Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 20 (od skupaj 20)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2019⁄8

Diskriminatornost kriterijev za izplačilo nagrade za poslovno uspešnost

Iris Pensa, 1.12.2019

Delovna razmerja, Človekove pravice

Iris Pensa, Podjetje in delo, 8/20191. Uvod 1.1. Plačna neenakost in diskriminacija na delovnem mestu 1.2. Razlogi za obstoj plačne neenakosti 1.3. Plačna neenakost v praksi - diskriminatorni kriteriji za izplačilo nagrade za poslovno uspešnost 2. Normativni okvir 2.1. Splošno 2.2. Posredna diskriminacija 2.3. Mednarodni
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄8

IZBIRA UPRAVLJALCA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA IN PRAVILA O JAVNEM NAROČANJU

Vesna Kranjc, 15.12.2010

Uprava, PRORAČUN

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 8/2010Sodišče EU (veliki senat) je v zadevi C-271/08, Evropska komisija proti Zvezni republiki Nemčiji, dne 15. julija 2010 odločilo, da je pogodba za storitve poklicnega pokojninskega zavarovanja za delavce občinskih javnih služb javno naročilo ter da občinske uprave ali podjetja, ki so naročniki, teh poslov ne morejo oddajati neposredno osebam, ki so navedene v kolektivni pogodbi, ki med drugim ureja preoblikovanje dela plače v pokojninsko zavarovanje.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

Javni sektor - torzo tranzicije (Predlog za razmejitev državnih zavodov od samostojnih zavodov)

Rado Bohinc, 12.12.2009

Uprava

Rado Bohinc, Podjetje in delo, 8/2009Na podlagi izhodišč za reformo javnega sektorja avtor predloga dve statusni obliki javnih zavodov, državne zavode in samostojne javne zavode. Državni zavodi ostajajo tisti zavodi, ki so financirani iz proračunov. Statusno obliko samostojnih zavodov pa lahko pridobijo tisti javni zavodi, ki prodajajo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

Pravna analiza pravice javnih uslužbencev in funkcionarjev v državnih organih do povračila stroškov prevoza na delo in z dela

Etelka Korpič-Horvat, 12.12.2009

Uprava, Delovna razmerja

Etelka Korpič-Horvat, Branko Vidič, Bojan Tičar, Podjetje in delo, 8/2009Avtorji v članku predstavijo pravne okvire povračil stroškov prevoza na delo in z dela kot akcesorne pravice zaposlenih v zasebnem in javnem sektorju s tem, da podrobno razčlenijo povračila navedenih stroškov po Uredbi o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarje...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄8

Ali je novi sistem plač v javnem sektorju skladen s pojmovanjem načela pravičnosti?

Jagoda Vitez, 20.12.2008

Uprava

Jagoda Vitez, dr. Bojan Tičar, dr. Bojan Tičar, Podjetje in delo, 8/2008Pravičnost je ena pomembnejših moralnih vrednot, z vidika veljavnega prava pa je načelo pravičnosti izpeljano prek temeljnega načela o pravni splošnosti in enakosti pred zakonom. V kontekstu naslovnega članka avtorja pravičnost razumeta v smislu razdeljevalne oziroma distributivne pravičnosti z vidi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄8

Trhli temeljni razlogi Vlade Republike Slovenije v zvezi z lastninskim preoblikovanjem zavarovalnic

Mirko Pečarič, 18.12.2007

DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE, ZAVAROVALNIŠTVO

Mirko Pečarič, Podjetje in delo, 8/2007UVODDržavni svet Republike Slovenije je na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (ZLPZ-1A) - EPA 1463-IV sprejel zahtevo za ponovno odločanje o zakonu, ki ga je Državni zbor RS na 28. izredni seji ponovno sprejel. Državni svet RS je menil, da je črtanje š...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄8

Analiza primerjave zaposlitve na podlagi pogodbe o zaposlitvi po zakonu o delovnih razmerjih in zakonu o javnih uslužbencih

dr. Drago Mežnar, 18.12.2006

Uprava, Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 8/2006dr. Drago Mežnar ? 1. UVOD 2. DEFINICIJA POGODBE O ZAPOSLITVI 2.1. Razmerje med ZJU in ZDR 3. SKLENITEV POGODBE O ZAPOSLITVI 4. SESTAVINE POGODBE O ZAPOSLITVI 5. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 6. RAZVELJAVITEV POGODBE O ZAPOSLITVI 7. PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE O ZAPOSLITVI 7.1. Pren...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

OMEJEVANJE KONTROLE NAD UPRAVLJANJEM PODJEMA INVESTICIJSKE DRUŽBE PO 58. ČLENU ZISDU(*1)

dr. Saša Prelič, 8.12.2003

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Podjetje in delo, 8/2003OPREDELITEV PRAVNEGA PROBLEMA Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU) v 58. členu določa, da ima lahko posamezna pravna ali fizična oseba v lasti največ pet odstotkov vseh delnic posamezne investicijske družbe. Če pridobi več delnic, kot je omenjena omejitev, nima pravice...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Peta sekcija: IZVAJANJE ZAKONOV S PODROČJA DELOVNIH RAZMERIJ (ZDR, ZJU)

Avtor ni naveden, 8.12.2003

Uprava, Delovna razmerja

, Podjetje in delo, 8/2003(Stališča) 1. Izvajanje zakonov je bistvenega pomena za delovanje pravne in socialne države. Na področju delovnih razmerij to predvsem pomeni zmanjšanje števila sporov, bistveno povečanje mirnega/nadomestnega reševanja sporov in večje upoštevanje pravic in obveznosti, ki so določene v heteronomni...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄8

Evropska socialna listina - prvi primeri kolektivnih pritožb

dr. Jasna Murgel, 11.12.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Jasna Murgel, Podjetje in delo, 8/2002Evropska socialna listina (ESL)(*1)zagotavlja človekove pravice in temeljne svoboščine na ekonomskem in socialnem področju. Tako dopolnjuje sistem varstva človekovih pravic, ki ga v okviru Sveta Evrope (SE) vsebuje Evropska konvencija o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah (EKČP).(*2) ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Uvodni (na)govor predsednika Ustavnega sodišča RS, Franca Testena

Avtor ni naveden, 11.12.2001

Ustavno sodišče

, Podjetje in delo, 8/2001Ko sem leta 1993 kandidiral za ustavnegasodnika, sem moral biti ob volitvah osebno navzoč v parlamentu. Neposredno po izvolitvi sem tudi prisegel, v preddverju državnega zbora po so čakali novinarji. Bil sem popolnoma neizkušen in nepripravljen na kakršenkoli javni nastop ali izjavo za medije. Novin...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

Pravica do pravičnega plačila v Evropski socialni listini

mag. Barbara Kresal, 9.12.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Socialno varstvo in zavarovanje

mag. Barbara Kresal, Podjetje in delo, 8/1999Barbara KRESAL magistra pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Slovenija je letos spomladi ratificirala Evropsko socialno listino (spremenjeno),(*1) ki je bila v okviru Sveta Evrope sklenjena v Strasbourgu 3. maja 1996 in je po potrebnem številu ratifikacij vsaj treh držav (p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

Družba za upravljanje investicijskih družb

Avtor ni naveden, 9.12.1999

Skladi

, Podjetje in delo, 8/1999POGODBA O UPRAVLJANJU - UPRAVLJANJE FINANČNEGA PREMOŽENJA - PRVA PRODAJA DELNIC - NADZOR NAD POSLOVANJEM - UKREPI AGENCIJE - ZAČASNA PREPOVED UPRAVLJANJA - NEMATERIALIZIRANE DELNICE - VPIS IN PRENOS VREDNOSTNIH PAPIRJEV Upravljati investicijsko družbo pomeni opravljati v njenem imenu in za njen ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

Upravljanje investicijskih skladov in pooblaščene investicijske družbe

Avtor ni naveden, 9.12.1999

Skladi

, Podjetje in delo, 8/1999NADZOR NAD POSLOVANJEM - UKREPI AGENCIJE - ODVZEM DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI - RAZLOGI ZA ODVZEM DOVOLJENJA - NALOŽBE INVESTICIJSKIH SKLADOV - PREPOVED NALOŽB V DOLOČENE PRAVNE OSEBE - PRVA PRODAJA VREDNOSTNIH PAPIRJEV - ZASTAVA VREDNOSTNIH PAPIRJEV V kakšne oblike naložb lahko investic...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

Odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti investicijskih skladov

Avtor ni naveden, 9.12.1999

Skladi

, Podjetje in delo, 8/1999RAZLOGI ZA ODVZEM DOVOLJENJA - POSTOPEK ODLOČANJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV - SESTAVA SENATA - POSTOPEK S PRITOŽBO ZOPER ODLOČBO AGENCIJE - UPORABA DOLOČIL ZPP - STRANSKA INTERVENCIJA - PRAVNI INTERES Določba 147. člena ZTVP opredeljuje status Agencije kot neodvisne organizacije, ne do...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄8

Iz odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije: Izdaja ureditvenih (regulacijskih) začasnih odredb

Nataša Samec, 21.12.1998

Ustavno sodišče

Nataša Samec, Podjetje in delo, 8/1998Ustavno sodišče je odločilo o ustavni pritožbi v zvezi z možnostjo izdaje ureditvenih (regulacijskih) začasnih odredb za zavarovanje nedenarnih terjatev, katerih vsebina je enaka tožbenemu zahtevku, in v svoji obrazložitvi pravnega stališča navedlo: Zavarovanje terjatve v smislu začasne ureditve ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Oškodovanje družbene lastnine po ZLPP - od revizije do sodbe

Avtor ni naveden, 10.12.1997

Denacionalizacija in lastninjenje

, Podjetje in delo, 8/1997Revizija lastninskega preoblikovanja po ZLPP zaradi oškodovanja družbene lastnine že pred začetkom lastninjenja - ureditev pravic in obveznosti med ustanoviteljem in "hčerko" - različnost sodnih postopkov po 48. a in 48. členu ZLPP - oškodovanje družbene lastnine med pravnimi osebami v družbeni last...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1995⁄8

Lastninsko preoblikovanje in prisilna poravnava(*)

mag. Meta Duhovnik, 31.12.1995

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Meta Duhovnik, Podjetje in delo, 8/1995UVOD Lastninsko preoblikovanje podjetij se v skladu z Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93; v nadaljevanju zakon) opravi na natančno določen datum - 1. 1. 1993.
Naslovnica
Podjetje in delo, 1994⁄8

Sprejem statuta oziroma družbene pogodbe v postopku lastninjenja

Andrej Simonič, 15.12.1994

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andrej Simonič, Podjetje in delo, 8/1994Andrej SIMONIČ diplomirani pravnik Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo V zadnji fazi lastninskega preoblikovanja po ZLPP podjetje, ki se preoblikuje, sprejme akt o lastninskem preoblikovanju z vsebino statuta oziroma družbene pogodbe (dalje akt). Akt je potrebno predložiti Agenciji ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1991⁄8

Enako(pravno)st gospodarskih osebkov

dr. Janez Šinkovec, 10.12.1991

Človekove pravice, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Janez Šinkovec, Podjetje in delo, 8/1991Janez ŠINKOVEC doktor pravnih znanosti Ustavno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Ne bomo se spuščali v zgodovinski razvoj instituta enakopravnosti osebkov, pa tudi ne v filozofsko - pravna in zgodovinska vprašanja, saj bodo to obdelali drugi avtorji, ki pripravljajo gradivo za okroglo mizo o...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 8

Leto objave

2019(1) 2010(1) 2009(2) 2008(1)
2007(1) 2006(1) 2003(2) 2002(1)
2001(1) 1999(4) 1998(1) 1997(1)
1995(1) 1994(1) 1991(1)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

AB CĆČD ĐEFGHIJK LM NOP QRS Š TUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov