Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 28)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄5

Usklajevanje obdavčevanja na ravni Evropske unije

Matjaž Kovač, 1.8.2018

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Davek na dodano vrednost in trošarine

Matjaž Kovač, Podjetje in delo, 5/2018Povzetek: Usklajevanje davčne politike je eden od osnovnih elementov, ki lahko prispevajo k večjemu gospodarskemu vključevanju v Evropsko unijo. Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti (Rimska pogodba) v 2. členu določa, da morajo biti prvotne naloge EGS vzpostavitev skupnega trga s postopnim približevanjem ekonomskih politik držav članic ter spodbujanje skladnega gospodarskega razvoja, stalna in uravnotežena gospodarska rast, povečana stabilnost, pospešeno višanje življenjske ravni in tesnejši odnosi med državami, ki ji pripadajo. Rimska pogodba v 3. členu našteva tudi dejavnosti EGS, ki so nujne, da bi se zgoraj omenjeni cilji dosegli. Med drugim se določa, da morajo države članice odpraviti vse ovire za prost pretok izdelkov, storitev, ljudi in kapitala (štiri temeljne svoboščine). Davki in carine, ki jih države članice odmerjajo na nacionalni osnovi, so lahko ena od najpomembnejših ovir za uveljavitev štirih svoboščin iz Rimske pogodbe.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄5

Ravnanja davčnih zavezancev v razponu od dovoljenega davčnega načrtovanja do kazensko pregonljive davčne utaje

Marko Ravljen, 1.8.2018

Davki občanov in dohodnina, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Marko Ravljen, Podjetje in delo, 5/2018Povzetek: Namen prispevka je osvetliti poseben položaj davčnega prava v pravnem redu. Davčno pravo je samostojna pravna materija in ni veja niti civilnega niti kazenskega prava; temelji (tudi) na lastnih pojmih (kot so dohodek, premoženje, promet), sprejema lastne zaključke in razvija lastno dogmatiko. Civilno in davčno pravo sta sorodni področji, ki presojata (popolnoma ali deloma) enak konkretni dejanski stan z drugačne perspektive in pod drugimi vrednostnimi predpostavkami. Davčno pravo torej ni posledica civilnega prava. Avtor tudi ugotavlja, da slovenski avtorji podajajo nekonsistentne razlage analiziranega pravnega področja "davčnega izogiba", ki kot širok pojem zajema celovito področje posameznikovega ravnanja od zakonitega do nezakonitega. Zaradi potrebe po konsistentni terminologiji avtor v članku postavlja (predvsem ob naslonitvi na nemško pravo) nove temelje ter uporablja izraz "davčna izognitev" za opredelitev legalnega ravnanja, izraz "davčno zaobidenje" za opredelitev davčno spornega ravnanja, ki pa ni kaznivo dejanje, ter izraz "davčna utajitev/utaja" za opredelitev ravnanja, ki pa je kaznivo dejanje. Avtor podrobneje analizira navedeni teoretični pogled s predstavitvijo teoretičnega primera "davka na okna" in njegovih praktičnih rešitev.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄5

Obrazložitev naročnikovih odločitev v postopkih javnega naročanja po praksi Državne revizijske komisije

Marko Zupanc, 1.8.2018

PRORAČUN

Marko Zupanc, Podjetje in delo, 5/2018Povzetek: V članku se bomo seznanili s prakso Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil v primerih, ko je ta odločala o skladnosti obrazložitev naročnikovih odločitev v postopkih javnega naročanja z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3). Temeljni namen članka je naročnikom, ponudnikom in vsem drugim udeležencem postopkov javnega naročanja (ter njihovim pooblaščencem) s primerjavo obstoječe prakse in s konkretnimi primeri odločitev pomagati razumeti, v katerih primerih je obrazložitev naročnikove odločitve, sprejeta v postopku javnega naročanja, ustrezna (in v katerih primerih ne). Naročnikom zato, ker bodo lahko ob ustreznih obrazložitvah odločitev, ki jih sprejemajo, prejeli manj zahtevkov za revizijo (in hitreje izvedli postopek javnega naročanja, kar je v večini primerov gotovo eden izmed bistvenih ciljev), ponudnikom in drugim udeležencem postopkov javnega naročanja pa, ker bodo lažje ugotovili in se odločili, v katerih primerih je smiselno vložiti zahtevek za revizijo in plačati takso za postopek pravnega varstva, v katerih primerih pa tega ni smiselno storiti.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄5

Javno naročanje in dovoljena sprememba lizinške pogodbe

Vesna Kranjc, 1.8.2018

PRORAČUN, Obligacije

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 5/2018Lizinška družba je leta 2005 z osebo javnega prava, torej naročnikom po pravilih javnega naročanja, sklenila po tedaj veljavnih pravilih javnega naročanja pogodbo, s katero je lizinška družba pridobila v določenem deležu stavbno pravico na zemljišču naročnika ter se zavezala zgraditi objekt in ga predati v odplačni najem naročniku. Zgraditev objekta je financirala lizinška družba. Naročnik se je zato zavezal, da bo lizinški družbi plačeval najemnino do izteka pogodbe, to je do leta 2025, ko bi naročnik po plačilu vseh obrokov pridobil lastninsko pravico na celotnem objektu. Pogodba daje naročniku pravico, da še pred iztekom pogodbe predčasno odkupi objekt.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄5

In-house naročila, če je ponudnik odvisna družba več naročnikov

Vesna Kranjc, 1.8.2017

PRORAČUN

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 5/2017Povzetek: Vprašanji: 1. Ali so izpolnjeni pogoji, da pravna oseba s svojimi ustanovitelji (vsi so hčerinske družbe določene mestne občine) sklepa posle neposredno, brez izvedbe postopkov javnega naročanja, torej po pravilih za in-house naročila? 2. Ali so izpolnjeni pogoji, da določena oseba sklepa posle neposredno z mestno občino, ki je ustanovitelj vseh njegovih petih ustanoviteljev? Title: In-house Orders if the Provider is an Affiliated Company of Several Clients
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄5

Dohodninska obravnava naknadnih vplačil - davčnopolitično ali ustavnopravno vprašanje?

Jernej Podlipnik, 1.8.2017

Davki občanov in dohodnina

Jernej Podlipnik, Podjetje in delo, 5/2017Povzetek: V eni od nedavnih sodb je Upravno sodišče Republike Slovenije odločilo, da je obdavčitev oziroma neobdavčitev naknadnih vplačil zgolj davčnopolitično, ne davčnopravno vprašanje. Avtor v članku temu stališču nasprotuje, ker meni, da se z obdavčitvijo naknadnih vplačil krši temeljno ustavnopravno načelo na področju davčnega prava - načelo plačevanja davkov po ekonomski sposobnosti, iz katerega je na področju obdavčitve dohodka izpeljano objektivno neto načelo. To načelo po stališču Ustavnega sodišča Republike Slovenije zakonodajalcu nalaga, da z davkom na dohodek obdavči le dohodek, ki pomeni povečanje premoženja v določenem obdobju. Ključne besede: davki, naknadna vplačila, načelo plačevanja davkov po ekonomski sposobnosti, objektivno neto načelo, davčna politika, davčno pravo Title: Are Subsequent Payments to Equity from Personal Income Tax Perspective Tax Policy or Constitutional Law Issue? Abstract: In one of the recent judgements, the Slovenian Administrative Court has ruled that taxation or non-taxation of subsequent payments to equity is merely a tax policy question and not a tax law issue. In this article, the author argues that the view of the Slovenian Administrative Court is incorrect, because it violates the general constitutional tax principle - ability-to-pay principle and the objective net principle, which is derived from it in the field of taxing income. According to the view of the Slovenian Constitutional Court, this principle requires that only income (increase in assets over a certain period) can be taxed with income tax. Key words: taxes, subsequent payments to equity, ability-to-pay principle, objective net principle, tax policy, tax law
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄5

Predpogodbene obveznosti strank pri potrošniških kreditih

Igor Strnad, 1.8.2015

Banke, zavodi

Igor Strnad, Podjetje in delo, 5/20151. Medijska odmevnost primera 2. Uvod 3. Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK) 4. Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-1) 5. Na splošno o informacijskem položaju v predpogodbeni fazi 6. Obveznosti strank pred sklenitvijo kreditne pogodbe po določbah ZPotK-1 7. Sodba v zadevi CA Consumer Financ
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄5

Zlorabe ponudnikov pri pravnem varstvu javnega naročanja - ogrožanje hitrosti in učinkovitosti postopka

Vesna Kranjc, 1.8.2015

PRORAČUN

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 5/20151. Nasprotujoči si interesi pravnega varstva pri oddaji javnih naročil in načelo hitrosti postopka 2. Roki za vložitev zahtevka za revizijo zoper obvestilo o javnem naročilu in razpisno dokumentacijo 3. Praksa DRK o rokih za vložitev zahtevka za revizijo 4. Pogoji za vložitev zahtevka za revizijo
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄5

Prenos sredstev in obveznosti banke

Jernej Radež, 1.8.2015

Banke, zavodi

Jernej Radež, Podjetje in delo, 5/20151. Uvod 2. Predstavitev razvoja prenosa sredstev in obveznosti v bančnem pravu ZDA 2.1. Splošno o vlogi FDIC v bančnem sistemu ZDA 2.2. Transakcije P&A 2.3. Vrste transakcij P&A 3. Prenos sredstev in obveznosti v okviru Direktive 2014/59/EU 3.1. Razlogi za ureditev instituta v harmoniziran
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄5

Institut zavezujoče informacije v slovenski davčni ureditvi in praksi

Marjan Špilar, 1.8.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Marjan Špilar, Podjetje in delo, 5/20151. Uvod 2. Normativna ureditev instituta 2.1. Pravna podlaga 2.2. Pristojnost in postopek z vlogo 2.3. Omejitve izdaje 2.4. Rok za izdajo 2.5. Vsebina informacije in vezanost organa 2.6. Stroški 3. Uporaba instituta v praksi 3.1. Splošno o uporabi instituta 2007-2010 3.2. Analiza p
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄5

Problematika dodatnih pogojev ali zahtev prodajalca pri prodaji podjetja v državni lasti z vidika pravil o državnih pomočeh

Peter Grilc, 1.8.2014

PRORAČUN, Obligacije

Peter Grilc, Podjetje in delo, 5/2014Avtor obravnava trk postopka prodaje in problematike državnih pomoči. Državni prodajalec mora v postopku prodaje podjetij v delni ali celotni državni lasti v celoti upoštevati pravila EU o državnih pomočeh, sploh če se prodaja ne izvede s prvo prodajo ali s prodajo na borzi. Za prodajo zunaj organiziranega trga mora biti izpolnjena vrsta pogojev. Temeljno vodilo je, da ne gre za državno pomoč, če državni prodajalec ravna tako, kot bi v enakih okoliščinah ravnal zasebni prodajalec, ki ga pri prodaji vodi interes maksimiranja prodajne cene. Neekonomske/necenovne zahteve državnega prodajalca so problematične z vidika presoje nedopustnih državnih pomoči, ker državni prodajalec v zameno zanje praviloma prejme nižjo kupnino. Pogoje se sicer praviloma postavlja vsem potencialnim ponudnikom, kar na prvi pogled zagotavlja neselektivnost in nediskriminatornost, sporno pa je, če bodoči kupec sprejme obveznost, naloženo s strani prodajalca. Če kupec sprejme zaveze, ki neposredno ali posredno ne vplivajo na kupnino, praviloma ne bo šlo za državno pomoč, kar pomeni, da vsi pogoji, s katerimi je pogojena privatizacijska transakcija, niso nujno državna pomoč. Praviloma ne bodo problematični pogoji, ki so utemeljeni na prizadevanju, ne pa na rezultatu kupca, in pogoji, ki jih vsebuje podvojena nacionalna zakonodaja, če je ta seveda v skladu z evropskim pravnim redom.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄5

Dovoljeni popravki ponudb po ZJN-2E in ZJNVETPS-E

Vesna Kranjc, 1.8.2014

PRORAČUN

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 5/2014V primerjavi s splošnimi pravili o sklepanju pogodb je za oddajo javnih naročil značilna formalnost, včasih celo togost, kar pa je v posameznih primerih posledica napačne razlage pravil o javnem naročanju. Avtorica poudarja, da cilji javnega naročanja ne zahtevajo vedno strogosti pri izpolnjevanju obveznosti ter da lahko pretiran formalizem ogrozi poglavitni cilj javnega naročanja, to je enakopravno obravnavo ponudnikov. Slovenska pravila javnega naročanja izrecno omogočajo, da ponudnik, ki je oddal pomanjkljivo ponudbo, to dopolni tudi po roku za oddajo ponudb, a le če so izpolnjeni posebni pogoji. Relevantna pravila o formalno nepopolni ponudbi in nepopolni ponudbi so bila spremenjena z novelo ZJN-2E in ZJNVETPS-E. V prispevku je prikazana novejša praksa Sodišča EU o dovoljenih popravkih, poleg tega so analizirana nova slovenska pravila o dovoljenih dopolnitvah in spremembah ponudb.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄5

Možnosti davčnih zlorab zaradi neusklajenih davčnih metod v EU

Franc Pernek, 1.8.2011

Poravnava davkov in prispevkov

Franc Pernek, Podjetje in delo, 5/2011Povzetek Avtor obravnava možnosti davčnih zlorab v odnosu do skupne konsolidirane davčne osnove za pravne osebe (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB) in obdavčenje po pravilih matične države (Home State Taxation - HST) v Evropski uniji. Skupna konsolidirana davčna osnova za davek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄5

Odsotnost zasnove poročajočega podjetja v računovodski in pravni ureditvi

Daniel Zdolšek, 1.8.2009

Poravnava davkov in prispevkov

Daniel Zdolšek, Podjetje in delo, 5/2009Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄5

Problematika dvojnega obdavčenja dividend, obresti, poslovnih in kapitalskih dobičkov glede na Model OECD in primerjava slovenske ureditve

Matjaž Kovač, 1.8.2009

Druge davščine in olajšave

Matjaž Kovač, Podjetje in delo, 5/2009Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄5

JAVNO NAROČILO, ENAKOPRAVNOST PRI OCENJEVANJU PONUDB, POGOJ O EKONOMSKI SPOSOBNOSTI

dr. Vesna Kranjc, 15.8.2008

PRORAČUN

dr. Vesna Kranjc, dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 5/2008VPRAŠANJE Naročnik je med pogoji za izbiro določil pogoj o ekonomski sposobnosti: - Ponudnik (v primeru skupne ponudbe poslovodeči partner in vsi partnerji) mora izpolnjevati pogoje glede finančne bonitete najmanj 1B. Kot dokazilo je treba priložiti BON-1/P. Ponudnik P je pri pregledu razpisne do...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄5

Prosti trg v davčnih sporazumih o obdavčitvi gospodarskih družb

Boris Kostanjevec, 30.8.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Poravnava davkov in prispevkov

Boris Kostanjevec, Podjetje in delo, 5/2007 1. UVODNA MISEL 2. DAVČNI SPORAZUMI 2.1. Uporaba in razlaga sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčenja glede na dunajsko konvencijo o pogodbenem pravu 2.2. Medsebojno vplivanje davčnih in nedavčnih pogodb 2.3. Prizadevanja za izboljševanje prilagodljivosti davčnih pogodb 3. EVROPSKO SODIŠ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄5

SPREMEMBE V KONZORCIJU PO ODDAJI PONUDBE V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA

Vesna Kranjc, 30.8.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Proračun

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 5/2007DEJANSKO STANJE IN OPREDELITEV VPRAŠANJ Vsa vprašanja se navezujejo na dejstvo, da je ponudbo za pridobitev javnega naročila podal konzorcij in da utegne biti zoper enega od treh partnerjev v konzorciju uveden stečajni postopek še pred sklenitvijo pogodbe o oddaji javnega naročila. Vodilni partne...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄5

SODBA SODIŠČA (ČETRTI SENAT) Z DNE 24. MAJA 2007, C-157/05

Avtor ni naveden, 30.8.2007

Davki občanov in dohodnina, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

, Podjetje in delo, 5/2007»Prost pretok kapitala - Svoboda ustanavljanja - Davek od dohodka - Izplačilo dividend - Dohodki iz kapitala z izvorom v drugi državi članici« V zadevi C-157/05, katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄5

Ugotavljanje dejstev in dokazovanje v davčnem postopku

Polonca Kovač, 30.8.2007

Upravni postopek in upravne takse, Davki občanov in dohodnina

Polonca Kovač, Podjetje in delo, 5/2007 1. REGULACIJA DAVČNEGA POSTOPKA IN SUBSIDIARNA RABA ZUP 2. ZAČETEK DAVČNEGA POSTOPKA 3. UGOTOVITVENI POSTOPEK 3.1. Odmera davka po skrajšanem in posebnem ugotovitvenem postopku 3.2. Upoštevanje davčne osnove po ekonomski vrednosti 4. DOKAZOVANJE 4.1. Dokazno breme davčnega organa in zavez...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄5

Pomen davčnih sporazumov za odpravo mednarodnih dvojnih obdavčitev

dr. Franc Pernek, 29.8.2006

Davek od dohodka pravnih oseb, Davek na dodano vrednost in trošarine

dr. Franc Pernek, Podjetje in delo, 5/2006 1. UVODNE MISLI 2. NEKAJ POGLEDOV NA MODEL OECD 2.1. Pojasnitve Komentarja sporazuma 2.2. Vloga davčnih sporazumov v 21. stoletju 3. OBSTOJ ŠTIRIH MODELOV ZA OBDAVČITEV PRAVNIH OSEB (GOSPODARSKIH DRUŽB) 4. NEKATERE NAVEZNE OKOLIŠČINE ZA PREPREČEVANJE DVOJNE OBDAVČITVE 4.1. Določitev sedež...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄5

NAROČNIK PO ZJN-1, OSEBA V LASTI DRŽAVE, DEJAVNOST V JAVNEM INTERESU

dr. Vesna Kranjc, 8.8.2005

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 5/2005VPRAŠANJE Oseba XX, ki je v pretežni lasti države in se ukvarja s sejemsko dejavnostjo, je vpisana na seznam naročnikov, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za finance. Ker posluje kot gospodarska družba (d. o. o.) in ne kot javno podjetje, se postavlja vpra-šanje, ali je zavezana ravnati ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄5

Simulacija izračuna dohodkov velike družine na podlagi pravic iz socialnega varstva in družinskih prejemkov

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 8.8.2005

Davki občanov in dohodnina, Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Podjetje in delo, 5/2005Povzetek Prispevek o tem, koliko dohodkov družini prinesejo otroci, vsebuje izračun dohodkov družine s tremi otroki in obema staršema brezposelnima v letu po rojstvu zadnjega družinskega člana. Izračun, ki temelji še na nekaterih drugih predpostavkah (na primer neupravičenost do pravic iz zavarovanj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄5

Nekateri pogledi na enotno obdavčenje gospodarskih družb v Evropski uniji

dr. Franc Pernek, 25.8.2003

Davek od dohodka pravnih oseb, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Franc Pernek, Podjetje in delo, 5/20031. UVODNE MISLI O ŠTIRIH POGLEDIH NA OBDAVČITEV GOSPODARSKIH DRUŽB V članku bo dan poseben poudarek na nekatere poglede na enotno obdavčenje multinacionalnih gospodarskih družb (multinacionalk) v Evropski uniji. Razlogi za harmonizacijo davčnega sistema so številni. Evropska unija je z vidika ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄5

JAVNA NAROČILA: POVRAČILO STROŠKOV REVIZIJSKEGA POSTOPKA PRED SODIŠČEM?*

mag. Aleksij Mužina, 30.8.2002

Proračun, Revizija

mag. Aleksij Mužina, Podjetje in delo, 5/2002Državna komisija za revizijo postopkovoddaje javnih naročil (Državna revizijska komisija) je poseben, samostojen in neodvisen državni organ, ki zagotavlja pravno varstvo ponudnikov na vseh stopnjah postopkov oddaje javnih naročil (prvi odstavek 4. člena Zakona o reviziji postopkov oddaje javnih naro...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 5

Leto objave

2018(4) 2017(2) 2015(4) 2014(2)
2011(1) 2009(2) 2008(1) 2007(4)
2006(1) 2005(2) 2003(1) 2002(1)
2001(1) 2000(1) 1992(1)

Področja

< Vsi 3. JAVNE FINANCE 3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE 3.3. PRORAČUN 3.4. JAMSTVA, KREDITI, NADOMESTILA, KOMPENZACIJE

Avtorji

ABCĆČDĐEFG HI JK LM NOP QR S Š T UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov