Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 58)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2019⁄5

Diskriminacija na podlagi vere ali prepričanja v delovnih razmerjih

Januša Grumerec Prosenc, 1.8.2019

Delovna razmerja, Človekove pravice

Januša Grumerec-Prosenc, Podjetje in delo, 5/20191. Uvod 2. Pravni okvir v EU 2.1. Listina 2.2. Direktiva 2000/78 3. Sodna praksa SEU 4. Sodna praksa ESČP 5. Slovenska ureditev in sodna praksa 6. Sklep Povzetek Prispevek obravnava prepoved diskriminacije na podlagi vere ali prepričanja v delovnih razmerjih. Uvodni predstavitvi obra
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄5

Statusno preoblikovanje s prenosom premoženja

Saša Prelič, 1.8.2018

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Podjetje in delo, 5/2018Povzetek: V članku avtor obravnava prenos premoženja kot eno od pravno urejenih oblik materialnih statusnih preoblikovanj, ki samoupravni lokalni skupnosti (ali Republiki Sloveniji) omogočajo prevzem podjetja kapitalske družbe z aktivo in pasivo, po poti univerzalnega pravnega nasledstva, ter s tem njeno podjetniško prestrukturiranje. Prenos premoženja je v članku obravnavan v luči slovenske korporacijske ureditve, tako z vidika postopkovnih pravil kot tudi z vidika varovanja interesa imetnikov deležev in upnikov kapitalske družbe, ki prenaša svoje premoženje.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄5

Starejša sodna praksa Sodišča EU o svobodi ustanavljanja

Jerneja Prostor, 1.8.2018

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Jerneja Prostor, Podjetje in delo, 5/2018Povzetek: Avtorica v prispevku prikaže starejšo sodno prakso Sodišča EU s področja svobode ustanavljanja, in sicer od zadeve Segers iz leta 1986 pa vse do zadeve Cadbury Schweppes iz leta 2006. Nabralo se je namreč že kar nekaj odločb, ki skupaj z relevantnimi določbami Pogodbe o delovanju Evropske unije tvorijo pravni okvir ustanavljanja gospodarskih družb, njihovega čezmejnega podjetniškega udejstvovanja in preoblikovanja na ozemlju druge države članice. Povod za zbiranje in predstavitev bistvenih sporočil posameznih sodnih odločb je bila zadnja sodba v tej vrsti, v zadevi Polbud, o kateri je Sodišče EU odločilo oktobra 2017. Ta bo skupaj z zadevami Cartesio, National Grid Indus in VALE predmet obravnave prispevka, sprejetega v objavo v eni od naslednjih številk.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄5

Primernost informacijske podlage kot predpostavke pravila podjetniške presoje

Peter Podgorelec, 1.8.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Peter Podgorelec, Podjetje in delo, 5/2017Povzetek: Primerna informacijska podlaga odločitve je ključna predpostavka pravila podjetniške presoje (angl. business judgment rule), ki si počasi utira pot tudi v slovenskem korporacijskem pravu, čeprav ni posebej uzakonjeno. Primernost pomeni, da je obseg informacij odvisen od posebnosti konkretne odločitvene situacije, zlasti od pomena odločitve za družbo. Pri oblikovanju odločitvene podlage pa je treba upoštevati tudi uveljavljena spoznanja ekonomskih in poslovnih ved. Sodišče presoja, ali je član organa vodenja ali nadzora lahko razumno domneval, da ravna na podlagi primernih informacij. Obramba s sklicevanjem na tretjo osebo kot vir informacij je lahko uspešna le, če je imela tretja oseba ustrezne strokovne kvalifikacije, če je bila neodvisna in če je imela na voljo vse potrebne informacije. Odločevalec mora prepričljivost informacije oziroma nasveta tretje osebe preizkusiti z vso potrebno skrbnostjo. Ključne besede: odškodninska odgovornost, člani organa vodenja ali nadzora, pravilo podjetniške presoje, primerne informacije Title: Information Basis Adequacy as Key Requirement of the Business Judgment Rule Abstract: Adequate information basis for decision-making is a key requirement of the business judgment rule, which is slowly making its way in the Slovenian Corporate Law as well, even if not enacted by law. Adequacy means that the scope of information depends on the specificities of a concrete decision situation, particularly on the impact of decision-making on the company. In developing a basis for decision-making, the established business management findings need to be accounted for as well. It is the court which decides whether the management or supervisory body member was able to reasonably believe that they acted on the basis of adequate information. Defence with reference to a third party as a source of information can only be successful if the third party was professionally qualified, independent and had all necessary info
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄5

Dohodninska obravnava naknadnih vplačil - davčnopolitično ali ustavnopravno vprašanje?

Jernej Podlipnik, 1.8.2017

Davki občanov in dohodnina

Jernej Podlipnik, Podjetje in delo, 5/2017Povzetek: V eni od nedavnih sodb je Upravno sodišče Republike Slovenije odločilo, da je obdavčitev oziroma neobdavčitev naknadnih vplačil zgolj davčnopolitično, ne davčnopravno vprašanje. Avtor v članku temu stališču nasprotuje, ker meni, da se z obdavčitvijo naknadnih vplačil krši temeljno ustavnopravno načelo na področju davčnega prava - načelo plačevanja davkov po ekonomski sposobnosti, iz katerega je na področju obdavčitve dohodka izpeljano objektivno neto načelo. To načelo po stališču Ustavnega sodišča Republike Slovenije zakonodajalcu nalaga, da z davkom na dohodek obdavči le dohodek, ki pomeni povečanje premoženja v določenem obdobju. Ključne besede: davki, naknadna vplačila, načelo plačevanja davkov po ekonomski sposobnosti, objektivno neto načelo, davčna politika, davčno pravo Title: Are Subsequent Payments to Equity from Personal Income Tax Perspective Tax Policy or Constitutional Law Issue? Abstract: In one of the recent judgements, the Slovenian Administrative Court has ruled that taxation or non-taxation of subsequent payments to equity is merely a tax policy question and not a tax law issue. In this article, the author argues that the view of the Slovenian Administrative Court is incorrect, because it violates the general constitutional tax principle - ability-to-pay principle and the objective net principle, which is derived from it in the field of taxing income. According to the view of the Slovenian Constitutional Court, this principle requires that only income (increase in assets over a certain period) can be taxed with income tax. Key words: taxes, subsequent payments to equity, ability-to-pay principle, objective net principle, tax policy, tax law
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄5

Ali pravilo o prepovedi finančne asistence velja tudi za d. o. o.

Jerneja Prostor, 1.8.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jerneja Prostor, Podjetje in delo, 5/2016Title: Does the rule on financial assistance prohibition apply to limited liability company Povzetek: Odgovor je nikalen. Do finančne asistence, kot je obravnavana v tem prispevku, pride, če družba posredno ali neposredno s svojimi sredstvi (z darilom, posojilom, odpustom dolga ali kako drugače) nekomu tretjemu (ali že obstoječemu delničarju - op. a.) omogoči postati njen delničar oziroma povečati udeležbo v družbi. S tem družba zmanjša svoje premoženje, pridobitelj pa lahko pridobiva že obstoječe delnice ali pa družba poveča število delnic (izda nove delnice - op. a.), ne da bi se sočasno povečala denarna sredstva, ki bi se vnesla v družbo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄5

Obravnava premoženja gospodarske družbe po njenem prenehanju v ožjem pomenu

mag. Jerneja Prostor, 1.8.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jerneja Prostor, Podjetje in delo, 5/2016Povzetek: Ideja za prispevek se je porodila ob obravnavanju praktičnih primerov iz poslovne in sodne prakse, katerih dejanska stanja so bila glede na teorijo nekoliko nepričakovana, zato bi morala biti zgolj izjemna. Gre za vprašanje obravnavanja premoženja, ki je zaradi prenehanja gospodarske družbe v ožjem pomenu ostalo brez pravnega nosilca. Prispevek je rezultat analize položajev, ki bi lahko privedli do tovrstnih težav. Predstavljena je ugotovitev, da so obravnavane situacije predvsem posledica neustrezne ureditve izbrisa družbe iz sodnega registra brez likvidacije, katere protiustavnost je ugotovilo tudi Ustavno sodišče. Poleg predloga spremembe pravne ureditve, s katero bi preprečili nastanek premoženja brez nosilca, skuša avtorica ponuditi tudi možnosti reševanja že obstoječih primerov. Ključne besede: gospodarska družba, pravna subjektiviteta, preddružba, sposobnost biti stranka, prenehanje družbe, izbris iz sodnega registra Title: Company’s assets after winding up in the strict sense
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄5

Bilančnopravni vidiki posledic sodnih sporov glede sklepov o uporabi bilančnega dobička in minimalne dividende

Kocbek Marijan, Prelič Saša, 1.8.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marijan Kocbek, Saša Prelič, Podjetje in delo, 5/2016Povzetek: V članku so obravnavana vprašanja sodnih sporov zaradi (ne)delitve minimalne dividende. V praksi so še zlasti aktualna vprašanja bilančnopravnih vidikov posledic sodnih sporov glede sklepov o uporabi bilančnega dobička. Avtorja izpostavita stališče, da se v tej zvezi letno poročilo ne spreminja oziroma se ne popravlja za nazaj, tudi če je sodišče sklep o uporabi bilančnega dobička razveljavilo. To bi namreč zahtevalo spremembe v vseh letih do dneva pravnomočnosti sodbe. Ker se letno poročilo za nazaj ne spreminja, se končni rezultat (morebitne ugodilne pravnomočne) sodbe izkaže v letnem poročilu in v računovodskih izkazih šele glede na datum pravnomočnosti sodbe. Ključne besede: bilančni dobiček, sklep o uporabi bilančnega dobička, izpodbijanje sklepa o uporabi bilančnega dobička, minimalna dividenda, letno poročilo Title: Consequences of litigation regarding resolutions on the use of profit for appropriation and minimum dividends - accounting law aspects Abstract: The article discusses the questions stemming from disputes due to (non)distribution of minimum dividends. Specifically, the consequences of litigation regarding resolutions on the use of profit for appropriation from the accounting law point of view are a topical issue. The authors point out that, even if the resolution on the use of profit for appropriation is annulled by the court, the annual reports do not change and are not corrected retroactively. That would require alterations for all the years until the date of final judgment. As the annual reports for the past years do not change, the result of a judgment (in favour of the plaintiff) is shown in the annual report and the financial statements only in relation to the date of the finality of the judgment. Key words: profit, shareholders' resolution on distribution of profit, impugnment of the shareholders' resolution on distribution of profit, minimal dividend, annual report
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄5

Izvensodna prodaja zastavljene stvari med gospodarskimi subjekti

Prostor Jerneja, Burkelc Juras Lina, 1.8.2015

Obligacije

Jerneja Prostor, Lina Burkelc-Juras, Podjetje in delo, 5/20151. Uvod 2. Domneva pravice do izvensodne prodaje stvari po SPZ 3. Druge pravne podlage za izvensodno prodajo stvari 4. Pravica do izvensodne prodaje zastavljene stvari po ZOR 5. Nemška ureditev 6. Pomen pravice do izvensodne prodaje v postopku zaradi insolventnosti 7. Sklep Povzetek Avt
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄5

Pripojitev brez povečanja osnovnega kapitala

Saša Prelič, 1.8.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Podjetje in delo, 5/2015Dejansko stanje: Družbi X, d. d., in Y, d. d., imata vsaka po eno hčerinsko družbo v 100-odstotni lasti, in sicer: XS, d. o. o. in YS, d. o. o. Odvisni družbi nimata nadzornih svetov. X in Y bosta izvedli pripojitev na ravni hčerinskih podjetij, in sicer tako, da se bo družba YS pripojila k družbi
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄5

Odgovornost direktorjev in nadzornikov v Evropski uniji

Peter Podgorelec, 1.8.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Peter Podgorelec, Podjetje in delo, 5/2014Avtor v članku analizira ugotovitve obsežne primerjalnopravne analize o dolžnostih in odgovornostih članov organov delniških družb v Evropski uniji, ki jo je po naročilu Evropske komisije izdelala London School of Economics. Na podlagi ugotovitev študije definira ključna vprašanja, ki so lahko v prihodnosti predmet reguliranja na ravni evropskega prava. Gre predvsem za vprašanja glede uveljavljanja zahtevkov delničarjev in čezmejna vprašanja, povezana z dolžnostmi in odgovornostmi članov organov v fazi insolventnosti oziroma njene bližine. Po mnenju avtorja pa študija prinaša tudi nekatere ugotovitve, ki so lahko relevantne za morebitne reforme na ravni nacionalnega prava, neodvisno od razvoja v okviru Evropske unije.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄5

Finančna asistenca pri izdajanju hibridnih finančnih instrumentov po ZBan-1

Saša Prelič, 1.8.2014

Banke in hranilnice

Saša Prelič, Podjetje in delo, 5/2014Banka je sklenila dogovor, ki se nanaša na njene obveznice, s katerim se je nasprotni pogodbeni stranki zavezala, da bo za obveznice, katerih imetnik je ta nasprotna stranka, našla kupca teh obveznic, če bi jih nasprotna stranka želela prodati, in sicer da bo našla kupca v določenem roku od takrat, ko bo prejela ustrezno obvestilo nasprotne stranke. Prav tako se je banka v tem dogovoru zavezala, da bo sama kupila obveznice, katerih imetnik je nasprotna stranka, če v tem roku ne bi našla drugega kupca. Po stališču Banke Slovenije je opisani dogovor jamstvo banke za odkup finančnega instrumenta (katerega izdajatelj je banka), ki je v nasprotju s prepovedjo iz sedmega odstavka 43. člena Zakona o bančništvu (ZBan-1).
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄5

Odškodninska odgovornost članov poslovodstva - analiza nekaterih sodb Vrhovnega sodišča RS

Peter Podgorelec, 22.8.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Obligacije

Peter Podgorelec, Podjetje in delo, 5/2013Avtor analizira nekatere pomembnejše sodbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v zvezi z odškodninsko odgovornostjo članov poslovodstva. Ta tema postaja v Sloveniji vse bolj aktualna, saj je število odškodninskih tožb v zadnjem obdobju naraslo. Avtor ugotavlja, da so analizirane sodbe večinoma v skladu s stališči pravne teorije. Problematično je le stališče Vrhovnega sodišča, da je odgovornost direktorjev za letno poročilo odgovornost za rezultat. Avtor tudi na kratko predstavi ureditev odgovornosti in opozarja na nekatere njene pomanjkljivosti.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄5

Skupščinski sklep kot predpostavka za vložitev odškodninske tožbe zoper člana organa vodenja in nadzora

Saša Prelič, 22.8.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Obligacije

Saša Prelič, Podjetje in delo, 5/2013Ali je predpostavka (pogoj) za uveljavljanje odškodninskega (tožbenega) zahtevka zoper člana organa vodenja in nadzora delniške družbe po 263. členu Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1), da je skupščina družbe pred tem sprejela sklep, da se tožba s takim zahtevkom vloži?
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄5

Pravni položaj prokurista (2)

Aleš Perko, 10.8.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Obligacije

Aleš Perko, Podjetje in delo, 5/2012Poudarek v prispevku je na obravnavi pravnega položaja in pristojnosti prokurista, poleg tega pa so celovito predstavljena tudi druga področja instituta prokure. Kot bistveno vprašanje, kar poskuša biti tudi rdeča nit prispevka, je predstavljeno vprašanje oziroma ločevanje pristojnosti med prokuristom in zakonitim zastopnikom družbe, pri čemer se izhaja iz osnovnega koncepta prokure kot vrste pooblastila. Na to se navezuje tudi subsidiarna uporaba nekaterih pravil iz zakonske ureditve mandatne pogodbe.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄5

Zahtevek podizvajalca do naročnika posla

Jerneja Prostor, 1.8.2011

Obligacije

Jerneja Prostor, Podjetje in delo, 5/2011Povzetek V članku je obravnavana zadeva Masdar, v kateri je podizvajalec za poplačilo svoje terjatve do izvajalca na različnih pravnih temeljih postavil zahtevek zoper naročnika posla. V tej zadevi sta odločali Sodišče prve stopnje in Sodišče ES, pri čemer sta razsodili drugače kot Sodišče p
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄5

UPORABA DOLOČB 592. ČLENA ZGD-1 PRI ODDELITVI Z USTANOVITVIJO NOVE DRUŽBE

Saša Prelič, 1.8.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Podjetje in delo, 5/2011DEJANSKO STANJE Edini delničar neke delniške družbe (v nadaljevanju odvisna družba) je enoosebna d. o. o. (v nadaljevanju: obvladujoča družba). Obvladujoča družba je po pridobitvi delnic odvisne družbe te zastavila v korist banke kot zavarovanje za pridobljeni kredit. Obvladujoča družba želi i
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄5

Možnosti davčnih zlorab zaradi neusklajenih davčnih metod v EU

Franc Pernek, 1.8.2011

Poravnava davkov in prispevkov

Franc Pernek, Podjetje in delo, 5/2011Povzetek Avtor obravnava možnosti davčnih zlorab v odnosu do skupne konsolidirane davčne osnove za pravne osebe (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB) in obdavčenje po pravilih matične države (Home State Taxation - HST) v Evropski uniji. Skupna konsolidirana davčna osnova za davek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄5

POSOJILO DRUŽBE DRUŽBENIKU - KAPITALSKO POSOJILO?

Saša Prelič, 20.8.2010

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Podjetje in delo, 5/20101. Ali gre pri teh posojilih za primer iz 498. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v zvezi s četrtim odstavkom 227. člena ZGD-1? 2. Ali bi te družbe imele terjatev do stečajne mase tudi v primeru, če bi navedena posojila spadala pod določbo prvega odstavka 248. člena ZGD-1?
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄5

Je pogodba o opravljanju funkcije direktorja lahko pogodba o zaposlitvi?

Darja Senčur-Peček, 20.8.2010

Delovna razmerja, Obligacije

Darja Senčur-Peček, Podjetje in delo, 5/2010V prispevku je analizirana odločitev Vrhovnega sodišča o nedopustnosti delovnopravnega položaja direktorja - edinega družbenika v družbi z omejeno odgovornostjo. V nadaljevanju sta splošno obravnavana pravna narava pogodbe o opravljanju funkcije direktorja in vprašanje, ali je ta pogodba lahko pogodba o zaposlitvi. Prikazani so ključni kazalniki delovnega razmerja direktorja, nato pa je opravljena analiza pogodbenega položaja člana uprave delniške družbe z vidika obstoja elementov delovnega razmerja. Ob koncu je poudarjeno stališče o primernosti zakonske ureditve meja dopustnosti sklepanja pogodbe o zaposlitvi v primeru posameznih direktorjev.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄5

ODLOČANJE NA "PREKLICANI" SKUPŠČINI

Saša Prelič, 1.8.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Podjetje in delo, 5/2009Skupščina delniške družbe je bila sklicana na zahtevo manjšinskega delničarja. Pred začetkom zasedanja je uprava skupščino preklicala, vendar pa so delničarji, ki so se odzvali vabilu na zasedanje in ki so skupaj prestavljali 98 odstotkov osnovnega kapitala, skupščino opravili. Na njej so med drugim...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄5

Izvršljivost sodnih odločb v individualnih delovnih sporih

Tanja Pirnat, 1.8.2009

Delovna razmerja, Civilni sodni postopki

Tanja Pirnat, Podjetje in delo, 5/2009Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄5

UPRAVIČENOST DO DENARNE ODPRAVNINE DELNIČARJEV PRI IZSTOPU IZ DRUŽBE PO 389. ČLENU ZGD-1

Saša Prelič, 1.8.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Podjetje in delo, 5/20091. Ali je upravičen do izstopa delničar, ki na dan, ko je glavni delničar prestopil prag 90 odstotkov imetništva delnic, še sploh ni bil delničar in je delnice pridobival pozneje, ko je že vedel, da ima glavni delničar več kot 90 odstotkov? Če ni upravičen, ali bi moralo sodišče ugotavljati to v pre...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄5

Pomožne omejitve v okviru prvega odstavka 81. člena PES s poudarkom na omejitvah ekonomske narave

Nataša Počkaj, 15.8.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nataša Počkaj, Nataša Počkaj, Podjetje in delo, 5/2008Avtorica se v prispevku ukvarja s pravnimi učinki pomožnih omejitev. Gre za določene legitimne omejitve pogodbene svobode, ki so nujne za sklenitev posla. Doktrina pomožnih omejitev se je v sodni praksi Sodišča ES in Sodišča prve stopnje ter praksi Komisije razvila kot odgovor na sklicevanje strank ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄5

PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA DIREKTORJA - EDINEGA ZAPOSLENEGA V DRUŽBI

dr. Saša Prelič, 15.8.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

dr. Saša Prelič, dr. Saša Prelič, Podjetje in delo, 5/2008DEJANSKO STANJE Neka delniška družba je prenehala s svojo dejavnostjo in o tem sprejela skupščinski sklep. Ni pa sprejela sklepa o redni likvidaciji družbe, ker je v prihodnje treba pridobiti še določena sredstva iz EU kot odškodnino za prostovoljno opustitev dejavnosti. Družba je formalno v fazi pr...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 5

Leto objave

2019(1) 2018(2) 2017(2) 2016(3)
2015(2) 2014(2) 2013(2) 2012(1)
2011(3) 2010(2) 2009(3) 2008(3)
2007(4) 2006(2) 2004(3) 2003(1)
2002(7) 2001(4) 2000(3) 1999(3)
1998(1) 1992(1) 1991(3)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov