Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 25)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄2

Problemi internetnih plačil s kreditno kartico

mag. Janez Tekavec, 9.4.2001

Plačilni promet, Elektronsko trgovanje in poslovanje

mag. Janez Tekavec, Podjetje in delo, 2/2001Janez TEKAVC magister pravnih znanosti Odvetniška pisarna Janko Pučnik V Sloveniji se veliko govori o informacijski družbi in o tako imenovanem "e-poslovanju". Vendar pa se mi zdi, da je pozornost usmerjena na bolj ali manj postranske zadeve oziroma probleme, ki bi morali biti rešeni že pred mnog...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄2

O nekaterih problemih odškodninske odgovornosti proizvajalca zdravil

mag. Igor Strnad, 9.4.2001

Obligacije, Zdravila

mag. Igor Strnad, Podjetje in delo, 2/2001Igor STRNAD magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru I. PRAVNE PODLAGE UREJANJA ODGOVORNOSTI PROIZVAJALCA ZA IZDELEK Republika Slovenija je že pred uveljavitvijo Evropskega sporazuma o pridružitvi udejanjala zavezo o postopni združljivosti svoje zakonodaje s pravom Evropskih skupn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄2

Elektronsko poslovanje in avtorske pravice

mag. Zoran Perše, 9.4.2001

Intelektualna lastnina, Elektronsko trgovanje in poslovanje

mag. Zoran Perše, Podjetje in delo, 2/2001Zoran PERŠE magister informacijskih znanosti Kapitalska družba, d. d. Intelektualna lastnina obsega pravice, ki izhajajo iz intelektualne aktivnosti na industrijskem, znanstvenem, književnem in umetniškem področju. Pravna ureditev pravic intelektualne lastnine je bila vzpostavljena z namenom opre...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄2

Summaries "Podjetje in delo" 02/2001

Avtor ni naveden, 9.4.2001

Ostalo

, Podjetje in delo, 2/2001Borut Bratina: THE POSITION OF ORGANS IN CONNECTED COMPANIES - Podjetje in delo, No. 2/2001, pp. 165 to 178 Due to the globalisation of world economy, capital connecting of companies is an economic necessity and represents an economic, legal and sociological phenomenon. When Slovenia adopted cor...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄2

Povzetki "Podjetje in delo" 02/2001

Avtor ni naveden, 9.4.2001

Ostalo

, Podjetje in delo, 2/2001Borut Bratina: POLOŽAJ ORGANOV PRI POVEZANIH DRUŽBAH - Podjetje in delo, št. 2/2001, strani od 165 do 178 Kapitalsko povezovanje gospodarskih subjektov je ekonomska nujnost zaradi globalizacije svetovnega gospodarstva in je tako pravni kot ekonomski in tudi sociološki fenomen. Ob sprejetju siste...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄2

Bančna garancija - odvisna ali neodvisna pravna narava

dr. Vesna Kranjc, 9.4.2001

Obligacije

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 2/2001VPRAŠANJE Kakšna je pravna narava garancije, ki jo je izdala banka X, v kateri je med drugim navedeno: "Banka se zavezuje, da bo na prvi pisni poziv uporabnika garancije (teleks ali telefaks ne velja za pisno obvestilo) plačala zahtevani znesek do veljavnega zneska te garancije, če naročnik garan...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄2

Cesija terjatve - prenos hipoteke na cesionarja

Avtor ni naveden, 9.4.2001

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

V. P., Podjetje in delo, 2/2001Vrhovno sodišče RS je ugotovilo, da se v skladu z določilom prvega odstavka 437. člena ZOR hipoteka avtomatično prenese na cesionarja z naslednjimi razlogi: Zahteva za varstvo zakonitosti meni, da stečajni senat ne bi smel priznati stečajnemu upniku X, d. o. o. ločitvene terjatve 228,373.493,7...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄2

Načelna pravna mnenja in pravna mnenja, sprejeta na občni seji Vrhovnega sodišča RS dne 19.12.2000

mag. Lidija Koman, 9.4.2001

Sodišča

mag. Lidija Koman, Podjetje in delo, 2/2001PRAVNI MNENJI OBLIGACIJSKO PRAVO Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89, ZOR) Četrti odstavek 210. člena in 216. člena ZOR AVTORSKO PRAVO, OBLIGACIJSKO PRAVO Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95, ZASP) Zakon o obligacijskih razmerj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄2

Zaključek stečajnega postopka - stečajna masa ne zadošča za kritje stroškov postopka

Avtor ni naveden, 9.4.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

J. Š., Podjetje in delo, 2/2001Za oblikovanje stečajne mase v d. o. o. je odločilno premoženje, ki ga ima stečajni dolžnik ob začetku stečajnega postopka in ki ga pridobi do njegovega zaključka. Da se bo premoženje verjetno povečalo z izpodbijanjem dolžnikovih pravnih dejanj, mora uveljavljati in dokazati upnik. Vrhovno sodišč...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄2

Abstraktna ustavnosodna presoja na področju delovnih razmerij in socialne varnosti

dr. Arne Mavčič, 9.4.2001

Ustavno sodišče

dr. Arne Mavčič, Podjetje in delo, 2/2001Arne MAVČIČ doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije UVOD Slovenski sistem ustavnosodne presoje sledi tistim evropskim in drugim ureditvam ustavnega sodstva, ki so prevzele razširjeno ustavnosodno presojo (praviloma naknadno ali represivno), združeno v enem sodišču kot samos...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄2

Davčni vidiki nakupa lastnega poslovnega deleža v enoosebni d.o.o. - analiza davčnega primera

dr. Marijan Kocbek, 9.4.2001

Davek od dohodka pravnih oseb, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 2/2001Marijan KOCBEK doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru UVOD V davčni praksi se je nedavno "razrešilo" vprašanje nekaterih davčnopravnih vidikov nakupa lastnega poslovnega deleža v enoosebni d. o. o. Gre za vprašanje dopustnega razpoložljivega vira za odkup lastnega poslovnega delež...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄2

Delovno razmerje in izobraževanje delavca

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 9.4.2001

Poklicno izobraževanje, Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Podjetje in delo, 2/2001Martina ŠETINC TEKAVC magistra pravnih znanosti Ekonomska fakulteta v Ljubljani I. POTREBA PO IZOBRAŽEVANJU IN POKLICNEM USPOSABLJANJU DELAVCA V današnji družbi je znanje ena najpomembnejših vrednot, ki hkrati koristi tako posamezniku kot tudi družbi kot celoti, zato že Ustava RS v svojem 57. ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄2

Nekateri vidiki avtonomnega določanja obsega korporacijskih pravic družbenikov v d.o.o.

mag. Saša Prelič, 9.4.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Podjetje in delo, 2/2001Saša PRELIČ magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. ORIS DEJANSKEGA STANJA Z OPREDELITVIJO PROBLEMA Neko družbo z omejeno odgovornostjo je ustanovilo troje družbenikov (ustanovitelji), pri čemer so z družbeno pogodbo prevzeli dolžnost vplačila dogovorjenih vložkov v osnovni ka...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄2

Stališča agencije za trg vrednostnih papirjev v zvezi z izvajanjem ZTVP in ZNVP

Gregor Sluga, 9.4.2001

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Gregor Sluga, Podjetje in delo, 2/20011. ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA DRUŽBE IN IZDAJA OBVEZNIC STALIŠČE Izdaja obveznic zaradi izplačila delničarjem ob zmanjšanju osnovnega kapitala delniške družbe se šteje za prvo prodajo obveznic. V skladu s 6. točko prvega odstavka in drugim odstavkom 18. člena Zakona o trgu vrednostnih papir...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄2

Dovoljenje za izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika - pojem tekoče poslovanje

Avtor ni naveden, 9.4.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

V. P., Podjetje in delo, 2/2001Stečajni dolžnik je po stečajnem upravitelju izpodbijal asignacijo po 125. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, ne da bi ob vložitvi tožbe predložil za to predpisano dovoljenje predsednika stečajnega senata, ki ga je sicer izdal.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄2

Spregled pravne osebnosti iz 6. člena ZGD - subsidiarna odgovornost družbenika

Avtor ni naveden, 9.4.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

T. S., Podjetje in delo, 2/2001Tožeča stranka uveljavlja odškodninsko odgovornost tožene stranke iz naslova pravnega instituta spregleda pravne osebnosti iz 6. člena ZGD, ker da je tožena stranka ustanovila drugo družbo zato, da bi se izognila odškodninski obveznosti tudi do tožeče stranke.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄2

Ničnost posojilne pogodbe za nakup delnic po 241. členu ZGD

Avtor ni naveden, 9.4.2001

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

V. P., Podjetje in delo, 2/2001Tožena d. o. o. je dobila od tožeče zavarovalnice posojilo za nakup njenih delnic. Vrhovno sodišče je ugotovilo ničnost posojilne pogodbe in je zato zavrnilo revizijo tožene stranke z razlogi: Sodišče druge stopnje je pravilno razsodilo, ko je toženi strani kot posojilojemalki naložilo, da mor...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄2

Prodaja poslovnega deleža v d.o.o. - pridobitev položaja družbenika

Avtor ni naveden, 9.4.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

V. P., Podjetje in delo, 2/2001Višje sodišče je zavzelo stališče, da kupec poslovnega deleža pridobi položaj družbenika v d. o. o., ko poslovodji prijavi in dokaže pridobitev deleža. V sodbi je navedlo, da se poslovni delež v družbi z omejeno odgovornostjo proda s pogodbo, ki je izdelana v obliki notarskega zapisa (tretji odst...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄2

Ugotovitvena tožba v zvezi s stečajnim postopkom - prerekanje terjatve iz že pridobljenega*

Avtor ni naveden, 9.4.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

V. P., Podjetje in delo, 2/2001* izvršilnega naslova Vrhovno sodišče RS je zavzelo stališče, da se z ugotovitveno tožbo pri tretjem odstavku 144. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ne more posegati v učinke že pravnomočno razsojene stvari, pač pa se z ugotovitveno tožbo lahko uveljavlja prenehanje terjat...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄2

Stališča agencije za trg vrednostnih papirjev v zvezi z ZPre

Gregor Sluga, 9.4.2001

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Gregor Sluga, Podjetje in delo, 2/20011. OBVEZNOST DATI PONUDBO ZA ODKUP FINANČNIH HOLDINGOV, KI BODO NASTALI S PREOBLIKOVANJEM POOBLAŠČENIH INVESTICIJSKIH DRUŽB STALIŠČE Finančni holdingi, ki bodo nastali s preoblikovanjem pooblaščenih investicijskih družb (PID), so zavezani dati ponudbo za odkup v skladu z Zakonom o prevzemih (U...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄2

Izredna revizija letnega poročila

dr. Marijan Kocbek, 9.4.2001

Računovodstvo, Revizija

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 2/2001VPRAŠANJE Večinski delničar je zahteval, da se v družbi opravi posebna (izredna) revizija. Zahtevo je naslovil na nadzorni svet družbe. Zanima vas, v katerih primerih je izredna revizija dopustna oziroma se sme zahtevati in kateri organ v družbi je pristojen odločati o predmetnem revizorju?
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄2

Vsebina "Podjetje in delo" 02/2001

Avtor ni naveden, 9.4.2001

Ostalo

, Podjetje in delo, 2/2001-------------------------------------------------------------------------------- VSEBINA -------------------------------------------------------------------------------- ČLANKI -------------------------------------------------------------------------------- Borut Bratina: POLOŽAJ ORGANOV PRI POVEZ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄2

Položaj organov pri povezanih družbah

dr. Borut Bratina, 9.4.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, Podjetje in delo, 2/2001Borut BRATINA doktor pravnih znanosti Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Neusmiljen konkurenčni boj zahteva tudi od slovenskih podjetij, da se povezujejo med seboj in tako povečujejo svojo konkurenčno sposobnost in ekonomsko moč. ZGD ima posebno poglavje z naslovom "Povezane družb...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄2

Združitve, delitve in drugo statusno preoblikovanje zadrug

dr. Franci Avsec, 9.4.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Franci Avsec, Podjetje in delo, 2/2001Franci AVSEC doktor pravnih znanosti Zadružna zveza Slovenije 1. PREGLED UREDITVE Zakon o zadrugah (ZZad)(*1) omenja pripojitev, spojitev in razdelitev oziroma "statusne spremembe" zadrug samo mimobežno - ob naštevanju zadev, o katerih odloča občni zbor (5. točka drugega odstavka 15. člena) s ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄2

Pravočasnost sklica skupščine delniške družbe - način štetja rokov iz ZGD

Avtor ni naveden, 9.4.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

J. Š., Podjetje in delo, 2/2001Vrhovno sodišče je ugotovitev, da je za datum sklica skupščine delniške družbe odločilen dan objave sklica in da se v ZGD določeni roki štejejo po določbah ZOR, utemeljilo z naslednjimi razlogi: Sodišče druge stošnje je zavrnilo pritožbo tožene stranke in potrdilo sodbo, s katero je sodišče prve ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 2

Leto objave

< Vsi
2001(25)
> April(25)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEFGHIJK LM NOP QRS Š T UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov