Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 64)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Povečanje učinkovitosti kazenskega pravosodja v okviru veljavne zakonodaje

dr. Marko Bošnjak, 13.10.2005

Sodišča, 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek

dr. Marko Bošnjak, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtor razpravlja o povečanju učinkovitosti kazenskega postopka v okviru veljavne ureditve. Uvodoma ugotavlja, da je razprava o učinkovitosti kazenskega pravosodja izrazito poprepro-ščena, zato ponudi lastno delovno definicijo. Učinkovitost razume kot rešitev kazenske zadeve v čim krajšem...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Spremembe slovenskih računovodskih standardov in sinhronizacija z mednarodnimi računovodskimi standardi

dr. Marjan Odar, 13.10.2005

Računovodstvo, Revizija

dr. Marjan Odar, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Nadgraditev in dopolnitev slovenskih računovodskih standardov je potrebna zaradi zakonsko predpisane uporabe mednarodnih standardov računovodskega poročanja, ki jih bodo nekatere družbe v Sloveniji neposredno uporabljale. Slovenski računovodski standardi, ki so plod do-sežkov razvoja slo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Upravljalska vprašanja v evropski delniški družbi in vpliv na upravljanje slovenskih delniških družb

dr. Borut Bratina, 13.10.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtor v članku obravnava upravljalska vprašanja v SE ter analizira njihov vpliv na upravljanje v slovenskih delniških družbah. V predlogu ZGD-1 je predvideno, da se celostno uredi tudi enotirni sistem upravljanja, ki je sedaj v ZGD podnormiran. Tako bo po sprejetju ZGD-1 tudi za slovensk...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Noveliranje ZGD in modernizacija evropskega prava družb

dr. Marijan Kocbek, 13.10.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek V prispevku avtor na kratko predstavi osem novel, ki jih je ZGD doživel v enajstih letih po sprejetju v letu 1993. V nadaljevanju pa podrobneje obravnava obe noveli, sprejeti v letu 2004, ter še posebej predlog za sprejem prenovljenega ZGD-1 v letu 2005. S tem naj bi Slovenija uvedla v s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Racionalizacija instančnih postopkov v pravdnih in gospodarskih zadevah

dr. Mile Dolenc, 13.10.2005

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Mile Dolenc, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Primerjava med slovenskimi in avstrijskimi pritožbenimi sodišči je pokazala, da slovenska sodišča razveljavijo bistveno več izpodbijanih odločb kot avstrijska. V tem se kaže poglavitna neracionalnost pritožbenega postopka po ZPP. Najpomembnejša ovira, ki pritožbenim sodiš-čem onemogoča, ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Testi tehtanja s poudarkom na testu javnega interesa pri dostopu do informacij javnega značaja

Nataša Pirc-Musar, 13.10.2005

Gospodarske javne službe (komunala)

Nataša Pirc-Musar, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek V pravo dostopa do informacij javnega značaja se s testom interesa javnosti vnašajo vidiki ustavnega prava. Da test interesa javnosti lahko laže izvajamo, je dobro poznati ustavnopravni test sorazmernosti in tudi škodni test. S testom interesa javnosti presojamo, ali je neka infor-macija...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Kako do učinkovitejšega in fleksibilnejšega upravljanja sistema človeških virov v javni upravi

Štefka Korade Purg, 13.10.2005

Uprava

Štefka Korade Purg, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtorica obravnava tematiko upravljanja človeških virov v upravi, za katero je veljalo, da je toga ter nepripravljena na spremembe. Dejstvo, da je bilo v zadnjih letih kar precej sprememb v družbenem okolju, kar je seveda vplivalo na spremembe v organiziranosti in delovanju javne uprave,...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Kapitalska vprašanja pri ustanavljanju evropske delniške družbe*

dr. Saša Prelič, 13.10.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek V članku avtor razčlenjuje posamezne modele ustanavljanja evropske delniške družbe, kot so predvideni v Uredbi o statutu evropske delniške družbe in v predlogu sprememb zakona o gospodarskih družbah. Pri tem se osredinja na prikaz premoženjsko-kapitalskih razmerij, ki se vzpostavljajo ob...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Soodločanje delavcev – evropska in domača d. d., čezmejna združitev in prenos sedeža

mag. Dušan Pšeničnik, 13.10.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

mag. Dušan Pšeničnik, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Soodločanje delavcev pri upravljanju družb postaja ena ključnih vsebin pri oblikovanju zakonodaje ES na področju prava družb. Raznolike nacionalne ureditve držav članic z različno korporativno tradicijo so v procesu poglobljene integracije notranjega trga prisiljene iskati skupne rešitve...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Vsebina »Podjetje in delo« 06-07/2005

Avtor ni naveden, 13.10.2005

Ostalo

, Podjetje in delo, 6-7/2005MODERNIZACIJA PRAVA DRUŽB – NOVELA ZGD/ Marijan Kocbek NOVELIRANJE ZGD IN MODERNIZACIJA EVROPSKEGA PRAVA DRUŽB 883 Saša Prelič KAPITALSKA VPRAŠANJA PRI USTANAVLJANJU EVROPSKE DELNIŠKE DRUŽBE 897 Borut Bratina UPRAVLJALSKA VPRAŠANJA V EVROPSKI DELNIŠKI DRUŽBI IN VPLIV NA UPRAVLJANJE SLOVENSK...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Postopki in predpisi v službi uporabnikov

Gorazd Perenič, 13.10.2005

Delovna razmerja

Gorazd Perenič, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Zaradi sprememb v Sloveniji, ki se spreminja v družbo znanja, uporabniki od javne uprave ne pričakujejo samo, da se preoblikuje iz oblastvenega organa v prijazen in učinkovit servis uporabnikom, temveč tudi, da ponudi kakovostne, uporabnikom prijazne in učinkovite ter predvsem glede teh ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Politika in pravo – razkorak med deklariranim in dejanskim

dr. Lojze Ude, 13.10.2005

Pravoznanstvo

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Že iz programov političnih strank izhaja, da nosilci oblasti pojma pravne države in njenih vsebin ne razumejo kot bistveni element države in omejenosti oblasti pri njenem delovanju. Ne razumejo ga kot vladavino prava, temveč menijo, da si je treba programsko zastaviti cilje, kako urejati...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

ODNOS MED EVROPSKIM SODIŠČEM IN NACIONALNIM SODSTVOM: NOVA USTAVNA ARHITEKTURA?

dr. Marko Ilešič, 13.10.2005

Sodišča

dr. Marko Ilešič, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Prispevek se omejuje na tisti del aktivnosti Sodišča Evropskih skupnosti, ki opredeljuje način nastajanja sodbe (ali druge odločbe) SES kot "končnega produkta" njegovega delovanja. Kompozicija SES, postopkovna in zlasti organizacijska pravila, ki določajo dejavnosti v pro-cesu nastajanja...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Priznavanje in izvršitev odločb družinskega prava v EU

dr. Špela Mežnar, 13.10.2005

Zakonska zveza in družinska razmerja, Civilni sodni postopki

dr. Špela Mežnar, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek V prispevku predstavljam pogoje in postopek priznavanja in izvršitve tujih sodnih odločb po Uredbi 2201/2003. Gre za del mednarodnega družinskega prava, natančneje za priznavanje sodnih odločb o razvezi, prenehanju življenjske skupnosti in razveljavitvi zakonske zveze ter za izvrševanje ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Vpliv sodišča Evropskih skupnosti na varstvo človekovih pravic v domačem ustavnem sistemu

dr. Ciril Ribičič, 13.10.2005

Ustavno sodišče

dr. Ciril Ribičič, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtor obravnava vpliv Sodišča Evropskih skupnosti na uveljavljanje človekovih pravic v Sloveniji, pri čemer namenja temeljno pozornost evropskemu pravu človekovih pravic in njegovemu vplivu na odločanje Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Avtor analizira dosedanje izkušnje Ustavnega s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Vloga Evropskega sodišča v političnem sistemu Evropske unije

dr. Bojan Bugarič, 13.10.2005

Sodišča

dr. Bojan Bugarič, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Sodišče ES je s svojimi sodbami odločilno vplivalo na krepitev evropske integracije. Konsti-tucionalizacija prava ES, izpeljana predvsem prek dveh sodno oblikovanih doktrin – doktrine direktne veljave prava EU in doktrine supremacije prava ES nad nacionalnim pravom – je prvotno mednarodn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Vpliv ES na upravno sodstvo doma in v Evropi

dr. Erik Kerševan, 13.10.2005

Uprava, Upravni postopek in upravne takse

dr. Erik Kerševan, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Cilj, ki ga je Evropsko sodišče ves čas skušalo doseči v okviru partnerstva z državnimi sodišči, je zagotavljanje učinkovitosti evropskega prava – to pa je bilo mogoče doseči samo prek učinkovitega delovanja nacionalnega sodstva. Zato je temu vprašanju Evropsko sodišče namenjalo veliko p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Globalizacija, konec nacionalne države?

dr. Jože Mencinger, 13.10.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Jože Mencinger, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Simultanost globalizacije in prevlade ameriškega modela kapitalizma je prinesla globalizacijo tržnega fundamentalizma. Globalizacija slabi moč nacionalnih držav pri uravnavanju gospodarstva in socialne varnosti. Tranzicijo v kapitalistično gospodarstvo je mogoče obravnavati kot korak v g...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Nepravdni postopek v družinskih zadevah

dr. Vesna Rijavec, 13.10.2005

Zakonska zveza in družinska razmerja, Civilni sodni postopki

dr. Vesna Rijavec, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek V teku je reforma družinskega prava, ki sovpada z reformo nepravdnih postopkov. V prispevku so predstavljeni poglavitni predlogi, ki so se v tem okviru izoblikovali za vzpostavitev usklajenega sistema procesnih pravil za reševanje družinskih zadev. Pojem družinske zadeve je uporabljen za...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Pridobitev in uresničitev zastavne pravice na nematerializiranih vrednostnih papirjih (zunajsodna prodaja, prodaja na organiziranem trgu)

Matej Erjavec, 13.10.2005

Lastnina in druge stvarne pravice, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Erjavec, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtor v prispevku opredeljuje pojem in način pridobitve zastavne pravice na nematerializiranih vrednostnih papirjih. Prikaže pravne temelje za pridobitev zastavne pravice in načine uresni-čitve zastavne pravice, posebej pa se osredotoča na uresničitev zastavne pravice z zunajsodno prodaj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin

Nevenka Vratanar, 13.10.2005

Lastnina in druge stvarne pravice

Nevenka Vratanar, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtorica v prispevku predstavi podlage, namen in cilj vzpostavitve registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin v Sloveniji. Tak register omogoča večjo varnost v pravnem prometu s premičninami in publiciteto vzpostavitve zastavne pravice na določeni premičnini, ki je pr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Obveznice – pregled obveznic, vrednost posla in vrednotenje

Iztok Kovač, 13.10.2005

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Iztok Kovač, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek V prispevku so prikazane obveznice kot osnovni dolžniški vrednostni papir kapitalskega trga. Izdajatelji razvijajo inovativne obveznice, katerih izdaje so zelo fleksibilne. Na borznem trgu je cena določena kot čista cena in je treba za izračun kupnine posla z obveznicami poleg glavnice i...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Stanovanjsko varstvo v družini

dr. Barbara Novak, 13.10.2005

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Barbara Novak, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtorica v svojem prispevku obravnava pravno varstvo stanovanja, ki sta si ga zakonca izbrala za svoje skupno bivališče. Ugotavlja, da je treba problematiko stanovanjskega varstva v družini urediti celovito in sistematično. To zahtevata načelo varstva šibkejšega zakonca in načelo koristi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Kreditno zavarovanje in faktoring – instrumenta integralnega upravljanja z riziki

dr. Miran Jus, 13.10.2005

Obligacije, Plačilni promet

dr. Miran Jus, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Obe (sintetični) finančni storitvi sta učinkovita in pogosto uporabljana instrumenta upravljanja rizikov, včasih v kombinaciji z drugimi varščinami (predvsem pridržek lastninske pravice in bančna garancija). S prevladujočimi zavarovalnimi policami, ki krijejo celotno prodajo, in faktorin...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Reševanje domenskih sporov

dr. Branko Korže, 13.10.2005

Civilni sodni postopki

dr. Branko Korže, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Produktivnost gospodarstva je bistveno odvisna od vlaganj v razvoj, tržni položaj gospodarskih subjektov pa od začasnega monopolnega položaja, ki ga zakonodajalci priznajo vlagateljem na intelektualnih stvaritvah. Internet, ki je omogočil "virtualni trg", na številnih področjih omejuje n...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2005(64)
> Oktober(64)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD Đ E F G H I J K LM N O P QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov