odgovornost prodajalca po pravilih Dunajske konvencije omejena?

mag. Martina Repas, 13.10.2005

Intelektualna lastnina, Obligacije

mag. Martina Repas, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Dunajska konvencija o mednarodni prodaji blaga vsebuje posebno določbo o odgovornosti prodajalca za pravne napake blaga, ki izvirajo iz pravic intelektualne lastnine tretje osebe. Avtorica navaja in analizira pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za nastop te prodajalčeve odgovornosti, kot t...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Kršitev pogodbe v Konvenciji ZN o mednarodni prodaji blaga in v slovenskem pravu

mag. Damjan Možina, 13.10.2005

Odvetništvo in notariat, Obligacije

mag. Damjan Možina, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Prispevek obravnava nekatere konceptualne razlike in podobnosti v pristopu h kršitvi pogodbe in pravnih sredstev v CISG in v slovenskem pravu. CISG načelno izhaja iz enotnega pojma kr-šitve pogodbe, sistem pravnih sredstev pa diferencira glede na težo kršitve (bistvena in nebi-stvena krš...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Kazenskopravno varstvo finančnih interesov EU

dr. Damjan Korošec, 13.10.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Damjan Korošec, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtor uvodoma opozori na težave pri oceni pravega stanja napadov na finančne interese EU, nato prikaže možnosti, ki jih za kazenskopravno varovanje teh interesov nudi trenutno primarno in sekundarno pravo EU. Posebej se v nadaljevanju posveti spremembam, ki jih je na področju kazenskopra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Vsebina »Podjetje in delo« 06-07/2005

Avtor ni naveden, 13.10.2005

Ostalo

, Podjetje in delo, 6-7/2005MODERNIZACIJA PRAVA DRUŽB – NOVELA ZGD/ Marijan Kocbek NOVELIRANJE ZGD IN MODERNIZACIJA EVROPSKEGA PRAVA DRUŽB 883 Saša Prelič KAPITALSKA VPRAŠANJA PRI USTANAVLJANJU EVROPSKE DELNIŠKE DRUŽBE 897 Borut Bratina UPRAVLJALSKA VPRAŠANJA V EVROPSKI DELNIŠKI DRUŽBI IN VPLIV NA UPRAVLJANJE SLOVENSK...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Implementacija 13. direktive o prevzemnih ponudbah – nekatere potrebne spremembe slovenske zakonodaje

mag. Nataša Samec, 13.10.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Nataša Samec, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtorica v prispevku obravnava vprašanja, povezana z implementacijo trinajste direktive o prevzemnih ponudbah v slovensko pravo. Direktiva je okvirna in pomeni zgolj minimalno harmonizacijo, zato državam članicam EU ne omogoča preproste implementacije njenih določb v nacionalno pravo. Na...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Upravljalska vprašanja v evropski delniški družbi in vpliv na upravljanje slovenskih delniških družb

dr. Borut Bratina, 13.10.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtor v članku obravnava upravljalska vprašanja v SE ter analizira njihov vpliv na upravljanje v slovenskih delniških družbah. V predlogu ZGD-1 je predvideno, da se celostno uredi tudi enotirni sistem upravljanja, ki je sedaj v ZGD podnormiran. Tako bo po sprejetju ZGD-1 tudi za slovensk...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Kapitalska vprašanja pri ustanavljanju evropske delniške družbe*

dr. Saša Prelič, 13.10.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek V članku avtor razčlenjuje posamezne modele ustanavljanja evropske delniške družbe, kot so predvideni v Uredbi o statutu evropske delniške družbe in v predlogu sprememb zakona o gospodarskih družbah. Pri tem se osredinja na prikaz premoženjsko-kapitalskih razmerij, ki se vzpostavljajo ob...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Spremembe slovenskih računovodskih standardov in sinhronizacija z mednarodnimi računovodskimi standardi

dr. Marjan Odar, 13.10.2005

Računovodstvo, Revizija

dr. Marjan Odar, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Nadgraditev in dopolnitev slovenskih računovodskih standardov je potrebna zaradi zakonsko predpisane uporabe mednarodnih standardov računovodskega poročanja, ki jih bodo nekatere družbe v Sloveniji neposredno uporabljale. Slovenski računovodski standardi, ki so plod do-sežkov razvoja slo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Soodločanje delavcev – evropska in domača d. d., čezmejna združitev in prenos sedeža

mag. Dušan Pšeničnik, 13.10.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

mag. Dušan Pšeničnik, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Soodločanje delavcev pri upravljanju družb postaja ena ključnih vsebin pri oblikovanju zakonodaje ES na področju prava družb. Raznolike nacionalne ureditve držav članic z različno korporativno tradicijo so v procesu poglobljene integracije notranjega trga prisiljene iskati skupne rešitve...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Noveliranje ZGD in modernizacija evropskega prava družb

dr. Marijan Kocbek, 13.10.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek V prispevku avtor na kratko predstavi osem novel, ki jih je ZGD doživel v enajstih letih po sprejetju v letu 1993. V nadaljevanju pa podrobneje obravnava obe noveli, sprejeti v letu 2004, ter še posebej predlog za sprejem prenovljenega ZGD-1 v letu 2005. S tem naj bi Slovenija uvedla v s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Vročanje v civilnih in gospodarskih zadevah

mag. Jorg Sladič, 13.10.2005

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Jorg Sladič, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtor v članku analizira sistem vročanja po uredbi Sveta ES št. 1348/2000. Uvodoma je podana opredelitev vročanja kot akt iure imperii. Na podlagi ugotovitve, da gre v slovenskem pravu pri vročanju za akt iure imperii, je nato podan prikaz problematike vročanja v tujino s stališča mednar...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Pomen, razlogi in področja poenotenja evropskega civilnega procesnega prava

dr. Verica Trstenjak, 13.10.2005

Civilni sodni postopki

dr. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtorica v članku obravnava pomen in razloge poenotenja evropskega civilnega procesnega prava. Poenotenje je izjemno pomembno za gospodarstvo, saj različni postopki v posameznih državah članicah pomenijo oviro gospodarstvu. Zato se je s poenotenjem civilnega procesnega prava na evropski ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Nekatere slabosti in potrebne spremembe stečajne zakonodaje

mag. Darja Novak-Krajšek, 13.10.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Darja Novak-Krajšek, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Prispevek na podlagi izkušenj iz sodne prakse opozarja na nekatere pomanjkljivosti naše zakonodaje, ki ureja stečajni postopek in postopek prisilne poravnave. Te pomanjkljivosti so po oceni avtorice takšne, da slabo vplivajo na pravno varstvo upnikov, dolžniku pa omogočajo zlorabe in izo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Testi tehtanja s poudarkom na testu javnega interesa pri dostopu do informacij javnega značaja

Nataša Pirc-Musar, 13.10.2005

Gospodarske javne službe (komunala)

Nataša Pirc-Musar, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek V pravo dostopa do informacij javnega značaja se s testom interesa javnosti vnašajo vidiki ustavnega prava. Da test interesa javnosti lahko laže izvajamo, je dobro poznati ustavnopravni test sorazmernosti in tudi škodni test. S testom interesa javnosti presojamo, ali je neka infor-macija...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Evropski izvršilni naslov

dr. Tomaž Keresteš, 13.10.2005

Civilni sodni postopki

dr. Tomaž Keresteš, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtor v prispevku obravnava uredbo o evropskem izvršilnem naslovu za nesporne terjatve. Na podlagi te uredbe je v državah članicah mogoča izvršba brez posebnega postopka eksekvature. Avtor ugotavlja, da je odprava sistema eksekvature samo še vprašanje časa tudi v drugih instrumentih evro...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Arbitraža in mediacija v praksi Stalne arbitraže pri GZS; reševanje sporov iz tujih investicij

dr. Krešo Puharič, 13.10.2005

Civilni sodni postopki, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Pričujoči referat je v uvodu namenjen obrisnemu prikazu razvojnosti Stalne arbitraže pri GZS, analizi pravnih vprašanj v zvezi z reševanjem sporov po Uncitralovih arbitražnih pravilih. Zatem pa se obravnava tudi pomen tristranskega dogovora o sodelovanju na področju arbitraže med Okrožni...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Uporaba pravil Dunajske konvencije, načel mednarodnega pogodbenega prava in nacionalnega prava v sporih iz mednarodne prodajne pogodbe

dr. Vesna Kranjc, 13.10.2005

Obligacije

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Prispevek ugotavlja, da je treba pri uporabi pravnih pravil za spore iz prodajne pogodbe, ki se rešujejo po Dunajski konvenciji, razlikovati tri vrste vprašanj: (1) vprašanja, ki so zajeta v DK in tudi popolno urejena, (2) vprašanja, ki so zajeta v DK, a niso popolno urejena v DK, in (3)...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Pristojnost ter priznanje in izvršitev sodb v civilnih in gospodarskih zadevah

dr. Aleš Galič, 13.10.2005

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Aleš Galič, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtor podaja splošen prikaz vsebine Uredbe "Bruselj I". Poleg opredelitve področja uporabe in temeljnega načela pristojnosti po prebivališču toženca prikaže nekatere izmed pomembnejših izbirnih pristojnosti (pristojnost po kraju izpolnitve obveznosti, pristojnost po kraju podružnice ali ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2005(64)
> Oktober(64)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD Đ E F G H I J K LM N O P QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov