Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 16 (od skupaj 16)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Kondikcijski zahtevek pri razvezi pogodbe

Avtor ni naveden, 16.12.2020

Obligacije

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2020Ob zaključku, da je tožnik vnaprej plačal dela, za katera sta se pravdni stranki dogovorili s pogodbo, kasneje pa je prišlo do razveze pogodbe in dela niso bila opravljena, je zahtevek za vrnitev danega tipični kondikcijski zahtevek zaradi odpadle podlage za izpolnitev (condictio od causam finitam), imenovan tudi reparacijski zahtevek. Njegova pravna podlaga je v 190. členu OZ kot splošnem pravilu o neupravičenih pridobitvah, in v 111. členu OZ kot temu specialnejši določbi, ki ureja učinke, ki nastanejo v primeru razveze pogodbe. Ne gre torej za zavestno izpolnitev nedolga brez pridržka pravice zahtevati nazaj ali za katerokoli drugo situacijo iz 191. člena OZ, v kateri se ne more zahtevati vrnitve danega, ampak za plačilo glede na podlago, ki je kasneje odpadla.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Razlaga konkurenčne klavzule

Avtor ni naveden, 16.12.2020

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2020Pri razlagi konkurenčnih klavzul Vrhovno sodišče sicer sledi načelu prostega urejanja obligacijskih razmerij, vendar pa smiselna uporaba pravil civilnega prava, na katero napotuje 11. člen ZDR, ne pomeni, da se ta pravila neposredno uporabljajo, temveč da jih je treba razlagati v skladu z načeli in pravili delovnega prava. Ker je tožnik (kot izhaja iz pogodbe o zaposlitvi) kot član uprave - delavski direktor pri opravljanju svoje funkcije pridobil posebna tehnična, proizvodna in poslovna znanja ter poslovne zveze, ki bi jih utegnil izkoristiti z zaposlitvijo pri drugem delodajalcu, ki opravlja primerljivo dejavnost kot toženka, in ker sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas že ob sklepanju smiselno predstavlja tudi sporazum o datumu prenehanja, je bil dogovor o konkurenčni klavzuli sklenjen v okvirih iz prvega in drugega odstavka 38. člena ZDR, čeprav prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas v določbi drugega odstavka 38. člena ZDR izrecno ni zajeto.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Trpinčenje na delovnem mestu

Avtor ni naveden, 16.12.2020

Delovna razmerja, Obligacije

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2020Trpinčenje na delovnem mestu je lahko sestavljeno iz več, tudi drobnih ravnanj, ki na prvi pogled vsako zase objektivno ni niti graje vredno ali očitno negativno in žaljivo, pa postanejo takšna, če v njih, gledano skupaj kot celoto, prepoznamo vzorec ravnanja, ki se ponavlja ali je sistematičen, to celoto ravnanj pa bi običajno občutljiv, nepristranski in razumen opazovalec spoznal kot graje vredno ali očitno negativno in žaljivo. Za opredelitev nekega dejanja za trpinčenje ni pomembno, v kakšnem odnosu nadrejenosti ali podrejenosti sta izvajalec in žrtev.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Priznanja ZDPS za leto 2020

Avtor ni naveden, 16.12.2020

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2020Letos praznujemo 20 let podeljevanja priznanj Zveze društev pravnikov Slovenije (ZDPS) na podlagi leta 2000 sprejetega in objavljenega pravilnika o priznanjih in nagradah ZDPS. Drugače kot vsa leta doslej letošnja razglasitev in podelitev priznanj nagrajencem žal ni mogla potekati v okviru vsakoletn
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Pravna narava klavzul o odškodovanju v slovenskem pravu

Lovro Jurgec, 16.12.2020

Obligacije

Lovro Jurgec, Podjetje in delo, 8/2020Povzetek: Prispevek obravnava t. i. klavzule o odškodovanju, ki izvirajo iz anglosaških pravnih redov, a se vse pogosteje pojavljajo tudi v pogodbah, ki se nanašajo na prodajo in prenose deležev v gospodarskih družbah v Republiki Sloveniji. V prispevku so analizirani vsebina, namen in pravna narava navedenih klavzul o odškodovanju. Poseben poudarek je dan umestitvi navedenih klavzul v okvir splošnih civilnopravnih pravil slovenskega pravnega reda ter razmejitvi navedenih klavzul od pravil, ki se nanašajo na jamčevanje za stvarne in pravne napake predmeta izpolnitve. Glede na to, da tako pravila, ki se nanašajo na jamčevanje za napake predmeta izpolnitve, kot tudi klavzule o odškodovanju kupca ščitijo pred (podobnimi) tveganji, ki so povezana z morebitnimi pomanjkljivostmi predmeta izpolnitve, jasna razmejitev ni vedno mogoča. Ker lahko nekatere predpostavke in omejitve uveljavljanja splošnih pravil jamčevanja za napake predmeta izpolnitve popolnoma onemogočijo uveljavljanje zahtevkov iz klavzul o odškodovanju, je tako bistveno, da se klavzule o odškodovanju oblikujejo tako, da jih je mogoče obravnavati kot posebne (avtonomno dogovorjene) garancijske zaveze prodajalca, in ne kot enega izmed načinov določitve lastnosti predmeta izpolnitve, v zvezi s katerimi se uporabljajo splošna pravila jamčevanja za napake predmeta izpolnitve. Ključne besede: klavzule o odškodovanju, jamčevanje, stvarne napake, pravne napake, prikrajšanje Title: Legal Nature of Indemnity Clauses under Slovenian Law Abstract: This paper examines indemnity clauses that originate in Anglo-Saxon legal tradition but are often also included in agreements on the sale and transfer of (business) shares in companies in the Republic of Slovenia. Accordingly, the paper analyses the content, purpose, and legal nature of indemnity clauses. It emphasises the classification of the aforementioned clauses within the framework of general civil rules and delimitation of such clauses from g
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Podružnice v postopkih javnega naročanja

Leskovec Borut, Kovačič Gregor, 16.12.2020

Proračun, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Borut Leskovec, Gregor Kovačič, Podjetje in delo, 8/2020Povzetek: Podružnice so notranje organizacijske enote matične družbe in niso samostojni nosilci pravic in obveznosti, temveč v pravna razmerja vstopajo v imenu in za račun matične družbe. Zato ne morejo nastopati kot samostojni ponudniki v postopkih javnega naročanja. Vendar to ne pomeni, da gospodarski subjekti v postopkih javnega naročanja ne morejo nastopati prek podružnic. V članku so uvodoma predstavljene splošne korporacijske in procesne značilnosti podružnic. Osrednji del članka je namenjen predstavitvi njihove ureditve v Zakonu o javnem naročanju. Pojasnjeni so razlogi za nastopanje v postopkih javnega naročanja prek podružnic ter razlike med podružnico in hčerinsko družbo. Na podlagi analize prakse Državne revizijske komisije je prikazano, kako naj bi tuji gospodarski subjekti s podružnicami v Sloveniji pravilno oddali ponudbo v postopkih javnega naročanja. Ključne besede: javno naročanje, podružnica, gospodarski subjekt, Državna revizijska komisija Title: Branches in Public Procurement Proceedings Abstract: Branches are internal organisational units of a parent company and are not independent holders of rights and obligations, but enter into legal relationships in the name of and on behalf of a parent company. Therefore, branches cannot participate as independent bidders in public procurement procedures. This, however, does not mean that economic operators cannot participate in public procurement procedures through branches. The article introduces the general corporate and procedural characteristics of branches. The central part of the article is aimed at presenting the regulation of branches by the Slovenian Public Procurement Act. The reasons for participating in public procurement procedures through branches and the differences between a branch and a subsidiary are explained. Based on the analysis of the cases of the Slovenian National Review Commission, it is shown how foreign economic operators with br
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Pregled sodne prakse

Avtor ni naveden, 16.12.2020

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2020Podjetje in delo, letnik 2020 Prva številka pomeni številko revije v letniku, druga pa stran. Sodna praksa RS Prepoved konkurence direktorja in družbenika družbe z omejeno odgovornostjo (1/215) Sodba in sklep Vrhovnega sodišča RS III Ips 42/2018 Nadomestno kapitalsko posoji
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Stvarno kazalo

Avtor ni naveden, 16.12.2020

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2020Podjetje in delo, letnik 2020 Prva številka pomeni številko revije v letniku, druga pa številko strani. A arbitraža Mednarodno investicijsko pravo, arbitraža in Petišovci: kaj se zahteva od držav (Domen Turšič) - 6-7/951 Prihodnost mednarodne investicijske arbitraže v Evro
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Pregled avtorjev in njihovih prispevkov

Avtor ni naveden, 16.12.2020

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2020Podjetje in delo, letnik 2020 Prva številka pomeni številko revije v letniku, druga pa stran. Ambrož, Matjaž Novejša sodna praksa s področja storilstva in udeležbe - 6-7/1001 Bagari, Sara Delovnopravni odgovor izbranih evropskih držav na posledice epidemije covid-19 -
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Vsebina PID št.8/2020

Avtor ni naveden, 16.12.2020

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2020stran 1219 Lovro Jurgec Pravna narava klavzul o odškodovanju v slovenskem pravu Legal Nature of Indemnity Clauses under Slovenian Law stran 1243 Tamara Drobnič Zastaranje odškodninskega zahtevka zoper (nekdanjega) člana organa vodenj
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Critical Analysis of the Protection of End Consumers in Slovenian Electricity Market Legislation

Martin Tomažič Luka, Bratina Borut, 16.12.2020

Industrija in energetika

Luka Martin Tomažič, Borut Bratina, Podjetje in delo, 8/2020Abstract: In this article, an in-depth analysis of the legislative framework, aimed at the protection of end consumers in the Slovenian electricity market, will be performed. To perform the analysis, first both the adequacy of the structure of the Slovenian Energy Act (hereinafter EZ-1) will be critically evaluated and then the merits of individual solutions will be ascertained. The evaluation will follow the structure of EZ-1 and will be performed in three main areas, according to the subsections of the Part 2 Chapter 1 Section 3 of EZ-1, namely regarding the general provisions, regarding the emergency and urgent supply, and regarding other provisions aimed at the protection of household and small business consumers. Several tests of quality of legislation will be applied to ascertain the quality of analysed provisions. Slovenian legislative solutions will be compared with analogue Croatian and Slovakian solutions, where applicable, and several aspects of protective legislation will be criticised. Keywords: electricity market, consumer protection, Slovenia, legislation, nomotechnics, energy law Naslov: Kritična analiza varstva končnih odjemalcev v slovenski zakonodaji s področja trga z elektriko Povzetek: Prispevek poglobljeno analiza zakonodajni okvir, namenjen zaščiti končnih odjemalcev na slovenskem trgu z elektriko. Za to analizo sta najprej kritično ovrednoteni ustreznost in struktura Energetskega zakona (EZ-1), nato pa so raziskane prednosti in slabosti posameznih rešitev. Preučevanje sledi strukturi EZ-1 in je opravljeno na treh glavnih področjih, skladno z drugim delom prvega poglavja tretje sekcije EZ-1, namreč glede splošnih določb, glede zasilne in nujne oskrbe ter glede drugih določb, namenjenih varstvu gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcev. Uporabljeni so različni testi kvalitete zakonodaje, da se ugotovi kvaliteta analiziranih določil. Slovenske zakonodajne rešitve so primerjane s hrvaškimi in slovaški
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Možnosti upnika za zavarovanje denarne terjatve, kadar ima dolžnik premoženje v tujini

Urška Kupec, 16.12.2020

Civilni sodni postopki

Urška Kupec, Podjetje in delo, 8/2020Povzetek: Prispevek se ukvarja s položajem upnika, ki želi zavarovati svojo denarno terjatev do dolžnika s premoženjem v tujini, pri čemer upnik še ne razpolaga s sodno odločbo, sodno poravnavo ali javno listino, ki je podlaga upniško-dolžniškega razmerja. Predstavljen je postopek zavarovanja te terjatve s poudarkom na relevantnih pravnih predpisih, na podlagi katerih lahko upnik pridobi pravni naslov, s katerim dolžniku prepreči razpolaganje s premoženjem v tujini. Ključne besede: denarna terjatev, začasna odredba, priznanje in izvršitev sodne odločbe, nalog za zamrznitev bančnih računov Title: Creditor's Options for Securing a Claim if Debtor's Assets Are Abroad Abstract: The article examines the position of a creditor who wants to secure their monetary claim against a debtor with property abroad, where the creditor does not yet have a court decision, court settlement or public document, which is the basis of the creditor-debtor relationship. The author presents the procedure according to the relevant legal regulations, on the basis of which the creditor can obtain a legal title, preventing the debtor from disposing of the property abroad. Keywords: monetary claim, interim injunction, recognition and enforcement, European Account Preservation Order
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala v d. o. o. in GmbH

Nino Ćaćić, 16.12.2020

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nino Ćaćić, Podjetje in delo, 8/2020Povzetek: Avtor se v prispevku ukvarja s postopkom poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala v družbi z omejeno odgovornostjo, in sicer tako, da primerja slovenski in nemški pravni red. Gre za transakcijo na pasivni strani bilance stanja, pri čemer se premoženje družbe ne spremeni. Namen te transakcije je sanacija družbe. Sanacija se lahko pospeši, če se poenostavljeno zmanjšanje poveže z institutoma povratnega učinka in povečanja osnovnega kapitala. S tem je zagotovljeno dodatno premoženje za družbo. Ključne besede: poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala, d. o. o., GmbH, povratni učinek, bilančno pravo Title: Simplified Capital Reduction in d. o. o. and GmbH Abstract: The author discusses the procedure of simplified capital reduction in a company with limited liability, in both Slovenian and German law. This represents a transaction on the passive side of the balance sheet, with assets remaining unchanged. The purpose of this transaction is recapitalisation of the company. This recapitalisation can be accelerated if the simplified capital reduction is linked to the institute of rebound effect and capital increase. The, the company gains extra assets. Keywords: simplified capital reduction, d. o. o., GmbH, rebound effect, balance law
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

The Model of Organising an Integrated Public Passenger Transport Operator

Branko Korže, 16.12.2020

Promet in zveze - splošno

Branko Korže, Podjetje in delo, 8/2020Abstract: In this paper, the author examines a hypothesis based on the results of relevant studies on the inefficiency of publicly owned companies due to the influence of politics on exercising control. By granting a concession to manage integrated public passenger transport ("tactical level") in a competitive procedure to the best tenderer, a market test of objectively necessary management costs will be ensured and management will be more efficient than if the state sets up a company for this purpose and grants the concession to it unconditionally. On the basis of the arguments confirming the hypothesis, the author criticises the proposal for a legislative arrangement of management in the Republic of Slovenia (hereinafter RS) and prepares a proposal on how the legislature should regulate the issue of management in order to achieve the ratio legis of Regulation (EC) No 1370/2007, Regulation (EU) No 2016/2338, and national programme documents. Keywords: public passenger transport, integrated public passenger transport operator, granting of a concession, competitive procedure, impact of capital ownership on the efficiency of entrepreneurial action Naslov: Model organiziranja izvajalca integriranega javnega potniškega prevoza Povzetek: V članku avtor na podlagi rezultatov relevantnih študij o neučinkovitosti podjetij v javni lasti kot posledice vpliva politike na izvajanje nadzora preizkuša hipotezo, po kateri bo s podelitvijo koncesije za upravljanje integriranega javnega potniškega prometa ("taktični nivo") najugodnejšemu ponudniku v konkurenčnem postopku zagotovljen tržni preizkus objektivno potrebnih stroškov upravljanja, upravljanje pa bo učinkovitejše, kot če bi država v ta namen ustanovila podjetje, ki bi mu podelila brezpogojno koncesijo. Avtor je na podlagi argumentov, s katerimi potrjuje hipotezo, oblikoval kritiko predlagane zakonske ureditve upravljanja in predlog, kako naj zakonodajalec v Republiki Sloveniji uredi vprašanje upravljanja, da
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Monografija Šport in pravo

Matija Kovač, 16.12.2020

Kultura in umetnost

Matija Kovač, Podjetje in delo, 8/2020Monografija Šport in pravo je nedvomno pravo enciklopedično delo z interdisciplinarnega področja prava in športa. Njena analitična odličnost, znanstvena rigoroznost, tematska raznovrstnost, interdisciplinarnost, aktualnost, sistematičnost in pragmatična specifičnost jo uvrščajo med slovenske pravne klasike. Še več, s to monografijo se Slovenci tudi na področju prava športa uvrščamo ob bok najrazvitejšim svetovnim jurisprudencam (predvsem anglosaškim), pri katerih je tako imenovana lex sportiva v zadnjih dveh desetletjih postala ena izmed izjemno vplivnih, ekonomsko pomembnih in vsestransko uveljavljenih interdisciplinarnih pravnih panog.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Zastaranje odškodninskega zahtevka zoper (nekdanjega) člana organa vodenja gospodarske družbe

Tamara Drobnič, 16.12.2020

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Tamara Drobnič, Podjetje in delo, 8/2020Povzetek: Prispevek obravnava zastaranje odškodninske terjatve zoper člana organa vodenja gospodarske družbe, pri tem pa skuša podati odgovor, kdaj začne teči zastaralni rok. Pri tem razlikuje med ureditvijo zastaranja pred sprejetjem novele ZGD-1I in po njem, ko se je zastaralni rok uzakonil v krovnem predpisu, ki ureja gospodarske družbe. V prispevku z analizo javno dostopne slovenske sodne prakse najprej osvetlim sedanje stanje v Sloveniji. Z opisom enostavnega primera, v katerem član organa vodenja krši svoje dolžnosti, utemeljim začetek teka zastaralnega roka. V zadnjem delu predstavim tudi pogled na zastaranje tovrstnih terjatev z vidika nemškega prava, v katerem se je z leti izoblikovala bogata sodna praksa na tem področju. Ključne besede: gospodarsko pravo, odškodninska odgovornost, skrbnost in odgovornost, odškodninski zahtevek, odgovornost poslovodnih organov, zastaranje, zastaralni rok, védenje pravne osebe Title: Time-Barring of Claim for Damages against a Company's (Former) Management Board Member Abstract: The paper examines the statute of limitations of a claim against a member of the management board, and attempts to answer when the limitation period in question begins to run. In doing so, it distinguishes between the limitation period before and after the adoption of the amendment to the Companies Act (ZGD-1I), when the limitation period was enacted under the umbrella regulation governing companies. In this paper, I first highlight the current situation in Slovenia by analysing publicly available Slovenian case law. With a simple case, where a member of the management body breaches their duties, I substantiate the start of the limitation period. In the last part, I also present a look at the statute of limitations of such claims from the point of view of German law, which has provided rich relevant case law throughout the years. Keywords: commercial law, liability for damages, diligence and liability, claim for damages, manageme
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 8

Leto objave

< Vsi
2020(16)
> December(16)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆ ČD ĐEFGHIJ K L M NOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov