Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Zastavna pravica na premičninah

Jože Ilc, 25.9.1993

Lastnina in druge stvarne pravice

Jože Ilc, Podjetje in delo, 5-6/1993Jože ILC diplomirani pravnik - odvetnik Ljubljana I. V nasprotju z ODZ Zakon o obligacijskih razmerjih (v nadaljnjem besedilu ZOR) ureja zastavno pogodbo kot konsenzualno pogodbo. Z zastavno pogodbo se dolžnik ali kdo tretji (zastavnik - zastavitelj) zavezuje nasproti upniku (zastavnemu upniku...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Spori iz menedžerskih pogodb o zaposlitvi

mag. Anica Popovič, 25.9.1993

Kolektivne pogodbe

mag. Anica Popovič, Podjetje in delo, 5-6/1993Anica POPOVIČ magistra pravnih znanosti Družbeni pravobranilec samoupravljanja Republike Slovenije Tudi nova Splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo (Uradni list RS, št. 39/93) določa, da nekatere njene določbe ne veljajo za poslovodne delavce in delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostm...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Temeljno o zastavni pravici na pravicah

dr. Bogomir Sajovic, 25.9.1993

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Bogomir Sajovic, Podjetje in delo, 5-6/1993Bogomir SAJOVIC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. Zastavna pravica je praviloma s posestjo zvezana stvarna pravica vnovčiti stvar oziroma pravico. S tem se zavaruje terjatev zastavnega upnika. Kot stvarno oblikovana pravica ki vodi do upnikove zadovoljitve, se obravnava podo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Gospodarska kazniva dejanja

mag. Mitja Deisinger, 25.9.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Mitja Deisinger, Podjetje in delo, 5-6/1993Mitja DEISINGER magister pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. VELJAVNA KAZENSKA ZAKONODAJA 1. V okviru veljavne kazenske zakonodaje lahko sedaj v Republiki Sloveniji na področju kaznivih dejanj zoper gospodarstvo veljajo kazniva dejanja iz Kazenskega zakona SFR Jugoslavije, ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Ustavno sodišče ob uveljavljanju ustavnosti in zakonitosti

dr. Janez Šinkovec, 25.9.1993

Ustavno sodišče

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 5-6/1993Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije Prikaz nekaterih pomembnejših odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije nas opozarja na probleme slovenskega pravnega sistema. Namen sestavka je, da zainteresira zbor slovenskih pravnikov za čim doslednejše uresničev...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Ustavna pritožba

dr. Arne Mavčič, 25.9.1993

Ustavno sodišče

dr. Arne Mavčič, Podjetje in delo, 5-6/1993Arne MAVČIČ doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenija I. FUNKCIJA USTAVNE PRITOŽBE Ustavna pritožba je posebno pravno sredstvo zoper kršitve ustavnih pravic predvsem s posamičnimi akti državnih organov, ki domnevno prizadetim subjektom omogoča, da njihov primer obravnava ter ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Pravni problemi lokalne samouprave

dr. Janez Šmidovnik, 25.9.1993

Lokalna samouprava

dr. Janez Šmidovnik, Podjetje in delo, 5-6/1993Janez ŠMIDOVNIK doktor pravnih znanosti Služba vlade za zakonodajo Republike Slovenije 1. Reorganizacija lokalne samouprave oziroma bolje rečeno vzpostavitev (klasične) lokalne samouprave je nujna sestavina slovenske države, njenega upravljalskega mehanizma. Ta mehanizem sestavljajo: za ene st...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Sodelovanje delavcev pri upravljanju v organih gospodarskih družb

mag. Drago Mežnar, 25.9.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 5-6/1993Drago MEŽNAR magister pravnih znanosti Slovenski zavarovalniški biro 1. PRIMERJALNOPRAVNI TEMELJI Sodelovanje delavcev pri upravljanju je primerjalnopravno zelo izčrpno urejeno. Zato je tudi naš Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93 v nadaljevanju ZSDU) pri ur...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Vodenje gospodarskih družb

mag. Borut Bratina, 25.9.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Borut Bratina, Podjetje in delo, 5-6/1993Borut BRATINA magister pravnih znanosti Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru 1. SPLOŠNO Za opravljanje gospodarskih dejavnosti lahko podjetniki oziroma imetniki kapitala izberejo različne oblike gospodarskih subjektov. Najpreprostejša oblika opravljanja pridobitne dejavnosti je poslovanje k...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Upravljanje v koncernih

Avtor ni naveden, 25.9.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Podjetje in delo, 5-6/1993Hilda Marija PIVKA doktorica pravnih znanosti Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru 1. SPLOŠNO Po Zakonu o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD) štejejo za povezane družbe pravno samostojne družbe, ki so med seboj povezane ali s kapitalom ali s podjetniškimi pogodbami. V 460. členu ZGD s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Kapitalska vprašanja pri posameznih gospodarskih družbah

dr. Krešo Puharič, 25.9.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 5-6/1993Krešo PUHARIČ doktor pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani I. UVOD V vsebinski krog pričujočega prispevka, zamejenega z njegovim naslovom, bomo uvrstili samo nekatera kapitalska vprašanja, ki zadevajo določbe ZGD in njihovo udejanjanje v naši pravnoposlovni praksi. Tako bomo obrisno...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Sodni register podjetij

dr. Marko Ilešič, 25.9.1993

Sodni registri in sodne takse, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Ilešič, Podjetje in delo, 5-6/1993Marko ILEŠIČ doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. SODNI REGISTER KOT ENA OD EVIDENC PRAVNIH RAZMERIJ Evidenca kot namensko in sistematično spremljanje oziroma vpisovanje podatkov o čem(*1) je lahko namenjena najrazličnejšim ciljem in vsebuje najrazličnejše podatke. Takih evi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Pravna ureditev splošnih, posebnih in posamičnih kolektivnih pogodb

dr. Mitja Novak, 25.9.1993

Kolektivne pogodbe

dr. Mitja Novak, Podjetje in delo, 5-6/1993Mitja NOVAK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Z razvojem sindikalnega prava ter z akcijskim delovanjem tudi na področju urejanja razmerij med delavci in delodajalci so se razvile tako imenovane tarifne pogodbe, ki so se kasneje razširile v kolektivne pogodbe. Po de...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Sklepanje in izvajanje podjetniške kolektivne pogodbe v Železarni ravne

Miran Kos, 25.9.1993

Kolektivne pogodbe

Miran Kos, Podjetje in delo, 5-6/1993Miran KOS diplomirani pravnik Železarna Ravne Ravne na Koroškem I. UVOD V tem prispevku je opisan primer sklepanja podjetniške kolektivne pogodbe (v nadaljevanju PKP) v 3,5 tisoččlanskem kolektivu Železarne Ravne, ki se v približno 50-odstotnem obsegu ukvarja z metalurško in v 50-odstotnem s k...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Problemi kazenskih sankcij

dr. Alenka Šelih, 25.9.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Alenka Šelih, Podjetje in delo, 5-6/1993Alenka ŠELIH doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. SODOBNE USMERITVE KAZENSKIH SANKCIJ (POSKUS ORISA) 1. Kazenske sankcije ne veljajo kar tako za najbolj dinamičen del kazenskega prava razvoj, ki ga pri njih spremljamo v zadnjih sto letih, od konca 19. do konca 20. stoletj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Med tujimi zgledi in lastno izvirnostjo

dr. Mitja Novak, 25.9.1993

Višje in visoko šolstvo

dr. Mitja Novak, Podjetje in delo, 5-6/1993Mitja NOVAK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Študij prava je v tujih državah izjemno različno urejen, saj gre tako za klasičen dodiplomski študij v celinskih sistemih, ki poznajo oziroma imajo kodifikacijo kakor tudi (v ZDA) za podiplomski sistem študija. Zaradi nave...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Vrednostni papir kot predmet zastavne pravice

mag. Miha Juhart, 25.9.1993

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Miha Juhart, Podjetje in delo, 5-6/1993Miha JUHART magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljana I. UVOD Smisel zastavne pravice je zavarovanje terjatve. Upnik naj bo po potrebi namesto iz temeljne terjatve poplačan iz predmeta zastavne pravice. Bistvena je torej možnost, da se predmet zastavne pravice vnovči.(*1) Tudi cau...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Sodstvo

dr. Lojze Ude, 25.9.1993

Sodišča

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 5-6/1993Lojze UDE doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD 1. Ko razpravljamo o sodstvu kot o eni izmed vej oblasti (v političnem sistemu delitve oblasti), se moramo seveda osredotočiti predvsem na vprašanja, ki so zdaj aktualna. Ustrezna zakonska ureditev aktualnih vprašanj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Organizacija in delo odvetništva s posebnim pogledom na uresničevanje ustave

dr. Peter Čeferin, 25.9.1993

Odvetništvo in notariat

dr. Peter Čeferin, Podjetje in delo, 5-6/1993Peter ČEFERIN doktor pravnih znanosti - odvetnik Grosuplje Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, v nadaljevanju: Ustava) v 137. členu določa, da je odvetništvo kot del pravosodja samostojna in neodvisna služba, ki jo ureja zakon. Zakon o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, v ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Čemu razprava o študiju prava?

dr. Marijan Pavčnik, 25.9.1993

Višje in visoko šolstvo

dr. Marijan Pavčnik, Podjetje in delo, 5-6/1993Marijan PAVČNIK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. Verjetno ga ni med nami, ki meni, da je razprava o študiju prava odveč. Tema je v zraku že kar nekaj let: slišati je zdaj bolj in zdaj manj prijazne glasove, da fakultetna ponudba ni v sozvočju s potrebami časa in pravne p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Pravosodje kot akter pravne države

dr. Konrad Plauštajner, 25.9.1993

Sodišča

dr. Konrad Plauštajner, Podjetje in delo, 5-6/1993Konrad PLAUŠTAJNER doktor pravnih znanosti - odvetnik Celje 1. NAMEN Na poti v Evropo želimo ponesti s seboj čim boljšo popotnico, želimo tudi čim hitreje ustvariti pravno državo. Toda ali civilne družbe in pravne države ne potrebujemo predvsem zaradi nas samih? Da in ne, kajti vsako ustvarjan...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Zastavna pravica na premičnih stvareh na podlagi sporazuma strank

Mitja Radoševič, 25.9.1993

Lastnina in druge stvarne pravice

Mitja Radoševič, Podjetje in delo, 5-6/1993Mitja RADOŠEVIČ diplomirani pravnik Temeljno sodišče v Ljubljani 1. UVOD Možnosti, da se denarna terjatev zavaruje z zastavno pravico na podlagi sporazuma strank, je bila uvedena z novelo Zakona o izvršilnem postopku, ki je začela veljati 1. 7. 1990. Gre za 22.a poglavje (člen od 251a do 251f)...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

O novi delovni zakonodaji in delovnem pravu

dr. Polonca Končar, 25.9.1993

Delovna razmerja

dr. Polonca Končar, Podjetje in delo, 5-6/1993Polonca KONČAR doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD V zahtevah po sprejetju ustrezne, nove ali dopolnjene, delovne zakonodaje mnogokrat nerealno pričakujemo, da je mogoče čez noč, z manjšimi ali večjimi (kozmetičnimi) popravki stare zakonodaje ali s sprejetjem novih ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Sodničin pogled na študij prava

Alenka Jelenc-Puklavec, 25.9.1993

Sodišča, Višje in visoko šolstvo

Alenka Jelenc-Puklavec, Podjetje in delo, 5-6/1993Alenka JELENC-PUKLAVEC diplomirana pravnica Vrhovno sodišče Republike Slovenije Sprva nezahtevna, nato pa težka obveznost je bila zame priprava referata o mojih pogledih na študij prava. Strniti lastne vtise v javno sporočilo ni bila ena od običajnih nalog. Narava sodnikovega dela je pač takšna, ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1993⁄5-6

Povzetki "Podjetje in delo" 05/1993

Avtor ni naveden, 25.9.1993

Ostalo

, Podjetje in delo, 5-6/1993Lojze Janko: OBLIKOVANJE OZIROMA DOGRADITEV NOVEGA PRAVNEGA SISTEMA - Podjetje in delo, št. 5-6/93, str. od 381 do 386 V prispevku je avtor na kratko, vendar celovito prikazal, do kod smo prišli pri oblikovanju novega pravnega sistema, katera ključna področja so že urejena z novo zakonodajo, s k...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 5-6

Leto objave

< Vsi
1993(42)
> September(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ D ĐEF GH I J K LM N OP QR S Š TU VWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov