Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 2 / 3
Dokumenti od 26 do 50 (od skupaj 64)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Spremembe Ustave RS: Zakonodajni referendum

dr. Igor Kaučič, 2.10.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Igor Kaučič, Podjetje in delo, 6-7/2001Igor Kaučič doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Strokovna skupina za pripravo sprememb ustave Republike Slovenije je na podlagi vladnih izhodišč(*1) izdelala predlog spremembe 90. člena ustave, ki ureja zakonodajni referendum, in 170. člena ustave, ki določa referendum...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Spremembe Ustave RS: Legitimnost spreminjanja ustave

dr. Albin Igličar, 2.10.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Albin Igličar, Podjetje in delo, 6-7/2001Albin Igličar doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1 Ustava sodobne države je v pravnem pogledu najvišji splošni pravni akt v državi, v političnem pogledu postavlja ustava temelje demokracije, v splošnem družbenem (sociološkem) pogledu pa ustava spada med homeostatične mehanizm...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Nekatere spremembe v sistematiki lastninskih razmerij: Ustavna načela, svoboščine in lastnina

dr. Janez Šinkovec, 2.10.2001

Človekove pravice, Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 6-7/2001Janez Šinkovec doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Na lanskih Pravniških dnevih sem se ukvarjal s problematiko razmerja med ustavnim in civilnim pravom. Na letošnjih bi posvetil posebno pozornost razmerju med socialno državo (2. člen ustave), socialno in ekološko funkcijo lastnin...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Summaries "Podjetje in delo" 06/2001

Avtor ni naveden, 2.10.2001

Ostalo

, Podjetje in delo, 6-7/2001Nina Plavšak: THE NEW REGULATION OF NON-LITIGIOUS CIVIL PROCEDURE IN THE COMPANY LAW - Podjetje in delo No. 6-7/2001, pp. 787 to 793 The author presents the new regulation of the non-litigious procedures enacted by the recent amendments of the Law of companies (added Articles 49a to 49c). The ne...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Elektronsko poslovanje in pravo: Temeljne pravne ureditve e-poslovanja v Evropski uniji in*

Gorazd Perenič, 2.10.2001

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Gorazd Perenič, Podjetje in delo, 6-7/2001*Republiki Sloveniji Tomaž Ilešič univ. diplomirani pravnik Višje sodišče v Ljubljani Gorazd PERENIČ univ. diplomirani pravnik Perenič svetovanje, d. o. o. 1. PRAVNI VIDIKI E-POSLOVANJA V EVROPSKI UNIJI 1. Uvod Direktiva Evropske skupnosti o elektronskem poslovanju je svojo zgodovino ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Elektronsko poslovanje in pravo: Elektronsko poslovanje, finančne storitve in obdavčenje

mag. Sergej Simoniti, 2.10.2001

Elektronsko trgovanje in poslovanje

mag. Sergej Simoniti, Podjetje in delo, 6-7/2001Maja Bogataj magistra pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Sergej Simoniti univ. diplomirani pravnik Narval poslovno sodelovanje Elektronsko poslovanje ne pomeni zgolj velikega izziva za tradicionalne načine opravljanja poslov, temveč prinaša še veliko večje razvojne spremembe za ekon...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Elektronsko poslovanje in pravo: Razvoj reševanja sporov na elektronski način

dr. Krešo Puharič, 2.10.2001

Civilni sodni postopki, Elektronsko trgovanje in poslovanje

dr. Krešo Puharič, Podjetje in delo, 6-7/2001Krešo Puharič doktor pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Za področje arbitražnega reševanja sporov in drugih oblik alternativnega(*1) reševanja sporov smemo reči, da spadata tako kot na primer področje pravic intelektualne lastnine(*2) med najbolj odzivne na novodobne spre...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Delovnopravni in drugi vidiki zaposlenih v javnem sektorju: Nekatera vprašanja pravnega položaja*

dr. Rajko Pirnat, 2.10.2001

Uprava, Delovna razmerja

dr. Rajko Pirnat, Podjetje in delo, 6-7/2001*javnih uslužbencev Rajko Pirnat doktor pravnih znanosti Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani UVOD V kratkem prispevku je mogoče obravnavati le malo vprašanj, ki so zvezana s tako kompleksnim zakonom, kot je zakon, ki bo urejal tako imenovano pravo javnih uslužbencev. T...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Delovnopravni in drugi vidiki zaposlenih v javnem sektorju: Novosti v pravu in uslužbenskih razmerij

dr. Rado Bohinc, 2.10.2001

Uprava, Delovna razmerja

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 6-7/2001Rado Bohinc doktor pravnih znanosti Ministrstvo za notranje zadeve RS UVOD Vprašanje enotnosti ali dvojnosti ureditve je na stežaj odprto tudi v delovnem pravu. Gre namreč za vprašanje, ali naj se urejajo temeljne pravice in obveznosti iz delovnega razmerja enotno za vse zaposlene ali posebej ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Elektronsko poslovanje in pravo: Elektronsko poslovanje v transportu: primer elektronske nakladnice

dr. Patrick Vlačič, 2.10.2001

Elektronsko trgovanje in poslovanje

dr. Patrick Vlačič, Podjetje in delo, 6-7/2001Marko Pavliha doktor pravnih znanosti Fakulteta za pomorstvo in promet Patrick Vlačič univ. diplomirani pravnik Fakulteta za pomorstvo in promet 1. UVOD Enaindvajseto stoletje lahko že sedaj označimo kot informacijski vek, v katerem živi "omreženo človeštvo" (networked society). Elektronsko...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Alternativno reševanje sporov: Poravnavanje v kazenskem postopku - možnost alternativnega reševanja*

Alenka Mežnar, 2.10.2001

Civilni sodni postopki, Kazenski postopek

Alenka Mežnar, Podjetje in delo, 6-7/2001*kazenskih zadev Alenka Mežnar univ. diplomirana pravnica spec. Višje državno tožilstvo v Celju UVOD Septembra so se v Sydneyju na svoji šesti letni skupščini zbrali tožilci z vsega sveta in najbrž ni naključje, da ena izmed posebnih tem nosi naslov Alternativne oblike tožilskega obravna...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Elektronsko poslovanje in pravo: Elektronsko poslovanje na internetu

dr. Borka Jerman-Blažič, 2.10.2001

Elektronsko trgovanje in poslovanje

dr. Borka Jerman-Blažič, Podjetje in delo, 6-7/2001Borka Jerman-Blažič doktorica pravnih znanosti Institut Jožef Stefan 1. UVOD Veliko ljudi si elektronsko poslovanje predstavlja kot izmenjavo podatkov med računalniki, vendar je ta definicija daleč preozka, da bi se resnično uporabljala. Pojem elektronskega poslovanja izhaja iz angleškega izra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Alternativno reševanje sporov: Nadomestno reševanje delovnih sporov

dr. Janez Novak, 2.10.2001

Civilni sodni postopki, Delovna razmerja

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 6-7/2001Janez Novak doktor pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD IN POJEM Nadomestna rešitev delovnih sporov (alternative dispute resolution) je ena izmed tipičnosti reševanja te vrste sporov v državah z dolgo pravno omiko in tradicijo. To seveda nikakor ne pomeni, da v sporih s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Alternativno reševanje sporov: Alternativne oblike reševanja sporov v luči razbremenjevanja sodstva

mag. Evelin Pristavec, 2.10.2001

Civilni sodni postopki

mag. Evelin Pristavec, Podjetje in delo, 6-7/2001Boštjan Tratar magister pravnih znanosti Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije Evelin PRISTAVEC univ. diplomirana pravnica Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije 1. O PROBLEMATIKI Ustava Republike Slovenije zagotavlja v 23. členu pravico do sodnega varstva vsakdo ima pravico,...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Pravo in podjetništvo: Aktualna vprašanja prava in podjetništva

dr. Šime Ivanjko, 2.10.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Malo gospodarstvo in obrt

dr. Šime Ivanjko, Podjetje in delo, 6-7/2001Šime Ivanjko doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru Pravo in podjetništvo se vsakodnevno srečujeta, vendar pa nimata veliko skupnega z vidika temeljnih ciljev, ki jih skušata doseči. Pravo naj bi težilo k pravičnosti na načelih humanosti in varovanja pravic ljudi, podjetništvo pa - n...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Vsebina "Podjetje in delo" 06/2001

Avtor ni naveden, 2.10.2001

Ostalo

, Podjetje in delo, 6-7/2001________________________________________________________________________________ VSEBINA ________________________________________________________________________________ ZGD IN SODIŠČA ________________________________________________________________________________ Nina Plavšak: NOVA UREDITEV NEPRAV...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Povzetki "Podjetje in delo" 06/2001

Avtor ni naveden, 2.10.2001

Ostalo

, Podjetje in delo, 6-7/2001Nina Plavšak: NOVA UREDITEV NEPRAVDNIH POSTOPKOV V ZAKONU O GOSPODARSKIH DRUŽBAH - Podjetje in delo, št. 6-7/2001, strani od 787 do 793 Avtorica v prispevku predstavi novo ureditev nepravdnih postopkov, ki jih je uveljavila zadnja sprememba zakona o gospodarskih družbah v novih 49. a do 49. c členu...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Pravo in podjetništvo: Pravne vrednote in podjetništvo

dr. Slobodan Perović, 2.10.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Malo gospodarstvo in obrt

dr. Slobodan Perović, Podjetje in delo, 6-7/2001Slobodan Perović doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Beogradu Vsako pozitivno pravo je s svojimi trajnimi in občasnimi vrednotami izraz odločilnih determinant, ki prihajajo z metajuridičnih področij. Stopnja filozofske prosvetljenosti, moralna zasnovanost, ekonomska konstitucija, politi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Pravo in podjetništvo: Podjetništvo in ustava

mag. Branko Korže, 2.10.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Branko Korže, Podjetje in delo, 6-7/2001Branko Korže magister pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani I. PODJETJE (PODJETNIŠTVO) - FENOMEN GOSPODARSKEGA PRAVA S pojmom podjetja so se teoretiki začeli ukvarjati šele v zadnjih desetletjih. Po prevladujočem gledanju teorije je podjetje organizirana pravna skupnost, ki združ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Zakon o kazenskem postopku na prehodu v novo tisočletje: Odvzem dobičkov kriminala

Janko Marinko, 2.10.2001

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Janko Marinko, Podjetje in delo, 6-7/2001Janko Marinko univ. diplomirani pravnik Okrožno sodišče v Ljubljani Usmeritev boja zoper kriminal na njegovo ekonomsko komponento je čedalje bolj v ospredju. Vrsta mednarodnih aktov postavlja odvzem ekonomskih koristi storilcem kaznivih dejanj v ospredje tako na načelni ravni(*1) kot na ravni kon...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Pravo in podjetništvo: Zaposleni kot delavski podjetniki v sodobnem podjetju

dr. Zvonka Šarman, 2.10.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Zvonka Šarman, Podjetje in delo, 6-7/2001Zvonka Šarman doktorica ekonomskih znanosti Inštitut za razvijanje organizacijskih sistemov IROS, d. o. o., Ljubljana Delavski podjetnik - popolna vključenost v ustvarjanje in razvoj "svojega"podjetja. (Virginova ključna točka konkurenčne prednosti) 1. IZHODIŠČNA TRDITEV Zaposleni postajajo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Delovnopravni in drugi vidiki zaposlenih v javnem sektorju: (Pred)sodno reševanje kolektivnih*

mag. Bojan Kukec, 2.10.2001

Uprava, Delovna razmerja

mag. Bojan Kukec, Podjetje in delo, 6-7/2001*delovnih sporov v javnem sektorju Bojan Kukec magister pravnih znanosti odvetnik na Vrhniki I. UVOD V zadnjem času smo priča intenzivnim pogajanjem socialnih partnerjev glede predloga Zakona o javnih uslužbencih v državnih organih, organih lokalnih skupnosti, javnih agencijah in javnih skl...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Delovnopravni in drugi vidiki zaposlenih v javnem sektorju: Plačni sistem v javnem sektorju

Erik Kerševan, 2.10.2001

Uprava, Delovna razmerja

Erik Kerševan, Podjetje in delo, 6-7/2001Erik Kerševan univ. diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Ljubljani UVOD Čeprav je bil plačni sistem v javnem sektorju že večkrat obravnavana tema, ki v zadnjem času zaradi predvidene zakonske reforme ponovno prihaja v ospredje, bi ob nekaterih splošnih značilnostih plačnih sistemov(*1) ter o...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Konkurenčno pravo EU: Pogled praktika iz države članice na konkurenčno pravo Evropske unije v*

dr. Petra Senkovič, 2.10.2001

Varstvo konkurence, cene

dr. Petra Senkovič, Podjetje in delo, 6-7/2001*postopkih pred nacionalnimi organi Petra Senkovič doktorica pravnih znanosti odvetnica v Parizu UVOD 1. Področje konkurenčnega prava Unije bi lahko razdelili, z izjemo pravil, ki se nanašajo na državno pomoč in ki jih ne bomo obravnavali, na dve področji: (A.) nadzor ravnanj gospodarskih s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Pravo in vrednote: Deontološki kodeksi pravniških poklicev - med moralo in pravom

mag. Aleš Novak, 2.10.2001

Pravoznanstvo

mag. Aleš Novak, Podjetje in delo, 6-7/2001Aleš Novak magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Pri vrnitvi na rodno Itako je moral Odisej prepluti ožino, v kateri sta živeli dve sireni, bitji z dvojno naravo, pol ženski in pol ptici. Njuno prelepo petje je zamotilo že preštevilne pomorščake, ki so se, predani lepim melodijam...
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 6-7

Leto objave

< Vsi
2001(64)
> Oktober(64)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEF G HI J K L M N OP QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov