Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 26)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄1

Povzetki "Podjetje in delo" 01/2002

Avtor ni naveden, 7.2.2002

Ostalo

, Podjetje in delo, 1/2002Marjana Coronna: POSODOBITEV EVROPSKEGA KONKURENČNEGA PRAVA IN VERTIKALNI SPORAZUMI - Podjetje in delo, št.1/2002, strani od 5 do 18 Članek obravnava prihodnjo reformo konkurenčnega prava ES in uredbo o vertikalnih sporazumih, ki že sledi temeljnim idejam pričakovane reforme. Kritično so ocen...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄1

Pravila obligacijskega zakonika in mednarodna pravila o sklenitvi pogodbe

dr. Vesna Kranjc, 7.2.2002

Obligacije

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 1/2002Vesna KRANJC doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Pravila o sklenitvi pogodb so v obligacijskem zakoniku (Uradni list RS, št. 83/2001, v nadaljevanju OZ) spremenjena. OZ v primerjavi z zakonom o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/1978, 39/1985, 57/19...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄1

Oškodovanje upnikov, javni interes in morala kot razlogi ničnosti skupščinskih sklepov

Martina Repas, 7.2.2002

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Martina Repas, Podjetje in delo, 1/2002Martina Repas univ. diplomirana pravnica Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Novela - F(*1) zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD)(*2) je v korporacijsko pravo prinesla dosti sprememb, med drugim tudi na področju ničnosti skupščinskih sklepov, tako glede opredelitve razlogov same n...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄1

Novo v pravni literaturi

Avtor ni naveden, 7.2.2002

Kultura in umetnost

, Podjetje in delo, 1/2002Miha Šipec, Nina Plavšak, Marta Klampfer, Tone Jerovšek in Janez Čebulj ZAČASNE ODREDBE v civilnih sodnih postopkih, postopkih pred delovnimi in socialnimi sodišči, upravnimi sodišči, Ustavnim sodiščem RS ter v upravnem postopku GV Založba Zaradi dolgotrajnosti postopkov se v vseh pravni...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄1

Summaries "Podjetje in delo" 01/2002

Avtor ni naveden, 7.2.2002

Ostalo

, Podjetje in delo, 1/2002Marjana Coronna: MODERNISATION OF THE EUROPEAN COMMUNITY LAW AND VERTICAL AGREEMENTS - Podjetje in delo, No.1/2002, pp. 5 to 18 The article deals with the future reform of the competition law in the European Community and the regulation on vertical agreements, the later already following the fun...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄1

Pogodba o delu - preprečitev odprave napake

Avtor ni naveden, 7.2.2002

Obligacije

, Podjetje in delo, 1/2002Tožena stranka kot izdelovalec gostinske opreme je bila pripravljena ugoditi željam toženi stranki kot naročniku in odpraviti napake na opremi (predimenzioniranost). Toda naročnik je pogojeval odpravo napak z zahtevo, da mu izdelovalec pred tem "v zavarovanje" eventualne njegove bodoče terjatve iz n...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄1

Posodobitev evropskega konkurenčnega prava in vertikalni sporazumi

dr. Marjana Coronna, 7.2.2002

Varstvo konkurence, cene

dr. Marjana Coronna, Podjetje in delo, 1/2002Marjana CORONNA doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru I. UVOD - ORIS PREDLAGANE REFORME KONKURENČNEGA PRAVA Nedvomno je konkurenčna politika eden najpomembnejših stebrov Evropske unije. Evropska unija in še posebej komisija imata zelo široke pristojnosti na področju konkure...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄1

Dodelitev javnega naročila drugemu javnemu naročniku*

mag. Aleksij Mužina, 7.2.2002

Proračun

mag. Aleksij Mužina, Podjetje in delo, 1/2002V praksi se zadnje čase pogosto postavlja vprašanje dopustnosti dodelitve javnega naročila drugemu javnemu naročniku. Najbolj tipično je vprašanje dopustnosti dodelitve javnega naročila gradnje/storitve javnemu podjetju oziroma javnemu zavodu. Glede na to, da je oziroma naj bi bila slovenska pravna ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄1

Varnost in zdravje pri delu v konvencijah Mednarodne organizacije dela in slovenski zakonodaji

Janez Žirovnik, 7.2.2002

Delovna razmerja, Varstvo pri delu

Janez Žirovnik, Podjetje in delo, 1/2002Janez ŽIROVNIK univ. diplomirani pravnik Vlada Republike Slovenije UVODNE MISLI V novih industrijskih razmerjih in globalizaciji sta med pomembnimi značilnostmi delovnega prava njegova regionalizacija in internacionalizacija. Področje varnosti in zdravja pri delu je eno pomembnejših področij d...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄1

Pravica do zasebnosti v ameriškem odškodninskem pravu*

mag. Rok Lampe, 7.2.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Rok Lampe, Podjetje in delo, 1/2002Rok LAMPE magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru(*) "We deal with a right of privacy older than the Bill of rights - older than our political parties, older than our school system" Vrhovni sodnik Goldberg v Griswold v. Connecticut 1. UVOD Temelj celotnega razvoja pravice do z...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄1

Korporacijskopravni zahtevki na podlagi sklenitve družbene pogodbe

mag. Saša Prelič, 7.2.2002

Obligacije

mag. Saša Prelič, Podjetje in delo, 1/2002Saša PRELIČ magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru ORIS PRAVNEGA PROBLEMA IN VPRAŠANJA Pred uveljavitvijo zakona o gospodarskih družbah sta lokalna skupnost (v nadaljevanju: LS) in neko podjetje (v nadaljevanju: X) sklenila družbeno pogodbo v skladu s tedaj veljavno zakonodajo (...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄1

Vsebina "Podjetje in delo" 01/2002

Avtor ni naveden, 7.2.2002

Ostalo

, Podjetje in delo, 1/2002________________________________________________________________________________ VSEBINA ________________________________________________________________________________ ČLANKI ________________________________________________________________________________ Marjana Coronna: POSODOBITEV EVROPSKEGA KO...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄1

Pravila, ki jih je glede izpodbijanja pravih dejanj stečajnega dolžnika izoblikovala sodna praksa*

Miodrag Đorđević, 7.2.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Miodrag Đorđević, Podjetje in delo, 1/20021. PRAVNA UREDITEV Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika je urejeno v 125. do 130. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL). Sodba VS RS III Ips 10/2000, 24. avgust 2000 Oškodovanje upnikov je treba uveljavljati samo po določbah ZPPSL, ne pa po kakšnih dru...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄1

Pravna mnenja, sprejeta 18. decembra 2001 na jesenski (evidenčni) občni seji Vrhovnega sodišča RS

Tit Stanovnik, 7.2.2002

Sodišča

Tit Stanovnik, Podjetje in delo, 1/2002SODNA PRAKSA Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za drugo polletje 2001 CIVILNA SODNA PRAKSA PRAVNA MNENJA Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, ZPP) 1. (A) 13. in 183. člen ZPP (12. in 189. člen ZPP/77) Če pritožbeno sodišče razveljavi odločitev o nasprotnem t...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄1

Nekatera pravna vprašanja, povezana z razdelitvijo PiD*

mag. Saša Prelič, 7.2.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Podjetje in delo, 1/2002VPRAŠANJA Neka PiD je na skupščini 10. maja 2001 sprejela sklep o razdelitvi družbe na tri nove družbe, ki bi naj bile predvidoma registrirane najkasneje do 31. decembra 2001. Razdelitev je bila opravljena glede na stanje 28. februarja 2001. V zvezi s tem se postavljajo naslednja pravna vpraša...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄1

Posamezna pravna vprašanja odločanja na skupščini delniške družbe*

mag. Saša Prelič, 7.2.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Podjetje in delo, 1/2002ORIS DEJANSKEGA STANJA Sklicana je bila skupščina družbe T, d. d. V enotedenskem roku je eden izmed delničarjev posredoval upravi družbe dopis, ki ga je naslovil kot "Nasprotni predlog k posameznim točkam dnevnega reda na prvo sejo skupščine Š...]". V njem je delničar posredoval dva, kot sam nava...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄1

Dodelitev javnega naročila javnemu podjetju / javnemu zavodu brez uporabe pravil javnega naročanja*

mag. Aleksij Mužina, 7.2.2002

Proračun

mag. Aleksij Mužina, Podjetje in delo, 1/2002Pogosto se srečamo z vprašanjem dopustnosti (obsega) dodelitve javnega naročila javnemu podjetju oziroma javnemu zavodu brez uporabe pravil javnega naročanja. Drugi člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00, v nadaljevanju ZJN-1) določa izjeme, ki niso predmet javnega na...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄1

Veljavnost določb ZPre za nejavno delniško družbo*

mag. Saša Prelič, 7.2.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Podjetje in delo, 1/2002ORIS DEJANSKEGA STANJA Z VPRAŠANJI Družba z omejeno odgovornostjo z 90 družbeniki se je preoblikovala v delniško družbo (v nadaljevanju: družba X). Vse delnice so navadne imenske delnice z nominalno vrednostjo 10.000 tolarjev Z delnicami družbe X se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih pap...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄1

Odločanje na skupščini družbe na podlagi spremenjenega statuta, preden so spremembe vpisane v sodni*

dr. Marijan Kocbek, 7.2.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 1/2002* register - odločitev Vrhovnega sodišča* I. V sodni praksi je dobilo svoj epilog tako za delniške družbe kot tudi za družbe z omejeno odgovornostjo že nekaj časa sporno vprašanje, ali lahko skupščina odloča na podlagi spremenjenega statuta, še preden so spremembe statuta vpisane v sodni regis...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄1

Začeti postopek izbrisa po 29. členu ZFPP od preprečuje začetek stečajnega postopka

Avtor ni naveden, 7.2.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Podjetje in delo, 1/2002Sodišče druge stopnje je zavrnilo pritožbo stečajnega dolžnika in potrdilo sklep sodišča prve stopnje, ki je zavrglo dolžnikov predlog za začetek stečajnega postopka nad njim. Proti sklepu sodišča druge stopnje v zvezi s sklepom sodišča prve stopnje vlaga vrhovna državna tožilka zahtevo za varstv...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄1

Davčni vidiki združitve in delitve gospodarskih družb

mag. Michael Knaus, 7.2.2002

Davek od dohodka pravnih oseb, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Michael Knaus, Podjetje in delo, 1/2002Michael KNAUS magister pravnih znanosti Raziskovalni inštitut na ekonomski univerzi - Fowi Dunaj(*1) 1. UVOD Novela ZGD-F, katere namen je bila uskladitev ZGD z direktivami EU, je med drugim spremenila določbe o združitvi ter na novo uvedla zakonske določbe o delitvi. Za oba instituta je predv...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄1

Societas Europea - Evropska delniška družba*

dr. Marijan Kocbek, 7.2.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 1/2002Po več kot 30 letih, ko je Evropska komisija prvič pripravila predlog uredbe, je 8. oktobra 2001 Evropski svet sprejel uredbo o statutu Evropske družbe (Council regulation; EC No 2157/2001 on the Statute for a European Company (SE)(*1)). S sprejetjem uredbe (Regulation) kot unifikacijskim pravnim sr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄1

Neuporabna blagovne znamke - prenehanje njene veljavnosti

Avtor ni naveden, 7.2.2002

Intelektualna lastnina

, Podjetje in delo, 1/2002Sodišče druge stopnje je zavrnilo pritožbo tožene stranke Hugo Boss AG in ZR Nemčije in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje (pod 1. točko izreka), ki je ugotovilo, da se mednarodna blagovna znamka IR-513.257 Hugo Boss (beseda) za blago iz razreda 34 mednarodne klasifikacije (tobačni izdelki in s tem...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄1

Družbeniki družbe, izbrisane po skrajšanem postopku iz 394. člena ZGD, so singularni pravni*

Avtor ni naveden, 7.2.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Podjetje in delo, 1/2002* naslednik družbe Vrhovno sodišče RS je ugotovilo, da je zahteva za varstvo zakonitosti vrhovne državne tožilke proti sklepoma sodišč prve in druge stopnje utemeljena. Sodišči druge in prve stopnje sta zavrgli tožbo tožeče stranke po petem odstavku 81. člena ZPP, ker je bila tožena stranka me...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄1

1. Cesija bodoče in že opredeljene terjatve je dopustna in s sklenitvijo pogodbe izvršena*

Avtor ni naveden, 7.2.2002

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

, Podjetje in delo, 1/2002* 2. Dopustnost odstopa od gradbene pogodbe proti obveznosti plačila že izvedenih del Sodišči druge in prve stopnje sta ugodili tožbenemu zahtevku tožeče stranke kot cesionarju, da ji mora tožena stranka kot cessus (naročnik) plačati za opravljena gradbena dela 70 milijonov tolarjev. Proti tem...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 1

Leto objave

< Vsi
2002(26)
> Februar(26)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABC ĆČDĐ EFGHIJK L M NOP QR S ŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov