Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 24 (od skupaj 24)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄3-4

Pravnomočnost in vezanost na vsebino predhodne odločbe pri zavarovanju odgovornosti

Maja Jurak-Godec, 14.6.2004

Obligacije, Civilni sodni postopki

Maja Jurak-Godec, Podjetje in delo, 3-4/20041. UVOD Pri obravnavanju zavarovanja odgovornosti so se pokazala kot odprta posamezna vprašanja v zvezi z institutom pravnomočnosti in vezanosti na vsebino predhodne odločitve. Zato bom na kratko predstavila vsebino institutov zavarovanja pred odgovornostjo, sosporništva, nekatere značilnosti sol...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄3-4

Vsebina »Podjetje in delo« 03/2004

Avtor ni naveden, 14.6.2004

Ostalo

, Podjetje in delo, 3-4/2004__________________________________________________ ______________________________ VSEBINA __________________________________________________ ______________________________ ČLANKI Marijan Kocbek: EVROPSKA DELNIŠKA DRUŽBA IN NJENA VKLJUČITEV V SLOVENSKO PRAVO DRUŽB 455 Uvod 455 1. Zgodovina evropske d...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄3-4

Določanje primernega nadomestila pri pogodbah o obvladovanju

Damijan Kocbek, 14.6.2004

Obligacije

Damijan Kocbek, Podjetje in delo, 3-4/2004UVOD S sprejetjem Zakona o gospodarskih družbah (ZGD),(*1) 10. junija 1993, je naše pravo dobilo nov, do takrat nepoznan institut - tako imenovane podjetniške pogodbe. Slovenski zakonodajalec ob tem seveda ni na novo izumljal kolesa, temveč se je zgledoval po že obstoječih rešitvah iz tujih pravn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄3-4

Opredelitev naročnikov v ZJN-1 in ZJN-1A ter primerjava z direktivami EU o javnem naročanju

dr. Vesna Kranjc, 14.6.2004

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 3-4/20041. UVOD Zakon o javnih naročilih je bil sprejet aprila 2000, veljati je začel novembra 2000. Že ob sprejetju, še bolj pa po uveljavitvi, je bil deležen številnih kritik domače strokovne javnosti. Poglaviten očitek je bil, da neustrezno povzema pravila direktiv EU o javnem naročanju, da je nerazum...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄3-4

Evropska delniška družba in njena vključitev v slovensko pravo družb

dr. Marijan Kocbek, 14.6.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 3-4/2004UVOD Aktivnosti Evropske unije na področju prava družb se izvajajo z različnimi pravnimi instrumenti in večstopenjsko, in sicer v smeri unifikacije, harmonizacije ter usklajevanja, s čimer se želijo zagotoviti institucionalni statusnopravni okviri delovanja enotnega trga. Unifikacijski procesi po...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄3-4

Skrbništvo in borzno posredovanje banke za investicijske sklade hčerinske (povezane) družbe za

Gregor Drnovšek, 14.6.2004

Skladi, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Gregor Drnovšek, Podjetje in delo, 3-4/2004Člen 137 Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1, Uradni list RS, št. 110/02 in 73/03) je ob umestnosti prepovedi, ki jih določa, povzročil marsikatero neprijetnost, saj je bil deležen različnih interpretacij. Člen 137 ZISDU-1 prepoveduje družbi za upravljanje sklepanje po...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄3-4

Bilančni vidiki materialnih statusnih preoblikovanj – razprava o institucionalnem varovanju interesa

dr. Saša Prelič, 14.6.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Podjetje in delo, 3-4/20041. UVOD V sklopu pravnega urejanja področja prava gospodarskih družb se posebna pozornost namenja tudi urejanju statusnih preoblikovanj. Ta pojem v literaturi uporabljajo za označevanje tistih korporacijskih aktivnosti, ki izpolnjujejo naslednje značilnosti: - povzročajo spremembe v premoženjski ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄3-4

Izbira upravljavca zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence ni javno naročilo

dr. Vesna Kranjc, 14.6.2004

Skladi

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 3-4/2004(Sklep Državne revizijske komisije št. 018-65-04/25-539, 6. april 2004) V Podjetje in delo 2/2004, strani od 359 do 366, je bilo objavljeno strokovno mnenje (pripravljeno pred izdajo sklepa) dr. Vesne Kranjc, da je izbira upravljavca in sistema upravljanja zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄3-4

POPRAVKI LETNEGA POROČILA

dr. Marijan Kocbek, 14.6.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 3-4/2004VPRAŠANJE Uprava družbe je v zakonitih rokih pripravila letno poročilo za leto 2002, ki ga je pregledal in o njem izdal mnenje tudi zunanji revizor. Uprava je revidirano letno poročilo posredovala nadzornemu svetu, ki ga je obravnaval in potrdil. Nadzorni svet je hkrati pripravil tudi poročilo za...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄3-4

Poenotenje evropskega pogodbenega prava in aktivnosti EU

dr. Verica Trstenjak, 14.6.2004

Obligacije

dr. Verica Trstenjak, Podjetje in delo, 3-4/20041. UVODNO O AKTIVNOSTIH EU Evropska komisija je marca 2003 sprejela pomemben dokument glede nadaljnjega razvoja in poenotenja evropskega pogodbenega prava. Dokument z naslovom A more coherent European contract law, An action plan(*1) je bil sprejet na podlagi dalj časa trajajočih razprav in vklju...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄3-4

Communication from the Commission to the European parliament and the council - a more coherent

Avtor ni naveden, 14.6.2004

Obligacije

, Podjetje in delo, 3-4/2004Official Journal C 063 , 15/03/2003 P. 0001 - 0044 A MORE COHERENT EUROPEAN CONTRACT LAW - AN ACTION PLAN Executive summary The Commission Communication on European contract law of July 2001 launched a process of consultation and discussion about the way in which problems resulting from div...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄3-4

LASTNI POSLOVNI DELEŽI D. O. O., PRIDOBLJENI PREK DRUŽB HČERA

dr. Marijan Kocbek, 14.6.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 3-4/2004VPRAŠANJE ZGD v 244. členu določa domnevo obstoja lastnih delnic prek posrednega lastništva v povezanih podjetjih. Ali gre pri istovrstni kapitalski prepletenosti, ko je lastnica delnic v materinskem podjetju družba z omejeno odgovornostjo, za obstoj lastnega deleža v smislu 435. člena ZGD? OD...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄3-4

Sodelovanje delavcev pri upravljanju evropske delniške družbe(*1)

Janja Bedrač, 14.6.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Janja Bedrač, Podjetje in delo, 3-4/20041. UVOD Zamisel po uvedbi evropske delniške družbe (Societas Europea - SE) je bila v političnem načrtu Evropske skupnosti (ES) več kot tri desetletja. Od začetka sedemdesetih let prejšnjega stoletja so bile razprave znotraj institucij ES zaznamovane s težavami pri poskusih, da bi oblikovali nov s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄3-4

Novo v pravni literaturi

Avtor ni naveden, 14.6.2004

Kultura in umetnost

, Podjetje in delo, 3-4/2004ZAKON O JAVNIH NAROČILIH S KOMENTARJEM Zbirka Nova slovenska zakonodaja Avtorica komentarja: dr. Vesna Kranjc GV Založba Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih naročilih prinaša popolno uskladitev slovenskih pravil o javnem naročanju s pravili EU in številne novosti: spremenjeno ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄3-4

Summaries »Podjetje in delo« 03/2004

Avtor ni naveden, 14.6.2004

Ostalo

, Podjetje in delo, 3-4/2004Marijan Kocbek: EUROPEAN COMPANY (SOCIETAS EUROPEA) AND ITS POSITIONING IN THE SLOVENIAN CORPORATE LAW - Podjetje in delo, No. 3-4/2004, pp. 455 to 464 The author discusses the European Company (Societas Europea) within the context of the European Union and national regulations and their mutua...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄3-4

Povzetek »Podjetje in delo« 03/2004

Avtor ni naveden, 14.6.2004

Ostalo

, Podjetje in delo, 3-4/2004Marijan Kocbek: EVROPSKA DELNIŠKA DRUŽBA IN NJENA VKJUČITEV V SLOVENSKO PRAVO DRUŽB - Podjetje in delo, št. 3-4/2004, strani od 455 do 464 V prispevku avtor obravnava evropsko delniško družbo z vidika pravne ureditve v predpisih ES ter nacionalnih predpisih in njihove medsebojne uporabe. S pra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄3-4

Novo v pravni literaturi

dr. Mitja Novak, 14.6.2004

Kultura in umetnost

dr. Mitja Novak, Podjetje in delo, 3-4/2004S predstavitve knjige DELOVNI SPORI dr. Janez Novak GV Založba V ljubljanski knjigarni Pri fontani so 21. aprila predstavili knjigo Delovni spori dr. Janeza Novaka, sodnika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in habilitiranega rednega profesorja za delovno pravo na Univerzi v Mariboru....
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄3-4

LASTNE DELNICE(*1)

dr. Marijan Kocbek, 14.6.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 3-4/2004VPRAŠANJA 1. Ali mora družba v primeru iz druge alinee prvega odstavka 240. člena ZGD javno objaviti nakup in prodajo delnic v Uradnem listu RS? 2. Glede na to, da ZGD govori o prednostni pravici delničarjev samo v osmi alinei prvega odstavka 240. člena, nas zanima, ali je treba prednostno pra...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄3-4

Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo v javnem sektorju

dr. Drago Mežnar, 14.6.2004

Uprava, Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 3-4/20041. UVOD Po skoraj desetletnih pripravah predpisov, ki naj bi na novo sistemsko uredili pravni položaj zaposlenih v vseh sektorjih - gospodarstvo in negospodarstvo, je bil v Sloveniji v letu 2002 pri prenovi delovnopravne zakonodaje storjen odločilni korak. Sprejeti so bili novi zakon o delovni...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄3-4

Pravna podlaga ARS v Sloveniji in trendi v svetu(*1)

Valerija Jelen-Kosi, 14.6.2004

Civilni sodni postopki

Valerija Jelen-Kosi, Podjetje in delo, 3-4/2004Pojem ARS (alternativnega reševanja sporov) obsega različne metode, s pomočjo katerih stranke svoje sporno razmerje praviloma rešijo brez zapletenega sodnega postopka. Mednje spadajo mediacija, konciliacija,(*2) arbitraža, razni ombudsmani (na primer potrošniški ombudsman), neo, mini trail in še bi ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄3-4

(Gospodarsko) kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic iz (prvega in drugega odstavka) 244. člena

Primož Baucon, 14.6.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Primož Baucon, Podjetje in delo, 3-4/20041. UVOD Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic iz prvega in drugega odstavka 244. člena slovenskega Kazenskega zakonika(*1) (v nadaljevanju: KZ) je najpomembnejše osrednje gospodarsko kaznivo dejanje iz 24. poglavja KZ. To kaznivo dejanje inkriminira zlorabo položaja ali pravic pri opravljan...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄3-4

Odprto sojenje

Aleš Vodičar, 14.6.2004

Civilni sodni postopki

Aleš Vodičar, Podjetje in delo, 3-4/2004UVOD Namen pričujočega članka je predstaviti sodnikovo vlogo v pravdnem postopku (glede na določbo 19. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih tudi v postopku pred delovnimi in socialnimi sodišči)(*1) v razmerju do strank skozi luč načela o odprtem sojenju. Gre za vprašanje sodnikove "odkri...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄3-4

Sodelovanje in partnerstvo pri upravljanju gospodarskih družb

dr. Zvonka Šarman, 14.6.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Zvonka Šarman, Podjetje in delo, 3-4/20041. OPREDELITEV SODELOVANJA PRI UPRAVLJANJU GOSPODARSKIH DRUŽB Z Zakonom (in spremembami zakona) o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) smo tudi v Sloveniji postavili pravne temelje za ureditev sodelovanja zaposlenih in njihovih predstavnikov v kapitalskih družbah. Sodelovanje zaposlenih...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄3-4

Odstop terjatve v izterjavo in njegove modalitete

Borut Radolič, 14.6.2004

Obligacije, Civilni sodni postopki

Borut Radolič, Podjetje in delo, 3-4/20041. SPLOŠNO Načeloma je obligacijsko razmerje nekakšna vez med dvema subjektoma. Na eni strani nastopa oseba, ki ima pravico od druge osebe zahtevati izpolnitev, ki je vsebina obligacijskega razmerja med njima. Ta stranka se imenuje upnik in njegovo pravico zahtevati izpolnitev vsebine obligacije ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(24)

Leto objave

< Vsi 2004 Junij

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG HIJ K LM N OP QR SŠ T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov