Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 100)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Priznanja ZDPS za leto 2020

Avtor ni naveden, 16.12.2020

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2020Letos praznujemo 20 let podeljevanja priznanj Zveze društev pravnikov Slovenije (ZDPS) na podlagi leta 2000 sprejetega in objavljenega pravilnika o priznanjih in nagradah ZDPS. Drugače kot vsa leta doslej letošnja razglasitev in podelitev priznanj nagrajencem žal ni mogla potekati v okviru vsakoletn
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Trpinčenje na delovnem mestu

Avtor ni naveden, 16.12.2020

Delovna razmerja, Obligacije

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2020Trpinčenje na delovnem mestu je lahko sestavljeno iz več, tudi drobnih ravnanj, ki na prvi pogled vsako zase objektivno ni niti graje vredno ali očitno negativno in žaljivo, pa postanejo takšna, če v njih, gledano skupaj kot celoto, prepoznamo vzorec ravnanja, ki se ponavlja ali je sistematičen, to celoto ravnanj pa bi običajno občutljiv, nepristranski in razumen opazovalec spoznal kot graje vredno ali očitno negativno in žaljivo. Za opredelitev nekega dejanja za trpinčenje ni pomembno, v kakšnem odnosu nadrejenosti ali podrejenosti sta izvajalec in žrtev.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Razlaga konkurenčne klavzule

Avtor ni naveden, 16.12.2020

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2020Pri razlagi konkurenčnih klavzul Vrhovno sodišče sicer sledi načelu prostega urejanja obligacijskih razmerij, vendar pa smiselna uporaba pravil civilnega prava, na katero napotuje 11. člen ZDR, ne pomeni, da se ta pravila neposredno uporabljajo, temveč da jih je treba razlagati v skladu z načeli in pravili delovnega prava. Ker je tožnik (kot izhaja iz pogodbe o zaposlitvi) kot član uprave - delavski direktor pri opravljanju svoje funkcije pridobil posebna tehnična, proizvodna in poslovna znanja ter poslovne zveze, ki bi jih utegnil izkoristiti z zaposlitvijo pri drugem delodajalcu, ki opravlja primerljivo dejavnost kot toženka, in ker sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas že ob sklepanju smiselno predstavlja tudi sporazum o datumu prenehanja, je bil dogovor o konkurenčni klavzuli sklenjen v okvirih iz prvega in drugega odstavka 38. člena ZDR, čeprav prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas v določbi drugega odstavka 38. člena ZDR izrecno ni zajeto.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Kondikcijski zahtevek pri razvezi pogodbe

Avtor ni naveden, 16.12.2020

Obligacije

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2020Ob zaključku, da je tožnik vnaprej plačal dela, za katera sta se pravdni stranki dogovorili s pogodbo, kasneje pa je prišlo do razveze pogodbe in dela niso bila opravljena, je zahtevek za vrnitev danega tipični kondikcijski zahtevek zaradi odpadle podlage za izpolnitev (condictio od causam finitam), imenovan tudi reparacijski zahtevek. Njegova pravna podlaga je v 190. členu OZ kot splošnem pravilu o neupravičenih pridobitvah, in v 111. členu OZ kot temu specialnejši določbi, ki ureja učinke, ki nastanejo v primeru razveze pogodbe. Ne gre torej za zavestno izpolnitev nedolga brez pridržka pravice zahtevati nazaj ali za katerokoli drugo situacijo iz 191. člena OZ, v kateri se ne more zahtevati vrnitve danega, ampak za plačilo glede na podlago, ki je kasneje odpadla.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Pravna narava klavzul o odškodovanju v slovenskem pravu

Lovro Jurgec, 16.12.2020

Obligacije

Lovro Jurgec, Podjetje in delo, 8/2020Povzetek: Prispevek obravnava t. i. klavzule o odškodovanju, ki izvirajo iz anglosaških pravnih redov, a se vse pogosteje pojavljajo tudi v pogodbah, ki se nanašajo na prodajo in prenose deležev v gospodarskih družbah v Republiki Sloveniji. V prispevku so analizirani vsebina, namen in pravna narava navedenih klavzul o odškodovanju. Poseben poudarek je dan umestitvi navedenih klavzul v okvir splošnih civilnopravnih pravil slovenskega pravnega reda ter razmejitvi navedenih klavzul od pravil, ki se nanašajo na jamčevanje za stvarne in pravne napake predmeta izpolnitve. Glede na to, da tako pravila, ki se nanašajo na jamčevanje za napake predmeta izpolnitve, kot tudi klavzule o odškodovanju kupca ščitijo pred (podobnimi) tveganji, ki so povezana z morebitnimi pomanjkljivostmi predmeta izpolnitve, jasna razmejitev ni vedno mogoča. Ker lahko nekatere predpostavke in omejitve uveljavljanja splošnih pravil jamčevanja za napake predmeta izpolnitve popolnoma onemogočijo uveljavljanje zahtevkov iz klavzul o odškodovanju, je tako bistveno, da se klavzule o odškodovanju oblikujejo tako, da jih je mogoče obravnavati kot posebne (avtonomno dogovorjene) garancijske zaveze prodajalca, in ne kot enega izmed načinov določitve lastnosti predmeta izpolnitve, v zvezi s katerimi se uporabljajo splošna pravila jamčevanja za napake predmeta izpolnitve. Ključne besede: klavzule o odškodovanju, jamčevanje, stvarne napake, pravne napake, prikrajšanje Title: Legal Nature of Indemnity Clauses under Slovenian Law Abstract: This paper examines indemnity clauses that originate in Anglo-Saxon legal tradition but are often also included in agreements on the sale and transfer of (business) shares in companies in the Republic of Slovenia. Accordingly, the paper analyses the content, purpose, and legal nature of indemnity clauses. It emphasises the classification of the aforementioned clauses within the framework of general civil rules and delimitation of such clauses from g
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Zastaranje odškodninskega zahtevka zoper (nekdanjega) člana organa vodenja gospodarske družbe

Tamara Drobnič, 16.12.2020

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Tamara Drobnič, Podjetje in delo, 8/2020Povzetek: Prispevek obravnava zastaranje odškodninske terjatve zoper člana organa vodenja gospodarske družbe, pri tem pa skuša podati odgovor, kdaj začne teči zastaralni rok. Pri tem razlikuje med ureditvijo zastaranja pred sprejetjem novele ZGD-1I in po njem, ko se je zastaralni rok uzakonil v krovnem predpisu, ki ureja gospodarske družbe. V prispevku z analizo javno dostopne slovenske sodne prakse najprej osvetlim sedanje stanje v Sloveniji. Z opisom enostavnega primera, v katerem član organa vodenja krši svoje dolžnosti, utemeljim začetek teka zastaralnega roka. V zadnjem delu predstavim tudi pogled na zastaranje tovrstnih terjatev z vidika nemškega prava, v katerem se je z leti izoblikovala bogata sodna praksa na tem področju. Ključne besede: gospodarsko pravo, odškodninska odgovornost, skrbnost in odgovornost, odškodninski zahtevek, odgovornost poslovodnih organov, zastaranje, zastaralni rok, védenje pravne osebe Title: Time-Barring of Claim for Damages against a Company's (Former) Management Board Member Abstract: The paper examines the statute of limitations of a claim against a member of the management board, and attempts to answer when the limitation period in question begins to run. In doing so, it distinguishes between the limitation period before and after the adoption of the amendment to the Companies Act (ZGD-1I), when the limitation period was enacted under the umbrella regulation governing companies. In this paper, I first highlight the current situation in Slovenia by analysing publicly available Slovenian case law. With a simple case, where a member of the management body breaches their duties, I substantiate the start of the limitation period. In the last part, I also present a look at the statute of limitations of such claims from the point of view of German law, which has provided rich relevant case law throughout the years. Keywords: commercial law, liability for damages, diligence and liability, claim for damages, manageme
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Critical Analysis of the Protection of End Consumers in Slovenian Electricity Market Legislation

Martin Tomažič Luka, Bratina Borut, 16.12.2020

Industrija in energetika

Luka Martin Tomažič, Borut Bratina, Podjetje in delo, 8/2020Abstract: In this article, an in-depth analysis of the legislative framework, aimed at the protection of end consumers in the Slovenian electricity market, will be performed. To perform the analysis, first both the adequacy of the structure of the Slovenian Energy Act (hereinafter EZ-1) will be critically evaluated and then the merits of individual solutions will be ascertained. The evaluation will follow the structure of EZ-1 and will be performed in three main areas, according to the subsections of the Part 2 Chapter 1 Section 3 of EZ-1, namely regarding the general provisions, regarding the emergency and urgent supply, and regarding other provisions aimed at the protection of household and small business consumers. Several tests of quality of legislation will be applied to ascertain the quality of analysed provisions. Slovenian legislative solutions will be compared with analogue Croatian and Slovakian solutions, where applicable, and several aspects of protective legislation will be criticised. Keywords: electricity market, consumer protection, Slovenia, legislation, nomotechnics, energy law Naslov: Kritična analiza varstva končnih odjemalcev v slovenski zakonodaji s področja trga z elektriko Povzetek: Prispevek poglobljeno analiza zakonodajni okvir, namenjen zaščiti končnih odjemalcev na slovenskem trgu z elektriko. Za to analizo sta najprej kritično ovrednoteni ustreznost in struktura Energetskega zakona (EZ-1), nato pa so raziskane prednosti in slabosti posameznih rešitev. Preučevanje sledi strukturi EZ-1 in je opravljeno na treh glavnih področjih, skladno z drugim delom prvega poglavja tretje sekcije EZ-1, namreč glede splošnih določb, glede zasilne in nujne oskrbe ter glede drugih določb, namenjenih varstvu gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcev. Uporabljeni so različni testi kvalitete zakonodaje, da se ugotovi kvaliteta analiziranih določil. Slovenske zakonodajne rešitve so primerjane s hrvaškimi in slovaški
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Podružnice v postopkih javnega naročanja

Leskovec Borut, Kovačič Gregor, 16.12.2020

Proračun, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Borut Leskovec, Gregor Kovačič, Podjetje in delo, 8/2020Povzetek: Podružnice so notranje organizacijske enote matične družbe in niso samostojni nosilci pravic in obveznosti, temveč v pravna razmerja vstopajo v imenu in za račun matične družbe. Zato ne morejo nastopati kot samostojni ponudniki v postopkih javnega naročanja. Vendar to ne pomeni, da gospodarski subjekti v postopkih javnega naročanja ne morejo nastopati prek podružnic. V članku so uvodoma predstavljene splošne korporacijske in procesne značilnosti podružnic. Osrednji del članka je namenjen predstavitvi njihove ureditve v Zakonu o javnem naročanju. Pojasnjeni so razlogi za nastopanje v postopkih javnega naročanja prek podružnic ter razlike med podružnico in hčerinsko družbo. Na podlagi analize prakse Državne revizijske komisije je prikazano, kako naj bi tuji gospodarski subjekti s podružnicami v Sloveniji pravilno oddali ponudbo v postopkih javnega naročanja. Ključne besede: javno naročanje, podružnica, gospodarski subjekt, Državna revizijska komisija Title: Branches in Public Procurement Proceedings Abstract: Branches are internal organisational units of a parent company and are not independent holders of rights and obligations, but enter into legal relationships in the name of and on behalf of a parent company. Therefore, branches cannot participate as independent bidders in public procurement procedures. This, however, does not mean that economic operators cannot participate in public procurement procedures through branches. The article introduces the general corporate and procedural characteristics of branches. The central part of the article is aimed at presenting the regulation of branches by the Slovenian Public Procurement Act. The reasons for participating in public procurement procedures through branches and the differences between a branch and a subsidiary are explained. Based on the analysis of the cases of the Slovenian National Review Commission, it is shown how foreign economic operators with br
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Stvarno kazalo

Avtor ni naveden, 16.12.2020

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2020Podjetje in delo, letnik 2020 Prva številka pomeni številko revije v letniku, druga pa številko strani. A arbitraža Mednarodno investicijsko pravo, arbitraža in Petišovci: kaj se zahteva od držav (Domen Turšič) - 6-7/951 Prihodnost mednarodne investicijske arbitraže v Evro
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Pregled sodne prakse

Avtor ni naveden, 16.12.2020

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2020Podjetje in delo, letnik 2020 Prva številka pomeni številko revije v letniku, druga pa stran. Sodna praksa RS Prepoved konkurence direktorja in družbenika družbe z omejeno odgovornostjo (1/215) Sodba in sklep Vrhovnega sodišča RS III Ips 42/2018 Nadomestno kapitalsko posoji
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Pregled avtorjev in njihovih prispevkov

Avtor ni naveden, 16.12.2020

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2020Podjetje in delo, letnik 2020 Prva številka pomeni številko revije v letniku, druga pa stran. Ambrož, Matjaž Novejša sodna praksa s področja storilstva in udeležbe - 6-7/1001 Bagari, Sara Delovnopravni odgovor izbranih evropskih držav na posledice epidemije covid-19 -
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala v d. o. o. in GmbH

Nino Ćaćić, 16.12.2020

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nino Ćaćić, Podjetje in delo, 8/2020Povzetek: Avtor se v prispevku ukvarja s postopkom poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala v družbi z omejeno odgovornostjo, in sicer tako, da primerja slovenski in nemški pravni red. Gre za transakcijo na pasivni strani bilance stanja, pri čemer se premoženje družbe ne spremeni. Namen te transakcije je sanacija družbe. Sanacija se lahko pospeši, če se poenostavljeno zmanjšanje poveže z institutoma povratnega učinka in povečanja osnovnega kapitala. S tem je zagotovljeno dodatno premoženje za družbo. Ključne besede: poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala, d. o. o., GmbH, povratni učinek, bilančno pravo Title: Simplified Capital Reduction in d. o. o. and GmbH Abstract: The author discusses the procedure of simplified capital reduction in a company with limited liability, in both Slovenian and German law. This represents a transaction on the passive side of the balance sheet, with assets remaining unchanged. The purpose of this transaction is recapitalisation of the company. This recapitalisation can be accelerated if the simplified capital reduction is linked to the institute of rebound effect and capital increase. The, the company gains extra assets. Keywords: simplified capital reduction, d. o. o., GmbH, rebound effect, balance law
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

The Model of Organising an Integrated Public Passenger Transport Operator

Branko Korže, 16.12.2020

Promet in zveze - splošno

Branko Korže, Podjetje in delo, 8/2020Abstract: In this paper, the author examines a hypothesis based on the results of relevant studies on the inefficiency of publicly owned companies due to the influence of politics on exercising control. By granting a concession to manage integrated public passenger transport ("tactical level") in a competitive procedure to the best tenderer, a market test of objectively necessary management costs will be ensured and management will be more efficient than if the state sets up a company for this purpose and grants the concession to it unconditionally. On the basis of the arguments confirming the hypothesis, the author criticises the proposal for a legislative arrangement of management in the Republic of Slovenia (hereinafter RS) and prepares a proposal on how the legislature should regulate the issue of management in order to achieve the ratio legis of Regulation (EC) No 1370/2007, Regulation (EU) No 2016/2338, and national programme documents. Keywords: public passenger transport, integrated public passenger transport operator, granting of a concession, competitive procedure, impact of capital ownership on the efficiency of entrepreneurial action Naslov: Model organiziranja izvajalca integriranega javnega potniškega prevoza Povzetek: V članku avtor na podlagi rezultatov relevantnih študij o neučinkovitosti podjetij v javni lasti kot posledice vpliva politike na izvajanje nadzora preizkuša hipotezo, po kateri bo s podelitvijo koncesije za upravljanje integriranega javnega potniškega prometa ("taktični nivo") najugodnejšemu ponudniku v konkurenčnem postopku zagotovljen tržni preizkus objektivno potrebnih stroškov upravljanja, upravljanje pa bo učinkovitejše, kot če bi država v ta namen ustanovila podjetje, ki bi mu podelila brezpogojno koncesijo. Avtor je na podlagi argumentov, s katerimi potrjuje hipotezo, oblikoval kritiko predlagane zakonske ureditve upravljanja in predlog, kako naj zakonodajalec v Republiki Sloveniji uredi vprašanje upravljanja, da
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Možnosti upnika za zavarovanje denarne terjatve, kadar ima dolžnik premoženje v tujini

Urška Kupec, 16.12.2020

Civilni sodni postopki

Urška Kupec, Podjetje in delo, 8/2020Povzetek: Prispevek se ukvarja s položajem upnika, ki želi zavarovati svojo denarno terjatev do dolžnika s premoženjem v tujini, pri čemer upnik še ne razpolaga s sodno odločbo, sodno poravnavo ali javno listino, ki je podlaga upniško-dolžniškega razmerja. Predstavljen je postopek zavarovanja te terjatve s poudarkom na relevantnih pravnih predpisih, na podlagi katerih lahko upnik pridobi pravni naslov, s katerim dolžniku prepreči razpolaganje s premoženjem v tujini. Ključne besede: denarna terjatev, začasna odredba, priznanje in izvršitev sodne odločbe, nalog za zamrznitev bančnih računov Title: Creditor's Options for Securing a Claim if Debtor's Assets Are Abroad Abstract: The article examines the position of a creditor who wants to secure their monetary claim against a debtor with property abroad, where the creditor does not yet have a court decision, court settlement or public document, which is the basis of the creditor-debtor relationship. The author presents the procedure according to the relevant legal regulations, on the basis of which the creditor can obtain a legal title, preventing the debtor from disposing of the property abroad. Keywords: monetary claim, interim injunction, recognition and enforcement, European Account Preservation Order
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Monografija Šport in pravo

Matija Kovač, 16.12.2020

Kultura in umetnost

Matija Kovač, Podjetje in delo, 8/2020Monografija Šport in pravo je nedvomno pravo enciklopedično delo z interdisciplinarnega področja prava in športa. Njena analitična odličnost, znanstvena rigoroznost, tematska raznovrstnost, interdisciplinarnost, aktualnost, sistematičnost in pragmatična specifičnost jo uvrščajo med slovenske pravne klasike. Še več, s to monografijo se Slovenci tudi na področju prava športa uvrščamo ob bok najrazvitejšim svetovnim jurisprudencam (predvsem anglosaškim), pri katerih je tako imenovana lex sportiva v zadnjih dveh desetletjih postala ena izmed izjemno vplivnih, ekonomsko pomembnih in vsestransko uveljavljenih interdisciplinarnih pravnih panog.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Vsebina PID št.8/2020

Avtor ni naveden, 16.12.2020

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2020stran 1219 Lovro Jurgec Pravna narava klavzul o odškodovanju v slovenskem pravu Legal Nature of Indemnity Clauses under Slovenian Law stran 1243 Tamara Drobnič Zastaranje odškodninskega zahtevka zoper (nekdanjega) člana organa vodenj
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄6-7

Pravne pomanjkljivosti invalidskega zavarovanja

Marijan Papež, 1.12.2020

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Marijan Papež, Podjetje in delo, 6-7/2020Povzetek: Področje invalidskega zavarovanja je pomemben del obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Za to področje še v večji meri kot za pokojninsko zavarovanje veljajo načela: socialne države, medgeneracijske solidarnosti, vzajemnosti in redistribucije (prerazporeditve). V preteklosti so se pojavljale tudi težnje po ločitvi pokojninskega in invalidskega obveznega zavarovanja ali pa vsaj po ločenem plačevanju prispevkov. Pomembno je, da tudi v prihodnje ostanemo pri enovitem sistemu obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Prizadevanja za reformo invalidskega zavarovanja pa zadnjih deset let niso privedla do premika na tem pomembnem področju. V Beli knjigi o pokojninah iz leta 2016 je bilo področje invalidskega zavarovanja celovito predstavljeno, tudi z možnimi rešitvami za prihodnost. Pri spremembah ZPIZ-2 je bilo invalidskemu področju namenjeno le malo pozornosti in je prišlo le do nekaterih manjših korekcij. Sistem invalidskega zavarovanja je pomemben in po svoje delikaten, saj se pravice iz invalidskega zavarovanja priznavajo na podlagi invalidnosti, ki nastopi zaradi spremembe v zdravstvenem stanju. Takrat je vsak posameznik zelo občutljiv, po drugi strani pa se pogledi in občutki med ljudmi po navadi zelo razlikujejo. Zato je za pripravo reforme invalidskega zavarovanja potreben čas, poleg tega mora pri njej sodelovati še več deležnikov kot pri spremembi sistema pokojninskega zavarovanja. Vzporedno bi bilo treba ustrezno prilagoditi tudi zdravstveno, delovnopravno in drugo zakonodajo, ki se tiče tega področja, kar pa je iz dosedanjih izkušenj težko pričakovati. Z opredeljenimi možnimi rešitvami v Beli knjigi je bil storjen korak v pravo smer, a žal se na tem področju v nadaljevanju ni storilo nič, zato je skrajni čas, da se začne korakati naprej, brez ustavljanja, do ustrezne zakonske rešitve. Ključne besede: invalidsko zavarovanje, reforma, definicija invalidnosti, svoj poklic, preostala delovna
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄6-7

Pravni vidiki tržne dejavnosti javnih zavodov

Rajko Pirnat, 1.12.2020

ZAVODI

Rajko Pirnat, Podjetje in delo, 6-7/2020Povzetek: Avtor analizira pravno naravo dejavnosti javnih zavodov glede na razmerje med javno službo in tržno (gospodarsko) dejavnostjo. Pri tem opredeljuje gospodarsko in negospodarsko naravo dejavnosti v smislu prava EU ter ugotavlja, da so številne dejavnosti, ki po slovenskem pravu spadajo med negospodarske javne službe, po pravu EU vsebinsko gospodarske narave, torej tržne dejavnosti. Zato tudi ocenjuje, da delitev dejavnosti javnih zavodov na javne službe in tržne dejavnosti ni ustrezna ter da vsebinsko razlikovanje med njimi ni mogoče. Kritizira tudi odločitev Ustavnega sodišča RS v zadevi U-I-194/17, kjer je sodišče zamudilo priložnost, da vprašanje tržne in netržne dejavnosti na področju negospodarskih javnih služb razjasni. Ključne besede: javne službe, storitve splošnega pomena, tržna dejavnost javnih zavodov, gospodarska in negospodarska dejavnost Title: Legal Aspects of Economic Activity of Public Institutions Abstract: The author analyses the legal nature of activities of public institutions regarding the relation between public service and market (economic) activity. By defining economic and non-economic activity in terms of EU law, the author concludes that many activities that represent non-economic public services in Slovenian law are in essence economic, i.e. market activities. The author further concludes that the separation of activities of public institutions into public services and market activities is not adequate, since substantive distinction between them is impossible. He also criticises the decision of the Slovenian Constitutional Court in the case U-I-194/17, where the court missed the opportunity to clarify the question of economic and non-economic activities in the scope of "non-economic" public services, as this term is used in Slovenian law. Keywords: public services, services of general interest, market activity of public institutions, economic and non-economic activity
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄6-7

Novejša sodna praksa s področja storilstva in udeležbe

Matjaž Ambrož, 1.12.2020

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Matjaž Ambrož, Podjetje in delo, 6-7/2020Povzetek: V prispevku avtor analizira novejšo sodno prakso s področja storilstva in udeležbe. Obravnava več sodnih odločb, ki odpirajo naslednja vprašanja sodelovanja več oseb pri kaznivem dejanju: splošne lastnosti sostorilstva, opustitveno sostorilstvo, sostorilstvo pri spolnih kaznivih dejanjih in vprašanje položaja prejemnika koristi pri gospodarskih kaznivih dejanjih. Obravnavane določbe kažejo na znaten obseg uporabe teoretičnih konceptov v sodni praksi in na živahen dialog prakse s teorijo. Na tej podlagi avtor izpelje sklep, da je pregovorni antagonizem med teorijo in prakso vsaj na področju storilstva in udeležbe v znatni meri presežen. Ključne besede: storilstvo, udeležba, sostorilstvo, opustitveno sostorilstvo, posredno storilstvo, napeljevanje, pomoč, spolna kazniva dejanja, gospodarska kazniva dejanja Title: Recent Case Law on Perpetration and Participation in Criminal Law Abstract: The author elaborates recent Slovenian case law on perpetration and participation in criminal law. Several seminal judicial decisions are scrutinised. These decisions address, inter alia, the following questions of criminal complicity: general features of co-perpetration, co-perpetration by omission, co-perpetration in case of sexual offences, and complicity of the beneficiary in economic crimes. In these decision, one can notice a vivid dialogue with theoretical concepts of criminal complicity, which leads the author to an optimistic conclusion that at least in this field of criminal law theory and practice correspond to a great extent. Keywords: perpetration, participation, co-perpetration, co-perpetration by omission, indirect perpetration, instigation, aiding, sexual offences, economic offences
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄6-7

Silobran - dogmatične dileme in sodna praksa

Miha Šepec, 1.12.2020

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Miha Šepec, Podjetje in delo, 6-7/2020Povzetek: Silobran velja za najstarejši, najbolj tradicionalni in najbolj klasični razlog izključitve protipravnosti posameznikovega dejanja, ki sicer izpolnjuje bit kaznivega dejanja. V svojem temelju ta institut pomeni, da se pravo ni dolžno uklanjati nepravu in da se ima vsakdo pravico braniti zoper protipravni napad. Kljub tradicionalni ustaljenosti tega kazenskopravnega konstrukta pa je vse prej kot enostaven in teoretično dokončno razdelan. V okviru silobrana se namreč pojavljajo številne dogmatične dileme, ki so lahko trd oreh tudi za našo sodno prakso. V tem prispevku sta obravnavani dve sodobni silobranski dilemi, in sicer vprašanje dobrin, ki jih s silobranom sploh lahko ščitimo, ter vprašanje, ali lahko v interesu zaščite premoženja s silobranom drugi osebi vzamemo življenje. Ključne besede: silobran, skrajna sila, napad, obramba, nevarnosti, sorazmernost, dobrine, pravica do življenja Title: Self-Defence: Theoretical Dilemmas and Case Law Abstract: Self-defence is considered to be the oldest, most traditional and most classic reason for excluding the illegality of an individual's act, which otherwise fulfils the essence of a crime. At its core, this institute means that no one is obliged to subject himself to an unlawful attack and that everyone has the right to defend themselves against such an attack. But despite the traditional stability of this criminal law construct, it is anything but simple and theoretically finalized. Namely, many dogmatic dilemmas arise within the self-defence, which can also be a hard nut to crack for our case law. In this paper, I address two contemporary self-defence dilemmas. Namely, the question of goods that can be protected with self-defence, and whether self-defence can be used to take the life of another person in the interest of protecting property. Keywords: self-defence, duress, attack, defence, danger, proportionality, legal virtues, right to life
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄6-7

Pokojninska reforma je sprejeta, naj živi reforma!

Tilen Božič, 1.12.2020

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST

Tilen Božič, Podjetje in delo, 6-7/2020Povzetek: Pokojninski sistem je dinamična tvorba s silovito inercijo, zato ga je treba stalno prilagajati duhu časa in tako zagotavljati trajno vzdržnost z vidika javnih financ in z vidika ljudi, ki jim je namenjen. Zastoj v razvoju tega sistema ima lahko drastične posledice. Te se najprej pokažejo v obliki kampanjskih posegov (reform), ki skušajo nadoknaditi zamujeno ter prinašajo močne politične napetosti in znižujejo raven zaupanja javnosti v sistem. Strateški cilji morajo biti postavljeni tako, da lahko preživijo več vlad, naloga vsake vlade pa je, da štafetno palico prenese do naslednje postaje. Hipne zmede, ki jih povzročijo šoki, kot sta bili na primer predčasna zamenjava vlade ali epidemija covid-19, prinašajo zastoj v reformnem naboju in pogosto postanejo "lovišče" za dolgoročno škodljive interese in pobude, ki bi bile v mirnejših časih gladko zavrnjene. Ozaveščena širša javnost in mediji ter kritična stroka so tisti, ki lahko v tem času poskrbijo, da se rdeča nit sprememb, spletena iz širokega družbenega konsenza, ne pretrga, razcepi ali po nepotrebnem zvije nazaj v klobčič. Ključne besede: pokojninski sistem, reforma, finančna vzdržnost, globalni trendi, odpornost Title: The Pension Reform Is Adopted, Long Live the Reform! Abstract: The pension system is dynamic and self-generates a strong inertia, which must be constantly adapted to the "zeitgeist". Delays in the development of the system can have drastic consequences. These first appear in the form of major interventions (reforms) that seek to catch up by using shortcuts that inevitably trigger political tensions and a drop in public confidence. The strategy for the future development of the pension system should be a result of a broad public consensus in order not to lose its focus over time due to changes and pressures of daily politics. Instant confusions caused by shocks, such as changes of the government or the Covid 19 epidemic, bring a stalemate in the
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄6-7

Posledice kriz za razvoj izbranih delovnopravnih institutov - kakšno bo delo v novi realnosti

Valentina Franca, 1.12.2020

Delovna razmerja, Varstvo pred nalezljivimi boleznimi

Valentina Franca, Podjetje in delo, 6-7/2020Povzetek: Krizne razmere zaradi koronavirusne bolezni covid-19 so delodajalce in delavce čez noč prisilile v delo v drugačnih okoliščinah. To ne zajema zgolj dela na domu, ampak tudi druge vidike delovnega razmerja. V prispevku je opozorjeno zlasti na aktivnejšo vlogo in odgovornost pri zagotavljanju in upoštevanju pravil varnosti in zdravja na delovnem mestu. Zaradi (ne)predvidenih odsotnosti delavcev se ponovno odpirajo vprašanja neustreznega nagrajevanja delavcev glede na prisotnost na delovnem mestu in tudi učinkovitega obveščanja na strani delodajalca. V prihodnosti bo treba še več pozornosti nameniti ustrezni organizaciji dela na domu, ki bo upoštevala tako obseg in kakovost dela kakor tudi sociološke vidike vključevanja v delovno okolje. To zajema tudi delavce, ki delajo za krajši delovni čas; posledice se kažejo tudi pri t. i. prekarnem delu. Pri vsem tem imajo pomembno vlogo delavski predstavniki, od katerih trenutne krizne razmere zahtevajo miselni preskok ter učinkovito podporo tako delavcem kakor tudi delodajalcem pri izvedbi vseh organizacijskih sprememb. Pričakovati je tudi določene zakonske spremembe, zato so poznavanje specifičnosti nove realnosti in napovedi za prihodnost ključni za konstruktiven socialni dialog. Ključne besede: varnost in zdravje pri delu, delo na domu, delo za krajši delovni čas, bolniška odsotnost, nagrajevanje, delovni čas, delavski predstavniki Title: Consequences of Crises on the Development of Selected Labour Law Institutes - What Will Work Look Like in the New Reality Abstract: Covid-19 emergencies have forced employers and workers to work overnight in different circumstances. This covers not only work at home but also other aspects of the employment relationship. In this article, we emphasise the more active role and responsibility in ensuring and complying with the rules of safety and health at work. Due to the (un)anticipated absence of workers, the issues of inadequate remuneration of e
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄6-7

Možnosti (enostranskega) spreminjanja in odpovedi pogodbe o zaposlitvi v času izrednih razmer

Miha Šercer, 1.12.2020

Delovna razmerja, Obligacije

Miha Šercer, Podjetje in delo, 6-7/2020Povzetek: V času izrednih razmer, kot je letošnja pandemija koronavirusne bolezni, pride do drastičnega padca ekonomskih aktivnosti in posledično prihodkov gospodarskih družb. Ker imajo te kljub zmanjšanju obsega poslovanja določene fiksne stroške, kamor spadajo tudi stroški dela, ki v delovno intenzivnih dejavnostih lahko sestavljajo pretežni del stroškov, morajo za zagotovitev vzdržnosti poslovanja ob nižjih prihodkih te stroške znižati. Pri stroških dela je prvi poskus v tej smeri znižanje plač zaposlenih, v skrajnem primeru pa tudi odpuščanje. V prispevku analiziram pravni okvir in sodno prakso v zvezi z obema navedenima ukrepoma. Ključne besede: izredne razmere, znižanje plače, odpoved pogodbe o zaposlitvi Title: Possibilities of (Unilateral) Change and Termination of Employment Contract during Emergencies Abstract: During emergencies, such as this year's coronavirus pandemic, there is a drastic drop in economic activity and, consequently, company revenues. As companies have certain fixed costs, despite the reduction in the scope of operations, which also includes labour costs, which in labour-intensive activities can make up the majority of their costs, they must reduce these expenses in order to ensure the sustainability of operations at lower revenues. For labour costs, the first attempt in this direction is to reduce the salaries of employees and, in extreme cases, to terminate their employment. In this paper, I analyse the legal framework and case law in relation to both measures. Keywords: emergencies, salary reductions, termination of employment
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄6-7

Korporativno upravljanje javnih zavodov v Republiki Sloveniji

Rado Bohinc, 1.12.2020

ZAVODI

Rado Bohinc, Podjetje in delo, 6-7/2020Povzetek: Pravo korporativnega upravljanja oseb javnega prava obsega pravila, ki z upoštevanjem načel, kot so preglednost, ločenost poslovodenja od nadzora, ravnotežje med pristojnostmi in odgovornostjo ter integriteta, določajo položaj ustanovitelja, razmerja med ustanoviteljem in organi, pristojnosti, odgovornosti in medsebojna razmerja organov oseb javnega prava ter mehanizme za obvladovanje tveganj in nadzor; vse na način, da se doseže namen izvajanja javnih služb, to je učinkovito in vsem dostopno zadovoljevanje javnih potreb. Boljše korporativno upravljanje oseb javnega prava prispeva k učinkovitejši porabi javnih sredstev, zmanjšanju stroškov, odpravi korupcije in povečanju uspešnosti pri izvajanju javnih služb. Namen prispevka je prikazati nekatere šibkosti sedanjih zakonskih pravil in posledično prakse korporativnega upravljanja oseb javnega prava ter utemeljiti nekaj predlogov de lege ferenda. Osredotočamo se predvsem na vprašanja, kot je razvrščanje javnih zavodov po različnih kriterijih; utemeljujemo nujnost statusnopravne razmejitve javnih zavodov na tiste, ki izvajajo tržno, in na tiste, ki izvajajo netržno dejavnost, po vzoru prava EU. Prispevek utemeljuje kritike na račun veljavne razmejitve pristojnosti in odgovornosti med ustanoviteljem, svetom in direktorjem javnega zavoda; pojasnjen je predlog za uveljavitev eno- in dvotirnega sistema upravljanja javnih zavodov. Prispevek podaja tudi analizo prednosti in šibkosti uporabe modelov korporativnega upravljanja iz zasebnega sektorja za osebe javnega prava ter ovrednotenje načinov neposredne uporabnosti. Metodologija raziskovanja v tem prispevku temelji na analizi domače in tuje zakonodaje in literature s tega področja, na primerjalni metodi z analizo prednosti in slabosti korporativnega upravljanja v zasebnem sektorju ter na vrednotenju uporabnosti zasebnega modela v javnem sektorju. Ključne besede: korporativno upravljanje, osebe javnega prava, javni zavodi, javne služ
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄6-7

Sodno varstvo zoper prostorske izvedbene akte

Tanja Pucelj Vidović, 1.12.2020

Urejanje prostora

Tanja Pucelj-Vidović, Podjetje in delo, 6-7/2020Povzetek: Prispevek se osredotoča na pravno varstvo zoper določbe prostorskih izvedbenih aktov (PIA), kot ga ureja ZUreP-2. Kot vsaka novost tudi ta odpira številne dileme. Zato prispevek vsebuje razpravo o tem, ali je ustavno dopustno določiti, da je zakonitost PIA pristojno presojati Upravno sodišče, ter vprašanje (ne)zadovoljive razmejitve pristojnosti z Ustavnim sodiščem. Namenjen je razpravi o aktivni legitimaciji in obsegu nadzora. Vključuje predstavitev posledic tovrstne tožbe in razlikovanja med začasnim zadržanjem izvajanja ter izvrševanja PIA. Podana so razmišljanja o tem, da bi bilo smiselno tožbene razloge, s katerimi je mogoče uspeti v tovrstnem sporu, vsaj delno urediti drugače. Izražen je pomislek glede možnosti izpodbijanja določb Uredbe o DPN in izpostavljene določene pomanjkljivosti postopka. Predstavljeno je stališče avtorice, da v sporu zoper PIA sodišče ni pristojno odločiti v sporu polne jurisdikcije, in stališče, da je zahteva, da sodišče določi način izvršitve svoje sodbe, v nasprotju z namenom prostorskega načrtovanja in načelom delitve oblasti ter v primeru izpodbijanja občinskih PIA posega nesorazmerno v lokalno samoupravo, zaradi česar bi jo bilo treba spremeniti. Avtorica meni, da je treba 58. člen ZUreP-2 izboljšati, a se zavzema za to, da se načeloma ohrani ideja upravnega spora, ki jo prinaša.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

PODJETJE IN DELO(1) Podjetje in delo(99)

Leto objave

< Vsi
2020(100)
> Februar(10) > April(14) > Junij(17) > Avgust(13) > December(46)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C Ć ČD Đ EF GHI J K L M NO P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov