Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 56)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Odvetništvo in etika

dr. Konrad Plauštajner, 21.9.1995

Odvetništvo in notariat

dr. Konrad Plauštajner, Podjetje in delo, 5-6/1995Konrad PLAUŠTAJNER, doktor pravnih znanosti, odvetnik v Celju Družbena funkcija odvetništva se v svojih temeljih v zgodovini ni spreminjala. Odvetništvo je vedno bilo sinonim za pravno asistenco komur koli, ki to pomoč potrebuje. V večini držav je odvetništvo zaradi svoje pomembnosti ustavno priz...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Pozitivizem ali tudi ustvarjalnost v pravu?

dr. Tone Strojin, 21.9.1995

Pravoznanstvo

dr. Tone Strojin, Podjetje in delo, 5-6/1995Tone STROJIN, doktor pravnih znanosti, Ljubljana Današnji čas pravu in pravičnosti resnično ni naklonjen. Pravo se je od nekdaj štelo za sredstvo ali celo utemeljevanje politike, kar je bilo odvisno od tega, iz katere geopolitične sfere se je obravnavalo. Zahodne demokracije so v pravu spoštovale...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Nakaj značilnosti stvarnopravnih varstev

Janez Metelko, 21.9.1995

Lastnina in druge stvarne pravice

Janez Metelko, Podjetje in delo, 5-6/1995Janez METELKO, diplomirani pravnik, Vrhovno sodišče Republike Slovenije Kadar je govor o varstvu lastninskih položajev iz stvarnopravnih temeljev, je (zaradi raztegljivosti navedenega pojma) težko natančno zamejiti obseg razpravljanja in tudi vrsto možnih oblik v poštev prihajajočih zahtevkov. Te...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Obseg stvarnopravnega varstva

Jože Ilc, 21.9.1995

Lastnina in druge stvarne pravice

Jože Ilc, Podjetje in delo, 5-6/1995Jože ILC, diplomirani pravnik, odvetnik v Ljubljani Po prvem odstavku 37. člena ZTLR lastnik s tožbo zahteva, naj mu posestnik vrne individualno določeno stvar. To določilo opredeljuje lastninsko tožbo kot vrsto varstva lastninske pravice. Tožnik s tožbo dokazuje, da je lastnik stvari, kar pom...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Upoštevanje enakosti v kolektivnih pogodbah

dr. Andreja Kavar-Vidmar, 21.9.1995

Kolektivne pogodbe

dr. Andreja Kavar-Vidmar, Podjetje in delo, 5-6/1995Andreja KAVAR VIDMAR doktorica pravnih znanosti Visoka šola za socialno delo 1. UVOD Enakost pred zakonom je značilnost modernega prava. Je temelj pravičnosti, ki je bistvena vrednota prava. Na področju dela je treba delavce obravnavati enako. Zaradi posebnih osebnih lastnosti ali posebne d...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Družbene prvine poklicne vloge pravnika

dr. Albin Igličar, 21.9.1995

Pravoznanstvo

dr. Albin Igličar, Podjetje in delo, 5-6/1995Albin IGLIČAR, doktor pravnih znanosti, Pravna fakulteta v Ljubljani 1. Z najbolj splošnega vidika pojmujemo družbeno vlogo kot normativno oblikovano pričakovanje ravnanja posameznika v določenem sklopu odnosov med ljudmi. Ljudje se poznamo med seboj predvsem po družbenih vlogah in tudi sebe s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Varstvo pridobljenih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Miran Kalčič, 21.9.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Miran Kalčič, Podjetje in delo, 5-6/1995Miran KALČIČ diplomirani pravnik Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 1. PRAVNA UREDITEV POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA Pokojninsko in invalidsko zavarovanje ureja zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.(*1) Ureja dve panogi klasičnega socialnega zavarov...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Povzetki "Podjetje in delo" 05/1995

Avtor ni naveden, 21.9.1995

Ostalo

, Podjetje in delo, 5-6/1995Marko Ilešič: POSEBNOSTI PRAVNEGA REŽIMA NEPREMIČNIN - Podjetje in delo, št. 5-6/95, strani od 497 do 502 V sodobnih pravnih sistemih igra veliko vlogo razvrstitev na nepremične in premične stvari. Specifičnost pravnega režima nepremičnin se kažejo na različnih pravnih področjih (in ne le v stva...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Pomen stavbne pravice za pravo nepremičnin

mag. Verica Trstenjak, 21.9.1995

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 5-6/1995Verica TRSTENJAK magistra pravnih znanosti Ministrstvo za znanost in tehnologijo 1. UVODNO Pravni institut stavbne pravice v pravne sisteme ni bil uveden šele v novejšem času.(*1) Že v rimskem pravu je bil znan stavbni pravici soroden institut - superficies. Korošec definira superficies kot po...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Povezovanje delničarjev pri odločanju in poslovanju delniške družbe

dr. Krešo Puharič, 21.9.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 5-6/1995Krešo PUHARIČ doktor pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Pravna in dejanska problematika vsebinskega sklopa, zamejenega z naslovom tega referata, se nam bo v svoji zahtevni zasnovi dovolj približala le tedaj, če vsaj bežno najprej opozorimo na vsebinsko sporočilnost dveh d...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Pravni režim gozdov

dr. Andrej Berden, 21.9.1995

Gozdarstvo, Varstvo okolja

dr. Andrej Berden, Podjetje in delo, 5-6/1995Andrej BERDEN doktor pravnih znanosti Inštitut za pravo Ljubljana I. UVOD Pravni režim gozdov ima nedvomno specifičen pomen pri preučevanju teoretične narave lastninske pravice. Razlog je pravni režim lastninske pravice nad gozdovi, ki je nujno opredeljen s pomenom in funkcijo gozdov za posame...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Nasprotje interesov v gospodarski družbi

dr. Šime Ivanjko, 21.9.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 5-6/1995Šime IVANJKO doktor pravnih znanosti Inštitut za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti v Mariboru UVOD V vsakdanji praksi se zdi, da je gospodarska družba celovit organizem, ki ima iste cilje in da v medsebojni povezanosti vseh svojih sestavin deluje skladno in enotno. To še posebej velja za ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Razmerje med upravo in nadzornim svetom delniške družbe

dr. Rado Bohinc, 21.9.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 5-6/1995Rado BOHINC doktor pravnih znanosti Ministrstvo za znanost in tehnologijo I. SPLOŠNO O UPRAVI IN NADZORNEM SVETU(*1) 1. Uprava Uprava je zakonski izraz za organ, ki vodi posle delniške družbe.(*2) Uprava in skupščina sta obvezna organa d. d., nadzorni svet pa je pogojno obvezen (drugi odsta...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Razmerje med večinskimi in manjšinskimi delničarji v delniški družbi

dr. Bojan Zabel, 21.9.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Bojan Zabel, Podjetje in delo, 5-6/1995Bojan ZABEL doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Ena temeljnih značilnosti kapitalskih družb je načelo, da družbeniki, zlasti v okviru svoje skupščine, odločajo o zadevah družbe v skladu z deležem vloženega kapitala. Ker se odločitve kolektivnih teles, kakršno je skupšč...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Prevzemi in ukrepi pred prevzemi

Peter Premk, 21.9.1995

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Peter Premk, Podjetje in delo, 5-6/1995Peter PREMK diplomirani pravnik KDD Centralna klirinško depotna družba d. d., Ljubljana 1. SPLOŠNO Prevzem družbe pomeni nakup takšnega deleža delnic določene družbe, da lahko prevzemnik prek skupščine delničarjev preglasuje druge delničarje in pomembno vpliva na odločitve o vodenju družbe (ko...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Hipotekarni posli

Igor Strnad, 21.9.1995

Lastnina in druge stvarne pravice

Igor Strnad, Podjetje in delo, 5-6/1995Igor STRNAD diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Mariboru 1. HIPOTEKARNI POSLI V EVROPI Posebne finančne institucije, ki se ukvarjajo s hipotekarnimi posli, so ustanovljene skoraj v vseh evropskih državah. Modeli opravljanja teh poslov se med seboj sicer razlikujejo, osnovni koncept pa je po...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Varstvo pred posegi in motnjami - negatoria

Tone Frantar, 21.9.1995

Lastnina in druge stvarne pravice

Tone Frantar, Podjetje in delo, 5-6/1995Tone FRANTAR diplomirani pravnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije Iz lastnikovega oblastvenega položaja izhaja, da edino on lahko ureja in oblikuje ter tudi zavaruje uživanje in uporabo stvari. Zavarovanje uživanja in uporabe stvari pa lahko doseže z izročitvenim ali opustitvenim zahtevkom.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Iz "Pisma starejšega kolega mlajšemu"(*1)

dr. Šime Ivanjko, 21.9.1995

Pravoznanstvo

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 5-6/1995O družbeni morali Prav si slišal, da pravni posli ne smejo biti v nasprotju z moralo, vendar pa se velikokrat sam zakonodajalec, ki sprejema zakonske in druge predpise, tega ne drži. Ali naj to velja tudi za načelo pravičnosti, na katero se pogosto sklicuje? Navajaš, da si ne moreš razložiti nače...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Pomen zemljiške knjige za pravno varnost pri prometu z nepremičninami

Darja Trček-Janež, 21.9.1995

Lastnina in druge stvarne pravice, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Darja Trček-Janež, Podjetje in delo, 5-6/1995Darja TRČEK - JANEŽ diplomirana pravnica Ministrstvo za pravosodje Pravni promet z nepremičninami lahko poteka hitro in učinkovito, če je vzpostavljeno zanesljivo varstvo zaupanja v podatke, potrebne za njegovo opravljanje. S tem se zagotavlja za pravni promet potrebna pravna varnost. Glede na to...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Pojem nepremičnine in načelo superficies solo cedit

dr. Miha Juhart, 21.9.1995

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Miha Juhart, Podjetje in delo, 5-6/1995Miha JUHART doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. RAZLIČNI NOMOTEHNIČNI PRISTOPI Nepremičnine imajo zaradi svoje omejenosti in ekonomske pomembnosti posebno mesto v sistemu civilnega prava. To velja tako za pravni režim različnih stopenj oblastvenih pravic na nepremičninah ko...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Prepovedi in omejitve prometa z nepremičninami

mag. Marija Krisper-Kramberger, 21.9.1995

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Marija Krisper-Kramberger, Podjetje in delo, 5-6/1995Marija KRISPER KRAMBERGER magistra pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Z Ustavo Republike Slovenije(*1) (v nadaljevanju ustava) zagotovljene pravice do zasebne lastnine (33. člen) in svobodne gospodarske pobude (74. člen) ni mogoče izpeljati brez prostega prometa z nep...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Vpliv evropskih skupnosti na gospodarsko pogodbeno pravo

mag. Vesna Kranjc, 21.9.1995

Obligacije, Trgovina

mag. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 5-6/1995Vesna KRANJC magistra pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD V svetu nastajajo regionalne povezave, ki preraščajo okvire meddržavnega sodelovanja, kar terja, da se države odrečejo delu suverenosti. Kljub posameznim trdnejšim regionalnim povezavam ostajajo področja družbenega živl...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Ustavno varstvo pravic

dr. Janez Šinkovec, 21.9.1995

Človekove pravice

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 5-6/1995Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Temeljno pravilo o uresničevanju človekovih pravic in svoboščin je podano v 15. členu Ustave, ki določa, da se te uresničujejo neposredno na podlagi ustave in da je z zakonom mogoče predpisati le način uresničev...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

Nenavaden svet pozavarovalnih pogodb

dr. Marko Pavliha, 21.9.1995

Obligacije, Zavarovalništvo

dr. Marko Pavliha, Podjetje in delo, 5-6/1995Marko PAVLIHA doktor pravnih znanosti Pozavarovalnica Sava, d. d. I. UVOD Woloniecki(*1) je nekoč zapisal, da je pozavarovanje "one of the black arts", ki je lahko še posebej trd oreh za pravnike. Za premagovanje pravnih problemov, ki imajo korenine v pozavarovanju, moramo namreč temeljito poz...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄5-6

O delovanju upravnega sodstva in o upravnem sporu v luči Evropske Konvencije(*1)

dr. Tone Jerovšek, 21.9.1995

Upravni spor

dr. Tone Jerovšek, Podjetje in delo, 5-6/1995Tone JEROVŠEK doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. Odkar je bila sprejeta nova Ustava RS in še posebej po ratifikaciji Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin v letu 1994, se postavlja vprašanje, kako uskladiti delovanje upravnega sodstva in upravni...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 5-6

Leto objave

< Vsi
1995(56)
> September(56)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEF G H I J K LM N O P QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov