Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 15 (od skupaj 15)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄6-7

Meje dopustnosti državnih pomoči v reguliranih sektorjih

Aleš Ferčič, 1.10.2018

PRORAČUN, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Aleš Ferčič, Podjetje in delo, 6-7/2018Povzetek: V prispevku so na kratko predstavljeni posebne okoliščine in ozadje uveljavljanja pravil o državnih pomočeh v izbranih reguliranih sektorjih in njihov pomen za uspešno vzpostavitev notranjega trga. Sledi pregled relevantnih horizontalnih in sektorskih pravil oziroma aktov o državnih pomočeh. Težišče prispevka je na vprašanju, kako je s temeljnimi postulati pravne ureditve državnih pomoči v izbranih reguliranih sektorjih. Raziskane so tudi meje dopustnosti državnih pomoči oziroma, natančneje, orodja, ki jih lahko uporabimo v ta namen. Ključne besede: državna pomoč, regulirani sektorji, liberalizacija, tržna konkurenca, infrastruktura Title: Limits of Admissibility of State Aid Measures in Regulated Sectors Abstract: The article briefly discusses special circumstances and the background regarding the enforcement of state aid rules in the selected regulated sectors as well as its importance for successful internal market integration. This is followed by a review of relevant horizontal and sector-specific state aid acts. The very core of the article is, however, the question of whether fundamental principles of the supranational legal state aid system are fully applicable in the selected regulated sectors. Moreover, the article explores the limits of the admissibility of state aid measures or, more precisely, the tools which can be used for this purpose. Keywords: state aid, regulated sectors, liberalisation, market competition, infrastructure
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄2

(Stran)poti slovenske konkurenčne politike

Aleš Ferčič, 1.4.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Aleš Ferčič, Podjetje in delo, 2/2015Povzetek: Avtor obravnava slovensko konkurenčno politiko v obdobju po osamosvojitvi. Najprej predstavi (ustavno)pravni in institucionalni okvir, nato pa se loti obravnave javnega in zasebnega uveljavljanja konkurenčnega prava pri nas, in sicer za vsako (pod)področje konkurenčne politike in prava posebej. Avtor opozori na glavne pomanjkljivosti, razloge zanje ter ponudi ugotovitve in nakaže rešitve, ki bi jih bilo mogoče uporabiti pri oblikovanju bodoče konkurenčne politike. Ključne besede: konkurenčna politika, varuh konkurence, sektorski regulator, tržno inšpiciranje, revidiranje, omejena konkurenca, nelojalna konkurenca, državna pomoč, modernizacija Title: Side Ways of the Slovenian Competition Policy Abstract: The author deals with the Slovenian competition policy after the attainment of independence. For practical reasons, the analysis is introduced with the constitutional and institutional framework. Analysis of public and private enforcement of competition law in Slovenia follows, and each subfield of competition policy and law is analysed separately. On this basis, core shortcomings of the past Slovenian competition policy and their reasons are identified and findings and theses which could be used by policy-makers when forming the future competition policy in Slovenia are offered. Key words: competition policy, national competition authority, sectoral regulators, market inspection, revision, restricted competition, unfair competition, state aid, modernization
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄2

Pravnopolitični pogled na zatiranje gospodarske kriminalitete na področju korporacijskega in konkurenčnega prava

Samec Nataša, Ferčič Aleš, 1.4.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Nataša Samec, Aleš Ferčič, Podjetje in delo, 2/2015Povzetek: Avtorja s pravnopolitičnega vidika obravnavata možnosti za učinkovitejše zatiranje gospodarske kriminalitete na področju korporacijskega in konkurenčnega prava, saj so se v praksi zlasti tukaj pokazale precejšnje pomanjkljivosti. V tej zvezi izpostavljata pomen sprememb in dopolnitev kazenskih določb v ZGD-1, tako že obstoječih, ki normirajo prekrške, kot tudi dodajanje novih kaznivih dejanj, po vzoru nemške ureditve, ki bodo dopolnila že normirane kršitve v kazenskem pravu (oziroma v KZ-1) z neposrednim sankcioniranjem kršitev v ZGD-1, zaradi potrebe po vzpostavitvi ustreznega zaupanja in zaščite vseh subjektov, ki so z družbo v pravnih in gospodarskih razmerjih ali želijo z njo v ta razmerja vstopiti. Podobno velja na področju konkurenčnega prava, na katerem avtorja obravnavata obstoječo ureditev ravnanj, ki pomenijo nelojalno konkurenco (ZVK), in tistih, ki pomenijo omejevanje konkurence (ZPOmK-1). Na obeh področjih ugotavljata potrebo po znatnih spremembah, posebej na področju nelojalne konkurence. Ključne besede: kazenska odgovornost, področna - oziroma dodatna kazenska zakonodaja, gospodarska kazniva dejanja, prekrški, ZGD-1, ZVK, ZPOmK-1, KZ-1 Title: Legal and Political Aspects on the Suppression of Business Crime in the Fields of Corporate and Competition Law Abstract: The authors discuss the possibilities for more effective and efficient prevention of business crime within the fields of corporate and competition law, where the daily practice has revealed significant shortcomings. In this regard, they highlight the importance of the amendments to the penal provisions of the Slovene Companies Act (ZGD-1), both already existing, which define offenses; as well as adding new crimes, following the example of German law. These will complement the already existing criminal law definitions of crimes (in the Slovene Criminal Code - KZ-1) with direct infringement of the Companies Act sanctioning due to the need to
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄1

Konkurenčna politika v socialnem tržnem gospodarstvu

Aleš Ferčič, 1.2.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Aleš Ferčič, Podjetje in delo, 1/2015Povzetek: V prispevku avtor znotraj zavezujočega okvira, ki ga določa veljavno pravo Evropske unije, obravnava temelje sodobne konkurenčne politike v socialnem tržnem gospodarstvu. Najprej definira pojem konkurenčna politika in njeno razmerje s konkurenčnim pravom, nato opravi njeno umestitev v sistem javnih politik, obravnava vlogo in meje konkurenčne politike ter zaželene načine njenega izvajanja v vsakdanji praksi. Sledi obravnava izbranih vprašanj v zvezi s konkurenčno politiko v socialnem tržnem gospodarstvu. Prvo vprašanje se nanaša na okrepljeno regulatorno dejavnost na področju infrastrukturnih sektorjev, pri čemer je poudarek zlasti na pomenu oziroma vlogi in organizaciji neodvisnih regulatornih teles. Drugo vprašanje se nanaša na izvajanje podjetniške dejavnosti države v spremenjenih pogojih, pri čemer je poudarek na upravljanju javnih podjetij in glavnih pravnih tveganjih iz privatizacij, vključno s tveganjem iz naslova uporabe tako imenovanih zlatih delnic in uporabe tržno neobičajnih pogojev. Tretje vprašanje se nanaša na reorganizacijo dejavnosti v javnem interesu, in sicer v smislu prehoda iz netržnega v tržni sistem. Na koncu prispevka so ponujene teze, ki naj bi se upoštevale pri izvajanju konkurenčne politike v socialnem tržnem gospodarstvu. Ključne besede: konkurenčna politika, konkurenčno pravo, deregulacija, regulacija, liberalizacija, privatizacija, regulatorna dejavnost, neodvisni regulator, javna služba, podjetniška oziroma gospodarska dejavnost, javno podjetje, zlata delnica, državna pomoč Title: Competition Policy in the Social Market Economy Abstract: The author discusses the very foundations of contemporary competition policy in the social market economy within the legal framework as defined by the European Union law. For this reason, he defines the concept of competition policy and its relationship to competition law; he discusses its position within the classical system of various public policies,
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Omejitve pri javnem financiranju storitev splošnega gospodarskega pomena: gospodarske javne službe v primežu prava EU

Aleš Ferčič, 6.10.2010

Varstvo konkurence, cene

Aleš Ferčič, Podjetje in delo, 6-7/2010V tem prispevku avtor obravnava nekatera aktualna vprašanja glede razlage prvega odstavka 107. člena in drugega odstavka 106. člena PDEU, upoštevajoč referenčno zadevo Altmark Trans in prakso, ki ji je sledila, prav tako pa obravnava pravne posledice, ki (lahko) nastopijo, če ima konkretno javno financiranje naravo državne pomoči oziroma če pride do kršitve pravil o državnih pomočeh. Avtor prispevek konča s sklepnimi ugotovitvami in tezami, ki se nanašajo na nerešena teoretična vprašanja in probleme v praksi.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄5

Tržne in netržne storitve v kontekstu storitev oziroma služb splošnega pomena

Aleš Ferčič, 20.8.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Aleš Ferčič, Podjetje in delo, 5/2010V tem prispevku avtor obravnava tržne in netržne storitve v kontekstu "novega" koncepta storitev oziroma služb splošnega pomena, ki ga je treba razlikovati od koncepta storitev oziroma služb splošnega gospodarskega pomena. Glavni poudarek je na definiciji netržnih storitev in v tej zvezi na oblastnih dejavnostih in neoblastnih negospodarskih dejavnostih. Problem razmejitve tržnih in netržnih storitev ni le teoretičen, saj je v vsakodnevni praksi pravilna uporaba prava Evropske unije med drugim odvisna od predhodne pravilne razmejitve posameznih konceptov prava Evropske unije. Avtor na podlagi analize relevantne prakse in teorije, ki vključuje njuno kritično ovrednotenje, izpelje nekatera izvirna stališča, ki jih ponudi v obliki sklepnih ugotovitev in tez.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄3-4

Službe in storitve splošnega gospodarskega pomena: terminološke dileme in problem definicije

Aleš Ferčič, 17.6.2010

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Aleš Ferčič, Podjetje in delo, 3-4/2010V prispevku avtor obravnava koncept službe in storitve splošnega gospodarskega pomena. Poudarek je na terminoloških dilemah in problemih definicije. Avtor v tej zvezi opozarja na razliko med službo in storitvijo splošnega gospodarskega pomena in ugotavlja, da uporaba različnih terminov v 14. členu in drugem odstavku 106. člena "slovenske različice" PDEU ni rezultat prevajalske nedoslednosti, ne glede na to, da večina uradnih jezikov te razlike ne pozna. Drugače velja glede nekaterih drugih dokumentov, kjer avtor navaja konkretne nedoslednosti. Avtor se - ker PDEU ne definira koncepta storitve splošnega gospodarskega pomena - ukvarja s prakso Sodišča in Evropske komisije pri "definiranju" obravnavanega koncepta in glede slednjega opozarja na opuščanje objektivnega pristopa in prevlado subjektivnega pristopa. Avtor se v prispevku ukvarja z relevantno pravno teorijo na obravnavanem področju in na podlagi njenega kritičnega vrednotenja ter ob upoštevanju dosežkov pravne prakse izpelje lastne izvirne sklepe in teze v zvezi z definicijo storitve splošnega gospodarskega pomena.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄3-4

Analiza ustavnosti ZDoh-1D: prehodni režim za obdavčitev dobička iz kapitala

mag. Aleš Ferčič, 16.6.2006

Ustavno sodišče, Davki občanov in dohodnina

mag. Aleš Ferčič, Podjetje in delo, 3-4/2006 1. UVOD 2. TEMELJNO O NOVI UREDITVI OBDAVČITVE DOBIČKA IZ KAPITALA 2.1. Bistvene vsebinske rešitve 2.2. Prehodni režim 3. ANALIZA USTAVNOSTI ZDoh-1D: PREHODNI REŽIM ZA OBDAVČITEV DOBIČKA IZ KAPITALA 3.1. Opredelitev ključnega problema 3.2. Analiza točke a) – kršitev načela enakosti pred ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄8

Smernice OECD o Corporate Governance za javna podjetja

mag. Aleš Ferčič, 16.12.2005

Gospodarske javne službe (komunala)

mag. Aleš Ferčič, Podjetje in delo, 8/20051. SPLOŠNO O SMERNICAH OECD Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je 28. aprila 2005 izdala "Smernice OECD o Corporate Governance za javna podjetja" (Smernice OECD). Glavne značilnosti Smernic OECD: - predstavljajo neobvezen minimalni standard - izdane so kot nasvet državam, kako...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄5

Test pogojev za uporabo Dunajske konvencije

mag. Aleš Ferčič, 8.8.2005

Obligacije

mag. Aleš Ferčič, Podjetje in delo, 5/2005Povzetek V prispevku avtor obravnava uporabo Dunajske konvencije (DK), s poudarkom na določitvi sistema splošnih in posebnih pogojev za uporabo DK v obliki 4-stopenjskega oziroma 6-stopenjskega testa ter razjasnitvi ključnih, a vsebinsko še ne povsem definiranih pojmov v okviru teh pogojev. S tem po...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄2

Reševanje investicijskih sporov med državo in tujim gospodarskim subjektom

Aleš Ferčič, 15.4.2004

Civilni sodni postopki, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Aleš Ferčič, Podjetje in delo, 2/2004Aleš FERČIČ magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Gospodarski subjekti se v neizprosni konkurenčni tekmi že zdavnaj ne morejo več omejevati zgolj na domači trg. Aktivni morajo biti tudi na tujih trgih. Vstop na tuji trg pa je ponavadi(*1) povezan s kapitalskimi vložki. ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄8

Pravni vidiki projektnega financiranja (zasebno financiranih) infrastrukturnih projektov s poudarkom

mag. Aleš Ferčič, 8.12.2003

Gospodarske javne službe (komunala)

mag. Aleš Ferčič, Podjetje in delo, 8/20031. UVOD Eden večjih izzivov današnje družbe je gotovo infrastruktura. Izziv izhaja iz dejstva, da je sicer interes vsake države oziroma njene samostojne lokalne skupnosti, da razpolaga s "funkcionalno infrastrukturo",(*1) pri čemer pa običajno ne razpolaga s potrebnimi sredstvi za gradnjo nove al...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄2

Pridobivanje lastnih delnic zaradi ponudbe v odkup delavcem družbe ali z njo povezane družbe

mag. Aleš Ferčič, 5.5.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

mag. Aleš Ferčič, Podjetje in delo, 2/20031. UVOD Zakon o gospodarskih družbah (ZGD) načeloma prepoveduje pridobivanje lastnih delnic. Izvirna pridobitev lastnih delnic oziroma pridobitev na primarnem trgu je zmeraj prepovedana.(*1) Izvedena pridobitev lastnih delnic oziroma pridobitev na sekundarnem trgu pa je (le) načeloma prepovedana,...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄8

Navtična napaka kot izjema v sistemu odgovornosti ladjarja

Aleš Ferčič, 11.12.2002

Obligacije

Aleš Ferčič, Podjetje in delo, 8/2002Pravna fakulteta v Mariboru 1. SPLOŠNO Za pomorsko pravo brez dvoma velja, da ga lahko uvrstimo med tista pravna področja, ki so se zgodovinsko gledano razvila najprej. Skladno s tem so se v okviru pomorskega prava stoletja razvijali posamezni pravni instituti, ki jih poznamo še danes. Pod vplivo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄5

Določitev kupnine z vidika Dunajske konvencije ZN o mednarodni prodaji blaga

Aleš Ferčič, 24.8.2001

Odvetništvo in notariat, Obligacije

Aleš Ferčič, Podjetje in delo, 5/2001Aleš FERČIČ univ. diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Sprejem, ratifikacija in začetek veljavnosti Dunajske konvencije ZN o mednarodni prodaji blaga (v nadaljevanju Dunajska konvencija) se danes zdijo že zelo oddaljeni mejniki. Pa vendar lahko velikokrat upravičeno podvomim...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(15)

Leto objave

2018(1) 2015(3) 2010(3) 2006(1)
2005(2) 2004(1) 2003(2) 2002(1)
2001(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEF GHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: F

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov