Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 24 (od skupaj 24)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Odnos do jugoslovanskega civilnega procesnega prava

dr. Dragica Wedam-Lukić, 30.10.1992

Civilni sodni postopki

dr. Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 6/1992Dragica WEDAM-LUKIĆ doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. UPORABA NEKDANJIH ZVEZNIH ZAKONOV NA PODROČJU CIVILNIH SODNIH POSTOPKOV 1. Po ustavi iz leta 1974 je bila v Jugoslaviji za urejanje sodnih postopkov načeloma pristojna federacija, ki je bila izključno pristojna tudi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Računovodstvo in letni računovodski izkazi podjetij v novih okoliščinah pri nas

dr. Ivan Turk, 30.10.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Računovodstvo

dr. Ivan Turk, Podjetje in delo, 6/1992Ivan TURK doktor ekonomskih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani 1. SEDANJE STANJE RAČUNOVODSTVA PRI NAS Čeprav je sedaj veljavni zakon o računovodstvu, ki ga je sprejela Skupščina Jugoslavije v začetku leta 1989, že pred vplivom IV. smernice Evropske skupnosti, ima računovodstvo pri nas š...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Celovito zakonsko varstvo potrošnika (nekatera odprta vprašanja slovenske zakonodaje)

dr. Marko Ilešič, 30.10.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Trgovina

dr. Marko Ilešič, Podjetje in delo, 6/1992Marko ILEŠIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. POTREBA PO POSEBNEM VARSTVU POTROŠNIKOV Danes ni treba več nikogar prepričevati, da je treba potrošnika posebej pravno varovati. Čas je prinesel svoje. Kar je bilo nekoč le v zavesti maloštevilnih zanesenjakov, ki so poudarja...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Novi pravni vidiki ob prenehanju podjetja

dr. Šime Ivanjko, 30.10.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6/1992Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Visoka pravna šola v Mariboru Finis rei attendendus est. (Vsaka stvar ima svoj konec) Gospodarski položaj podjetij se pogosto spreminja tako, da pri posameznih podjetjih ugotavljamo obdobja uspešnega in manj uspešnega poslovanja. Različni ekonomski in drug...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Delnica kot vrednostni papir (zakonsko urejanje in urejanje prometa z omejitvami insiderskega...

dr. Krešo Puharič, 30.10.1992

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 6/1992Delnica kot vrednostni papir (zakonsko urejanje in urejanje prometa z omejitvami insiderskega trgovanja) Krešo PUHARIČ doktor pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Z naslovom zamejeni vsebinski krog pričujočega prispevka bomo obravnavali razvojno in vsaj deloma tudi prime...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Ureditev povezanih družb, zlasti koncernov, v tezah zakona o gospodarskih družbah

Avtor ni naveden, 30.10.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Podjetje in delo, 6/1992Hilda PIVKA doktorica pravnih znanosti Ekonomsko poslovna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Že skromne določbe zakona o podjetjih so povzročile, da so se številna slovenska podjetja preoblikovala v poslovne sisteme, povezane na podlagi kapitala. Nastali so holdingi in tudi koncerni. Pričakovati je,...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Pravne praznine - odnos do zakona o obligacijskih razmerjih

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, 30.10.1992

Obligacije, Pravoznanstvo

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, Podjetje in delo, 6/1992Ada POLAJNAR-PAVČNIK doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Kakor na drugih pravnih področjih, je osamosvojitev Slovenije vzpostavila poseben pravni položaj tudi na civilnopravnem in s tem na obligacijskopravnem področju. Poudariti pa je treba, da je do tega položaja p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Pravne praznine v lastninskopravnih predpisih (odnos do jugoslovanske stvarnopravne zakonodaje)

mag. Marija Krisper-Kramberger, 30.10.1992

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Marija Krisper-Kramberger, Podjetje in delo, 6/1992Marija KRISPER-KRAMBERGER magistra pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD O pravnih prazninah v klasičnem pomenu besede lahko govorimo le tedaj, ko je neki pravni sistem celovit, enoten in uravnotežen. Naš stvarnopravni del sistema pa v tem trenutku teh odlik nima. Zato s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Summaries "Podjetje in delo" 06/1992

Avtor ni naveden, 30.10.1992

Ostalo

, Podjetje in delo, 6/1992Lojze Janko: THE NEW SLOVENIAN LEGISLATION AND THE SYSTEM REGULATION OF ENTERPRISES AND OF MARKET - Podjetje in delo, no. 6/92, pp. from 459 to 466 In this article the author briefly indicates the progress made up to the present by the Slovenian legislation what are the problems, dilemmas and qu...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Povzetki "Podjetje in delo" 06/1992

Avtor ni naveden, 30.10.1992

Ostalo

, Podjetje in delo, 6/1992Lojze Janko: NOVA SLOVENSKA ZAKONODAJA IN SISTEMSKA UREDITEV PODJETIJ IN TRGA - Podjetje in delo, št. 6/92, str. od 459 do 466 V tem prispevku je avtor na kratko prikazal do kod je že prišla nova slovenska zakonodaja, s kakšnimi problemi, pomisleki in vprašanji se ukvarja in kako gradimo pravno ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Osnovne značilnosti in koncept nove stečajne zakonodaje

dr. Lojze Ude, 30.10.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 6/1992Lojze UDE doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. UVOD 1. Zakon o prisilni poravnavi in stečaju je del zakonodaje, ki ureja organizacijske okvire za institucionalno organiziranost gospodarskih subjektov in funkcionalne okvire za njihovo delovanje. Tako je del zakonodaje, ki bo ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Pravne poti preoblikovanja (prestrukturiranja) podjetij

dr. Rado Bohinc, 30.10.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 6/1992Rado BOHlNC doktor pravnih znanosti Inštitut za management, Ljubljana I. PRISPEVEK K RAZVRSTITVI SNOVI Preoblikovanje podjetij ni pravni izraz, prav tako ne prestrukturiranje, kar je podoben izraz za raznovrstne spremembe znotraj podjetja. Gledano s pravnega zornega kota pomeni preoblikovanje ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

O enovitosti lastninske pravice

dr. Bogomir Sajovic, 30.10.1992

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Bogomir Sajovic, Podjetje in delo, 6/1992Bogomir SAJOVIC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. O PRAVNI NARAVI Civilistično govoriti o lastninski pravici mora gotovo pomeniti iskati ustrezne opredelilnosti ("elemente") lastninskega položaja. Mislimo, da je mogoče določene skupne opredelilnosti postaviti vsem oblastv...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Zapolnjevanje nedoločnih pravnih pojmov v kazenskem pravu

mag. Ivan Bele, 30.10.1992

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Ivan Bele, Podjetje in delo, 6/1992Ivan BELE magister pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije I. Pred odgovarjanjem na razmeroma zapleteno vprašanje, kako naj se obravnavajo nedoločni pravni pojmi v kazenskem pravu, je umestno prej razložiti, kako taki pojmi pridejo v kazenskopravne določbe. Že takoj na začetku je ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Nova slovenska zakonodaja in sistemska ureditev podjetij in trga

Lojze Janko, 30.10.1992

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Lojze Janko, Podjetje in delo, 6/1992Lojze JANKO diplomirani pravnik Ministrstvo za zakonodajo I. UVOD Namen tega prispevka je na kratko prikazati, do kod je že prišla nova slovenska zakonodaja, s kakšnimi problemi, dilemami in vprašanji se ukvarja in kako gradimo pravno ureditev podjetij in trga. V nasprotju z lanskim srečanjem ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Zasnova in temeljne značilnosti nastajajoče slovenske konkurenčne zakonodaje

dr. Bojan Zabel, 30.10.1992

Varstvo konkurence, cene

dr. Bojan Zabel, Podjetje in delo, 6/1992Bojan ZABEL doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. GOSPODARSTVO, POLITIKA IN KONKURENČNO PRAVO Pravno urejanje trga je zelo zahtevna naloga. Zdi se celo, da sta svoboden trg, na katerega prisegata gospodarstvo in politika, in konkurenčno pravo, dve nasprotujoči si dejstvi. Vsa...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Odnos do nekdanje jugoslovanske in tuje zakonodaje

Lojze Janko, 30.10.1992

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Lojze Janko, Podjetje in delo, 6/1992Lojze JANKO diplomirani pravnik Ministrstvo za zakonodajo I. Pravni sistem v Republiki Sloveniji je izjemno zapleten in nepregleden. Sestavljajo ga v bistvu štirje sklopi predpisov, in sicer: - dosedanji zvezni zakoni in drugi zvezni predpisi, ki se smiselno uporabljajo kot republiški predpis...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Sodno varstvo lastnine (teze za razpravo)

dr. Lojze Ude, 30.10.1992

Lastnina in druge stvarne pravice, Civilni sodni postopki

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 6/1992Lojze UDE doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. Ustava Republike Slovenije v 33. členu zagotavlja pravico do zasebne lastnine in dedovanja, v 67. členu pa pravi, da zakon določa način pridobivanja in uživanja lastnine tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekolo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Čemu razprava o prazninah v pravu

dr. Marijan Pavčnik, 30.10.1992

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 6/1992Marijan PAVČNIK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. VSEBINSKA IN TERMINOLOŠKA RAZPOTJA Ko si zastavljam vprašanje, čemu naj razpravljam o pravnih prazninah (o prazninah v pravu), bi bilo najbolj preprosto pritegniti Kelsnu in sprejeti njegovo tezo, da je zatrjevanje o obsto...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Pravna vprašanja lastninskega preoblikovanja po zakonu o zadrugah

Martina Lippai, 30.10.1992

Denacionalizacija in lastninjenje, Zadruge

Martina Lippai, Podjetje in delo, 6/1992Martina LIPPAI diplomirana pravnica Vlada Republike Slovenije I. UVOD V tem prispevku želim zaradi boljšega razumevanja zadružništva, razlogov ter rešitev glede lastninjenja živilskopredelovalnih podjetij s strani zadrug v zakonu o zadrugah v kratki obliki predstaviti razvoj zadružništva - pre...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Ustavno zagotavljanje lastnine

dr. Janez Šinkovec, 30.10.1992

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 6/1992Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Ustava Republike Slovenije pri opredeljevanju lastnine ni gostobesedna, kar je skladno s pridobitvami veljavne pravne civilizacije. Potreben je dinamičen pristop, tega pa omogočajo zelo splošne in abstraktne opr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Poslovanje podjetij v tujini in tujih podjetij in poslovnih enot v Sloveniji(*)

Bojan Pečenko, 30.10.1992

Zunanjetrgovinski predpisi

Bojan Pečenko, Podjetje in delo, 6/1992Bojan PEČENKO diplomirani pravnik Gospodarska zbornica Slovenije 1. UVOD Z osamosvojitvijo Republike Slovenije je "enotni jugoslovanski trg", na katerem so podjetja prosto opravljala gospodarske dejavnosti, prenehal obstajati. Trgovanje pravnih subjektov s sedežem v Republiki Sloveniji s podje...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Nova pravna ureditev gospodarskih družb - prehod in uskladitev z lastninskim preoblikovanjem...

dr. Marijan Kocbek, 30.10.1992

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 6/1992Nova pravna ureditev gospodarskih družb - prehod in uskladitev z lastninskim preoblikovanjem podjetij Marijan KOCBEK doktor pravnih znanosti Visoka pravna šola v Mariboru I. UVOD Zakon o gospodarskih družbah, ki naj bi zamenjal zakon o podjetjih, je prav gotovo eden najpomembnejših zakonov,...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1992⁄6

Podjetje in novo davčno okolje z vidika harmonizacije z Evropsko skupnostjo

dr. Franc Pernek, 30.10.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Franc Pernek, Podjetje in delo, 6/1992Franc PERNEK doktor pravnih znanosti Visoka pravna šola v Mariboru 1. UVODNE MISLI V tem prispevku nameravamo obravnavati položaj in perspektive naših podjetij glede na davčno politiko z vidika harmonizacije z Evropsko skupnostjo (ES). Poenostavljeno povedano, davčne politike,(*1) namenjene go...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6

Leto objave

< Vsi
1992(24)
> Oktober(24)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFGHI J K L MNOP QRS Š T U VW XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov