Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Nekateri civilnopravni vidiki varstva pred posegi v človekovo zasebnost

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, 15.10.1994

Človekove pravice, Obligacije

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, Podjetje in delo, 5-6/1994Ada POLAJNAR-PAVČNIK doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Ob izpolnjevanju najrazličnejših obrazcev vedno pogosteje srečujemo rubriko EMŠO. V javnosti od časa do časa vznikne afera, povezana s prisluškovanjem, prestrezanjem pisemskih pošiljk ali z nadzorovanjem posam...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Glasovalna pravica in način uresničevanja glasovalnih pravic iz delnic

mag. Borut Bratina, 15.10.1994

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Borut Bratina, Podjetje in delo, 5-6/1994Borut BRATINA magister pravnih znanosti Ekonomsko - poslovna fakulteta Maribor 1. UVOD S ponovno uvedbo delniških družb konec leta 1988 se v naš pravni in ekonomski sistem vrača delnica, ki bo zaradi lastninskega preoblikovanja podjetij z družbenim kapitalom postala zelo pogost vrednostni papi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Uvrstitev delnic v borzno kotacijo in borzne uzance

Miloš Čas, 15.10.1994

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Miloš Čas, Podjetje in delo, 5-6/1994Miloš ČAS diplomirani pravnik Ljubljanska borza d. d. Ljubljana I. UVRŠČANJE DELNIC V BORZNO KOTACIJO Uvrščanje delnic v različne segmente kotacije na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d. Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: borza) pridobiva z razvojem trga vrednostnih papirjev v Sloveniji...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

O pravni naravi osebnostnih pravic

dr. Bogomir Sajovic, 15.10.1994

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

dr. Bogomir Sajovic, Podjetje in delo, 5-6/1994Bogomir SAJOVIC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. Razpravljati o človekovih ali osebnostnih pravicah s pojmovnega oziroma fenomenalnega stališča oblik ali različnih modalitet je gotovo za zdaj še dokaj nesistemsko in tudi nedogmatično poskušanje, še posebej, če izhajamo iz t...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Uporaba računalniške tehnologije pri trgovanju z vrednostnimi papirji ter ugotavljanju in...

Peter Premk, 15.10.1994

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Peter Premk, Podjetje in delo, 5-6/1994... poravnavanju obveznosti, nastalih pri poslih z vrednostnimi papirji Peter PREMK diplomirani pravnik Ministrstvo za finance l. UVOD V svetu se trend vpeljevanja računalniške tehnologije na trg vrednostnih papirjev vedno bolj povečuje, še posebej na razvijajočih se trgih. To velja tudi za...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Hibridni vrednostni papirji in osnovni kapital delniške družbe

dr. Marijan Kocbek, 15.10.1994

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 5-6/1994Marijan KOCBEK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Del premoženja družbe je po izvoru tudi dolžniški kapital, ki ga družba pridobiva z obveznostnimi pravnimi posli, s posojili in podobnim, pri čemer je poudarek tudi na financiranju prek izdaje obveznic - obligacij. O...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Sosedsko pravo

Tone Frantar, 15.10.1994

Lastnina in druge stvarne pravice

Tone Frantar, Podjetje in delo, 5-6/1994Tone FRANTAR, diplomirani pravnik, Vrhovno sodišče Republike Slovenije UVOD Sosedskemu pravu je bilo pri nas v preteklosti namenjeno (pre)malo pozornosti. Avtorji, ki so menili, da tudi to pravo zasluži teoretično proučevanje, so bili redki (Finžgar, Sajovic, Strohsack, Krisper-Kramberger), pr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Pridobitev lastnih delnic

Avtor ni naveden, 15.10.1994

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

, Podjetje in delo, 5-6/1994Hilda Marija PIVKA doktorica pravnih znanosti Ekonomsko - poslovna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Kot zakonodaje evropskih držav, zlasti držav članic EU ki so na podlagi druge tako imenovane kapitalske smernice EGS z dne 13. 12. 1976 (77/91) novelirale svoje pravo družb,(*1) vsebuje Zakon o gosp...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Postopek presoje vplivov na okolje

dr. Janez Čebulj, 15.10.1994

Varstvo okolja

dr. Janez Čebulj, Podjetje in delo, 5-6/1994Janez ČEBULJ, doktor pravnih znanosti, Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. POMEN PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE IN NJEN PRAVNI OKVIR Namen presoje vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: PVO) je ugotoviti, kakšne neposredne in posredne učinke bo imel posamezen nameravan poseg v okolje, če bo i...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Tisk in (kazenskopravno) varstvo časti

dr. Alenka Šelih, 15.10.1994

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Javno obveščanje

dr. Alenka Šelih, Podjetje in delo, 5-6/1994Alenka ŠELIH doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Uvodno pojasnilo: namen tega prispevka je samo prikazati nekatere izbrane probleme, ki se kažejo v zvezi z obravnavano temo tako v svetu kot pri nas. I. SVOBODA TISKA V DEMOKRATIČNI DRUŽBI 1. Ob vsej poplavi besed o svobod...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Urejanje presežkov delovne sile ter varstvo pred zlorabami v praksi

dr. Etelka Korpič-Horvat, 15.10.1994

Delovna razmerja

dr. Etelka Korpič-Horvat, Podjetje in delo, 5-6/1994Etelka KORPIČ-HORVAT doktorica pravnih znanosti Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, Podružnica Murska Sobota I. UVOD Problem presežnih delavcev je danes svetovni problem, tako razvitega kot nerazvitega dela. Pogojujejo ga predvsem trije pomembni dejavni...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Pogodba o zaposlitvi kot temelj urejanja individualnih delovnih razmerij

mag. Drago Mežnar, 15.10.1994

Delovna razmerja

mag. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 5-6/1994Drago MEŽNAR magister pravnih znanosti Slovenski zavarovalni biro l. KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED UREJANJA POGODBE O ZAPOSLITVI NA OBMOČJU SEDANJE SLOVENIJE V naši pravni ureditvi so se večkrat spreminjali akti, po katerih se je sklepalo delovno razmerje. Ti so bili neposredno odvisni od posamez...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Faze razvoja sprememb delovne zakonodaje in glavni problemi ob tem

Nataša Belopavlovič, 15.10.1994

Delovna razmerja

Nataša Belopavlovič, Podjetje in delo, 5-6/1994Nataša BELOPAVLOVIČ diplomirana pravnica Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve I. UVOD O potrebah in razlogih za spreminjanje delovnopravne zakonodaje v Sloveniji smo v minulih treh letih že veliko govorili. Nekateri, bolj kritični, ugotavljajo, da na tem področju še ni bilo veliko n...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Upravnopravni vidiki javnega dobra

Gregor Virant, 15.10.1994

Uprava, Lastnina in druge stvarne pravice

Gregor Virant, Podjetje in delo, 5-6/1994Grega VIRANT, diplomirani pravnik, Višja upravna šola v Ljubljani 1. UVOD Pojem javno dobro je ena izmed implikacij delitve na javno in zasebno v pravu. Ločnica med tema sferama je vse manj ostro zarisana. Tehnični, gospodarski, informacijski ... napredek vodijo k podružbljanju človekovega živ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Sodni delovni spori v Sloveniji v preteklosti in njihov vpliv na spremembo zakonodaje

mag. Aleksej Cvetko, 15.10.1994

Sodišča, Delovna razmerja

mag. Aleksej Cvetko, Podjetje in delo, 5-6/1994Aleksej CVETKO magister pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Že samo vprašanje, ali ima pri nas sodna praksa vpliv na spreminjanje zakonodaje ali ne, je podobno vprašanju, ali je bila prej kokoš ali jajce ali je bilo morda obratno. Znano je sicer, da v pravnih sistemih,...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Odprta vprašanja ustavnosodnega varstva temeljnih pravic

dr. Arne Mavčič, 15.10.1994

Ustavno sodišče

dr. Arne Mavčič, Podjetje in delo, 5-6/1994Arne MAVČIČ doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije A) SPLOŠNO Tuja praksa: Varstvo temeljnih pravic in svoboščin je pomembna naloga večine ustavnih sodišč ne glede na to, ali opravljajo svojo funkcijo ustavnega sojenja v negativnem ali pozitivnem pomenu. Kadar ima ustavno ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Varstvo zasebnosti v civilnih sodnih postopkih

dr. Dragica Wedam-Lukić, 15.10.1994

Civilni sodni postopki

dr. Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 5-6/1994Dragica WEDAM-LUKIĆ doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Pravica do sodnega varstva je ena temeljnih ustavnih pravic. Opredeljena je v 23. členu Ustave Republike Slovenije, ki določa, da ima vsakdo pravico, da o njegovih pravicah, dolžnostih in obtožbah proti njemu b...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Razvoj lastninske zakonodaje

dr. Lojze Ude, 15.10.1994

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 5-6/1994Lojze UDE, doktor pravnih znanosti, Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD 1. Glede na obsežnost in zahtevnost problemov razvoja lastninskih razmerij je seveda lahko ambicija tega prispevka le opozoriti na stanje zakonodaje, ki ureja lastninska razmerja v Republiki Sloveniji in na nekatera odprt...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Nekatere značilnosti slovenske pravosodne reforme

mag. Zvonko Fišer, 15.10.1994

Sodišča

mag. Zvonko Fišer, Podjetje in delo, 5-6/1994Zvonko FIŠER magister pravnih znanosti Temeljno javno tožilstvo v Novi Gorici I. Ni moj namen sistematično analizirati reformo pravosodja v Sloveniji, ki je v teku, niti strupeno kritizirati nekaterih neposrečenih izbir ali navdušeno hvaliti dobrih rešitev. Ne, gre za hoteno subjektiven pogled...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

O skupnostih civilnega prava

dr. Bogomir Sajovic, 15.10.1994

Obligacije, Pravoznanstvo

dr. Bogomir Sajovic, Podjetje in delo, 5-6/1994Bogomir SAJOVIC, doktor pravnih znanosti, Pravna fakulteta v Ljubljani 1. Razmerij civilnega prava ne moremo šteti za enoosebna. Take predstave so tudi na področju klasičnega stvarnega prava šolsko nepravilne in teleološko zgrešene. Razvoj civilnopravnih odnosov od svojega nastanka naprej to jasn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Skupno premoženje zakoncev

Jože Ilc, 15.10.1994

Zakonska zveza in družinska razmerja

Jože Ilc, Podjetje in delo, 5-6/1994Jože ILC, odvetnik v Ljubljani Po drugem odstavku 51. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 14/89 - prečiščeno besedilo) je premoženje, ki ga zakonca pridobita z delom v času trajanja zakonske zveze, njuno skupno premoženje.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Vsebino bodo dali pravosodnemu sistemu ljudje

Alenka Jelenc-Puklavec, 15.10.1994

Sodišča

Alenka Jelenc-Puklavec, Podjetje in delo, 5-6/1994Alenka JELENC-PUKLAVEC diplomirana pravnica Vrhovno sodišče Republike Slovenije Ko mi je voditelj javne tribune ob povabilu za sodelovanje dal možnost, da sama izberem temo, s katero bom sodelovala, sem se odločila za tisto, o kateri se pogovarjamo redko in le v ožjih strokovnih krogih. Zdi se mi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Solastniška razmerja v skupnostih civilnega prava

Katja Terčelj-Verovšek, 15.10.1994

Lastnina in druge stvarne pravice

Katja Terčelj-Verovšek, Podjetje in delo, 5-6/1994Katja TERČELJ-VEROVŠEK, diplomirana pravnica, odvetnica v Ljubljani I. UVOD 1. V minulih desetletjih je bilo o klasičnih skupnostih civilnega prava tako v teoriji kot praksi pri nas bolj malo govora. Predvsem v praksi, ker so se le silno redko pojavljale, bolj kot neko izjemno razmerje. Bolje ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Skupna lastnina - njene oblike in način transformacije v solastnino

Janez Metelko, 15.10.1994

Lastnina in druge stvarne pravice

Janez Metelko, Podjetje in delo, 5-6/1994Janez METELKO, diplomirani pravnik, Višje sodišče v Kopru Skupnolastninska razmerja (termin po prof. Sajovicu - Osnove civilnega prava, stran 31), ki se nanašajo na razmerja med skupnimi lastniki, so v marsičem bolj zapletena kot razmerja med solastniki, čeprav imata obe obliki lastnine veliko sk...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄5-6

Osebne služnosti in realna bremena po predlogu zakona o lastnini in stvarnih pravicah (*1)

mag. Miha Juhart, 15.10.1994

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Miha Juhart, Podjetje in delo, 5-6/1994Miha JUHART, magister pravnih znanosti, Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVODNO Osebne služnosti in realna bremena so eno tistih klasičnih področij stvarnega prava, ki jih zakon o temeljnih lastninskih razmerjih ni uredil in je ureditev prepustil republiškim zakonodajam. Te možnosti za normativ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 5-6

Leto objave

< Vsi
1994(45)
> Oktober(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ D ĐEF GH I J K L M N OP QR S Š T U V W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov