Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 18 (od skupaj 18)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄1

SOGLASJE SKUPŠČINE K POGODBI O PRENOSU PREMOŽENJA (330. člen ZGD-1)

dr. Saša Prelič, 16.2.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Podjetje in delo, 1/2007dr. Saša Prelič? VPRAŠANJA 1. Ali mora k pogodbi o prenosu (odsvojitvi) nepremičnine, ki pomeni približno 38 odstotkov premoženja neke družbe (kot premoženje je upoštevana vrednost aktive v bilanci stanja - bilančna vsota), podati soglasje skupščina delničarjev družbe skladno s 330. členom Z...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄1

SODBA SODIŠČA V ZADEVI C-513/04

Avtor ni naveden, 16.2.2007

Davki občanov in dohodnina, PROST PRETOK KAPITALA

, Podjetje in delo, 1/2007Celotno besedilo sodbe je na voljo tudi na spletni strani Sodišča. http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=SL&Submit=rechercher&numaff=C -513/04. Mark Kerckhaert, Bernadette Morres/Belgija Država članica lahko obdavči dividende na podlagi delnic družb s sedežem na njenem ozemlju i...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄1

II Ips 474/2004 – ODGOVORNOST DRUŽBENIKA D. O. O.

Avtor ni naveden, 16.2.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Podjetje in delo, 1/2007Za presojo, ali je tožena stranka aktivna družbenica v smislu obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča U-I-135/00 z dne 9. oktobra 2002, je odločilno, da je tožena stranka (edina) imela možnost vplivati na poslovanje družbe, ne pa da te možnosti ni izkoristila. Iz obrazložitve V primeru izbris...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄1

OPREDELITEV PRENEHANJA FUNKCIJE ČLANA NADZORNEGA SVETA

dr. Saša Prelič, 16.2.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Podjetje in delo, 1/2007dr. Saša Prelič? DEJANSKO STANJE Član nadzornega sveta neke delniške družbe je poslal odstopno izjavo. Vprašanje je, kdaj mu glede na določila ZGD-1 in določila statuta družbe preneha članstvo v nadzornem svetu.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄1

Vsebina 'Podjetje in delo' 1/2007

Avtor ni naveden, 16.2.2007

Ostalo

, Podjetje in delo, 1/2007ČLANKI/ARTICLES Igor Pirc UPORABA SODOBNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE PRI IZVEDBI SKUPŠČINE DELNIČARJEV stran 5 THE USE OF MODERN TECHNOLOGY IN THE MEETING OF SHAREHOLDERS Bojan Tičar NOV PRAVNI INSTITUT: JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO stran 58 A NEW LEGAL INSTITUTE - PUBLIC PRIVATE PARTNERSH...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄1

II Ips 640/2005 – PRENOS POSLOVNEGA DELEŽA

Avtor ni naveden, 16.2.2007

Sodni registri in sodne takse, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Podjetje in delo, 1/2007Sprememba družbenika v družbi z omejeno odgovornostjo se (prej v skladu z določbo 23. člena Zakona o postopku za vpis v sodni register (ZPVSR, Uradni list SFRJ, št. 13/83, 17/90), sedaj pa v skladu s 4. členom ZSReg) vpisuje v sodni register, vendar to ni pogoj za veljaven prenos poslovnega deleža.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄1

Analiza pravnega položaja managerjev javnih zdravstvenih zavodov

mag. Romana Kajdiž, 16.2.2007

ZAVODI, Delovna razmerja

mag. Romana Kajdiž, Podjetje in delo, 1/2007mag. Romana Kajdiž? 1. UVOD 2. IZHODIŠČA 2.1. Predpostavke - spremembe 2.2. Opredelitev managementa 2.3. Pravni vidik managementa 3. UGOTOVITVE RAZISKAVE PRAVNEGA POLOŽAJA MANAGERJEV JAVNIH ZDRAVSTVENIH ZAVODOV 3.1. Nosilci poslovodnih funkcij, vodenje in upravljanje javnih zd...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄1

SODBA SODIŠČA (VELIKI SENAT) Z DNE 12. DECEMBRA 2006, C-374/04

Avtor ni naveden, 16.2.2007

Davek od dohodka pravnih oseb, Obdavčenje družb

, Podjetje in delo, 1/2007SODBA SODIŠČA (veliki senat) z dne 12. decembra 2006* Besedilo je vzeto s spletne strani Sodišča ES http://www.curia.eu.int/sl/. Besedila odločb s spletne strani niso nujno dokončna, verodostojno besedilo je objavljeno v Zbirki odločb Sodišča ES in Sodišča prve stopnje ES. Pomembno pravno op...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄1

Razkrivanje nepravilnosti v javnem sektorju

dr. Mirko Pečarič, 16.2.2007

Uprava, Obligacije

dr. Mirko Pečarič, Podjetje in delo, 1/2007dr. Mirko Pečarič ? 1. UVOD 2. OPREDELITEV TERMINA RAZKRIVANJA NEPRAVILNOSTI 3. VZROKI ZAPOSLENIH ZA RAZKRIVANJE NEPRAVILNOSTI 4. VZROK OBLASTNEGA KAZNOVANJA ZAPOSLENIH IN NJEGOV CILJ 5. BIROKRATSKA SABOTAŽA 6. TAJNOST IN TRANSPARENTNOST 7. RAZLOGI ZA POSTOPEK WHISTLEBLOW 8. IZHODIŠČA,...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄1

Odgovornost proizvajalca za proizvod z napako: evropsko obligacijsko pravo izpodriva nacionalno pravo

dr. Damjan Možina, 16.2.2007

Obligacije, Varstvo gospodarskih interesov

dr. Damjan Možina, Podjetje in delo, 1/2007dr. Damjan Možina ? 1. UVOD 2. ODGOVORNOST PROIZVAJALCA PO DIREKTIVI IN PRENOS DIREKTIVE V ZVPot 2.1. Napaka 2.2. Odgovorna oseba 2.3. Narava odgovornosti 2.4. Škoda 2.5. Časovni okviri prodajalčeve odgovornosti 3. ODLOČBE SODIŠČA ES 4. POMEN DIREKTIVE IN ODLOČB SODIŠČA ES ZA ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄1

Zunajzakonska skupnost – nekateri (aktualni) problemi

dr. Viktorija Žnidaršič-Skubic, 16.2.2007

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Viktorija Žnidaršič-Skubic, Podjetje in delo, 1/2007dr. Viktorija Žnidaršič Skubic ? 1. UVOD 2. UREDITEV INSTITUTA ZUNAJZAKONSKE SKUPNOSTI V PRIMERJALNEM PRAVU 2.1. Francija 2.2. Anglija 2.3. Nemčija 2.4. Norveška 2.5. Švedska 2.6. Nizozemska 2.7. Hrvaška 3. UREDITEV INSTITUTA V VELJAVNEM PRAVU (ZZZDR) TER V PREDLOGU DZ 3....
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄1

II Ips 74/2005 – FAKTURA

Avtor ni naveden, 16.2.2007

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Podjetje in delo, 1/2007Fakturi je mogoče odreči lastnost verodostojne listine, na podlagi katere je mogoče predlagati izvršbo le z argumentom teleološke redukcije. Okoliščina, da je bila faktura izdana v zvezi s poslom, ki ni v register vpisana dejavnost gospodarske družbe, ne utemeljuje uporabe tega argumenta. Iz ob...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄1

Uporaba sodobne informacijske tehnologije pri izvedbi skupščine delničarjev

Igor Pirc, 16.2.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Igor Pirc, Podjetje in delo, 1/2007Igor Pirc? 1. UVOD 2. RAZLOGI ZA IN ZOPER UPORABO INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE PRI URESNIČEVANJU PRAVIC DELNIČARJEV NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV 2.1. Razlogi za 2.2. Razlogi proti 3. VRSTE IZVEDBE SKUPŠČINE DELNIČARJEV S POMOČJO INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 3.1. Elektronsko glasovanje prek...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄1

Teritorialni (sekundarni) insolvenčni postopek po uredbi Sveta (ES), št. 1346/2000

Marta Kalpič-Zalar, 16.2.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marta Kalpič-Zalar, Podjetje in delo, 1/2007Marta Kalpič - Zalar? 1. KRATKA PREDSTAVITEV UREDBE 2. OPREDELITEV IN FUNKCIJA TERITORIALNEGA INSOLVENČNEGA POSTOPKA 2.1. Uvod 2.2. Samostojnost 2.3. Sekundarnost 2.4. Pogoji za začetek postopka 2.5. Pravila o poteku postopka 3. UREDITEV TERITORIALNEGA INSOLVENČNEGA POSTOPKA V NEM...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄1

Vloga dejavnika učinkovitosti pri konkurenčni analizi koncentracij: problematika ureditve v Evropski skupnosti

Sabina Jaušovec, 16.2.2007

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi, ZDRUŽEVANJA

Sabina Jaušovec, Podjetje in delo, 1/2007Sabina Jaušovec ? 1. UVOD 2. KONKURENČNI NADZOR KONCENTRACIJ IN POTREBA PO VKLJUČITVI DEJAVNIKA UČINKOVITOSTI 2.1. Prokonkurenčni učinki koncentracij 2.2. Ekonomski modeli presojanja dejavnika učinkovitosti 2.3. Argumenti za vključitev dejavnika učinkovitosti v konkurenčno presoj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄1

Čezmejne združitve kapitalskih družb v Evropski uniji

Jerneja Prostor, 16.2.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jerneja Prostor, Podjetje in delo, 1/2007Jerneja Prostor? 1. UVOD 2. ANALIZA DOLOČB DESETE DIREKTIVE 2.1. Uporaba Desete direktive 2.2. Ureditev čezmejnih združitev po Deseti direktivi 3. PRAVICE DELAVCEV PRI ČEZMEJNIH ZDRUŽITVAH 3.1. Sklicevanje Desete direktive na Uredbo SE in na Direktivo SE 3.2. Ureditev soodločanja...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄1

Nov pravni institut: javno-zasebno partnerstvo

dr. Bojan Tičar, 16.2.2007

Proračun, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Bojan Tičar, Podjetje in delo, 1/2007dr. Bojan Tičar ? 1. UVOD 2. GLAVNE ZNAČILNOSTI UREDITVE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA V SLOVENSKEM PRAVU 3. ZAKONSKA OPREDELITEV NOVE UREDITVE JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV 4. PREDVIDENI POSTOPEK KOT POGOJ ZA NASTANEK RAZMERJA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 5. PREHODNI REŽIM ZJZP 6. SKLEP...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄1

PRAVILNA PONUDBA PO ZJN-1, DOVOLJENE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PONUDBE

dr. Vesna Kranjc, 16.2.2007

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 1/2007dr. Vesna Kranjc ? DEJANSKO STANJE IN OPREDELITEV VPRAŠANJ Naročnik je objavil javni razpis za oddajo javnega naročila Strokovno svetovanje in nadzor za projekt odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Iz razpisne dokumentacije je razbrati, da želi naročnik pridobiti izvajalca z ustrezno strokov...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 1

Leto objave

< Vsi
2007(18)
> Februar(18)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐEFGHIJ K LM NOP QRS ŠT UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov