Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 155)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

SKLIC SKUPŠČINE NA ZAHTEVO MANJŠINSKEGA DELNIČARJA

mag. Dušan Jovanovič, 16.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Dušan Jovanovič, Podjetje in delo, 8/2005DEJANSKO STANJE Družba X, d. o. o., ima približno 80 odstotkov delnic družbe Y, d. d. V imenu in za račun družbe X, d. o. o., izvaja pooblastila njen direktor (zakoniti zastopnik). Na skupščini družbe Y, d. d., je bilo delničarjem (X, d. o. o., in drugi - približno 85 odstotkov delnic) protipravno ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

Poročilo o Dnevih slovenskih pravnikov 2005

Avtor ni naveden, 16.12.2005

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2005Letošnji enaintrideseti Dnevi slovenskih pravnikov so bili od 13. do 15. oktobra v Portorožu. Že tradicionalno je skupno zasedanje vseh udeležencev v četrtek dopoldan slovesen začetek Dnevov. Slavnostni govornik je bil Danilo Türk, ki je posvetil vsebino svojega uvodnika pravu in diplomaciji. Drugi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

Sodna praksa – novejši judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije?

Marko Brus, 16.12.2005

Sodišča

Marko Brus, Podjetje in delo, 8/2005OBLIGACIJSKO IN STVARNO PRAVO* 1. Cena ni lastnost predmeta prodajne pogodbe - opravičljiva zmota (drugi od-stavek 46. člena OZ) III Ips 75/2004 Cena ni lastnost predmeta. Če je pogodbenik seznanjen z odločilno okoliščino, ni v opravičljivi zmoti. "Revident obširno pojasnjuje, kakšen pomen je i...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

OECD Guidelines on the Corporate Governance of State-owned Enterprises

mag. Andrej Ferčič, 16.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Andrej Ferčič, Podjetje in delo, 8/2005PREAMBLE In several OECD countries, State-Owned Enterprises (SOE) still represent a substan-tial part of GDP, employment and market capitalisation. Moreover, State-Owned Enterprises are often prevalent in utilities and infrastructure industries, such as energy, transport and telecommunication, whos...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

PROBLEMATIKA PODOBNIH ZNAMK – ANALIZA ODLOČBE SABEL v PUMA

dr. Martina Repas, 16.12.2005

Intelektualna lastnina

dr. Martina Repas, Podjetje in delo, 8/2005Zakon o industrijski lastnini1 v določbi točke b) prvega odstavka 44. člena med relativnimi razlogi za zavrnitev registracije znamke uvršča tudi tako imenovano pravilo podobnosti. To pomeni, da se kot znamka ne more registrirati znak, ki je enak ali podo-ben prejšnji znamki za enako ali podobno blag...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

PRAVILNA, SPREJEMLJIVA, PRIMERNA PONUDBA V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

dr. Vesna Kranjc, 16.12.2005

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 8/2005VPRAŠANJE Ali je glede na določbe ZJN-1 in Pravilnika o ugotovitvi, kdaj se šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo, mogoče kot nesprejemljivo označiti pra-vilno ponudbo, ki presega vrednost iz investicijskega elaborata? ODGOVOR Določbe ZJN-11 in izvedbenega Pravilnika2 glede...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

Pregled avtorjev in njihovih prispevkov v reviji Podjetje in delo v letu 2005

Avtor ni naveden, 16.12.2005

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2005(prva številka pomeni stran, druga pa številko letnika) ABRAHAMSBERG, Nikolaj: - Pojav povezanih družb - 1832/8 BALAŽIC, Vladimir: - Omejitvena pravila o obrestih - 22/1 - Dunajska konvencija in slovenska sodišča - 1200/6-7 BAVCON, Ljubo: - Status kazenskega prava v pravnem redu Evr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

Smernice OECD o Corporate Governance za javna podjetja

mag. Aleš Ferčič, 16.12.2005

Gospodarske javne službe (komunala)

mag. Aleš Ferčič, Podjetje in delo, 8/20051. SPLOŠNO O SMERNICAH OECD Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je 28. aprila 2005 izdala "Smernice OECD o Corporate Governance za javna podjetja" (Smernice OECD). Glavne značilnosti Smernic OECD: - predstavljajo neobvezen minimalni standard - izdane so kot nasvet državam, kako...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

Stvarno kazalo

Avtor ni naveden, 16.12.2005

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2005(prva številka pomeni stran, druga pa številko letnika 2005 revije Podjetje in delo) A ARBITRAŽA IN MEDIACIJA - domenski spori, reševanje - 1598/6-7 - mediacija v sodni praksi - 1579/6-7 - praksa stalne arbitraže pri GZS - 1567/6-7 - predlog novega zakona o arbitraži - 1559/6-7 B BILANČN...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

JAVNA NAROČILA, ZAVAROVALNA POGODBA, ZAČASNO KRITJE

dr. Vesna Kranjc, 16.12.2005

Obligacije, Proračun

dr. Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 8/2005VPRAŠANJE Ali zavarovanje premoženja za čas od 1. januarja do 31. marca 2005 na podlagi določbe iz razpisne dokumentacije o začasnem kritju nasprotuje pravilom ZJN-1?1 Dejansko stanje Naročnik sklepa pogodbe o premoženjskem zavarovanju za dobo enega leta oziroma za koledarsko leto. Za leto 2004...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

Vsebina »Podjetje in delo« 8/2005

Avtor ni naveden, 16.12.2005

Ostalo

, Podjetje in delo, 8/2005Miro Cerar VREDNOSTNA IZHODIŠČA RAZLIK MED PRAVOM IN POLITIKO 1729 CORE VALUE DIFFERENCES BETWEEN LAW AND POLITICS Peter Podgorelec ODGOVORNOST DRUŽBENIKOV D. O. O. ZA OBVEZNOSTI DRUŽBE 1739 ACCOUNTABILITY OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY PARTNERS TOWARDS THE COMPANY"S OBLIGATIONS Tit Poto...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

UPORABA MEDNARODNIH STANDARDOV RAČUNOVODSKEGA POROČANJA PRI SESTAVI RAČUNOVODSKEGA POROČILA OZIROMA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

dr. Marijan Kocbek, 16.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Računovodstvo

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/2005VPRAŠANJE Družba ABCD, d. d., je zavezana k izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov in konsolidiranega letnega poročila kot obvladujoča družba za vse družbe, ki so kot povezane družbe vključene v konsolidacijo. Ali lahko oziroma ali mora družba ABCD, d. d., sestaviti tudi lastne računovodske ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

Glasovalna pravica kot ena izmed upravljalskih pravic, ki izhaja iz delnice

Tit Potočnik, 16.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Tit Potočnik, Podjetje in delo, 8/2005Povzetek Avtor v prispevku obravnava glasovalno pravico kot eno izmed upravljalskih pravic, ki izhaja iz delnice. Načeloma vsaka delnica zagotavlja glasovalno pravico. Izdaja delnic brez glasovalne pravice je omejena na prednostne delnice, pri navadnih delnicah pa je mogoče glasovalno pravico izklj...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

Vrednostna izhodišča razlik med pravom in politiko1

dr. Miro Cerar, 16.12.2005

Pravoznanstvo

dr. Miro Cerar, Podjetje in delo, 8/2005Povzetek Pravo je v svojem vrednostnem izhodišču pretežno determinirano s politiko (angl. politics), vendar pa temelji tudi na svojem lastnem vrednostnem izročilu. V sodobni demokratični državi ima pravo relativno visoko stopnjo vrednostne avtonomnosti, tako da lahko omejuje politiko v njenih preti...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

PRIZNANJE ZA ŽIVLJENJSKO DELO

dr. Lojze Ude, 16.12.2005

Ostalo

dr. Lojze Ude, Podjetje in delo, 8/2005Rodil se je 25. septembra 1936 v Lenartu v Slovenskih goricah. Na klasični gimnaziji v Ljubljani je maturiral leta 1955, na Pravni fakulteti v Ljubljani pa je diplomiral aprila l960. Leta 1973 je na Pravni fakulteti v Ljubljani dosegel naziv magistra pravnih znanosti, leta 1977 pa je na isti fakulte...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

Odgovornost družbenikov d. o. o. za obveznosti družbe

mag. Peter Podgorelec, 16.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Peter Podgorelec, Podjetje in delo, 8/2005Povzetek Avtor obravnava razvoj spregleda pravne osebnosti v nemškem pravu, pri čemer se osredinja predvsem na jamčevalni spregled. Do danes so se v nemškem pravu razvili naslednji razlogi za jamčevalni spregled: mešanje premoženja, kvalificirana materialna podkapitaliziranost in eksistenčno uničen...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

Vzajemno povezane delniške družbe

Gregor Drnovšek, 16.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Gregor Drnovšek, Podjetje in delo, 8/2005Povzetek Vzajemno udeležene družbe so samostojna oblika povezovanja gospodarskih subjektov v zakonski koncepciji oblik povezanih družb. Edini kvalifikatorni znak enostavne oblike povezave je kapitalska udeležba, vendar pa se posledice povezave kažejo tako v ravnanju oziroma oblikovanju volje organo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

Pojav povezanih družb

mag. Niko Abrahamsberg, 16.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Niko Abrahamsberg, Podjetje in delo, 8/2005Povzetek V prispevku avtor predstavi pojav in družbenoekonomske razloge za nastanek povezanih družb. Ugotavlja, da pravo še ni našlo celovitih odgovorov, kako urediti novo ekonomsko stvarnost. Pristopi k pravni ureditvi tega področja so v svetu zelo različni. Poleg nemškega poskusa celovito urediti...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

POOBLASTILO SKUPŠČINE ZA PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC IN DOLOČITEV NJIHOVE PRODAJNE CENE

dr. Marijan Kocbek, 16.12.2005

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 8/2005VPRAŠANJE Kako razumeti opredelitev osme alinee prvega odstavka 240. člena ZGD glede določitve najnižje in najvišje prodajne cene pri pridobivanju lastnih delnic na podlagi pooblastila skupščine? V kakšnem razmerju je citirana zakonska določba z drugo kapitalsko direktivo? ODGOVOR Osma alinea p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

Od harmonizacije k unifikaciji prava intelektualne lastnine v ES

Elizabeta Zirnstein, 16.12.2005

Intelektualna lastnina

Elizabeta Zirnstein, Podjetje in delo, 8/2005Povzetek Namen pravic intelektualne lastnine je varstvo imetnikov pred konkurenti. V Evropski skupnosti so pravice intelektualne lastnine oziroma njihovo izvrševanje lahko pomenile oviro prostemu pretoku blaga na enotnem trgu. Komisija je temu želela čim prej narediti konec, zato je bil to obenem n...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

Insolvenčni načrt ali nadgradnja načrta finančne reorganizacije?

Miha Šlamberger, 16.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Miha Šlamberger, Podjetje in delo, 8/2005Povzetek Nemška insolvenčnopravna ureditev, ki je začela veljati leta 1999, je prinesla tudi za nemško pravno področje številne spremembe in novosti. Gotovo ena izmed najpomembnejših je insolvenčni načrt, ki združuje prejšnji poravnalni predlog in pogodbeno ureditev dolžniško-upniških razmerij. Ins...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

Pravo neposlovne odškodninske odgovornosti: primerjava ZDA in Slovenije skozi prizmo ekonomske analize prava

dr. Katarina Zajc, 16.12.2005

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Katarina Zajc, Podjetje in delo, 8/2005Povzetek Članek preučuje in primerja slovenski in ameriški sistem sojenja v primerih neposlovnih odškodninskih obveznosti. Pri preučevanju predstavi predvsem elemente, na katere se pri sojenju opirajo ameriška sodišča, predvsem Handovo formulo, ki se uporablja pri presoji standarda skrbnega obnašan...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

Vpliv postopka prevzema MSRP na bilančno pravo EU in računovodsko poročanje družb

mag. Renata Čuček, 16.12.2005

Računovodstvo, Revizija

mag. Renata Čuček, Podjetje in delo, 8/2005Povzetek Mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP), prevzeti v pravo Evropske unije, so za številne družbe v EU obvezna pravna norma pri računovodskem poročanju v konsolidiranih računovodskih izkazih za leto 2005. Avtorica v prispevku raziskuje način prevzema posameznih MSRP v bilančno ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Status kazenskega prava v pravnem redu Evropske unije

dr. Ljubo Bavcon, 13.10.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Ljubo Bavcon, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtor se ukvarja z vprašanjem o statusu kazenskega prava v veljavnem pravnem redu EU in ugotavlja, da se je z Amsterdamsko pogodbo že uveljavila "zakonodajna pristojnost" EU za tako imenovano čezmejno kriminaliteto. To stališče Pogodba o ustavi EU potrjuje z določbami člena III-271. Avto...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Odstop od pogodbe po Dunajski konvenciji

Ana Vlahek, 13.10.2005

Obligacije

Ana Vlahek, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Avtorica v prispevku obravnava institut odstopa od pogodbe po Dunajski konvenciji o mednarodni prodaji blaga. Osredotoča se na vsebinske in formalne predpostavke za uveljav-ljanje te sankcije v primeru kršitve prodajne pogodbe ter predstavlja učinke njene uveljavitve, ob tem pa podaja še...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 7 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(155)

Leto objave

< Vsi
2005(155)
> Februar(12) > April(20) > Junij(21) > Avgust(15) > Oktober(64) > December(23)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K LM N O P QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov