Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄8

Uporaba instituta delne ponudbe v Zakonu o prevzemih

Grah Petra, Bratina Borut, 21.12.2018

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Petra Grah, Borut Bratina, Podjetje in delo, 8/2018Povzetek: Prispevek se osredotoča na institut delne prostovoljne prevzemne ponudbe, ki so jo posamezne države implementirale v prevzemno zakonodajo, nekatere pod določenimi pogoji, druge pa prepovedale. S tega stališča je najprej obravnavan Zakon o prevzemih (ZPre-1), ki se je po zadnji svetovni gospodarski krizi velikokrat spremenil. Spremembe so poskušale preprečiti izčrpavanje ciljnih družb pred prevzemniki, ki so jih prevzemali zaradi lastnih interesov, in ne interesov drugih. Bolj konkretne spremembe in dopolnitve je prinesla šele novela ZPre-1G iz leta 2015. Avtorja zagovarjata tezo, da so v ZPre-1 mogoče izboljšave, s katerimi bodo manjšinski delničarji in upniki lahko še bolj zaščiteni ter bo preprečeno izčrpavanje ciljne družbe. ZPre-1 opredeljuje instituta obvezne in prostovoljne prevzemne ponudbe, ne pozna pa niti delne obvezne niti delne prostovoljne ponudbe. O uvedbi delne prostovoljne ponudbe, pri čemer prevzemnik ne pridobi kontrolnega deleža v ciljni družbi ali kadar je z zakonom omejeno pridobivanje deležev družb ali so pri tem zahtevana še soglasja različnih organov, se je v preteklosti že pisalo, vendar delna ponudba v ZPre-1 ni bila implementirana. V nadaljevanju so predstavljene nekatere tuje prevzemne zakonodaje, in sicer v Združenih državah Amerike (ZDA), Združenem kraljestvu in na Nizozemskem, ki delne ponudbe poznajo, vendar jih uporabljajo na različne načine, za njih pa veljajo različni pogoji. Tem ureditvam je skupno, da je pri delnih ponudbah treba upoštevati načelo sorazmernosti nakupa delnic od vseh delničarjev, ki so delnice ciljne družbe pripravljeni prodati. Na koncu prispevka bomo predstavili še različne poglede in mnenja avtorjev glede instituta obvezne in delne prevzemne ponudbe.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄8

Ustrezna zavarovanja v primeru izdaje enotnega računa za električno energijo in omrežnino

Tomažič Luka Martin, Bratina Borut, 2.12.2016

Industrija in energetika

Luka Martin Tomažič, Borut Bratina, Podjetje in delo, 8/2016Povzetek: Avtorja proučujeta, katera so ustrezna zavarovanja za izdajo enotnega računa na podlagi pogodbe med dobaviteljem električne energije in sistemskim operaterjem iz 114. člena Energetskega zakona (EZ-1). Osrednji del prispevka je namenjen interpretaciji nedoločnega pojma ustrezno zavarovanje, raziskavi ustreznosti posameznih instrumentov zavarovanja in oceni ustavne skladnosti predlaganih podzakonskih aktov s slovenskim ustavnim redom. Ključne besede: energetska zakonodaja, instrumenti zavarovanja, omrežnina, exceptio illegalis Title: Appropriate Insurance for Issuing a Joint Bill for Electricity and Network Access Fee Abstract: The authors'' research concentrates on the appropriate insurance instruments for issuing a joint bill on the basis of a contract between the electricity supplier and the system operator under Article 114 of the Energy Act (EZ-1). The article focuses on the interpretation of the indefinite notion of "appropriate insurance", on the research of appropriateness of individual insurance instruments, and on the evaluation of the constitutional congruence of the proposed regulations with the Slovenian constitutional order. Key words: energy legislation, insurance instruments, network access fees, exceptio illegalis
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄8

Primerjava pravne ureditve odgovornosti direktorjev v zasebnem in javnem sektorju

Rado Bohinc, 1.12.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Rado Bohinc, Podjetje in delo, 8/2014Avtor obravnava izbrane vidike odgovornosti vodstev v javnem in zasebnem sektorju, s poudarkom na odškodninski odgovornosti. Kazenskopravna odgovornost je odgovornost storilca dejanja, ki je kot kaznivo določeno v zakonu; na primer kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost, kazniva dejanja zoper premoženje, zoper gospodarstvo, zoper pravni promet itd. Pri civilni odgovornosti gre za odgovornost kršilcev pravil civilnega prava; pravila so lahko zakonska ali avtonomna (na primer pogodbena). Civilna sankcija je največkrat restitucija ali plačilo odškodnine ter sankcije izpodbojnosti in ničnosti. Civilna odgovornost članov organov poslovodstva je največkrat odškodninska, to je odgovornost za škodo, ko jo povzročitelji storijo s svojimi ravnanji.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄8

Ločitvena pravica na podlagi predznamovane hipoteke, pridobljene s predhodno odredbo

Simon Brence, 31.12.2013

Civilni sodni postopki

Simon Brence, Podjetje in delo, 8/2013Zaradi številnih začetih stečajnih postopkov si upniki danes vse bolj prizadevajo najti način, da bi svoje nezavarovane terjatve, še pred pridobitvijo izvršilnega naslova, prisilno zavarovali za primer stečaja dolžnika. Pri tem se praviloma zatekajo k uporabi raznovrstnih predhodnih odredb, zlasti k tistim, s katerimi želijo poseči na nepremično premoženje dolžnika. Kljub akutni potrebi upnikov po učinkovitem pravnem varstvu pa tako novejša pravna teorija kot sodna praksa zavračata možnost, da bi upnik na podlagi predznamovane hipoteke, pridobljene s predhodno odredbo, pridobil ločitveno pravico za primer stečaja dolžnika. Temeljni namen prispevka je zato odgovoriti na vprašanje, zakaj institut predhodne odredbe v obliki predznambe hipoteke po novejši pravni teoriji in sodni praksi za upnika ne more oblikovati ločitvene pravice in kakšni bi lahko bili protiargumenti, s katerimi bi se lahko obstoječi zadržki presegli. Prispevek izhaja iz slovenske pravne ureditve na tem področju in jo primerja z avstrijsko.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄8

Novosti na področju korporativnega upravljanja družb v državni lasti v Sloveniji

Bratina Borut, Pašić Polona, 15.12.2010

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Borut Bratina, Polona Pašić, Podjetje in delo, 8/2010V prispevku avtorja predstavita novosti na področju korporativnega upravljanja družb v državni lasti v Sloveniji. Osrednji del je namenjen predstavitvi Smernic OECD za korporativno upravljanje družb v državni lasti in upoštevanju teh smernic v slovenski zakonodaji (predvsem v Zakonu o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije, ZUKN, Uradni list RS, št. 38/2010) in avtonomnih pravnih virih. Predstavljene so še novosti Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki je bil nazadnje dopolnjen 8. decembra 2009, in Evropske smernice korporativnega upravljanja za nejavne družbe.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

Javni sektor - torzo tranzicije (Predlog za razmejitev državnih zavodov od samostojnih zavodov)

Rado Bohinc, 12.12.2009

Uprava

Rado Bohinc, Podjetje in delo, 8/2009Na podlagi izhodišč za reformo javnega sektorja avtor predloga dve statusni obliki javnih zavodov, državne zavode in samostojne javne zavode. Državni zavodi ostajajo tisti zavodi, ki so financirani iz proračunov. Statusno obliko samostojnih zavodov pa lahko pridobijo tisti javni zavodi, ki prodajajo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄8

Pritožba in revizija po nemškem ZPO

Marko Brus, 18.12.2007

Civilni sodni postopki

Marko Brus, Podjetje in delo, 8/2007I. PRITOŽBA ZOPER SODBO 1. Dopustnost pritožbe 2. Pritožbeni razlogi in obseg preizkusa 3. Potek postopka II. REVIZIJA Povzetek Članek obravnava značilnosti pritožbe in revizije po nemškem civilnem procesnem pravu. Na kratko opiše tudi najpomembnejše razlike med obema pravnima sreds...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

Sodna praksa – novejši judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije?

Marko Brus, 16.12.2005

Sodišča

Marko Brus, Podjetje in delo, 8/2005OBLIGACIJSKO IN STVARNO PRAVO* 1. Cena ni lastnost predmeta prodajne pogodbe - opravičljiva zmota (drugi od-stavek 46. člena OZ) III Ips 75/2004 Cena ni lastnost predmeta. Če je pogodbenik seznanjen z odločilno okoliščino, ni v opravičljivi zmoti. "Revident obširno pojasnjuje, kakšen pomen je i...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Izpodbijanje pravnih dejanj v korist stečajne mase – kontinuiteta stečajnega postopka, če je

dr. Marko Brus, 8.12.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 8/2004III Ips 61/2003 1. V primeru, da je pravna oseba v stečajnem postopku prodana, se stečajni postopek zoper prodano pravno osebo ustavi in nadaljuje zoper stečajno maso (četrti odstavek 147. člena ZPPSL).
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Razlaga pogodbe in izjave volje (drugi odstavek 99. člena ZOR) – pripoznava terjatve (387. člen

dr. Marko Brus, 8.12.2004

Obligacije

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 8/2004III Ips 76/2003 1. Sporna pogodbena določila so tista določila, ki glede na svoje besedilo, včasih pa tudi glede na kontekst, v katerem so bila izoblikovana, omogočajo, objektivno vzeto, več različnih razlag. Zgolj subjektivno dojemanje strank pri tem ne igra nobene vloge. 2. Pri pripoznavi te...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Prenehanje d. o. o. – prednost stečajnega postopka na temelju prvega odstavka 99. člena ZFPPod pred

dr. Marko Brus, 8.12.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 8/2004III Ips 25/2004 Če je bil vložen predlog za začetek stečajnega postopka nad gospodarsko družbo in plačan predujem zanj, se ne opravi postopek izbrisa na temelju 2. točke drugega odstavka 25. člena ZFPPod.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Likvidacija d. o. o. po določbah ZGD – razmerje do likvidacije po ZPPSL; prekinitev pravdnega

dr. Marko Brus, 8.12.2004

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 8/2004III Ips 110/2003 1. Za likvidacijo na temelju 372. do 393. člena ZGD ne veljajo določbe 176. do 183. člena ZPPSL.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Izbris družbe na temelju prvega odstavka 99. člena ZPPSL – razmerje do izbrisa družbe iz sodnega

dr. Marko Brus, 8.12.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 8/2004III Ips 38/2003 Z izbrisom stečajnega dolžnika iz sodnega registra le-ta preneha obstajati. Ponovna vzpostavitev njegovega obstoja ni mogoča. Prvostopenjsko sodišče je ugotovilo, da premoženje stečajnega dolžnika ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka, in je na podlagi prvega odstavka ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Konkretizacija zahtevka za prepoved nadaljnjih dejanj nelojalne konkurence

dr. Marko Brus, 8.12.2004

Varstvo konkurence, cene

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 8/2004III Ips 95/2003 Oblika dejanja nelojalne konkurence mora biti konkretizirana, zato prepovedi vsakršne uporabe nekega znaka ni mogoče zahtevati.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Pravna narava izpodbijanja dejanj v stečajnem postopku – ugotovitvena in oblikovalna tožba

dr. Marko Brus, 8.12.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 8/2004III Ips 16/2003 Če tožeča stranka izpodbija pravna dejanja po 125. členu ZPPSL in postavi ugotovitveni in dajatveni zahtevek in pri obeh vztraja do konca glavne obravnave, je dotlej njen pravni interes izkazan, zavrženje ugotovitvene tožbe pa ni dopustno.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Pravnik v današnjem času

dr. France Bučar, 8.12.2004

Zaposlovanje in brezposelnost

dr. France Bučar, Podjetje in delo, 8/2004Če govorimo o pravniku, govorimo o poklicu. Pravna izobrazba je le ena od podlag za pravni poklic in je danes izhodišče za celo vrsto različnih nepravniških poklicev in zaposlitev. Pravnik kot poklic je izpovedovanje (profesija, profiteor) določenega pogleda na urejenost družbe, v kateri sta pravo i...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Skupščinski sklep, ki ni sprejet s potrebno večino

dr. Marko Brus, 8.12.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 8/2004III Ips 60/2003 Sklep, za katerega na skupščini d. o. o. ni glasovala po ZGD potrebna tričetrtinska večina, ni ničen, je pa izpodbojen. Dejansko stanje je preprosto: na skupščini d. o. o. so družbeniki glasovali o povečanju osnovnega kapitala in o spremembi družbene pogodbe.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Evropsko gospodarsko interesno združenje

Janja Bedrač, 8.12.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Janja Bedrač, Podjetje in delo, 8/2003UVOD Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo bodo lahko slovenski gospodarski subjekti vstopali kot polnopravni člani v Evropska gospodarska interesna združenja (EGIZ), kar je evropskim subjektom omogočeno že od leta 1989. EGIZ lahko opredelimo kot nadnacionalni pravni instrument za sodelovanje dveh...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

Uvedba statutarne strogosti v pravo delniške družbe po predlogu novele ZGD

dr. Marko Brus, 9.12.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Brus, Podjetje in delo, 8/1999A. POJEM STATUTARNE STROGOSTI IN PROSTOSTI IN PREDLAGANA UVEDBA STATUTARNE STROGOSTI V Poročevalcu št. 71/99 s 6. oktobra 1999 je bil objavljen predlog novele ZGD. Če bo ta predlog sprejet, bo ta novela nosila označbo ZGD-f.(*1) Z novelo naj bi se namesto sedanje statutarne avtonomije delniške...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄8

Osebe javnega prava

dr. Rado Bohinc, 21.12.1998

Pravoznanstvo

dr. Rado Bohinc, Podjetje in delo, 8/1998Rado BOHINC doktor pravnih znanosti Fakulteta za družbene vede v Ljubljani I. RAZLIKOVANJE NA PRAVNE OSEBE JAVNEGA IN ZASEBNEGA PRAVA Splošno Že rimsko pravo je razlikovalo med javnim pravom (ius publicum) in zasebnim pravom (ius civile). Delitev na javno in zasebno pravo je bila že v rimsk...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄8

Ureditev delitve kapitalskih družb v avstrijskem pravu

Markus Bruckmüller, 21.12.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Markus Bruckmüller, Podjetje in delo, 8/1998Mark BRUCKMÜLLER diplomirani pravnik Ekonomska univerza na Dunaju I. SPLOŠNO 1. Uvod Pri primerjavi med slovensko zakonodajo na področju gospodarskih družb in direktivami Evropske skupnosti k statusnem pravu se je pokazalo, da je v slovenski pravni ureditvi treba spremeniti nekaj določb, še...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Pospeševanje zaposlovanja in socialna varnost

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, 10.12.1997

Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, Podjetje in delo, 8/1997Mednarodno zadruženje za socialno varnost (International Social Security Association - ISSA) je oktobra 1997 na sedežu MOD v Ženevi v Švici organiziralo mednarodno tehnično konferenco o vplivu socialnih dajatev na zaposlovanje. Ugledni strokovnjaki z vsega sveta so razpravljali o prihodnosti razviti...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1997⁄8

Delniška družba in njen statut po slovenskem pravu

dr. Borut Bratina, 10.12.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, Podjetje in delo, 8/1997DIE AKTIENGESELLSCHAFT UND IHRE SATZUNG NACH SLOWENISCHEN RECHT V izdaji dunajskega Service Fachverlag(*1) je pred kratkim izšla knjiga avtorjev prof. dr. Petra Doralta, prof. dr. Marijana Kocbeka in prof. dr. Hilde Marije Pivke(*2) v nemškem in slovenskem jeziku z naslovom Delniška družba in nje...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 8

Leto objave

2018(1) 2016(1) 2014(1) 2013(1)
2010(1) 2009(1) 2007(1) 2005(1)
2004(9) 2003(1) 1999(1) 1998(2)
1997(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
AB CĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov