Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 20 (od skupaj 20)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄2

Nova ureditev delovnih in socialnih sodišč ter skupne določbe za postopek v delovnih in socialnih sporih pred sodiščem prve stopnje*

Ivan Robnik, 20.4.2005

Sodišča

Ivan Robnik, Podjetje in delo, 2/2005Povzetek Uveljavitev ZDSS-1 s 1. januarjem 2005 pomeni nov korak v razvoju procesnega delovnega in socialnega prava. Ob novostih v zvezi z opredelitvijo pristojnosti delovnih in socialnih sodišč, organizacijo in njihovo sestavo, so v prispevku prikazane najpomembnejše novosti, ki veljajo za vse post...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄2

Skupnosti v civilnem pravu

dr. Tomaž Keresteš, 20.4.2005

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

dr. Tomaž Keresteš, Podjetje in delo, 2/2005Povzetek V prispevku se avtor ukvarja s pravno naravo skupnosti civilnega prava. Prihaja do sklepa, da so skupnosti stvarnopravno izvedene. To pomeni, da je njihov izvor iskati v stvarnopravnem položaju, ki je ustvarjen med člani skupnosti. Glavni del prispevka je namenjen analizi razlik med golimi ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄2

Posebne določbe Zakona o delovnih in socialnih sodiščih o postopku v individualnih delovnih sporih*

Miran Blaha, 20.4.2005

Sodišča

Miran Blaha, Podjetje in delo, 2/2005Povzetek V postopku v delovnih in socialnih sporih se uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek. Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1) ima drugačne določbe, ki veljajo tako za postopek v delovnih (individualnih in kolektivnih) kot v socialnih sporih, v členih od 34 do 43 pa ure...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄2

Dialektični ugovor zoper temeljna izhodišča predloga popolne prenove ZKP

Anže Erbežnik, 20.4.2005

Kazenski postopek

Anže Erbežnik, Podjetje in delo, 2/2005V strokovni javnosti in javnosti na splošno že dalj časa poteka razprava o (ne)ustreznosti slovenskega kazenskega postopka. Namen pričujočega članka je prispevati k omenjeni polemiki v skladu s Heglovsko logiko teze, antiteze in sinteze. Tako bodo najprej predstavljena izhodišča predlagane daljnosež...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄2

Primerjalno o manjšinski pravici do uveljavljanja odškodninskih zahtevkov družbe

Darinka Rom, 20.4.2005

Obligacije

Darinka Rom, Podjetje in delo, 2/2005Povzetek Avtorica se v prispevku ukvarja s primerjavo slovenske in nemške ureditve uveljavljanja odškodninskih zahtevkov delniške družbe ter s primerjavo postopkov dveh posebnih revizij, pa tudi z institutom actio pro socio v nemškem pravu družb z omejeno odgovornostjo. Odškodninske zahtevke družbe ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄2

Novo v pravni literaturi

Avtor ni naveden, 20.4.2005

Kultura in umetnost

, Podjetje in delo, 2/2005ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH Z UVODNIMI POJAS-NILI (VKLJUČNO Z NOVELO ZGD-H) Uvodna pojasnila: dr. Marijan Kocbek, dr. Saša Prelič GV Založba V letu 2004 sta bili sprejeti dve noveli Zakona o gospodarskih družbah, ZGD-G in ZGD-H.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄2

ODLOČBA Ustavnega sodišča

Avtor ni naveden, 20.4.2005

Ustavno sodišče

, Podjetje in delo, 2/2005Številka: U-I-199/02-42 Datum: 21. 10. 2004 ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH IN PREPOVED OMEJEVANJA GLASOVALNE PRAVICE V JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽBAH JE V SKLADU Z USTAVO Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo Matjaža Hana iz Radeč in drugih, ki jih zastopa Mitja Ulčar, odve...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄2

Spremembe bilančnega prava in uvedba mednarodnih računovodskih standardov po noveli ZGD-H

dr. Marijan Kocbek, 20.4.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Računovodstvo

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 2/2005Povzetek V prispevku avtor obravnava spremembe na področju bilančnega prava in uvedbo mednarodnih računovodskih standardov v Sloveniji po novi ureditvi z novelo ZGD-H. Te spremembe so bile nujne zaradi uskladitve s pravom EU, ki med drugim s 1. januarjem 2005 določa neposredno uporabo MRS za izdelav...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄2

Vsebina »Podjetje in delo« 02/2005

Avtor ni naveden, 20.4.2005

Ostalo

, Podjetje in delo, 2/2005VSEBINA/CONTENTS ČLANKI/ARTICLES Marijan Kocbek SPREMEMBE BILANČNEGA PRAVA IN UVEDBA MEDNARODNIH RAČUNOVODSKIH STANDARDOV PO NOVELI ZGD-H 173 AMENDMENTS TO THE ACCOUNTING LAW AND THE INTRODUCTION OF INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS Borut Bratina, Dušan Jovanovič DVOJNI MANDAT ČLANA UPRAVE DE...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄2

Komisija ES je izdala Priporočilo za razkrivanje in nadzor delničarjev nad plačili direktorjev

mag. Nataša Samec, 20.4.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Nataša Samec, Podjetje in delo, 2/2005Zagotavljanje dobre corporate governance je povezano tudi s plačilnim sistemom, ki je lahko spodbujevalec interesnih konfliktov znotraj delniške družbe. Veliki finančni škandali v ZDA so tudi v Evropi spodbudili razprave in normativno iniciativo na področju politike plačil, zlasti v povezavi z nagra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄2

Preoblikovanje javnih zavodov in javnih podjetij

dr. Rado Bohinc, 20.4.2005

Gospodarske javne službe (komunala)

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 2/2005Povzetek V prispevku je najprej govor o upravljanju državnega in občinskega premoženja ter pristojnosti države in lokalne skupnosti glede finančnega nadzora v tej zvezi. Predstavljena so tudi pravila, ki določajo obseg zadolževanja in poroštev pravnih oseb javnega sektorja. Predstavljena so restrik-...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄2

Varstvo zasebnosti – graja odločitev nemških sodišč iz Strasbourga

mag. Igor Strnad, 20.4.2005

Sodišča

mag. Igor Strnad, Podjetje in delo, 2/2005Povzetek Evropsko sodišče za človekove pravice je s sodbo z dne 24. junija 2004-59320/00 (Caroline von Hannover/Deutschland) temeljito omajalo nemški koncept varstva zasebnosti tako imenovanih absolutnih javnih oseb pred tiskom. V sodni praksi izoblikovana merila - uvrščanje oseb med absolutne in re...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄2

Postopek zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic – umik pridobljenih lastnih delnic

Janez Vončina, 20.4.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Janez Vončina, Podjetje in delo, 2/2005Povzetek Avtor v prispevku opredeljuje ključne faze postopka zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic, pri čemer se osredinja na eno izmed dveh osnovnih oblik umika - umik pridobljenih lastnih delnic. Gre za proceduralni okvir, ki usmerja delniško družbo, če se odloči po tej poti zmanjševati os...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄2

Temeljno o varovanju interesa upnikov v pravu kapitalskih družb (pomen pravil o vezanem premoženju)

dr. Saša Prelič, 20.4.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Podjetje in delo, 2/20051. UVOD V primerjalnem pravu je eno osrednjih meril za razlikovanje med različnimi tipi trgovinskih (gospodarskih) družb različna ureditev režima odgovornosti za njihove obveznosti. Medtem ko je osrednja determinanta osebnih družb osebna odgovornost (vseh ali zgolj posameznih) družbenikov za obvezno...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄2

PLAČA DIREKTORJA*

dr. Drago Mežnar, 20.4.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 2/2005a) Opredelitev problema V zadnjem času je bilo zaslediti mnenje, da direktor družbe mora prejemati plačo. To se poskuša opravičiti z določilom 259. člena ZGD. Ali mora direktor družbe res prejemati plačo? b) Pravne podlage Temeljni predpisi in splošni ter posamični akti, ki so pomembni za strokov...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄2

Izključitev prednostne pravice pri odobrenem kapitalu

mag. Peter Podgorelec, 20.4.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Peter Podgorelec, Podjetje in delo, 2/2005Povzetek Avtor v članku obravnava najnovejši razvoj izključitve prednostne pravice pri odobrenem kapitalu v nemški sodni praksi. Stvarno upravičeni razlogi za izključitev prednostne pravice morajo biti pri odobrenem kapitalu v celoti podani šele v fazi izvedbe povečanja osnovnega kapitala, pri čemer...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄2

Ugovor nezakonitosti in druga sredstva prava ES pred nacionalnim sodiščem

dr. Konrad Plauštajner, 20.4.2005

Sodišča

dr. Konrad Plauštajner, Podjetje in delo, 2/2005Povzetek V postopku pred slovenskim sodiščem s komponento prava ES lahko posameznik ali pravna oseba z ugovorom nezakonitosti uveljavljata nezakonitost akta institucij ES, ki se neposredno uveljavlja v Sloveniji, ali na njem temelji implementirani notranji akt. Takšen ugovor lahko poda tisti, ki spo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄2

Dvojni mandat člana uprave delniške družbe

dr. Borut Bratin, mag. Dušan Jovanovič, 20.4.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Dušan Jovanovič, Podjetje in delo, 2/2005Povzetek V gospodarski praksi je že nekaj časa prisotna želja po enotnem vodenju, ki naj ne bi bilo oblikovano na podlagi kapitalskih povezav, koncernov, holdingov ipd. V ta namen se je izoblikovala zamisel o vodenju družb s kadrovsko enako sestavo v smislu oblikovanja uprav družb, ki bi imele v svo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄2

ODMERA LETNEGA DOPUSTA*

Mežnar Drago, Rous Helena, 20.4.2005

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

dr. Helena Rous, Podjetje in delo, 2/2005Opredelitev problema Za leto 2004 je družba delavcem izdala odločbe o odmeri dopusta in obračunala letni dopust na podlagi veljavnega pravilnika o delovnih razmerjih, določil razlage kolek-tivne pogodbe dejavnosti in na podlagi določil 159. in 160. člena Zakona o delovnih razmerjih.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄2

Neenakomerno razporejen delovni čas in dodatek za deljeni delovni čas1

dr. Helena Rous, 20.4.2005

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Helena Rous, Podjetje in delo, 2/2005VPRAŠANJE V družbi sta bili pred časom dve enoti, v katerih je bil s 1. julijem 1999 do 15. maja 2000 uveden delovni čas od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00. Malico so delavci imeli od 12.00 do 12.30. S 1. januarjem 2003 sta bili ti dve enoti prešli v novoustanovljeni hčerinski družbi. Sedaj sindi...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 2

Leto objave

< Vsi
2005(20)
> April(20)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐE FGHIJ K LM NOP QR S ŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov