Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 132)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄8

Potencialni kapital - nova oblika finančnih instrumentov hibridne narave in njihova umestitev v slovenski pravni red

Peter Merc, 1.12.2012

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Peter Merc, Podjetje in delo, 8/20121. Uvod 2. Pojem 2.1. Primerjava potencialnega kapitala s hibridnimi instrumenti temeljnega kapitala 2.2. Bistvene lastnosti instrumenta potencialnega kapitala 2.3. Povezava s sistemsko pomembnimi finančnimi institucijami 3. Pravna podlaga za izdajo - primerjalnopravni vidik 3.1. Basel III
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄8

Obdavčitev skritih rezerv iz prenesenega premoženja pri čezmejnem prenosu sedeža

Jerneja Prostor, 1.12.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jerneja Prostor, Podjetje in delo, 8/20121. Uvod 2. Obdavčitev fizične osebe ob čezmejni selitvi 2.1. Zadeva Lasteyrie du Saillant (2004) 2.2. Zadeva N (2006) 3. Zadeva National Grid Indus (2011) 4. Obdavčitev skritih rezerv iz prenesenega premoženja družbe 5. Sklep Povzetek V članku sta analizirani sodbi Sodišča EU v zadevi La
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄8

Sprostitev pogojev za opravljanje poklicev kot korak k prožnejšemu trgu dela

Franca Valentina, Zirnstein Elizabeta, 1.12.2012

Delovna razmerja

Valentina Franca, Elizabeta Zirnstein, Podjetje in delo, 8/20121. Uvod 2. Opredelitev (de)regulacije poklicev 2.1. Mednarodna zakonodaja 2.1.1. Pomanjkljivosti Direktive 2005/36/ES oziroma kritike sistema priznavanja poklicnih kvalifikacij 2.2. Nacionalna zakonodaja 3. Deregulacija poklicev in gospodarstvo 3.1. Storitvena direktiva 3.2. Vpliv na k
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄8

PREGLED SODNE PRAKSE

Avtor ni naveden, 1.12.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2012(prva številka v oklepaju pomeni stran, druga pa številko letnika) Sodna praksa RS Izpodbojnost sklepa skupščine o uporabi bilančnega dobička v d. o. o., sodba Višjega sodišča v Kopru Cpg 78/2008 (220/1) Odločitev Ustavnega sodišča RS glede sodne pristojnosti v zvezi s prevzemi, P-19/1
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄8

Vsebina PID št.8/2012

Avtor ni naveden, 1.12.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2012stran 1617 Nina Plavšak Neposredna izvršljivost notarskega zapisa Direct Enforceability of Notarial Record stran 1670 Gregor Drnovšek Upnikova pravica do zavarovanja in registrska zapora pri rednem zmanjšanju osnovnega kapitala delni
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄8

Institut zastaranja in reforma nemškega obligacijskega prava (2002)

Karmen Lutman, 1.12.2012

Obligacije

Karmen Lutman, Podjetje in delo, 8/20121. Uvod 2. Zgodovinsko ozadje reforme 3. Slabosti prejšnje ureditve 4. Na poti do nove ureditve 5. Nova ureditev zastaranja v BGB 5.1. Splošni zastaralni rok 5.2. Posebni zastaralni roki 5.3. Objektivno-subjektivni sistem začetka teka zastaranja 6. Lekcija za slovensko ureditev Povzete
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄8

Rumena knjiga FIDIC (Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev) - odškodninska odgovornost za kršitev pogodbene obveznosti

Vesna Kranjc, 1.12.2012

Obligacije

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 8/2012Vprašanje Ali ima Naročnik do Izvajalca odškodninski zahtevek zaradi izpada proizvodnje iz razloga na strani Izvajalca (odprava napak) glede na točko 4.30 Posebnih pogodbenih pogojev in točki 17.6 ter 17.1 Splošnih pogodbenih pogojev Rumene knjige FIDIC? Odgovor Splošni pogodbeni pogoji oziroma
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄8

Sodba Sodišča v zadevi C-378/10 z dne 12. julija 2012

Avtor ni naveden, 1.12.2012

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2012"Člena 49 PDEU in 54 PDEU - Svoboda ustanavljanja - Načeli enakovrednosti in učinkovitosti - Čezmejno preoblikovanje - Zavrnitev vpisa v register" V zadevi C-378/10, katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Legfelsőbb Bíróság (Ma
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄8

Tožba zoper bivšega direktorja d. o. o. za škodo brez sklepa skupščine ni dopustna

Avtor ni naveden, 1.12.2012

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2012Pravilno je stališče, da je odločitev družbenikov za uveljavljanje odškodninskega zahtevka, kakršen je sporni, potrebna tudi takrat, ko se tožba vloži zoper nekdanje poslovodje. Tudi če konflikta interesov zaradi zamenjave poslovodje ni več, namen sporne določbe ostaja - preprečiti tudi sprožitev
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄8

Stvarno kazalo

Avtor ni naveden, 1.12.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2012(prva številka pomeni številko letnika, druga pa stran) A actio pro socio Posebne revizije in actio pro socio (Marijan Kocbek) 6-7/963 alternativno reševanje sporov Večstopenjske klavzule (Jana Bolta) 1/143 Kako vzpostaviti mehanizem zunajsodnega reševanja potrošniških spor
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄8

Upnikova pravica do zavarovanja in registrska zapora pri rednem zmanjšanju osnovnega kapitala delniške družbe

Gregor Drnovšek, 1.12.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Gregor Drnovšek, Podjetje in delo, 8/20121. Uvod 1.1. Splošno 1.2. Evropski pravni okvir in implementacija v slovenskem pravu 1.3. Dilema pri vnaprejšnjem varovanju upnikov 2. Upnikova pravica do zavarovanja 2.1. Splošno 2.2. Predpostavke upnikove pravice do zavarovanja 2.2.1. Imetnik obligacijske terjatve 2.2.2. Terjate
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄8

Izpodbijanje oddelitve

Avtor ni naveden, 1.12.2012

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2012Pravnega dejanja oddelitve gospodarske družbe ni mogoče izpodbijati po pravilih o izpodbijanju pravnih dejanj stečajnega dolžnika. Stečajni upravitelj prenosne družbe nima pravice za račun njenih upnikov od oddeljene družbe zahtevati vrnitve vrednosti z delitvenim načrtom njej dodeljenega premož
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄8

Pregled avtorjev in njihovih prispevkov v letu 2012

Avtor ni naveden, 1.12.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2012Podjetje in delo, letnik 2012 (prva številka pomeni stran, druga pa številko letnika) Accetto Matej - Razvoj znanosti in pravno urejanje - 1540/6-7 Ahtik Meta - Bančna unija v EU? - 1304/6-7 Ambrož Matjaž - Možgani in kaznovalno pravo: česar v storilčevi glavi
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄8

Neposredna izvršljivost notarskega zapisa

Nina Plavšak, 1.12.2012

Civilni sodni postopki

Nina Plavšak, Podjetje in delo, 8/20121. Pojem in pomen izvršljivosti 2. Splošno o predpostavkah neposredne izvršljivosti terjatve (obveznosti) na podlagi notarskega zapisa 2.1. Vrste predpostavk neposredne izvršljivosti terjatve na podlagi notarskega zapisa 2.2. Splošna pravila o izkazovanju (dokazovanju) predpostavk nastanka in d
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Možgani in kaznovalno pravo: česar v storilčevi glavi ne najdemo, mu pač pripišemo?

Matjaž Ambrož, 5.10.2012

Pravoznanstvo

Matjaž Ambrož, Podjetje in delo, 6-7/2012Avtor obravnava potencialne učinke raziskovanja človeških možganov na kazensko pravo. Njegovo izhodišče je, da refleksije, ki jo od storilca pričakujejo psihološko utemeljene formule krivdnih oblik, v stvarnosti pogosto ni ali pa je neposrednemu sodniškemu spoznanju - vsaj za zdaj še - nedostopna. Zato so se v teoriji kazenskega prava pojavile težnje krivdne oblike "normativirati in objektivizirati" (avtorjev poudarek je namenjen zlasti premikom v razumevanju eventualnega naklepa). Gre za idejo, da na krivdne oblike ne smemo gledati kot na psihične substrate v glavi storilca, temveč kot na vrednostne sodbe v glavi sodnika. Razsežnosti tega idejnega premika avtor ponazori s primeri iz sodne prakse in opozori na potencialne nevarnosti, ki so z njim povezane. V sklepu zavzame stališče, da je normativiranje krivdnih oblik v neki meri neizbežno, zavzame pa se za dodelavo meril vrednotenja, na podlagi katerega storilcu krivdne oblike pripisujemo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Ustavnopravni vidiki izvajanja dokazov v pravdnem postopku

Dragica Wedam Lukić, 5.10.2012

Civilni sodni postopki

Dragica Wedam-Lukić, Podjetje in delo, 6-7/2012Iz pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave izhaja pravica navajati dejstva in predlagati dokaze, biti prisoten pri izvedbi dokazov, postavljati vprašanja pričam in izvedencem in biti seznanjen z rezultati dokazovanja. Pravica do dokaza pa je lahko omejena, če je to potrebno zaradi varstva pravic drugih ali v javnem interesu, vendar mora zakonodajalec pri tem upoštevati načelo sorazmernosti in skrbno pretehtati, kateri pravici je treba dati prednost. Avtorica obravnava posamezne omejitve pravice do dokaza in na koncu poudari, da mora sodišče pri razlagi zakona vzpostaviti ustrezno ravnovesje med kolidirajočimi pravicami in drugimi pravno zavarovanimi interesi.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Dokazni standardi

Tomaž Pavčnik, 5.10.2012

Civilni sodni postopki

Tomaž Pavčnik, Podjetje in delo, 6-7/2012Prispevek obravnava vprašanje dokaznih standardov v pravdnem postopku. Avtor se zavzema za zadržano uporabo gnoseoloških izhodišč. Treba je razlikovati med več vrstami spoznanja. Vsebinska napolnitev dokaznega standarda mora ustrezati vrsti in naravi spoznanja v pravdnem postopku. Avtor predstavi tradicionalne poglede teorije in prakse. V nadaljevanju opozori na premik, ki se je zgodil tako v teoriji kot praksi. Dokazani standard prepričanja je bil namreč v zadnjem času presežen. Uveljavlja se dokazni standard pretežne verjetnosti. Avtor se zavzema za prožnost dokaznih standardov. Merila prožnosti so: pravna usodnost odločitve za eno in drugo stranko, narava spornega dejstva in moč razpoložljivih dokazov.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Priznanje krivde in novela ZKP-K

Zlatan Dežman, 5.10.2012

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Zlatan Dežman, Podjetje in delo, 6-7/2012Novela ZKP-K prinaša tri povsem nove institute: sporazum o priznanju krivde, predobravnavni narok in narok za izrek kazenske sankcije, s tem pa v bistvu prvo pomembnejšo posttranzicijsko spremembo. Po tujih vzgledih vneseni naj ti zagotovijo enostavnejši, krajši in zato bolj učinkovit kazenski postopek. Ob teh novostih pa se postavlja vprašanje, kakšna je njihova idejno-filozofska podlaga, v kakšnem smislu spreminjajo metodologijo kazenskega procesnega prava, v kolikšnem obsegu se skladajo s temeljnimi načeli konceptualno nespremenjene strukture našega še vedno akuzatorno-inkvizitornega kazenskega postopka in kakšni so zakonski pogoji za priznanje krivde po tej noveli. Na ta vprašanja poskuša odgovoriti ta prispevek.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Kaj je narobe z Zakonom o varstvu potrošnikov

Damjan Možina, 5.10.2012

TRGOVINA

Damjan Možina, Podjetje in delo, 6-7/2012Avtor opredeli ozadje prava varstva potrošnikov in oriše osnovne poteze slovenske pravne ureditve. Izhodiščna hipoteza je, da težave na tem področju, ki se kažejo predvsem v majhnem številu sodnih odločb, njihovi kakovosti ter pomanjkljivi uporabi evropskega prava (skladna razlaga), ne izhajajo le iz težav pri dostopu do sodišča oziroma iz postopkovnih razlogov, ampak tudi iz slabega poznavanja materialnega prava varstva potrošnikov, pa tudi iz slabe kakovosti osrednjega predpisa. Ta je izrazito nepregleden, vsebuje nekatere slabe zakonodajne rešitve ter ponekod odstopa od zahtev prava EU glede prenosa potrošniških direktiv. Pomanjkljiva je tudi koordinacija med OZ in ZVPot. Pristojnost tržnega inšpektorata v čistih civilnopravnih zadevah sicer ni v škodo potrošnikom, vseeno pa odpira nekatera sistemska vprašanja.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Omejitve pri navajanju dejstev in dokazov v nemško govorečem pravnem krogu

Tanja Domej, 5.10.2012

Civilni sodni postopki

Tanja Domej, Podjetje in delo, 6-7/2012Prispevek se ukvarja z omejitvami, ki veljajo za pozno navajanje novih dejstev in dokazov v civilnem pravdnem postopku v Nemčiji, Avstriji in Švici. V vseh treh državah zakoni o pravdnem postopku pod določenimi pogoji predvidevajo zavrnitev dejanskih trditev in predlaganih dokazov, ki jih stranke v postopek ne uvedejo pravočasno. Prispevek prikazuje določbe o prekluzijah v postopku prve stopnje in v pritožbenem postopku; obravnava pa tudi razmerje med določbami o prekluzijah in pravico do izjavljanja ter materialnim pravdnim vodstvom.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Mednarodna kazenskopravna pomoč in novela ZKP-K

Anže Erbežnik, 5.10.2012

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Anže Erbežnik, Podjetje in delo, 6-7/2012V sodobni družbi je kriminaliteta čezmejni pojav, boj zoper katerega je mogoč samo na podlagi medsebojnega sodelovanja med državami. V ta namen je bila sprejeta vrsta mednarodnih konvencij o mednarodni kazenskopravni pomoči, ki precizirajo sodelovanje, zlasti v smislu pomika k pravilu forum regit actum in možnosti neposrednih stikov med pravosodnimi organi. Kljub potrebi po takšnem sodelovanju pa je nujno poznavanje določenih anomalij in dilem, ki se zastavljajo v zvezi s takšnim sodelovanjem in na katere obstoječi mednarodni in nacionalni predpisi ne dajejo zadovoljivega odgovora.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Nova ravnotežja med organi kazenskega postopka po ZKP-K

Primož Gorkič, 5.10.2012

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Primož Gorkič, Podjetje in delo, 6-7/2012Z novelo Zakona o kazenskem postopku, ZKP-K, je slovenski zakonodajalec prikrito, a korenito reformiral slovenski kazenski postopek. Pri tem ne gre zgolj za uvedbo pogajanj in sporazumevanja o priznanju krivde. Pomembnejši je premik v smeri dejanske krepitve pomena organov predkazenskega postopka. Posledica uvajanja dogovornega reševanja kazenskih zadev je neizogibno odprava glavne obravnave z dokaznim postopkom. To je faza postopka, ki jo je obvladovalo sodišče, ki je historični dogodek zaradi odločitve o obtožbi preučevalo in spoznavalo prav na glavni obravnavi. Hkrati je slovenski zakonodajalec na sklenitev sporazuma o priznanju krivde v predkazenskem postopku navezal tudi razširitev možnosti vlaganja neposredne obtožnice. S tem je pokazal, da odstopa od koncepta obvezne sodne preiskave. S tem se še dodatno krepi pomen gradiva, ki se zbere v predkazenskem postopku. Zato način uvedbe sporazumevanja o priznanju krivde v slovenski postopek najbolj očitno slabi položaj sodišča in ga postavlja v položaj, ko je odvisno od gradiva, ki ga zbereta policija in državni tožilec v predkazenskem postopku.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Politizacija postopkov kandidatur za mednarodne sodniške in nekatere druge evropske funkcije

Marko Pavliha, 5.10.2012

Pravoznanstvo

Marko Pavliha, Podjetje in delo, 6-7/2012Avtor zagovarja hipotezo, da so postopki nekaterih kandidatur za prestižne evropske funkcije pretirano spolitizirani. Zato predlaga spremembe zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč in uzakonitev preglednega in pravičnega postopka za izbiro evropskega komisarja in nekaterih drugih funkcionarjev.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Obravnava pred sodiščem druge stopnje - perspektive in možnosti

Aleksander Karakaš, 5.10.2012

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Aleksander Karakaš, Podjetje in delo, 6-7/2012Prispevek se ukvarja z obravnavo pred drugostopenjskim sodiščem, ki je v slovenskem kazenskem postopku predvidena kot izjema, medtem ko je to v nekaterih drugih pravnih ureditvah redna pot pri preizkušanju pravilnosti prvostopenjskih odločb. Oba pristopa, določena z razlikami v pritožbenih konceptih, sta zanimiva tako z vidika zahteve po dvostopenjskem odločanju (devolutivnost), z vidika presoje dejstev, ki izhajajoč iz te zahteve pred drugostopenjskimi sodišči ne more biti enaka, in ne nazadnje z vidika danes vse bolj poudarjane dolžine kazenskih postopkov. Po pregledu njunih temeljnih opornic ugotavljamo, da nobeden izmed pristopov sam po sebi ne zagotavlja, da bi bili vsi trije vidiki hkrati optimirani, da je zato prednost v smeri kateregakoli pristopa vprašljiva in da niti teženj niti znakov, ki bi govorili za njuno poenotenje, ni opaziti. Po drugi strani pa prav zaradi tega prehodi med pristopoma niso izključeni, vendar jih brez predhodnega posega v posamični pritožbeni koncept, ki posledično zahteva temeljito rekonstrukcijo kazenskega postopka, ni mogoče izpeljati.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄6-7

Predlaganje, izločevanje in izvajanje dokazov po uveljavitvi novele ZKP-K

Marko Bošnjak, 5.10.2012

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Marko Bošnjak, Podjetje in delo, 6-7/2012Čeprav novela zakona o kazenskem postopku ustvarja vtis, da prinaša pomembne konceptualne spremembe v kazenski postopek, so posegi razmeroma omejeni. Zakon je sicer uvedel prekluzijo za stranki pri predlaganju dokazov ter jo postrožil pri izločanju dokazov. Vendar ni pričakovati, da bo to bistveno vplivalo na potek glavne obravnave. Ker sodišče še vedno nosi odgovornost za to, da se popolnoma in po resnici ugotovijo dejstva, ki so pomembna za odločitev, bo moralo ugoditi tudi prepoznim dokaznim predlogom, če bodo pravno relevantni. Podobno velja pri prepoznih predlogih za izločitev nedovoljenih dokazov. Zakonodajalec pa skoraj ni posegel v možnost tožilca, da spremeni obtožbo, obeh strank, da spreminjata navedbe, in dolžnost sodišča, da skrbi za ustrezen izid zadeve.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(132)

Leto objave

< Vsi
2012(132)
> Februar(15) > April(15) > Junij(17) > Avgust(13) > Oktober(58) > December(14)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐE F G H I J K L M NO P QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov