Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Kapitalska vprašanja pri posameznih gospodarskih družbah

dr. Krešo Puharič, 25.9.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 5-6/1993Krešo PUHARIČ doktor pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani I. UVOD V vsebinski krog pričujočega prispevka, zamejenega z njegovim naslovom, bomo uvrstili samo nekatera kapitalska vprašanja, ki zadevajo določbe ZGD in njihovo udejanjanje v naši pravnoposlovni praksi. Tako bomo obrisno...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Kriminaliteta v zvezi z računalniki v novi slovenski kazenski zakonodaji

Pavel Martonoši, 25.9.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Pavel Martonoši, Podjetje in delo, 5-6/1993Pavel MARTONOŠI diplomirani pravnik Ministrstvo za notranje zadeve 1. UVOD Računalniška revolucija je imela in ima močan vpliv na socialne, politične, gospodarske, finančne in druge institucije tako rekoč povsod. Računalniška obdelava podatkov je postala osnovni način in vsakdanja nuja. Hkrati...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Sodni register podjetij

dr. Marko Ilešič, 25.9.1993

Sodni registri in sodne takse, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Ilešič, Podjetje in delo, 5-6/1993Marko ILEŠIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. SODNI REGISTER KOT ENA OD EVIDENC PRAVNIH RAZMERIJ Evidenca kot namensko in sistematično spremljanje oziroma vpisovanje podatkov o čem(*1) je lahko namenjena najrazličnejšim ciljem in vsebuje najrazličnejše podatke. Takih evi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Upravljanje v koncernih

Avtor ni naveden, 25.9.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Podjetje in delo, 5-6/1993Hilda Marija PIVKA doktorica pravnih znanosti Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru 1. SPLOŠNO Po Zakonu o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD) štejejo za povezane družbe pravno samostojne družbe, ki so med seboj povezane ali s kapitalom ali s podjetniškimi pogodbami. V 460. členu ZGD s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Pravna revizija lastninjenja

dr. Lojze Ude, 25.9.1993

Denacionalizacija in lastninjenje, 4.3.1. Računovodstvo 4.3.2. Revizija

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 5-6/1993Lojze UDE doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD 1. Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92 - v nadaljevanju ZLPP) ureja lastninsko preoblikovanje podjetij z družbenim kapitalom v podjetju z znanimi lastniki. Še na podlagi prejšnje...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Temeljna načela, kaznivo dejanje in krivda v osnutku Kazenskega zakonika Republike Slovenije

dr. Ljubo Bavcon, 25.9.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Ljubo Bavcon, Podjetje in delo, 5-6/1993Ljubo BAVCON doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Splošni del kazenskega zakonika in teorija, ki ga inspirira, sta izraz temeljnih kulturnih in civilizacijskih vrednostnih usmeritev, ki prevladujejo v kaki državi. V splošnem delu zakonodajalci večinoma sicer samo implic...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Spremembe zakona o kazenskem postopku

mag. Štefan Horvat, 25.9.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Štefan Horvat, Podjetje in delo, 5-6/1993Štefan HORVAT magister pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije Da so spremembe v zakonodajni ureditvi kazenskega postopka potrebne, že dalj časa ni sporno. Ni pa enotnih mnenj o konceptu, obsegu in vsebini sprememb. Z osamosvojitvijo je Republika Slovenija prvič dobila možnost, da...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Vodenje gospodarskih družb

mag. Borut Bratina, 25.9.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Borut Bratina, Podjetje in delo, 5-6/1993Borut BRATINA magister pravnih znanosti Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru 1. SPLOŠNO Za opravljanje gospodarskih dejavnosti lahko podjetniki oziroma imetniki kapitala izberejo različne oblike gospodarskih subjektov. Najpreprostejša oblika opravljanja pridobitne dejavnosti je poslovanje k...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Varstvo družine, otrok, mladine in spolne integritete

mag. Zvonko Fišer, 25.9.1993

Zakonska zveza in družinska razmerja, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Zvonko Fišer, Podjetje in delo, 5-6/1993Zvonko FIŠER magister pravnih znanosti Temeljno javno tožilstvo Nova Gorica Kaznivih dejanj iz XIX. in XXI. poglavja delovnega osnutka novega Kazenskega zakonika(*1) v tem prispevku ne obravnavamo skupaj zaradi tega, ker bi morebiti bila nov skupinski objekt slovenske kazenske zakonodaje, temveč ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Pravna ureditev splošnih, posebnih in posamičnih kolektivnih pogodb

dr. Mitja Novak, 25.9.1993

Kolektivne pogodbe

dr. Mitja Novak, Podjetje in delo, 5-6/1993Mitja NOVAK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Z razvojem sindikalnega prava ter z akcijskim delovanjem tudi na področju urejanja razmerij med delavci in delodajalci so se razvile tako imenovane tarifne pogodbe, ki so se kasneje razširile v kolektivne pogodbe. Po de...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Sklepanje in izvajanje podjetniške kolektivne pogodbe v Železarni ravne

Miran Kos, 25.9.1993

Kolektivne pogodbe

Miran Kos, Podjetje in delo, 5-6/1993Miran KOS diplomirani pravnik Železarna Ravne Ravne na Koroškem I. UVOD V tem prispevku je opisan primer sklepanja podjetniške kolektivne pogodbe (v nadaljevanju PKP) v 3,5 tisoččlanskem kolektivu Železarne Ravne, ki se v približno 50-odstotnem obsegu ukvarja z metalurško in v 50-odstotnem s k...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

O naravi nekaterih temeljnih vprašanj pravne ureditve podjetij in družb

dr. Andrej Berden, 25.9.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Andrej Berden, Podjetje in delo, 5-6/1993Andrej BERDEN doktor pravnih znanosti Inštitut za pravo Ljubljana 1. OPREDELITEV PROBLEMA Problem prava je v tem, da ga ni mogoče kar svobodno "presajati" iz enega kulturnega in zgodovinskega okolja v drugo, kot pa nas uči socialistična izkušnja, ga tudi ni mogoče neomejeno anticipirati. Razvo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Ustavno sodišče ob uveljavljanju ustavnosti in zakonitosti

dr. Janez Šinkovec, 25.9.1993

Ustavno sodišče

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 5-6/1993Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije Prikaz nekaterih pomembnejših odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije nas opozarja na probleme slovenskega pravnega sistema. Namen sestavka je, da zainteresira zbor slovenskih pravnikov za čim doslednejše uresničev...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Prehodni režim zakona o gospodarskih družbah

dr. Marijan Kocbek, 25.9.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 5-6/1993Marijan KOCBEK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD V prehodnih in končnih določbah ureja Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD) tri vrste vprašanj, ki so povezana s prehodnim režimom popolne uveljavitve ZGD, in sicer: - prenehanje veljavnosti oziroma uporabe...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Temeljne značilnosti privatizacije v vzhodnoevropskih državah

dr. Šime Ivanjko, 25.9.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 5-6/1993Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Opustitev socialistične ideologije, razpad socialističnih gospodarskih sistemov, politične spremembe, socialna preobrazba, uvajanje tržnega gospodarstva in končno privatizacija v različnih oblikah so pojavi, s katerimi se...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Pravni akti in listine pri registriranju lastninskega preoblikovanja že organiziranih kapitalskih...

Andrej Simonič, 25.9.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

Andrej Simonič, Podjetje in delo, 5-6/1993Pravni akti in listine pri registriranju lastninskega preoblikovanja že organiziranih kapitalskih družb Andrej SIMONIČ diplomirani pravnik Temeljno sodišče v Ljubljani 1. UVOD Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (v nadaljnjem besedilu ZLPP, Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

O novi delovni zakonodaji in delovnem pravu

dr. Polonca Končar, 25.9.1993

Delovna razmerja

dr. Polonca Končar, Podjetje in delo, 5-6/1993Polonca KONČAR doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD V zahtevah po sprejetju ustrezne, nove ali dopolnjene, delovne zakonodaje mnogokrat nerealno pričakujemo, da je mogoče čez noč, z manjšimi ali večjimi (kozmetičnimi) popravki stare zakonodaje ali s sprejetjem novih ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Upravljanje gospodarskih družb

dr. Rado Bohinc, 25.9.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 5-6/1993Rado BOHINC doktor pravnih znanosti Ministrstvo za znanost in tehnologijo I. UPRAVLJANJE DELNIŠKE DRUŽBE 1. Splošno o delniški družbi Po zakonski definiciji je delniška družba tista družba, ki ima osnovni kapital (osnovno glavnico) razdeljen na delnice. Delnice so vrednostni papirji, to ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Ustavna pritožba

dr. Arne Mavčič, 25.9.1993

Ustavno sodišče

dr. Arne Mavčič, Podjetje in delo, 5-6/1993Arne MAVČIČ doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenija I. FUNKCIJA USTAVNE PRITOŽBE Ustavna pritožba je posebno pravno sredstvo zoper kršitve ustavnih pravic predvsem s posamičnimi akti državnih organov, ki domnevno prizadetim subjektom omogoča, da njihov primer obravnava ter ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Pravni problemi lokalne samouprave

dr. Janez Šmidovnik, 25.9.1993

Lokalna samouprava

dr. Janez Šmidovnik, Podjetje in delo, 5-6/1993Janez ŠMIDOVNIK doktor pravnih znanosti Služba vlade za zakonodajo Republike Slovenije 1. Reorganizacija lokalne samouprave oziroma bolje rečeno vzpostavitev (klasične) lokalne samouprave je nujna sestavina slovenske države, njenega upravljalskega mehanizma. Ta mehanizem sestavljajo: za ene st...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Oblikovanje oziroma dograditev novega pravnega sistema

Lojze Janko, 25.9.1993

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Lojze Janko, Podjetje in delo, 5-6/1993Lojze JANKO diplomirani pravnik Služba vlade za zakonodajo Republike Slovenije I. Namen mojega prispevka je prikazati na kratko in čim bolj celovito, do kod smo prišli pri oblikovanju novega pravnega sistema, katera ključna področja so že urejena z novo zakonodajo, s kakšnimi problemi in dilem...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Naložbeni (investicijski) skladi

Bojan Pečenko, 25.9.1993

Skladi

Bojan Pečenko, Podjetje in delo, 5-6/1993Bojan PEČENKO diplomirani pravnik - odvetnik Ljubljana UVOD Naložbeni skladi so finančne institucije, ki omogočajo združevanje drobnega zasebnega kapitala za skupno in profesionalno vodeno investiranje v raznovrstne vrednostne papirje. V svetu so naložbeni skladi pomembne institucije za usmerj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Summaries "Podjetje in delo" 05/1993

Avtor ni naveden, 25.9.1993

Ostalo

, Podjetje in delo, 5-6/1993Lojze Janko: PREPARING AND/OR COMPLETING THE NEW LEGAL SYSTEM - Podjetje in delo, no. 5-6/93, pp. from 381 to 386 In the article the author has presented briefly but comprehensively how far we have arrived in the preparation of the new legal system, which key fields have already been regulated b...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Za petletni pravni študij

dr. Albin Igličar, 25.9.1993

Višje in visoko šolstvo

dr. Albin Igličar, Podjetje in delo, 5-6/1993Albin IGLIČAR doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. Med pogoje za razvoj Slovenije v socialno, kulturno in gospodarsko uspešne družbe je treba uvrstiti tudi visoko raven splošne in profesionalne pravne kulture. Za oblikovanje te kulture sta odločilnega pomena profil in delova...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Odvetnikov pogled na študij prava

dr. Konrad Plauštajner, 25.9.1993

Odvetništvo in notariat, Pravoznanstvo

dr. Konrad Plauštajner, Podjetje in delo, 5-6/1993Konrad PLAUŠTAJNER doktor pravnih znanosti - odvetnik Celje Bilo je takole. V tretjem letniku pravnega študija mi študent ni znal pojasniti, kaj je zakonska presumpcija. Pri pisnem izpitu je na vprašanje, v čem je bistven razloček med zemljiškimi in osebnimi služnostmi, študentka naštela prve in ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 5-6

Leto objave

< Vsi
1993(42)
> September(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ D ĐEF GH I J K LM N OP QR S Š TU VWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov