Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 34)
Publikacija Članek
Naslovnica
PODJETJE IN DELO, 2019⁄6-7

Vključena lastninska pravica

Nina Plavšak, 1.10.2019

Lastnina in druge stvarne pravice

Nina Plavšak, PODJETJE IN DELO, 6-7/2019Povzetek: Prispevek analizira položaje, v katerih se lastninska pravica na eni nepremičnini lahko vključi v samostojno lastninsko pravico na drugi nepremičnini. Vključena lastninska pravica ni samostojno prenosljiva tako, da bi jo bilo mogoče prenesti neodvisno od prenosa samostojne lastninske pravice, v katero je vključena. Po drugi strani pa prenos samostojne lastninske pravice samodejno povzroči tudi prenos vključene lastninske pravice.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄3-4

Neposestna zastavna pravica in pomen njenega vpisa v register neposestnih zastavnih pravic

Plavšak Nina, Vrenčur Renato, 1.7.2018

Lastnina in druge stvarne pravice, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Nina Plavšak, Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 3-4/2018Povzetek: Neposestna zastavna pravica enako kot hipoteka nastane in začne učinkovati že, ko zastavitelj v korist zastavnega upnika opravi ustrezen razpolagalni pravni posel - z zastavnim upnikom sklene sporazum o njeni ustanovitvi v obliki notarskega zapisa. Hkrati s tem začne učinkovati tudi v razmerju do drugih zastaviteljevih upnikov. Ti učinki nastanejo neodvisno od tega, ali je neposestna zastavna pravica predmet vpisa v register neposestnih zastavnih pravic. Register neposestnih zastavnih pravic nima značilnosti uradne evidence vseh stvarnopravnih razmerij glede določene premične stvari, kot je to značilno za zemljiško knjigo glede nepremičnin. Zato poznejši pridobitelj ravna pošteno in skrbno (dobroverno), če se opre na domnevo, da je zastavitelj, ki ima stvar v posesti, njen lastnik in da lastninska pravica na tej stvari ni omejena z nobeno izvedeno stvarno pravico, in ni dolžan preverjati v registru neposestnih zastavnih pravic, ali je morda ta stvar predmet neposestne zastavne pravice. Povedano drugače, če zastavitelj pozneje odsvoji stvar, ki je predmet neposestne zastavne pravice, neposestna zastavna pravica preneha, razen če je pridobitelj vedel, da je lastninska pravica na stvari omejena z neposestno zastavno pravico (drugi odstavek 11. člena in četrti odstavek 64. člena SPZ).
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄8

Prenosljivost in časovna omejenost nepravih stvarnih služnosti in služnosti v javno korist

Plavšak Nina, Vrenčur Renato, 2.12.2016

Lastnina in druge stvarne pravice

Nina Plavšak, Renato Vrenčur, Podjetje in delo, 8/2016Povzetek: Razmeroma skopa ureditev nepravih stvarnih služnosti in služnosti v javno korist v praksi povzroča težave pri (pravilni, smiselni) uporabi nekaterih splošnih pravil SPZ. V prispevku avtorja obravnavata vse vidike (ne)prenosljivosti in časovne omejenosti teh vrst služnosti. Obema vrstama služnosti je skupno, da sta samostojno neprenosljivi v tem pomenu, da ju njun imetnik z razpolagalnim pravnim poslom ne more pravno učinkovito prenesti na novega imetnika. Ker sta obe vrsti služnosti ustanovljeni v korist določene osebe, sta vezani na to osebo oziroma dosledneje v primeru pravne osebe na opravljanje podjema te pravne osebe. Zato prenehata samo takrat, kadar preneha ta pravna oseba (služnostni upravičenec) brez pravnega nasledstva. Služnost v javno korist ima dodatno značilnost, da je vezana na pravico upravljati gospodarsko javno infrastrukturo. Zato pravno dejstvo, ki povzroči, da določena oseba pridobi pravico upravljati omrežja in naprave gospodarske javne infrastrukture ustrezne vrste, hkrati povzroči, da nanjo preide služnost v javno korist, ustanovljena za potrebe upravljanja te infrastrukture. Ključne besede: neprava stvarna služnost, služnost v javno korist, prenosljivost izvedenih stvarnih pravic Title: Transferability and Time Limits of Quasi in Rem Easements and Easements in the Public Interest Abstract: The relatively tight regulation of quasi in rem easements and easements in the public interest in the practice causes problems with (correct, reasonable) application of certain general rules the Law of Property Code. In the article, authors analyze all aspects of (non)transferability and temporal limitation of these types of easements.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄6-7

Uveljavitev zastavne pravice s prodajo zastavljenega premoženja

Nina Plavšak, 1.10.2016

Lastnina in druge stvarne pravice

Nina Plavšak, Podjetje in delo, 6-7/2016Povzetek: Avtorica v prispevku razloži pravne posledice uveljavitve zastavne pravice. Utemelji, da s prodajo zaradi uveljavitve zastavne pravice dobroverni kupec postane imetnik finančnih instrumentov ali poslovnega deleža, čeprav je zastavni upnik neupravičeno uveljavil zastavno pravico. Če zastavni upnik neupravičeno ali nepravilno proda zastavljeno premoženje, zastavitelju odgovarja za škodo, ki mu jo s tem povzroči. Ključne besede: uveljavitev zastavne pravice, pravne posledice neupravičene ali nepravilne uveljavitve zastavne pravice Title: Enforcement of a Lien through Sale of Pledged Assets Abstract: The author explains the legal consequences of the execution of the lien. She substantiates that bona fide purchaser becomes the holder of the financial instrument or shareholding, although the creditor unduly executed the lien. If lien creditor unduly or improperly sold the property subject to lien, he is liable for the damage caused to the holder of this property. Key words: execution of lien, legal consequences of the execution of the lien unduly or improperly
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄2

Vpis družbenika v sodni register tudi po uveljavitvi novele ZGD-1I nima oblikovalnih učinkov za pridobitev poslovnega deleža

dr. Nina Plavšak, 1.4.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nina Plavšak, Podjetje in delo, 2/2016Povzetek: Avtorica v prispevku utemelji, da tudi po uveljavitvi novele ZGD-1I vpis prenosa poslovnega deleža v sodni register ni predpostavka za začetek učinkovanja tega prenosa (torej da vpis tega prenosa v sodni register nima oblikovalnih učinkov) in da sprememba prvega odstavka 482. člena ZGD-1 v ničemer ne posega v posebno ureditev v 199. členu ZFPPIPP. Ključne besede: pridobitev poslovnega deleža v družbi z omejeno odgovornostjo, učinki vpisa v sodni register Title: The Entry of the Transfer of Shareholding in a Limited Liability Company in the Company Register does not have Constitutive Effects, even after the Implementation of the ZGD-1I Act Amending the Companies Act Abstract: The author substantiates that despite coming into force of the Law amending Article 482, Paragraph 1 of the Company law, the entry of the transfer of shareholding in a limited liability company is not a prerequisite for this transfer to become legally effective (I. e. that the entry of the transfer in the register does not have constitutive effects) and that this amendment has no effect on specific rules of Article 199 of Insolvency law. Key words: acquisition of equity share in limited liability company, legal effects of entries into company register
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄6-7

Uporaba institutov poslovnega obligacijskega prava v postopku s prevzemno ponudbo

Nina Plavšak, 1.10.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nina Plavšak, Podjetje in delo, 6-7/20151. Namen prispevka 2. Splošna pravila OZ o sklenitvi pogodbe in njenih učinkih 2.1. Pojem pravnega posla in vrste pravnih poslov 2.2. Splošne pravne značilnosti ponudbe in sklenitve pogodbe po OZ 2.3. Subjekti poslovnih obligacijskih razmerij 2.4. Splošne in posebne predpostavke za veljavno
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄2

Pripojitev s povečanim finančnim vzvodom

Nina Plavšak, 1.4.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nina Plavšak, Podjetje in delo, 2/2015Povzetek: Avtorica obravnava pravne in ekonomske učinke pripojitve s povečanim finančnim vzvodom. Pri tej vrsti pripojitve namenska družba (SPV) financira pridobitev delnic ciljne družbe s posojilom (obveznostjo) in nato izvede pripojitev k ciljni družbi. S pripojitvijo obveznost namenske družbe iz naslova posojila za nakup delnic ciljne družbe preide na ciljno družbo in s tem postane lastna obveznost ciljne družbe. Pripojitev s povečanim finančnim vzvodom je korporacijsko dejanje, ki ga ureja ZGD-1 tako, da v tretjem do petem odstavku 592. člena določa dodatne predpostavke (soglasja), ki morajo biti izpolnjene zaradi varovanja interesov upnikov obeh družb. Zato je taka pripojitev dovoljena in ne krši prepovedi financiranja nakupa lastnih delnic iz 248. člena ZGD-1. Ključne besede: pripojitev s povečanim finančnim vzvodom, načelo korporacijske avtonomije, korporacijska dejanja Title: Merger by Leveraged Buyout Abstract:The author discusses legal and financial effects of merger by leveraged buyout. A characteristic of this type of merger is that a special purpose vehicle (SPV) is established for a sole purpose of debt financing the acquisition of shares of the target company. By merging the SPV with the target company obligation (debt) assumed by the SPV for acquisition of shares of the target company is transferred to the target company. Merger by leveraged buyout is a corporate action that the Slovenian Companies Act (ZGD-1) regulates by defining additional prerequisites (consents of creditors) in order to protect interest of the creditors of both companies. Therefore, this type of merger is allowed (legal) and is not in contradiction with prohibitions to finance acquisition of companies'' own shares, regulated in Article 248 of the Companies Act. Key words: merger by leveraged buyout, principle of corporate autonomy, corporate actions
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄6-7

Ukrepi finančnega prestrukturiranja

Nina Plavšak, 1.10.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nina Plavšak, Podjetje in delo, 6-7/2014Ukrep finančnega prestrukturiranja je vsak ukrep, katerega izvedba v skladu s pravili poslovnofinančne stroke omogoča odpravo vzrokov dolžnikove insolventnosti in zagotavlja, da dolžnik znova postane kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben. Prispevek analizira posamezne vrste ukrepov prestrukturiranja terjatev (obligacijskega prestrukturiranja in prestrukturiranja s konverzijo terjatev v delnice), ki se lahko izvedejo v postopku prisilne poravnave.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄6-7

Načrt finančnega prestrukturiranja

Nina Plavšak, 1.10.2014

Civilni sodni postopki

Nina Plavšak, Podjetje in delo, 6-7/2014Načrt finančnega prestrukturiranja mora vključevati opis vseh načrtovanih ukrepov finančnega prestrukturiranja in oceno njihovih učinkov za zagotovitev dolžnikove dolgoročne plačilne sposobnosti.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄6-7

Položaj in pravne možnosti ločitvenih upnikov v postopku prisilne poravnave

Nina Plavšak, 15.10.2013

Civilni sodni postopki

Nina Plavšak, Podjetje in delo, 6-7/2013Prispevek obravnava položaj imetnikov zavarovanih terjatev v postopku prisilne poravnave. Niti začetek postopka prisilne poravnave niti pravnomočna potrditev prisilne poravnave ne učinkuje na zavarovane terjatve. Zato ostane položaj imetnikov zavarovanih terjatev nespremenjen.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄8

Neposredna izvršljivost notarskega zapisa

Nina Plavšak, 1.12.2012

Civilni sodni postopki

Nina Plavšak, Podjetje in delo, 8/20121. Pojem in pomen izvršljivosti 2. Splošno o predpostavkah neposredne izvršljivosti terjatve (obveznosti) na podlagi notarskega zapisa 2.1. Vrste predpostavk neposredne izvršljivosti terjatve na podlagi notarskega zapisa 2.2. Splošna pravila o izkazovanju (dokazovanju) predpostavk nastanka in d
Naslovnica
Podjetje in delo, 2010⁄6-7

Nova pravila o razmerju med izvršilnim postopkom in postopkom zaradi insolventnosti ter druge pomembnejše novosti

Nina Plavšak, 6.10.2010

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nina Plavšak, Podjetje in delo, 6-7/2010Z novelo ZFPPIPP-C so bila pravila ZFPPIPP o učinkih postopka zaradi insolventnosti za ločitvene pravice spremenjena tako, da postopek zaradi insolventnosti ne učinkuje za nobeno ločitveno pravico, pridobljeno pred njegovim začetkom, ne glede na to, na kakšen način je bila pridobljena (bodisi v izvršilnem postopku bodisi na podlagi pravnega posla) in koliko časa pred uvedbo ali začetkom postopka zaradi insolventnosti je bila pridobljena. Po spremenjenih pravilih, uveljavljenih z novelo ZFPPIPP-C, se prodaja (unovčenje) celotnega premoženja stečajnega dolžnika in poplačilo upnikov osredotoči v stečajnem postopku tudi takrat, ko je upnik pred začetkom stečajnega postopka pridobil ločitveno pravico v izvršilnem postopku. Izjema od novega pravila velja samo, če je bila v izvršilnem postopku pred začetkom stečajnega postopka že izvedena prodaja (unovčenje) premoženja, ki je predmet ločitvene pravice.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄6-7

Pravna razmerja centralni depo ? poddepozitar ? končni imetnik

Nina Plavšak, 8.10.2007

Obligacije

Nina Plavšak, Podjetje in delo, 6-7/20071. POMEN PRAVNE UREDITVE RAZMERIJ CENTRALNI DEPO - PODDEPOZITAR - KONČNI IMETNIK 2. PRAVNO RAZMERJE IZDAJATELJ - ZAKONITI IMETNIK 2.1. Pojem in pomen centralnega depoja 2.2. Splošno o učinkih vpisov v centralni depo 2.3. Zakoniti imetnik nematerializiranih vrednostnih papirjev 2.4. Uči...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Obligacijskopravne značilnosti prevzemnih ponudb ter posebnosti pridobivanja kvalificiranih deležev pri finančnih družbah

dr. Nina Plavšak, 19.10.2006

Obligacije, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Nina Plavšak, Podjetje in delo, 6-7/2006 1. UVOD 2. SPLOŠNA PRAVILA OZ O SKLENITVI POGODBE 2.1. Pojem pravnega posla in vrste pravnih poslov 2.2. Splošne pravne značilnosti ponudbe in sklenitve pogodbe po Obligacijskem zakoniku 2.3. Subjekti poslovnih obligacijskih razmerij 2.4. Izpolnitveno ravnanje kot bistvena sestavina pog...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄6-7

Presečni dan in korporacijska dejanja izdajateljev nematerializiranih delnic

dr. Nina Plavšak, 13.10.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Nina Plavšak, Podjetje in delo, 6-7/2005Povzetek Presečni dan je pravni institut, ki je značilen samo za nematerializirane vrednostne papirje. Označuje časovni trenutek, v katerem se šteje, da so se vsi imetniki nematerializiranih vrednostnih papirjev v razmerju do izdajatelja (hkrati) izkazali za zakonite imetnike teh vrednostnih papi...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄6-7

Ničnost (vpisa) ustanovitve kapitalske družbe in slovensko pravo

dr. Nina Plavšak, 7.10.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Nina Plavšak, Podjetje in delo, 6-7/20041. UVOD Direktiva 68/151/EEC(*1) (v nadaljevanju: Prva direktiva) v 11. členu ureja pravni institut ničnosti kapitalske družbe.(*2) Po navedeni določbi sme ničnost družbe ugotavljati samo sodišče. Države članice pa kot razloge za ničnost družbe lahko določijo samo naslednje razloge (2. točka 11. čle...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2004⁄1

Temeljne ekonomske kategorije, pomembne za razumevanje institutov korporacijskega prava

dr. Nina Plavšak, 13.2.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Nina Plavšak, Podjetje in delo, 1/20040. IZHODIŠČA 0.1. ZAKAJ MORAJO DOBRI PRAVNIKI RAZUMETI TEMELJNE EKONOMSKE KATEGORIJE? Conditio sine qua non za pravilno razumevanje institutov korporacijskega prava, s tem pa tudi za pravilno (vsebinsko, "nemehansko") uporabo določb ZGD je poznavanje (razumevanje) nekaterih osnovnih ekonomskih (r...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄6-7

ODGOVORNOST NA TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV: Odgovornost za nepravilna razkritja podatkov o javnih

dr. Nina Plavšak, 1.10.2003

Obligacije

dr. Nina Plavšak, Podjetje in delo, 6-7/20031. DOLŽNOST JAVNIH DRUŽB RAZKRITI PODATKE O NJIHOVEM POLOŽAJU IN POSLOVANJU 1.1. Funkcija organiziranih trgov vrednostnih papirjev in pomen pravnih pravil, ki urejajo njihovo delovanje Dolžnost javnih družb razkriti podatke o njihovem (pravnem in finančnem) položaju in poslovanju je eden od in...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄6-7

Oblikovanje in uporaba ter pomen rezerv kapitalskih družb

dr. Nina Plavšak, 9.10.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Nina Plavšak, Podjetje in delo, 6-7/20021. POJEM REZERV Teorija(*1) opredeljuje rezerve kot dodaten lastni vir kapitala, ki drugače kot delniški (osnovni) kapital nima oblike pravic, inkorporiranih v vrednostnem papirju - delnici. Po svoji naravi so rezerve (enako kot osnovni kapital) abstraktne (čista računovodska kategorija) brez neposr...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2002⁄3-4

Izdaje, izbrisi in zamenjave nematerializiranih vrednostnih papirjev zaradi izdajateljevih pravnih

Nina Plavšak, 13.6.2002

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Nina Plavšak, Podjetje in delo, 3-4/2002Nina PLAVŠAK, doktorica pravnih znanosti,Centralna klirinško depotna družba, d.d., 10. UVOD 10.1. OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV Izdaja vrednostnih papirjev je pravno dejanje izdajatelja, na podlagi katerega nastanejo pravice imetnikov iz izdanih vrednostnih papirjev. Izbris vrednostnih pa...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2001⁄6-7

ZGD in sodišča: Nova ureditev nepravdnih postopkov v Zakonu o gospodarskih družbah

dr. Nina Plavšak, 2.10.2001

Sodišča, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Nina Plavšak, Podjetje in delo, 6-7/2001Nina Plavšak doktorica pravnih znanosti Klirinško depotna družba 1. UVOD Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93 - 45/01 - v nadaljevanju ZGD) ureja dva osnovna sklopa pravnih razmerij: 1. razmerja med družbeniki oziroma delničarji določene gospodarske družbe in 2. razmer...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄6-7

Poslovne knjige in letno poročilo gospodarskih družb

Nina Plavšak, 5.10.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nina Plavšak, Podjetje in delo, 6-7/2000Nina PLAVŠAK doktorica pravnih znanosti Klirinško depotna družba, d. d. Finančnopravna vprašanja poslovanja gospodarskih družb 1. UVOD Državni zbor Republike Slovenije je 20. marca 2000 na 20. seji ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-F...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄2

Obveznosti in odgovornosti članov uprave in nadzornega sveta

dr. Nina Plavšak, 10.4.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Nina Plavšak, Podjetje in delo, 2/2000Nina PLAVŠAK doktorica pravnih znanosti Klirinško depotna družba, d. d. 1. TEMELJNI POJMI 1.1. Pravna narava obveznosti članov uprave Temeljni cilj podjetja v tržnem gospodarstvu je njegova dolgoročna rast ob doseganju največje tržne vrednosti lastniškega kapitala.(*1) Člani uprave s privol...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄6-7

Bančništvo in zavarovalništvo: Kritni skladi in stečaji zavarovalnice

dr. Nina Plavšak, 18.10.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Zavarovalništvo

dr. Nina Plavšak, Podjetje in delo, 6-7/1999Nina PLAVŠAK doktorica pravnih znanosti Klirinško depotna družba, d. d. 1. UVOD Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) je Državnemu zboru v drugo obravnavo predložila besedilo Zakona o zavarovalništvu(*1) (v nadaljevanju: predlog ZZavar).
Naslovnica
Podjetje in delo, 1999⁄5

Dematerializacija vrednostnih papirjev

dr. Nina Plavšak, 2.9.1999

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Nina Plavšak, Podjetje in delo, 5/1999Nina PLAVŠAK doktorica pravnih znanosti Klirinško depotna družba, d. d. 1. UVOD Vrednostni papirji so pomembni instrumenti gospodarskega dogajanja. Delovanja modernega, tržno usmerjenega gospodarstva si brez vrednostnih papirjev ni mogoče predstavljati.(*1) Iznajdba pravnega instituta vrednost...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

PODJETJE IN DELO(1) Podjetje in delo(33)

Leto objave

2019(1) 2018(1) 2016(3) 2015(2)
2014(2) 2013(1) 2012(1) 2010(1)
2007(1) 2006(1) 2005(1) 2004(2)
2003(1) 2002(2) 2001(1) 2000(2)
1999(3) 1998(1) 1997(4) 1996(2)
1995(1)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: P

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov