Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2019⁄8

Odškodnina zaradi nezakonite razrešitve in zaradi prenehanja delovnega razmerja

Avtor ni naveden, 1.12.2019

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2019Tožnik uveljavlja odškodnino zaradi nezakonite razrešitve in ne zaradi prenehanja delovnega razmerja, saj je bilo prenehanje delovnega razmerja dejansko avtomatična posledica razrešitve. Škoda je tožniku nastala zaradi nezakonite razrešitve, torej zaradi kršitve pogodbe, in ne zaradi njene odpove
Naslovnica
Podjetje in delo, 2019⁄8

Diskriminatornost kriterijev za izplačilo nagrade za poslovno uspešnost

Iris Pensa, 1.12.2019

Delovna razmerja, Človekove pravice

Iris Pensa, Podjetje in delo, 8/20191. Uvod 1.1. Plačna neenakost in diskriminacija na delovnem mestu 1.2. Razlogi za obstoj plačne neenakosti 1.3. Plačna neenakost v praksi - diskriminatorni kriteriji za izplačilo nagrade za poslovno uspešnost 2. Normativni okvir 2.1. Splošno 2.2. Posredna diskriminacija 2.3. Mednarodni
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄8

Varstvo delavcev pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi v primeru spremembe delodajalca: primer prava Republike Srbije

Ljubinka Kovačević, 1.12.2017

Delovna razmerja

Ljubinka Kovačević, Podjetje in delo, 8/2017Povzetek: Postopek prostovoljnega in delnega usklajevanja srbske zakonodaje z delovnim pravom Evropske unije (EU) je bil sprožen na začetku tega tisočletja, njegov končni cilj pa je sprejetje celotnega pravnega reda EU na tem področju, kar je pogoj za članstvo v EU. Pravni red EU zato še vedno močno vpliva na razvoj delovnega prava v Srbiji, toda le v zvezi z zakonodajo EU, medtem ko je vpliv odločitev Sodišča EU skoraj zanemarljiv, če sploh obstaja. Ta sklep velja tudi, ko gre za pravila o varstvu delavcev v primeru spremembe delodajalca, vključno z njihovim varstvom pred prenehanjem pogodb o zaposlitvi zaradi spremembe delodajalca kot takšne. Ker tega varstva ni mogoče pravilno in popolnoma razumeti brez opozarjanja na koncept spremembe delodajalca v srbskem pravu ter na ključne vidike varstva delovnih pravic v primeru te oblike sukcesije, bo to vprašanje v prvem delu članka obravnavano v luči evropskega koncepta prenosa podjetja. V nadaljevanju bo analizirana normativna vsebina načela ohranitve zaposlitve v primeru spremembe delodajalca in vprašanje varstva delavcev pred neutemeljeno odpovedjo, še zlasti pa vprašanje spremembe delodajalca kot neutemeljenega razloga za odpoved. Slednje se zdi pomembno, saj je v pravu Republike Srbije prepoved odpovedi posredna posledica zakonskih določb o spremembi delodajalca. Kljub temu pa so v praksi pogoste zlorabe pooblastil delodajalcev, kar je povzročilo odpuščanje izjemno velikega števila delavcev neposredno pred prestrukturiranjem podjetij ali kmalu po njem, medtem ko so delovne razmere delavcev, katerih zaposlitev je ohranjena, znatno poslabšane. Ključne besede: sprememba delodajalca, delavske pravice, odpoved pogodbe o zaposlitvi, srbsko pravo, usklajevanje s pravom EU Title: Protection of Employees against Dismissal in the Event of Change of Employer: Case of Serbian law Abstract: The process of voluntary and partial harmonisation of Serbian law with EU labour law started at the b
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄8

Delodajalci in posledice prometnih nesreč

Damjan Možina, 1.12.2014

Delovna razmerja

Damjan Možina, Podjetje in delo, 8/2014Ena od posledic poškodb v prometnih nesrečah je lahko tudi začasna nemožnost za delo. Če je oškodovanec zaposlen, mu mora nadomestilo plače v času do 30 delovnih dni odsotnosti izplačevati delodajalec, za daljšo odsotnost ta obveznost bremeni ZZZS. Kadar je za prometno nesrečo odgovorna tretja oseba, ima ZZZS glede izplačanega nadomestila (pavšalno) regresno pravico nasproti zavarovalnici, pri kateri je imel povzročitelj zavarovano avtomobilsko odgovornost. V skladu z ozko in formalistično razlago predpisov, ki prevladuje v sodni praksi, pa delodajalec takšne pravice nima. V tem delu sta zavarovalnica in tudi povzročitelj nesreče razbremenjena odgovornosti. Prispevek predstavlja pravni kontekst in opozarja na nekonsistentnost te, do delodajalcev nepravične rešitve, ki nasprotuje načelom odškodninskega prava in odstopa od rešitev v primerjalnem pravu. Ne glede na odsotnost izrecnih določb v ZOZP povrnitveni zahtevek izhaja iz splošnih pravil obligacijskega prava o subrogaciji.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄8

Odpoved v okviru reorganizacije s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi

Marko Kirn, 31.12.2013

Delovna razmerja

Marko Kirn, Podjetje in delo, 8/20131. Namen in metoda 2. Temeljne značilnosti instituta odpovedi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi 3. Sprejetje novega akta o sistemizaciji brez vsebinskih posegov v opis delovnih mest 4. Sprejetje novega akta o sistemizaciji z vsebinskimi posegi v opis delovnih mest 5. Sprejetje novega akta o si
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄8

Je novi zakon o delovnih razmerjih res prinesel večjo fleksibilnost

Miha Šercer, 31.12.2013

Delovna razmerja

Miha Šercer, Podjetje in delo, 8/2013V prispevku so obravnavane nekatere nove rešitve, ki jih prinaša Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), predvsem z vidika njihovega vpliva na prakso v podjetjih. Predstavljene so nekatere dileme, ki v praksi nastajajo ob uporabi novih določb, hkrati pa so predstavljene nekatere možne rešitve in predlog drugačne ureditve. Avtor išče tudi odgovor na vprašanje, ali je novi zakon delodajalcem res prinesel večjo fleksibilnost.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄8

Sprostitev pogojev za opravljanje poklicev kot korak k prožnejšemu trgu dela

Franca Valentina, Zirnstein Elizabeta, 1.12.2012

Delovna razmerja

Valentina Franca, Elizabeta Zirnstein, Podjetje in delo, 8/20121. Uvod 2. Opredelitev (de)regulacije poklicev 2.1. Mednarodna zakonodaja 2.1.1. Pomanjkljivosti Direktive 2005/36/ES oziroma kritike sistema priznavanja poklicnih kvalifikacij 2.2. Nacionalna zakonodaja 3. Deregulacija poklicev in gospodarstvo 3.1. Storitvena direktiva 3.2. Vpliv na k
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄8

Reintegracija in vrnitev delavca na delo

Janez Novak, 14.12.2011

Delovna razmerja

Janez Novak, Podjetje in delo, 8/2011Prispevek obravnava vrnitev v delovno razmerje po pravnomočni sodbi, na prejšnje delovno mesto (reintegracija) ali na drugo ustrezno delovno mesto. Ta bistvena instituta sta obravnavana z vidika splošnih vprašanj in opredelitve pojmov. Sledijo podpoglavja o pravicah delavca v zvezi z vrnitvijo v delovno razmerje, o vrstah in oblikovanju tožbenih zahtevkov, sodbah delovnih sodišč, o vrnitvi delavca na delo in pozivu delodajalca delavcu, da naj se vrne na delo. Navedeni instituti so obravnavani tudi z vidika sodne prakse Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. V posebnem poglavju so obravnavane nekatere pravne značilnosti ureditev in sodne prakse v Avstriji, Nemčiji, Švici, Veliki Britaniji in nekaterih drugih državah. Dodanih je nekaj aktualnih vprašanj v zvezi s potrebo po spremembi delovnopravne zakonodaje. V sklepnem delu so predlogi za spremembo ZDR in ZDSS-1.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

Pravna analiza pravice javnih uslužbencev in funkcionarjev v državnih organih do povračila stroškov prevoza na delo in z dela

Etelka Korpič-Horvat, 12.12.2009

Uprava, Delovna razmerja

Etelka Korpič-Horvat, Branko Vidič, Bojan Tičar, Podjetje in delo, 8/2009Avtorji v članku predstavijo pravne okvire povračil stroškov prevoza na delo in z dela kot akcesorne pravice zaposlenih v zasebnem in javnem sektorju s tem, da podrobno razčlenijo povračila navedenih stroškov po Uredbi o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarje...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄8

Prožna varnost zaposlitve na trgu dela (flexicurity)

dr. Drago Mežnar, 20.12.2008

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 8/2008Avtor ugotavlja, kako se zaradi čedalje večje globalne konkurence, ki se zaostruje zlasti zaradi azijskih in drugih cenejših delovno intenzivnih držav, podjetja in države poskušajo prilagajati. Obravnava zlasti zahteve po večji prilagodljivosti gospodarstva in nenehnem tehničnem napredku. Ker vpliv ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄8

IZVEDBA DELNIŠKE SHEME UDELEŽBE DELAVCEV PRI DOBIČKU V SISTEMU POVEZANIH DRUŽB - ZAGOTAVLJANJE DELNIC IN BILANČNI VIDIKI

dr. Marijan Kocbek, 20.12.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

dr. Marijan Kocbek, dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/2008VPRAŠANJA Ali je mogoče izvesti delniško shemo udeležbe delavcev pri dobičku v sistemu povezanih družb (obvladujoča družbe v obliki javne d. d. in odvisne družbe v različnih pravnoorganizacijskih oblikah)? Kako družba hči pride do delnic družbe matere (plačila v delnicah, ki vključujejo lastne kapi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄8

Delo otrok in mladostnikov

Boštjan Koritnik, 18.12.2007

Delovna razmerja, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Boštjan Koritnik, Podjetje in delo, 8/20071. UVOD 2. RAZMERE V PRAKSI 2.1. Delo otrok 2.2. Delo mladostnikov 2.2.1. Zaposleni mladostniki 2.2.2. Začasno in občasno delo dijakov in študentov 2.2.3. Praktično usposabljanje z delom 2.2.4. Športno udejstvovanje 2.2.5. Delo mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄8

Nemško Zvezno delovno sodišče

dr. Janez Novak, 18.12.2006

Sodišča, Delovna razmerja

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 8/2006dr. Janez Novak ? Na nemškem Zveznem delovnem sodišču je bil 11. in 12. maja letos (das Bundesarbeitsgericht, v nadaljevanju: BAG) 5. evropski simpozij (simpozije tradicionalno vsaki dve ali tri leta organizira BAG) z naslovom Prevzemanje smernic (direktiv) o prenosu podjetja v državah članicah (...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄8

Analiza primerjave zaposlitve na podlagi pogodbe o zaposlitvi po zakonu o delovnih razmerjih in zakonu o javnih uslužbencih

dr. Drago Mežnar, 18.12.2006

Uprava, Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 8/2006dr. Drago Mežnar ? 1. UVOD 2. DEFINICIJA POGODBE O ZAPOSLITVI 2.1. Razmerje med ZJU in ZDR 3. SKLENITEV POGODBE O ZAPOSLITVI 4. SESTAVINE POGODBE O ZAPOSLITVI 5. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 6. RAZVELJAVITEV POGODBE O ZAPOSLITVI 7. PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE O ZAPOSLITVI 7.1. Pren...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄8

Nagrajevanje delavcev z delnicami, pridobljenimi na podlagi pooblastila skupščine

Primož Gabrič, 18.12.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

Primož Gabrič, Podjetje in delo, 8/2006Primož Gabrič ? 1. UVOD 2. SPREJEM ODLOČITVE O NAGRAJEVANJU DELAVCEV Z DELNICAMI DRUŽBE 2.1. Vloga uprave oziroma upravnega odbora delniške družbe 2.2. Vloga skupščine delniške družbe 3. PRIDOBIVANJE DELNIC 3.1. Splošno 3.2. Pooblastilo skupščine upravi za nakup lastnih delnic 3.3.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Kolektivni delovni spori (primerjalnopravno in poskus definicije)

Bojan Kukec, 8.12.2004

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Bojan Kukec, Podjetje in delo, 8/2004I. UVOD Pri proučevanju vpliva (reševanja) kolektivnih delovnih sporov (v nadaljevanju: KDS) je potreben (pa ne še zadosten) pogoj, da so (pravni) pojmi jasno opredeljeni - definirani. Zato si ta strokovni članek prizadeva podati sistematično definicijo KDS, saj je ta problematika tako v primerja...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Pravnik v današnjem času

dr. France Bučar, 8.12.2004

Zaposlovanje in brezposelnost

dr. France Bučar, Podjetje in delo, 8/2004Če govorimo o pravniku, govorimo o poklicu. Pravna izobrazba je le ena od podlag za pravni poklic in je danes izhodišče za celo vrsto različnih nepravniških poklicev in zaposlitev. Pravnik kot poklic je izpovedovanje (profesija, profiteor) določenega pogleda na urejenost družbe, v kateri sta pravo i...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Problemi normativne ureditve industrijskih akcij v RS – prikaz posameznih rešitev na modelu sodne

Ana Soban, 8.12.2003

Sindikati, Pravoznanstvo

Ana Soban, Podjetje in delo, 8/2003UVOD Kolektivni delovni spori se od individualnih delovnih sporov razlikujejo predvsem po predmetu spora in tudi po strankah, ki so v načelu kolektivni nosilci pravic in obveznosti. Teorija poudarja,(*2) da je glede na pravno naravo kolektivnega delovnega spora treba ločiti spore o pravici (legal...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Razvojnost kolektivnih delovnih razmerij in kolektivnih delovnih sporov

mag. Bojan Kukec, 8.12.2003

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Bojan Kukec, Podjetje in delo, 8/20031. O RAZVOJU KOLEKTIVNIH DELOVNIH RAZMERIJ (KDR) Sistem kolektivnih delovnih razmerij - v nadaljevanju KDR - (in v posledici tega tudi kolektivnih delovnih sporov: KDS) označuje kombinacija elementov sodelovanja in sporov med strankami - udeleženci industrijskih razmerij. KDS je hkrati zvrst delo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Peta sekcija: IZVAJANJE ZAKONOV S PODROČJA DELOVNIH RAZMERIJ (ZDR, ZJU)

Avtor ni naveden, 8.12.2003

Uprava, Delovna razmerja

, Podjetje in delo, 8/2003(Stališča) 1. Izvajanje zakonov je bistvenega pomena za delovanje pravne in socialne države. Na področju delovnih razmerij to predvsem pomeni zmanjšanje števila sporov, bistveno povečanje mirnega/nadomestnega reševanja sporov in večje upoštevanje pravic in obveznosti, ki so določene v heteronomni...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄8

Evropska socialna listina - prvi primeri kolektivnih pritožb

dr. Jasna Murgel, 11.12.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Jasna Murgel, Podjetje in delo, 8/2002Evropska socialna listina (ESL)(*1)zagotavlja človekove pravice in temeljne svoboščine na ekonomskem in socialnem področju. Tako dopolnjuje sistem varstva človekovih pravic, ki ga v okviru Sveta Evrope (SE) vsebuje Evropska konvencija o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah (EKČP).(*2) ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄8

Zdravstveno zavarovanje tujcev v Republiki Sloveniji po veljavni zakonodaji in prikaz nekaterih

Marjana Fras-Zorec, 11.12.2002

Tujci, Delovna razmerja

Marjana Fras-Zorec, Podjetje in delo, 8/2002Uvod Namen tega prispevka je predstavitev problemov, ki izhajajo iz veljavnega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju za osebo tujega državljanstva, ki ima v Republiki Sloveniji izdano dovoljenje za začasno prebivanje tujca iz določenega namena po Zakonu o tujcih. Pravni položa...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Preoblikovanje podjetij z vidika delovne zakonodaje (o nekaterih tujih pogledih)

dr. Drago Mežnar, 11.12.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 8/2001Drago Mežnardoktor pravnih znanosti Inštitut za delovna razmerja v Ljubljani V zadnjih petih ali šestih letih je Nemčija, tako kot številne druge države po svetu, doživela silen razmah združitev in pripojitev podjetij tako med domačimi kot tudi med mednarodnimi podjetji. Takim transakcijam običaj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄8

Doktrina "Restraint of trade" (konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula v zvezi z delovnim*

Martina Šetinc-Tekavc, 11.12.2001

Delovna razmerja

Martina Šetinc-Tekavc, Podjetje in delo, 8/2001*delovnim razmerjem v angleškem pravu) Martina Šetinc-Tekavc univ. diplomirana pravnica Ekonomska fakulteta v Ljubljani I. UVOD Odnos med delavcem oziroma delojemalcem in delodajalcem je po sami naravi stvari vedno in povsod do določene mere konflikten. Medtem ko smo bili pri nas še pred do...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄8

Alternativni načini reševanja individualnih delovnih sporov

dr. Polonca Končar, 9.12.1999

Civilni sodni postopki, Delovna razmerja

dr. Polonca Končar, Podjetje in delo, 8/1999Polonca KONČAR doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani(*) I. UVOD Čedalje več različnih virov delovnega prava, s katerimi se varujejo pravice delavcev, večja izobraženost zaposlenih, ki se vedno bolj zavedajo svojih pravic in sprožajo spore, ter po drugo strani omejena proračun...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPodjetje in delo 8

Leto objave

2019(2) 2017(1) 2014(1) 2013(2)
2012(1) 2011(1) 2009(1) 2008(2)
2007(1) 2006(3) 2004(2) 2003(3)
2002(2) 2001(2) 1999(3) 1998(3)
1997(3) 1996(1) 1995(5) 1994(1)
1991(1)

Področja

< Vsi 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 9.1. DELOVNA RAZMERJA, PLAČE IN NADOMESTILA 9.2. KOLEKTIVNE POGODBE 9.3. SINDIKATI 9.4. ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST 9.6. ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZAVAROVANJE 9.7. SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE 9.8. POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtorji

AB CĆČD ĐEF G H IJK LM N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov