Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 168
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 4179)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2021⁄1

Plačilo storitev z osebnimi podatki? Nekaj misli ob Direktivi o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitev

Jernej Renko, 1.2.2021

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Jernej Renko, Podjetje in delo, 1/2021Povzetek: Najpomembnejša novost, ki jo v evropski pravni prostor prinaša sprejetje Direktive (EU) 2019/770, je ureditev pogodb, v katerih potrošnik v zameno za dobavo digitalnih vsebin in storitev trgovcu posreduje svoje osebne podatke. Glede na vpliv, ki ga ima nova ureditev na pravo varstva podatkov, je v članku najprej opredeljeno razmerje med Direktivo (EU) 2019/770 in Uredbo (EU) 2016/679 (GDPR), nato pa so analizirani pogoji glede lastnosti (osebnih) podatkov potrošnika in modalitete njihovega posredovanja trgovcu, ki morajo biti izpolnjeni, da se ti podatki lahko štejejo za pogodbeno izpolnitev. Jedro potrošnikove obveznosti v tovrstnih pogodbah niso osebni podatki sami, temveč privolitev v njihovo obdelavo po GDPR. Avtor nadalje razpravlja o medsebojnem vplivu potrošniškega pogodbenega prava in prava varstva podatkov ter o posledicah, ki jih ima preklic potrošnikove privolitve v obdelavo osebnih podatkov (kot načelno nedisponibilna pravica posameznika) na pogodbo, sklenjeno po Direktivi (EU) 2019/770. Ključne besede: plačilo z osebnimi podatki, Direktiva (EU) 2019/770 o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitev, DCSD, GDPR, potrošniško pogodbeno pravo, varstvo osebnih podatkov, privolitev v obdelavo osebnih podatkov, potrošniška prodaja Title: Payment for Services with Personal Data? Some Thoughts on the Directive on the Supply of Digital Content and Digital Services Abstract: The most important novelty that the adoption of Directive (EU) 2019/770 brings to the European legal area is the regulation of contracts in which the consumer provides their personal data to the trader in exchange for the supply of digital content and services. Given the implications of the new regulation on data protection law, the author first defines the relationship between Directive (EU) 2019/770 and Regulation (EU) 2016/679, and then analyses the conditions regarding characteristics of consumer's (personal) data and modalities of their provision to the tra
Naslovnica
Podjetje in delo, 2021⁄1

Dodatno pokojninsko zavarovanje: ali so spremembe pokojninskega načrta zgolj vprašanje pogodbenega prava

Andraž Rangus, 1.2.2021

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Andraž Rangus, Podjetje in delo, 1/2021Povzetek: Dodatno pokojninsko zavarovanje ima v Sloveniji že skoraj dvedesetletno tradicijo. Vanj je aktivno vključena več kot polovica vseh zavarovancev obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Kot tako je to zavarovanje pomemben dodaten steber za zagotavljanje vzdržnega pokojninskega sistema in pomeni dodatno obliko zavarovanja, s katerim si posamezniki za čas starosti zagotovijo ustrezno socialno varnost. Tako kot pri obveznem zavarovanju je tudi pri dodatnem zavarovanju pomemben element tega zavarovanja dolgoročnost varčevanja oziroma vplačevanja prispevkov. Ravno ta element pa znotraj postavljenega pravnega okvira odpira tudi vrsto vprašanj, ki se nanašajo na pravno dopustnost spreminjanja pogojev zavarovanja v času, ko zavarovalni primer oziroma zavarovano tveganje še ni realizirano. V okviru obveznega zavarovanja je na to vprašanje v okviru varstva pričakovanih pravic in dopustnosti zakonskih posegov vanje že odgovorilo Ustavno sodišče RS. S področja dodatnega pokojninskega zavarovanja, pri katerem so temelj pokojninski načrt ter iz njega izhajajoče pravice in obveznosti, pa pravna stroka še ni podala popolnoma jasnega odgovora, ali v času varčevalnega dela zavarovanja in v času, ko so pravice iz dodatnega pokojninskega zavarovanja še v nastajanju, lahko pride do sprememb, ki v določeni meri posežejo tudi v pravice v nastajanju, ne pa tudi v že pridobljene pravice. Takšen odgovor je mogoče najti le skozi prizmo delovanja celotnega sistema in trenutne pravne ureditve obeh oblik zavarovanj, ki pokrivata tveganje dolgoživosti in zadostnosti dohodka v starosti. Ključne besede: dodatno zavarovanje, pravna narava pokojninskega načrta, mirovanje in zadržanje pravic Title: Supplementary Pension Insurance: Are Changes to the Pension Plan Merely a Matter of Contractual Rights? Abstract: Supplementary pension insurance, which covers more than half of all insured persons of compulsory pension and disability insurance, has
Naslovnica
Podjetje in delo, 2021⁄1

Interventni zakon in Smernice o dostopu do trga javnih naročil za osebe iz tretjih držav

Vesna Kranjc, 1.2.2021

Proračun, Varstvo pred nalezljivimi boleznimi

Vesna Kranjc, Podjetje in delo, 1/2021Povzetek: Pravila javnega naročanja ne zagotavljajo dostopa do trga javnih naročil EU vsem gospodarskim subjektom iz tretjih držav. Osebe iz tistih tretjih držav, ki nimajo z EU sklenjenega trgovinskega sporazuma o odprtem trgu javnih naročil EU ali katerih blago, storitve in gradnje niso zajeti s sporazumom, so lahko izključene iz postopkov javnega naročanja. Sporočilo Komisije Smernice o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU pojasnjuje politiko EU o dostopu ponudnikov iz tretjih držav in pravila javnega naročanja v zvezi s temi vprašanji. Smernice nimajo lastne obveznostne moči, a interventni zakon (IZOOPIZG) zavezuje naročnike, da jih uporabljajo ob oddaji pomembnih investicij. Članek analizira obveznosti in možnosti naročnikov v razmerju do ponudnikov iz tretjih držav. Ključne besede: javno naročanje, trg javnih naročil EU, trgovinski sporazumi s poglavji o javnem naročanju, dostop ponudnikov iz tretjih držav, IZOOPIZG Title: Intervention Law and Guidance on Participation of Third-Country Bidders Abstract: Public procurement rules do not grant secured access to the EU procurement market to all operators outside the EU. Economic operators from third countries, which do not have any trade agreement providing for open access to the EU procurement market or whose goods, services and works are not covered by such an agreement, do not have secured access to procurement procedures in the EU and may be excluded. Communication from the Commission - Guidance on the participation of third-country bidders and goods in the procurement market - interprets EU policy on third-country access in public procurement and applicable rules of directives on these issues. The Guidance does not have its own binding power, but the Intervention Act (IZOOPIZG) obliges authorities to follow the Guidance when submitting important investments. The article analyses authorities'' obligations and options in relation to third-country bidders.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2021⁄1

Koordinacija dajatev za brezposelnost v Evropski uniji: kdo pije, kdo plača?

Mišič Luka, Bagari Sara, 1.2.2021

Zaposlovanje in brezposelnost

Luka Mišič, Sara Bagari, Podjetje in delo, 1/2021Povzetek: Besedilo obravnava pravila sekundarnega prava Evropske unije (v nadaljevanju: EU) in sodne prakse Sodišča Evropske unije ter z njimi povezane pravne in praktične izzive pri koordinaciji denarnega nadomestila za primer brezposelnosti (v nadaljevanju: DNPB) pri nastopu brezposelnosti obmejnih in drugih čezmejnih delavcev. Osredotoča se na vprašanje določitve pristojne države članice (v nadaljevanju: DČ), seštevanje obdobij zavarovanja ali (samo)zaposlitve iz različnih DČ, izračun dajatev in njihov izvoz ter pri tem obravnava predvidene in težko pričakovane spremembe pravil koordinacije DNPB v EU. V prispevku ni obravnavan položaj napotenih delavcev, saj zanje praviloma velja izključna pristojnost DČ pošiljateljice. Položaj iskalcev zaposlitve je obravnavan le, kadar gre za vprašanje, povezano z določitvijo pristojne DČ po nastopu brezposelnosti v čezmejnem dejanskem stanju. Glede na izvoz DNPB so omenjene tudi pravice iskalcev zaposlitve po direktivi o prostem gibanju državljanov EU in uredbi o prostem gibanju delavcev v EU. Iz razprave, ki se osredotoča na delovnopravni status delavca, je praviloma izvzeta tudi analiza položaja brezposelnih samozaposlenih oseb. Ob de lege lata in de lege ferenda analizi področnih pravil prava EU besedilo obravnava tudi izbrane pravnopolitične oziroma javnofinančne izzive koordinacije DNPB, ki prispevku dajejo njegov podnaslov. Kot izhaja iz razprave, so skoraj vsa vprašanja povezana s tem, kdo DNPB financira in kdo ima od tega največjo korist.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2021⁄1

Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1) z razširjenimi uvodnimi pojasnili

Avtor ni naveden, 1.2.2021

Civilni sodni postopki, Kultura in umetnost

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 1/2021Urednika: Vesna Rijavec, Aleš Galič Avtorji: Vesna Rijavec, Aleš Galič, Tomaž Keresteš, Tjaša Ivanc, Miha Verčko Založnik: Lexpera, GV Založba, Ljubljana 2020, 445 strani Pri GV Založbi je nedavno izšla knjiga Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1) z razširjenimi uvodnimi poja
Naslovnica
Podjetje in delo, 2021⁄1

Vsebina PID št.1/2021

Avtor ni naveden, 1.2.2021

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 1/2021stran 3 Vesna Kranjc Interventni zakon in Smernice o dostopu do trga javnih naročil za osebe iz tretjih držav Intervention Law and Guidance on Participation of Third-Country Bidders stran 19 Matej Babšek, Polonca Kovač Informativni i
Naslovnica
Podjetje in delo, 2021⁄1

Informativni izračun kot pravni presadek: od dohodnine do socialnih pravic

Babšek Matej, Kovač Polonca, 1.2.2021

Davki občanov in dohodnina, Socialno varstvo in zavarovanje

Matej Babšek, Polonca Kovač, Podjetje in delo, 1/2021Povzetek: Informativni izračun dohodnine je v vrsti tujih držav in v Sloveniji od leta 2007 prek dohodninske napovedi, ki jo predizpolni finančna uprava, prinesel poenostavitve za vse udeležence v postopku. Z njegovo uvedbo se je izboljšalo tudi pobiranje tega davka v smislu pravilne odmere. V sklopu teorije pravnih presadkov, tj. prenosa institutov z enega na drugo področje, je v tem prispevku preučevana ideja uvoza izračuna z davčnega na socialno področje. Osrednja metoda raziskave je analiza sodne prakse o informativnem izračunu dohodnine, ki je pokazala, da za tak presadek ni videti sistemskih zadržkov. Obravnavana ureditev ima tudi vrsto prednosti: ustrezno obravnavo številčnosti socialnih postopkov, njihove kontinuitete, varstva procesnih pravic in obenem področnih javnih koristi, ne nazadnje tudi sledenje strateškim temeljem tega instituta v socialni reformi iz leta 2018. Ugotovitve, predstavljene v prispevku, so uporabne tako za pravno teorijo kot za snovalce javnih politik in praktike na področjih davkov in socialnega varstva. Ključne besede: informativni izračun dohodnine, pravni presadek, socialne pravice, davčni postopek, sodna praksa Title: Pre-Filled Informative Calculation as a Legal Transplant: from Personal Income Tax to Social Rights Abstract: Since 2007, the informative calculation of personal income tax has introduced simplifications for all participants in the procedure in numerous foreign countries as well as Slovenia. More importantly, the collection of this tax in terms of correct assessment has improved. Within the theory of legal transplants, i.e. transfer of institutes from one field to another, this paper examines the idea of importing the calculation from the tax to the social field. The central method of research is the analysis of case law on the informative calculation of personal income tax, which showed that there are no systemic considerations against such a transplant. On the other hand, there
Naslovnica
Podjetje in delo, 2021⁄1

Zaščita pravic intelektualne lastnine v mednarodnem investicijskem pravu

Domen Turšič, 1.2.2021

Intelektualna lastnina, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Domen Turšič, Podjetje in delo, 1/2021Povzetek: Mednarodno investicijsko pravo zaradi vse pogostejših mednarodnih investicijskih arbitraž postaja vidnejše orodje v rokah tujih investitorjev za zaščito njihovih pravic intelektualne lastnine v državi investiranja. Po predstavitvi mednarodnega prava intelektualne lastnine in mednarodnega investicijskega prava se prispevek osredotoči na analizo najbolj ključnih vprašanj za morebiten uspeh mednarodnega investicijskega arbitražnega zahtevka tujega investitorja proti državi zaradi posegov v pravice intelektualne lastnine. Prispevek analizira pogoje, pod katerimi lahko pravice intelektualne lastnine pomenijo zaščiteno investicijo, nato pa se opredeli do vsebinskih standardov zaščite tujih investicij, ki so relevantni za investicije, pri katerih državni posegi negativno vplivajo na pravice intelektualne lastnine. Prispevek problematiko obravnava tako s teoretičnega kot s praktičnega vidika in težave pri zaščiti pravic intelektualne lastnine v mednarodnem investicijskem pravu predstavi tudi glede na obstoječe mednarodne investicijske arbitražne primere, pri katerih se je bistven del spora nanašal na državne ukrepe, ki naj bi posegali v pravice intelektualne lastnine.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2021⁄1

Alternativni načini zaščite označb geografskega izvora za vina

Andrej Bitrakov, 1.2.2021

Vinogradništvo, žgane pijače

Andrej Bitrakov, Podjetje in delo, 1/2021Povzetek: Prispevek obravnava problematiko varstva označb geografskega izvora (OGI) za vina, ki niso zaščitene po Uredbi 1308/2013. Na podlagi preučevanja in podrobnejše vsebinske analize določb veljavnih slovenskih pravnih aktov in pravnih aktov EU, stališč vodilne teorije prava OGI, prava znamk in konkurenčnega prava ter sodne prakse Sodišča EU avtor ugotavlja, da obstajajo številni drugi, alternativni načini varstva OGI za vina, ki niso zaščitene v okviru t. i. neposrednega sistema varstva. Pri kvalificiranih OGI za vina, ki ne izpolnjujejo pogojev za zaščito po Uredbi 1308/2013, in tudi pri enostavnih OGI je varstvo treba iskati v okviru drugih pravnih panog oziroma institutov. Kot alternativne možnosti varstva se kažejo predvsem kolektivna znamka, varstvo pred nelojalno konkurenco, pravo označevanja proizvodov, pravo oglaševanja in pravo varstva potrošnikov. Ključne besede: OGI, posredni sistem varstva, znamka, kolektivna znamka, varstvo pred nelojalno konkurenco, pravo označevanja proizvodov, pravo oglaševanja, pravo varstva potrošnikov, carinsko pravo Title: Alternative Methods of Protecting Indications of Geographical Origin for Wines Abstract: The article addresses the issue of protection of indication of geographical origin (IGO) for wines that are not protected under Regulation 1308/2013. Based on the study and detailed substantial analysis of the applicable provisions of Slovenian and EU legal acts, stances of the leading theory of IGO law, trademark and competition law, and the case law of the Court of Justice of the European Union, the author concludes that there are many other, alternative ways of protecting IGOs for wines, which are not protected under the direct protection system. For qualified IGOs for wines that do not meet the conditions for protection under Regulation 1308/2013, as well as for simple IGOs, protection should be sought within other branches or institutes of law. Alternative options for protection inclu
Naslovnica
Podjetje in delo, 2021⁄1

Odškodninska odgovornost uprave banke za kredite

Avtor ni naveden, 1.2.2021

Banke in hranilnice

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 1/2021Da bi člani uprave kakorkoli skušali izpolniti dolžnost obvladovanja nasprotja interesov oziroma da bi konflikt vsaj skušali obvladati na ustrezen način (na drugačen način, kot je opisano), niti ne zatrjujejo. Po stališču Vrhovnega sodišča je popolna opustitev dolžnega ravnanja ključna za ugotovi
Naslovnica
Podjetje in delo, 2021⁄1

Pojasnilna dolžnost bank pri podrejenih obveznicah

Avtor ni naveden, 1.2.2021

Trgovina, Banke in hranilnice

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 1/2021Finančne ustanove morajo pogodbenim strankam - potrošnikom posredovati informacije, ki morajo zadostovati za sprejetje poučenih in preudarnih odločitev. Ta zahteva, ki jo je treba razlagati široko, pomeni, da potrošnik pogoj razume tako formalno in slovnično kot tudi glede njegovega dejanskega obsega, tako da je povprečen potrošnik, ki je normalno obveščen, razumno pozoren in preudaren, lahko ne le seznanjen s tveganjem, ki ga zanj pomeni tak pogoj, temveč da je tudi zmožen oceniti potencialno znatne ekonomske posledice uresničitve takega pogoja.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2021⁄1

Rudarstvo s stališča zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu

Suzana Kraljić, 1.2.2021

Rudarstvo, Varstvo pri delu

Suzana Kraljić, Podjetje in delo, 1/2021Povzetek: Rudarstvo je industrijska panoga, ki jo skozi zgodovino in še danes opredeljujejo zahtevne in nevarne delovne razmere z velikim tveganjem za okvare zdravja, poškodbe ali celo smrt rudarjev. Zato ni presenetljivo, da tako na mednarodni kakor na slovenski ravni potekajo različne aktivnosti v prizadevanju za zmanjšanje števila nezgod in za izboljšanje delovnih razmer ter s tem tudi varnosti in zdravja pri delu rudarjev. Če se želi doseči visoka raven varnostne kulture, je treba zagotoviti usklajeno delovanje vseh ključnih akterjev (na primer Mednarodna organizacija dela, Agencija Evropske unije za obveščanje o varnosti in zdravju pri delu, država), še posebej pa delodajalcev in delojemalcev. Avtorica v prispevku po predstavitvi zgodovinskih iztočnic analizira izbrane mednarodne in nacionalne pravne predpise, pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na področju rudarstva kot tradicionalne gospodarske panoge. Ključne besede: rudarstvo, varnost in zdravje pri delu, varnostna kultura, ogrožanje varnosti pri delu, nezgode pri delu Title: Occupational Safety and Health in Mining Abstract: Mining is an industry that has been defined throughout history and even today by difficult and dangerous working conditions that pose an increased risk of damage to health, injury, or even death for miners. Therefore, it is not surprising that various activities are taking place both on the international and Slovenian levels, aiming to reduce accidents and improve working conditions and the safety and health of miners. If a high level of safety culture should be achieved, it is necessary to ensure the coordinated actions of all key actors (e.g. the International Labour Organisation, the European Agency for Safety and Health at Work, state), and in particular employers and employees. In the article, after the presentation of historical views, the author presents an analysis of selected legal regulations, international and national, essential for e
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Priznanja ZDPS za leto 2020

Avtor ni naveden, 16.12.2020

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2020Letos praznujemo 20 let podeljevanja priznanj Zveze društev pravnikov Slovenije (ZDPS) na podlagi leta 2000 sprejetega in objavljenega pravilnika o priznanjih in nagradah ZDPS. Drugače kot vsa leta doslej letošnja razglasitev in podelitev priznanj nagrajencem žal ni mogla potekati v okviru vsakoletn
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Trpinčenje na delovnem mestu

Avtor ni naveden, 16.12.2020

Delovna razmerja, Obligacije

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2020Trpinčenje na delovnem mestu je lahko sestavljeno iz več, tudi drobnih ravnanj, ki na prvi pogled vsako zase objektivno ni niti graje vredno ali očitno negativno in žaljivo, pa postanejo takšna, če v njih, gledano skupaj kot celoto, prepoznamo vzorec ravnanja, ki se ponavlja ali je sistematičen, to celoto ravnanj pa bi običajno občutljiv, nepristranski in razumen opazovalec spoznal kot graje vredno ali očitno negativno in žaljivo. Za opredelitev nekega dejanja za trpinčenje ni pomembno, v kakšnem odnosu nadrejenosti ali podrejenosti sta izvajalec in žrtev.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Razlaga konkurenčne klavzule

Avtor ni naveden, 16.12.2020

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2020Pri razlagi konkurenčnih klavzul Vrhovno sodišče sicer sledi načelu prostega urejanja obligacijskih razmerij, vendar pa smiselna uporaba pravil civilnega prava, na katero napotuje 11. člen ZDR, ne pomeni, da se ta pravila neposredno uporabljajo, temveč da jih je treba razlagati v skladu z načeli in pravili delovnega prava. Ker je tožnik (kot izhaja iz pogodbe o zaposlitvi) kot član uprave - delavski direktor pri opravljanju svoje funkcije pridobil posebna tehnična, proizvodna in poslovna znanja ter poslovne zveze, ki bi jih utegnil izkoristiti z zaposlitvijo pri drugem delodajalcu, ki opravlja primerljivo dejavnost kot toženka, in ker sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas že ob sklepanju smiselno predstavlja tudi sporazum o datumu prenehanja, je bil dogovor o konkurenčni klavzuli sklenjen v okvirih iz prvega in drugega odstavka 38. člena ZDR, čeprav prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas v določbi drugega odstavka 38. člena ZDR izrecno ni zajeto.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Kondikcijski zahtevek pri razvezi pogodbe

Avtor ni naveden, 16.12.2020

Obligacije

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2020Ob zaključku, da je tožnik vnaprej plačal dela, za katera sta se pravdni stranki dogovorili s pogodbo, kasneje pa je prišlo do razveze pogodbe in dela niso bila opravljena, je zahtevek za vrnitev danega tipični kondikcijski zahtevek zaradi odpadle podlage za izpolnitev (condictio od causam finitam), imenovan tudi reparacijski zahtevek. Njegova pravna podlaga je v 190. členu OZ kot splošnem pravilu o neupravičenih pridobitvah, in v 111. členu OZ kot temu specialnejši določbi, ki ureja učinke, ki nastanejo v primeru razveze pogodbe. Ne gre torej za zavestno izpolnitev nedolga brez pridržka pravice zahtevati nazaj ali za katerokoli drugo situacijo iz 191. člena OZ, v kateri se ne more zahtevati vrnitve danega, ampak za plačilo glede na podlago, ki je kasneje odpadla.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Pravna narava klavzul o odškodovanju v slovenskem pravu

Lovro Jurgec, 16.12.2020

Obligacije

Lovro Jurgec, Podjetje in delo, 8/2020Povzetek: Prispevek obravnava t. i. klavzule o odškodovanju, ki izvirajo iz anglosaških pravnih redov, a se vse pogosteje pojavljajo tudi v pogodbah, ki se nanašajo na prodajo in prenose deležev v gospodarskih družbah v Republiki Sloveniji. V prispevku so analizirani vsebina, namen in pravna narava navedenih klavzul o odškodovanju. Poseben poudarek je dan umestitvi navedenih klavzul v okvir splošnih civilnopravnih pravil slovenskega pravnega reda ter razmejitvi navedenih klavzul od pravil, ki se nanašajo na jamčevanje za stvarne in pravne napake predmeta izpolnitve. Glede na to, da tako pravila, ki se nanašajo na jamčevanje za napake predmeta izpolnitve, kot tudi klavzule o odškodovanju kupca ščitijo pred (podobnimi) tveganji, ki so povezana z morebitnimi pomanjkljivostmi predmeta izpolnitve, jasna razmejitev ni vedno mogoča. Ker lahko nekatere predpostavke in omejitve uveljavljanja splošnih pravil jamčevanja za napake predmeta izpolnitve popolnoma onemogočijo uveljavljanje zahtevkov iz klavzul o odškodovanju, je tako bistveno, da se klavzule o odškodovanju oblikujejo tako, da jih je mogoče obravnavati kot posebne (avtonomno dogovorjene) garancijske zaveze prodajalca, in ne kot enega izmed načinov določitve lastnosti predmeta izpolnitve, v zvezi s katerimi se uporabljajo splošna pravila jamčevanja za napake predmeta izpolnitve. Ključne besede: klavzule o odškodovanju, jamčevanje, stvarne napake, pravne napake, prikrajšanje Title: Legal Nature of Indemnity Clauses under Slovenian Law Abstract: This paper examines indemnity clauses that originate in Anglo-Saxon legal tradition but are often also included in agreements on the sale and transfer of (business) shares in companies in the Republic of Slovenia. Accordingly, the paper analyses the content, purpose, and legal nature of indemnity clauses. It emphasises the classification of the aforementioned clauses within the framework of general civil rules and delimitation of such clauses from g
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Zastaranje odškodninskega zahtevka zoper (nekdanjega) člana organa vodenja gospodarske družbe

Tamara Drobnič, 16.12.2020

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Tamara Drobnič, Podjetje in delo, 8/2020Povzetek: Prispevek obravnava zastaranje odškodninske terjatve zoper člana organa vodenja gospodarske družbe, pri tem pa skuša podati odgovor, kdaj začne teči zastaralni rok. Pri tem razlikuje med ureditvijo zastaranja pred sprejetjem novele ZGD-1I in po njem, ko se je zastaralni rok uzakonil v krovnem predpisu, ki ureja gospodarske družbe. V prispevku z analizo javno dostopne slovenske sodne prakse najprej osvetlim sedanje stanje v Sloveniji. Z opisom enostavnega primera, v katerem član organa vodenja krši svoje dolžnosti, utemeljim začetek teka zastaralnega roka. V zadnjem delu predstavim tudi pogled na zastaranje tovrstnih terjatev z vidika nemškega prava, v katerem se je z leti izoblikovala bogata sodna praksa na tem področju. Ključne besede: gospodarsko pravo, odškodninska odgovornost, skrbnost in odgovornost, odškodninski zahtevek, odgovornost poslovodnih organov, zastaranje, zastaralni rok, védenje pravne osebe Title: Time-Barring of Claim for Damages against a Company's (Former) Management Board Member Abstract: The paper examines the statute of limitations of a claim against a member of the management board, and attempts to answer when the limitation period in question begins to run. In doing so, it distinguishes between the limitation period before and after the adoption of the amendment to the Companies Act (ZGD-1I), when the limitation period was enacted under the umbrella regulation governing companies. In this paper, I first highlight the current situation in Slovenia by analysing publicly available Slovenian case law. With a simple case, where a member of the management body breaches their duties, I substantiate the start of the limitation period. In the last part, I also present a look at the statute of limitations of such claims from the point of view of German law, which has provided rich relevant case law throughout the years. Keywords: commercial law, liability for damages, diligence and liability, claim for damages, manageme
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Critical Analysis of the Protection of End Consumers in Slovenian Electricity Market Legislation

Martin Tomažič Luka, Bratina Borut, 16.12.2020

Industrija in energetika

Luka Martin Tomažič, Borut Bratina, Podjetje in delo, 8/2020Abstract: In this article, an in-depth analysis of the legislative framework, aimed at the protection of end consumers in the Slovenian electricity market, will be performed. To perform the analysis, first both the adequacy of the structure of the Slovenian Energy Act (hereinafter EZ-1) will be critically evaluated and then the merits of individual solutions will be ascertained. The evaluation will follow the structure of EZ-1 and will be performed in three main areas, according to the subsections of the Part 2 Chapter 1 Section 3 of EZ-1, namely regarding the general provisions, regarding the emergency and urgent supply, and regarding other provisions aimed at the protection of household and small business consumers. Several tests of quality of legislation will be applied to ascertain the quality of analysed provisions. Slovenian legislative solutions will be compared with analogue Croatian and Slovakian solutions, where applicable, and several aspects of protective legislation will be criticised. Keywords: electricity market, consumer protection, Slovenia, legislation, nomotechnics, energy law Naslov: Kritična analiza varstva končnih odjemalcev v slovenski zakonodaji s področja trga z elektriko Povzetek: Prispevek poglobljeno analiza zakonodajni okvir, namenjen zaščiti končnih odjemalcev na slovenskem trgu z elektriko. Za to analizo sta najprej kritično ovrednoteni ustreznost in struktura Energetskega zakona (EZ-1), nato pa so raziskane prednosti in slabosti posameznih rešitev. Preučevanje sledi strukturi EZ-1 in je opravljeno na treh glavnih področjih, skladno z drugim delom prvega poglavja tretje sekcije EZ-1, namreč glede splošnih določb, glede zasilne in nujne oskrbe ter glede drugih določb, namenjenih varstvu gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcev. Uporabljeni so različni testi kvalitete zakonodaje, da se ugotovi kvaliteta analiziranih določil. Slovenske zakonodajne rešitve so primerjane s hrvaškimi in slovaški
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Podružnice v postopkih javnega naročanja

Leskovec Borut, Kovačič Gregor, 16.12.2020

Proračun, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Borut Leskovec, Gregor Kovačič, Podjetje in delo, 8/2020Povzetek: Podružnice so notranje organizacijske enote matične družbe in niso samostojni nosilci pravic in obveznosti, temveč v pravna razmerja vstopajo v imenu in za račun matične družbe. Zato ne morejo nastopati kot samostojni ponudniki v postopkih javnega naročanja. Vendar to ne pomeni, da gospodarski subjekti v postopkih javnega naročanja ne morejo nastopati prek podružnic. V članku so uvodoma predstavljene splošne korporacijske in procesne značilnosti podružnic. Osrednji del članka je namenjen predstavitvi njihove ureditve v Zakonu o javnem naročanju. Pojasnjeni so razlogi za nastopanje v postopkih javnega naročanja prek podružnic ter razlike med podružnico in hčerinsko družbo. Na podlagi analize prakse Državne revizijske komisije je prikazano, kako naj bi tuji gospodarski subjekti s podružnicami v Sloveniji pravilno oddali ponudbo v postopkih javnega naročanja. Ključne besede: javno naročanje, podružnica, gospodarski subjekt, Državna revizijska komisija Title: Branches in Public Procurement Proceedings Abstract: Branches are internal organisational units of a parent company and are not independent holders of rights and obligations, but enter into legal relationships in the name of and on behalf of a parent company. Therefore, branches cannot participate as independent bidders in public procurement procedures. This, however, does not mean that economic operators cannot participate in public procurement procedures through branches. The article introduces the general corporate and procedural characteristics of branches. The central part of the article is aimed at presenting the regulation of branches by the Slovenian Public Procurement Act. The reasons for participating in public procurement procedures through branches and the differences between a branch and a subsidiary are explained. Based on the analysis of the cases of the Slovenian National Review Commission, it is shown how foreign economic operators with br
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Stvarno kazalo

Avtor ni naveden, 16.12.2020

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2020Podjetje in delo, letnik 2020 Prva številka pomeni številko revije v letniku, druga pa številko strani. A arbitraža Mednarodno investicijsko pravo, arbitraža in Petišovci: kaj se zahteva od držav (Domen Turšič) - 6-7/951 Prihodnost mednarodne investicijske arbitraže v Evro
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Pregled sodne prakse

Avtor ni naveden, 16.12.2020

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2020Podjetje in delo, letnik 2020 Prva številka pomeni številko revije v letniku, druga pa stran. Sodna praksa RS Prepoved konkurence direktorja in družbenika družbe z omejeno odgovornostjo (1/215) Sodba in sklep Vrhovnega sodišča RS III Ips 42/2018 Nadomestno kapitalsko posoji
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Pregled avtorjev in njihovih prispevkov

Avtor ni naveden, 16.12.2020

Ostalo

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 8/2020Podjetje in delo, letnik 2020 Prva številka pomeni številko revije v letniku, druga pa stran. Ambrož, Matjaž Novejša sodna praksa s področja storilstva in udeležbe - 6-7/1001 Bagari, Sara Delovnopravni odgovor izbranih evropskih držav na posledice epidemije covid-19 -
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala v d. o. o. in GmbH

Nino Ćaćić, 16.12.2020

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nino Ćaćić, Podjetje in delo, 8/2020Povzetek: Avtor se v prispevku ukvarja s postopkom poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala v družbi z omejeno odgovornostjo, in sicer tako, da primerja slovenski in nemški pravni red. Gre za transakcijo na pasivni strani bilance stanja, pri čemer se premoženje družbe ne spremeni. Namen te transakcije je sanacija družbe. Sanacija se lahko pospeši, če se poenostavljeno zmanjšanje poveže z institutoma povratnega učinka in povečanja osnovnega kapitala. S tem je zagotovljeno dodatno premoženje za družbo. Ključne besede: poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala, d. o. o., GmbH, povratni učinek, bilančno pravo Title: Simplified Capital Reduction in d. o. o. and GmbH Abstract: The author discusses the procedure of simplified capital reduction in a company with limited liability, in both Slovenian and German law. This represents a transaction on the passive side of the balance sheet, with assets remaining unchanged. The purpose of this transaction is recapitalisation of the company. This recapitalisation can be accelerated if the simplified capital reduction is linked to the institute of rebound effect and capital increase. The, the company gains extra assets. Keywords: simplified capital reduction, d. o. o., GmbH, rebound effect, balance law
Naslovnica
Podjetje in delo, 2020⁄8

The Model of Organising an Integrated Public Passenger Transport Operator

Branko Korže, 16.12.2020

Promet in zveze - splošno

Branko Korže, Podjetje in delo, 8/2020Abstract: In this paper, the author examines a hypothesis based on the results of relevant studies on the inefficiency of publicly owned companies due to the influence of politics on exercising control. By granting a concession to manage integrated public passenger transport ("tactical level") in a competitive procedure to the best tenderer, a market test of objectively necessary management costs will be ensured and management will be more efficient than if the state sets up a company for this purpose and grants the concession to it unconditionally. On the basis of the arguments confirming the hypothesis, the author criticises the proposal for a legislative arrangement of management in the Republic of Slovenia (hereinafter RS) and prepares a proposal on how the legislature should regulate the issue of management in order to achieve the ratio legis of Regulation (EC) No 1370/2007, Regulation (EU) No 2016/2338, and national programme documents. Keywords: public passenger transport, integrated public passenger transport operator, granting of a concession, competitive procedure, impact of capital ownership on the efficiency of entrepreneurial action Naslov: Model organiziranja izvajalca integriranega javnega potniškega prevoza Povzetek: V članku avtor na podlagi rezultatov relevantnih študij o neučinkovitosti podjetij v javni lasti kot posledice vpliva politike na izvajanje nadzora preizkuša hipotezo, po kateri bo s podelitvijo koncesije za upravljanje integriranega javnega potniškega prometa ("taktični nivo") najugodnejšemu ponudniku v konkurenčnem postopku zagotovljen tržni preizkus objektivno potrebnih stroškov upravljanja, upravljanje pa bo učinkovitejše, kot če bi država v ta namen ustanovila podjetje, ki bi mu podelila brezpogojno koncesijo. Avtor je na podlagi argumentov, s katerimi potrjuje hipotezo, oblikoval kritiko predlagane zakonske ureditve upravljanja in predlog, kako naj zakonodajalec v Republiki Sloveniji uredi vprašanje upravljanja, da
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 168 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

PODJETJE IN DELO(1) Podjetje in delo(4178)

Leto objave

2021(12) 2020(100) 2019(104) 2018(104)
2017(113) 2016(131) 2015(115) 2014(123)
2013(82) 2012(132) 2011(146) 2010(134)
2009(155) 2008(142) 2007(141) 2006(143)
2005(155) 2004(179) 2003(188) 2002(203)
2001(207) 2000(170) 1999(201) 1998(184)
1997(140) 1996(168) 1995(130) 1994(113)
1993(110) 1992(83) 1991(71)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C Ć Č D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov