Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 35)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄5

Delovno razmerje za določen čas: primer iz prakse

Janez Novak, 1.8.2017

Delovna razmerja

Janez Novak, Podjetje in delo, 5/2017Povzetek: V članku je obravnavan primer javne uslužbenke, ki je bila na nekem slovenskem ministrstvu za določen čas zaposlena kar devet (9!) let. Organa delodajalca, ki odločata o delovnih razmerjih, nista ugodila njenemu zahtevku na ugotovitev, da je bila od sklenitve prve pogodbe o zaposlitvi v delovnem razmerju za nedoločen čas in da jo pristojni organ imenuje v ustrezen naziv in plačilni razred. Nato je sprožila delovni spor. Na sodišču prve stopnje je bila uspešna z zahtevkom na ugotovitev, da je bila v delovnem razmerju za nedoločen čas od 6. 12. 2006 dalje in da ji mora tožena stranka izročiti v podpis pogodbo o zaposlitvi z imenovanjem v naziv višji svetovalec III. Zavrnjen je bil zahtevek za imenovanje v naziv višji svetovalec I. Po pritožbi tožene stranke, odločitvi sodišča druge stopnje, predlogu tožnice za dopustitev revizije, delni dopustitvi revizije, odločbi revizijskega sodišča in ponovni odločbi višjega sodišča je bila tožnica uspešna le deloma. Ker je bilo dokazano nezakonito veriženje pogodb o zaposlitvi za določen čas, je bila tožnica tudi oškodovana. Kljub direktivam Evropske unije in odločbam Sodišča Evropske unije ni bilo odločeno o celotni škodi, ki je tožnici nastala. Ta obsega predvsem imenovanje v ustrezni naziv, razvrstitev v ustrezen plačilni razred, napredovanje in morebitne druge zahtevke zaradi nezakonitega veriženja pogodb o zaposlitvi. Ključne besede: delovno razmerje za določen čas, nezakonito veriženje pogodb, projektno delo, imenovanje v naziv, odškodnina Title: Fixed-Term Employment Relationship: A Practical Example Abstract: The article discusses the case of a civil servant who was employed by a certain Slovenian ministry for an indefinite period of time for nine (9) years. The employers'' bodies that decide on employment relationships did not comply with her claim for finding that she had been in an employment relationship for an indefinite period and that the competent authori
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄5

Mediacija pri prenehanju pogodbe o zaposlitvi

Janez Novak, 1.8.2014

Delovna razmerja

Janez Novak, Podjetje in delo, 5/2014Članek obravnava postopek mediacije v treh primerih prenehanja delovnega razmerja: po sporazumu strank, po redni ali izredni odpovedi delodajalca in po izredni odpovedi delavca. Posebnosti sporov v teh zadevah so obsežen in strokovno zahteven tožbeni zahtevek (predmet spora), obsežnost in zahtevnost pravne podlage (prisilni predpisi, prepoved razpolaganja strank, ničnost, moralna načela) in pomen sodne prakse v teh zadevah. Najbolj zahtevna je mediacija v primerih, ko pogodbo o zaposlitvi odpove delodajalec, predvsem takrat, ko delavec zahteva vrnitev v delovno razmerje ali reintegracijo. Posebej so obravnavane okoliščine, ki vplivajo na potek in uspeh mediacije, in nekatere posebnosti in zanimivosti, ki se nanašajo na mediacije v teh sporih. Dodana so nekatera vprašanja, povezana z mediacijo pred delovnimi sodišči, in predstavljeni nekateri statistični podatki.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄3-4

Načeli sorazmernosti in pro rata temporis

Janez Novak, 1.6.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Janez Novak, Podjetje in delo, 3-4/2014Članek obravnava načelo/test sorazmernosti, ki je pogosto uporabljen v praksi našega Ustavnega sodišča, prav tako pa tudi v praksi Sodišča EU in Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP). V zvezi z njim so pomembne tudi ugotovitve in stališča nekaterih drugih sodišč, na primer nemškega Zveznega delovnega sodišča (BAG). Načelo sorazmernosti pomeni, da je pri tehtanju obsega posega v določeno pravico ali obveznosti treba presoditi, ali je poseg primeren/ustrezen za dosego določenega cilja, ali je poseg nujen in ali uporabljeno merilo prizadeti osebi ne nalaga čezmerne obremenitve. Vsebina tega načela je z nebistvenimi različicami sprejeta pri sojenju vseh navedenih sodišč in je eno temeljnih meril pri sodnem odločanju. Primeri iz prakse slovenskih delovnih sodišč kažejo, da je načelo sorazmernosti premalo uporabljeno in upoštevano. Načelo pro rata temporis je, če sodimo po dostopnih virih, v slovenski teoriji in sodni praksi praktično neznano. Načelo pomeni, da se obseg določene pravice (na primer dolžina letnega dopusta) prizna glede na časovno izvajanje določene pravice ali obveznosti (na primer glede na dolžino delovnega časa ali delovnega razmerja), v razmerju do primerljivega delavca, ki dela poln delovni čas. Snov je obravnavana v štirih poglavjih: pojem, pravna ureditev, sodna praksa, posebnosti v delovnih sporih.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄5

Delovno razmerje za določen čas

Janez Novak, 22.8.2013

Delovna razmerja

Janez Novak, Podjetje in delo, 5/2013Delovno razmerje za določen čas je izjema od pravila, to je sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, ima enake pravne značilnosti kot pogodba za nedoločen čas, z izjemo omejenega trajanja. Trajanje je določeno z datumom ali z drugimi okoliščinami (na primer izvršitev dela, vrnitev odsotnega delavca in podobno). Zaradi pravne narave in značilnosti delovnega razmerja za določen čas je pravne norme o njem treba ozko in strogo razlagati. Ob tem je upoštevati še pravne institute, ki omejujejo sklepanje delovnega razmerja za določen čas, na primer objektivne pogoje za to obliko dela, prepoved diskriminacije, omejevanje zaporednega sklepanja več pogodb o zaposlitvi (veriženje) in podobno. Članek obravnava pojem in pravne značilnosti delovnega razmerja za določen čas, bistvene značilnosti ZDR, ZDR-A in ZDR-1, sodno prakso Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in nekatere sodbe Sodišča Evropske unije. Dodani so sklepi.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄1

Analiza novejše sodne prakse Delovno-socialnega oddelka Vrhovnega sodišča RS

Janez Novak, 12.3.2013

Sodišča

Janez Novak, Podjetje in delo, 1/2013Članek obravnava predvsem novejše odločbe Delovno socialnega oddelka (DSO) Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (VS), ki so bile sprejete do 1. julija 2012. V uvodnem delu prispevka je obravnavan pojem "enotna in ustaljena sodna praksa" z vidika odločitev Ustavnega sodišča Slovenije (US), ustavne in zakonske ureditve in z vidika, kot ga pojmuje pravna teorija. Takšno prakso lahko oblikuje le VS. Postavlja pa se vprašanje, ali jo lahko v izjemnih primerih oblikujejo tudi višja sodišča (VišS). V nadaljnjih poglavjih so obravnavana vprašanja odnosa do ustaljene sodne prakse, nekateri starejši primeri takšne sodne prakse VS in novejši primeri sodne prakse VS, ki jih je po sprejetih merilih mogoče uvrstiti med enotno in ustaljeno sodno prakso. V poglavju 4.2. je obravnavanih nekaj primerov, ki jih po mnenju avtorja (še) ni mogoče uvrstiti med enotno sodno prakso VS.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄8

Reintegracija in vrnitev delavca na delo

Janez Novak, 14.12.2011

Delovna razmerja

Janez Novak, Podjetje in delo, 8/2011Prispevek obravnava vrnitev v delovno razmerje po pravnomočni sodbi, na prejšnje delovno mesto (reintegracija) ali na drugo ustrezno delovno mesto. Ta bistvena instituta sta obravnavana z vidika splošnih vprašanj in opredelitve pojmov. Sledijo podpoglavja o pravicah delavca v zvezi z vrnitvijo v delovno razmerje, o vrstah in oblikovanju tožbenih zahtevkov, sodbah delovnih sodišč, o vrnitvi delavca na delo in pozivu delodajalca delavcu, da naj se vrne na delo. Navedeni instituti so obravnavani tudi z vidika sodne prakse Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. V posebnem poglavju so obravnavane nekatere pravne značilnosti ureditev in sodne prakse v Avstriji, Nemčiji, Švici, Veliki Britaniji in nekaterih drugih državah. Dodanih je nekaj aktualnih vprašanj v zvezi s potrebo po spremembi delovnopravne zakonodaje. V sklepnem delu so predlogi za spremembo ZDR in ZDSS-1.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄3-4

Neprimernost zadeve za mediacijo v delovnih sporih

Janez Novak, 14.6.2011

Delovna razmerja

Janez Novak, Podjetje in delo, 3-4/2011Povzetek Po ZARSS velja načelo, da mora sodišče strankam ponuditi mediacijo v vseh zadevah, razen "kadar sodnik oceni, da v posamezni zadevi to ne bi bilo primerno" (prvi odstavek 15. člena ZARSS). Za pravilno razlago te določbe, predvsem pa za njeno izvajanje v praksi, se postavlja vprašanj
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄5

V korist delavca

Janez Novak, 20.8.2010

Delovna razmerja

Janez Novak, Podjetje in delo, 5/2010Članek obravnava institut "v korist delavca" s treh vidikov: materialnopravnega, procesnopravnega, pa tudi z vidika razlage nejasnih pravnih podlag in določenih dejstev. Po splošnih ugotovitvah je najprej obravnavan pojem, nato normativna ureditev v Sloveniji, v nekaterih drugih državah in v Nemčiji. Učinki instituta "v korist delavca" se pokažejo šele v praksi. Zato je predmet članka obravnavan tudi z vidika slovenske sodne prakse (Ustavno sodišče, Vrhovno sodišče, Višje sodišče), Sodišča evropskih skupnosti in nemške sodne prakse. Namen instituta "v korist delavca" je kolikor se da izenačiti šibkejši položaj delavca v razmerju do delodajalca. Ker pomeni ureditev "v korist delavca" izjemo od pravila, tega pojma ni dovoljeno široko razlagati.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄6-7

Sedanja sodna praksa - pred novelo ZDR in po njej

dr. Janez Novak, 13.10.2008

Delovna razmerja

dr. Janez Novak, dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 6-7/2008Članek obravnava najprej pojem in pomen sodne prakse. Ugotavlja, da ima (v načelu) pomen le ustaljena sodna praksa Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ki mu pravne norme in odločitve Ustavnega sodišča dajejo položaj sodišča, ki spremlja in oblikuje sodno prakso. Nato so obravnavane odločitve Vrho...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄1

Nekatera vprašanja v zvezi z razlago 90. člena Zakona o delovnih razmerjih

Janez Novak, 26.2.2008

Delovna razmerja

Janez Novak, Podjetje in delo, 1/20081. SPLOŠNO 2. BISTVENE ZNAČILNOSTI 90. ČLENA 2.1. Razlaga 2.2. Razmerje do drugih členov 2.3. Sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi 3. SODNI DELOVNI SPORI V ZVEZI Z 90. ČLENOM 3.1. Tožbeni zahtevki 3.2. Izpodbijanje nove pogodbe o zaposlitvi 3.3. Nekatere odločbe VS RS 4. PRIME...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄8

Nemško Zvezno delovno sodišče

dr. Janez Novak, 18.12.2006

Sodišča, Delovna razmerja

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 8/2006dr. Janez Novak ? Na nemškem Zveznem delovnem sodišču je bil 11. in 12. maja letos (das Bundesarbeitsgericht, v nadaljevanju: BAG) 5. evropski simpozij (simpozije tradicionalno vsaki dve ali tri leta organizira BAG) z naslovom Prevzemanje smernic (direktiv) o prenosu podjetja v državah članicah (...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄8

Prevzemanje direktiv o prenosu podjetja v državah članicah

dr. Janez Novak, 18.12.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 8/2006dr. Janez Novak ? 1. SPLOŠNO 2. REFERATI 2.1. Rebhahn 2.2. Edvard 2.3. Novak 2.4. Kokott, Kreft 3. SKLEPI Povzetek Prispevek obravnava vsebino simpozija, ki je bil 11. in 12. maja 2006 na nemškem Zveznem delovnem sodišču v Erfurtu. Tema simpozija, ki ga je to sodišče tudi or...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄8

Pritožbeni in revizijski postopek po ZDSS-1(*1)

dr. Janez Novak, 8.12.2004

Davki občanov in dohodnina

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 8/20041. SPLOŠNO Medtem ko se je z Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002, v nadaljevanju: ZDR) bistveno spremenilo materialno pravo, ki je podlaga za odločanje delovnih sodišč (v nadaljevanju: Dsod), se bo (je) z novim Zakonom o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Splošna vprašanja v zvezi z uveljavljanjem pravic

dr. Janez Novak, 7.10.2004

Uprava, Delovna razmerja

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 6-7/20041. POJEM S pojmom uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja večinoma razumemo postopke, v katerih stranke pogodbe o zaposlitvi (v nadaljevanju: PZ), predvsem delavec, v postopku pri delodajalcu (kar je izjema), s posredovanjem tretje stranke (na primer v miritvenem ali arbitražnem postopku) ali ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

IZVAJANJE ZAKONOV S PODROČJA DELOVNIH RAZMERIJ (ZDR, ZJU): Izvajanje zakonov s področja delovnih

dr. Janez Novak, 1.10.2003

Uprava, Delovna razmerja

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 6-7/20031. SPLOŠNO IN POJEM Načini izvajanja zakonov so eden najpomembnejših kazalcev dejanskega delovanja načela pravne in socialne države, ki je eden izmed temeljev pravnega sistema in je urejen v 2. členu Ustave Republike Slovenije (v nadaljevanju: URS). Pri njem se pokažejo pozitivne in tudi negativn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄2

O nekaterih novostih v zakonu o delovnih razmerjih z vidika sojenja

dr. Janez Novak, 5.5.2003

Delovna razmerja

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 2/20031. SPLOŠNO Če novi Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002, v nadaljevanju: ZDR) primerjamo s prej veljavno delovnopravno zakonodajo,(*1) ugotovimo, da ZDR v celoti spreminja sistem individualnih delovnih razmerij, ki nastanejo na podlagi pogodbe o zaposlitvi (v nadaljevanju tudi ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Resni in utemeljeni razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi

dr. Janez Novak, 9.10.2002

Delovna razmerja

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 6-7/20021. SPLOŠNO Razlogi za redno ali izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi (v nadaljevanju: PZ) so pomemben institut ne le za prenehanje PZ, temveč predvsem za ugotavljanje, ali je bila odpoved zakonita. To velja predvsem takrat, ko PZ odpove delodajalec. Besedilo Zakona o delovnih razmerjih (Uradni li...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄2

Vloga sodnikov delovnih sodišč pri izvajanju socialne politike

Janez Novak, 8.4.2002

Sodišča, Delovna razmerja

Janez Novak, Podjetje in delo, 2/2002Janez NOVAK doktor pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD 1. Splošne opombe Na devetem srečanju sodnikov evropskih delovnih sodišč (v nadaljevanju tudi: DS), ki je bilo 3. in 4. decembra 2001(*1) v Ženevi, smo udeleženci srečanja(*2) obravnavali dve temi: Vloga sodn...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

Alternativno reševanje sporov: Nadomestno reševanje delovnih sporov

dr. Janez Novak, 2.10.2001

Civilni sodni postopki, Delovna razmerja

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 6-7/2001Janez Novak doktor pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD IN POJEM Nadomestna rešitev delovnih sporov (alternative dispute resolution) je ena izmed tipičnosti reševanja te vrste sporov v državah z dolgo pravno omiko in tradicijo. To seveda nikakor ne pomeni, da v sporih s...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄1

Delo za zaposlitvene agencije

dr. Janez Novak, 12.2.2001

Zaposlovanje in brezposelnost

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 1/2001Članek iz revije Podjetje in delo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Nekatera vprašanja v zvezi z dokaznim bremenom v praksi

Janez Novak, 5.10.2000

Civilni sodni postopki

Janez Novak, Podjetje in delo, 6-7/2000Janez NOVAK doktor pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije Aktualne teme s področja delovnega prava in prava socialne varnosti 1. UVOD Dokazno breme (v nadaljevanju tudi: DB) je eno osrednjih vprašanj v postopkih, v katerih je treba uporabiti določbe Zakona o pravdnem postopku ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄1

Nekateri načini zunajsodnega reševanja kolektivnih delovnih sporov v primerjalnem pravu

Janez Novak, 10.2.2000

Civilni sodni postopki, Delovna razmerja

Janez Novak, Podjetje in delo, 1/2000Janez NOVAK doktor pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Če spore med strankami pravnih razmerij obravnavamo z vidika njihovega reševanja, ugotovimo, da jih je mogoče rešiti na tri bistvene načina: - spor lahko rešita stranki sami in sporazumno - spor je lahko rešen na...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄5

Disciplinski postopek

dr. Janez Novak, 2.9.1999

Uprava

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 5/1999OBLIKOVANJE ORGANOV, DOLOČENOST KRŠITVE DELOVNE OBVEZNOSTI (Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, opr. št. VIII Ips 11/99 z dne 20. aprila 1999) Revizijsko sodišče je revizijo zavrnilo kot neutemeljeno in odločilo, da tožeča stranka sama trpi svoje stroške odgovora na revizijo. Iz ob...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄5

Nekatera vprašanja v zvezi z ureditvijo stavk v Avstriji, Nemčiji in na Nizozemskem

dr. Janez Novak, 2.9.1999

Sindikati

dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 5/1999Janez NOVAK doktor pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Beseda stavka (strike) v splošnem angleškem izrazju pomeni tudi udarec, zamah, zadetek, pravno pa prekinitev dela. V nemškem pravnem izrazju je stavka (der Streik) pretežno obravnavana kot pravni pojem. V tem pr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄1

Strokovna izhodišča za zakonsko ureditev postopka pred delovnimi in socialnimi sodišči

Janez Novak, 15.2.1999

Sodišča, Delovna razmerja

Janez Novak, Podjetje in delo, 1/1999Janez NOVAK doktor pravnih znanosti Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Postopek pred delovnimi in socialnimi sodišči ureja Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, v nadaljevanju: ZDSS), ki je bil sprejet aprila 1994. Sodno varstvo pravic iz delovnih razme...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(35)

Leto objave

2017(1) 2014(2) 2013(2) 2011(2)
2010(1) 2008(2) 2006(2) 2004(2)
2003(2) 2002(2) 2001(2) 2000(2)
1999(3) 1998(2) 1997(2) 1996(4)
1995(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMN OPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: N

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov