Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 14 (od skupaj 14)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2017⁄6-7

Izdelava poslovnih poročil, izjav o upravljanju ter izjav o nefinančnih informacijah v konsolidiranih letnih poročilih in letnih poročilih posameznih gospodarskih družb

Bratina Borut, Primec Andreja, 1.10.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Borut Bratina, Andreja Primec, Podjetje in delo, 6-7/2017Povzetek: Člani organov vodenja in nadzora morajo skupno zagotavljati, da so letna poročila (računovodski del in poslovno poročilo) z vsemi sestavnimi deli, vključno z izjavo o upravljanju družbe in izjavo o nefinančnem poslovanju, skladna z zakonodajo in računovodskimi standardi. Vsi člani poslovodstva družbe morajo to potrditi s svojim podpisom pod letnim poročilom in njegovimi sestavnimi deli (60.a člen ZGD-1). Najnovejši noveli ZGD-1I in ZGD-1J sta v skladu z zakonodajo Evropske unije prinesli novosti pri vsebini in sestavnih delih ter prilogah poslovnega poročila. Gre za izjavo o upravljanju, izjavo o nefinančnem poslovanju in poročilo o razmerjih s povezanimi družbami. Pomembno se je povečala tudi vloga revizorja, ki mora obe izjavi in priloge pregledati ter podati svoje ugotovitve. Cilj teh novosti je povečati družbeno odgovorno upravljanje gospodarskih družb. Ključne besede: korporativno upravljanje, korporativna družbena odgovornost, poslovno poročilo, izjava o upravljanju, izjava o nefinančnem poslovanju Title: Preparing of Business Reports, Corporate Government Statements and Non-Financial Statements of Consolidated Annual Reports and Annual Reports of Individual Companies Abstract: Members of a company''s management and control bodies shall jointly ensure that annual reports (accounting part and business report) with all component parts, including the corporate governance statement and non-financial statement, are in accordance with legislation and accounting standards. All members of a company''s management body shall confirm this by signing the annual report and the component parts (Article 60a of the Companies Act - ZGD-1). The last amendments of the Companies Act - ZGD-1I and ZGD-1J - have introduced new developments into the content, the component parts and appendices of business reports in accordance with the legislation of the European Union. These are the corporate governance statement, non-financial st
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄2

Vzpostavljanje zasebnih baz podatkov o gospodarskih subjektih

Andreja Primec, 1.4.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andreja Primec, Podjetje in delo, 2/2015Povzetek: Zasebne baze podatkov o gospodarskih subjektih zaradi napredne sodobne tehnologije pridobivajo vedno pomembnejšo vlogo v poslovnem svetu. Posebnega zakonodajnega okvira, ki bi celovito urejal vzpostavljanje in upravljanje teh baz podatkov, ni. Zato je treba pri tem upoštevati predvsem pravila varstva osebnih podatkov, varstva poslovnih skrivnosti in varstva podatkov pred nelojalno konkurenco, ki so uporabna pri oblikovanju zasebnih baz podatkov o gospodarskih subjektih. Ključne besede: baza podatkov, zasebna baza podatkov, varstvo osebnih podatkov, poslovna skrivnost, nelojalna konkurenca Title: Establishing Private Databases on Business Entities Abstract: Private databases on business entities have become a reality and their role in the business world is increasing rapidly. There is no legal framework available for establishing and managing such databases. Consequently, the rules relating to personal data protection, trade secrets protection, and data protection against unfair competition, as the most affected by creating private databases on business entities, should be used. Key words: database, private database, personal data protection, trade secret, unfair competition
Naslovnica
Podjetje in delo, 2013⁄8

Arbitražna klavzula v ustanovitvenih aktih gospodarskih družb

Podgorelec Peter, Primec Andreja, 31.12.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Peter Podgorelec, Andreja Primec, Podjetje in delo, 8/2013Zaradi nekaterih prednosti (nejavnost in hitrost postopka, strokovnost arbitrov itd.) je arbitražni postopek priporočljiv tudi za reševanje korporacijskih sporov. Na splošno je mogoče ugotoviti, da slovenska zakonodaja za to vzpostavlja ustrezen normativni okvir, pri čemer pa je seveda treba upoštevati klasična pravila arbitražnega prava, zlasti tako imenovane predpostavke za arbitražno razsojanje (obstoj arbitražnega dogovora in arbitrabilnost spora), in pravno naravo arbitražne klavzule.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄8

THE ROLE OF COURTS IN ARBITRATION PROCEEDINGS

Andreja Primec, 12.12.2009

Sodišča

Andreja Primec, Podjetje in delo, 8/2009Zgolj v določenih primerih bi morali nacionalnim sodiščem dovoliti posegati v postopke arbitraže kot načina reševanja sporov, ki je alternativa sodnemu reševanju sporov. V skladu z mednarodnimi in nacionalnimi pravili je sodna prevera predvidena za postopke priznavanja, izvrševanja in razveljavitve ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄3-4

Pravni viri za mednarodno prodajno pogodbo

Andreja Primec, 15.6.2009

Obligacije

Andreja Primec, Podjetje in delo, 3-4/20091. UVOD 2. PRIKAZ NAJPOMEMBNEJŠIH PRAVNIH VIROV 2.1. Splošno 2.2. Dunajska konvencija 2.3. Pravila mednarodnega zasebnega prava 3. POSAMEZNA VPRAŠANJA MEDNARODNE PRODAJNE POGODBE 3.1. Sposobnost strank 3.2. Oblika pogodbe 3.3. Prehod lastnine 3.4. Zastaranje 4. JAVNI RED, ...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄3-4

Začasne odredbe (začasni ukrepi) arbitraže

Andreja Primec, 13.6.2008

Civilni sodni postopki

Andreja Primec, Andreja Primec, Podjetje in delo, 3-4/2008Začasne odredbe se uporabljajo kot pomemben institut zavarovanja tožnikovih terjatev v sodnih postopkih, še preden je izdana končna odločba sodišča. Tudi večina arbitražnih (nacionalnih, mednarodnih in institucionalnih) pravil omogoča izdajanje začasnih ukrepov v arbitražnih postopkih z istim nameno...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄6-7

Javnost v postopkih javnega naročanja in poslovna skrivnost ponudnikov

mag. Andreja Primec, 19.10.2006

Proračun

mag. Andreja Primec, Podjetje in delo, 6-7/2006mag. Andreja Primec ? 1. UVOD 2. NAČELO JAVNOSTI 2.1. Javnost v postopkih javnega naročanja 2.1.1. Namen 2.1.2. Omejitve 2.2. Javnost z vidika zakona o dostopu do informacij javnega značaja 2.2.1. Pravica do informacij javnega značaja 2.2.2. Vpliv ZDIJZ na ZJN-1 3. POSLOVNA SKRIVN...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2006⁄1

Nekatera aktualna vprašanja v zvezi z avtorstvom diplomskih del

mag. Andreja Primec, 17.2.2006

Intelektualna lastnina, Višje in visoko šolstvo

mag. Andreja Primec, Podjetje in delo, 1/2006 1. UVOD 2. SPLOŠNO O AVTORSKI PRAVICI 3. DIPLOMSKA NALOGA KOT AVTORSKO DELO 4. ZAKON O KNJIŽNIČARSTVU 5. SKLEP 1. UVOD Spoznanja, da je znanje vrednota, se čedalje pogosteje zaveda tudi mlajša populacija, zlasti študenti.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2005⁄1

Omejitev prenosljivosti nematerializiranih delnic s predkupno pravico

mag. Andreja Primec, 15.2.2005

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Andreja Primec, Podjetje in delo, 1/2005Povzetek Eden od načinov pogodbenega omejevanja prenosljivosti delnic je ustanovitev predkupne pravice. Čeprav je predkupna pravica klasična obligacijskopravna pravica, je za nastanek predkupne pravice na nematerializiranih delnicah poleg dogovora (pogodbe o ustanovitvi predkupne pravice) potreben š...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2003⁄3-4

Pravni položaj gospodarskih subjektov v državah EU

mag. Andreja Primec, 13.6.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Andreja Primec, Podjetje in delo, 3-4/20031. UVOD V teoriji se je uveljavilo razlikovanje med Company Law in Europe, ki proučuje pravo družb posameznih držav Evropske unije, in European Company Law kot poenotenem pravu družb EU, pri čemer slednje zaradi teženj po čedalje večji harmonizaciji statusnega prava evropskih držav pridobiva na p...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄5

Zastava lastnih delnic

mag. Andreja Primec, 14.8.2000

Lastnina in druge stvarne pravice, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Andreja Primec, Podjetje in delo, 5/2000Andreja PRIMEC magistra pravnih znanosti Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Načelno teoretično stališče, ki je povzeto v domači in tuji zakonodaji, se glasi, da delniška družba ne sme pridobivati lastnih delnic tako, da bi postala njihova lastnica. Z nakupom lastnih delnic bi pren...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄3-4

Zastava delnice kot vrednostnega papirja

mag. Andreja Primec, 9.6.2000

Lastnina in druge stvarne pravice, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Andreja Primec, Podjetje in delo, 3-4/2000Andreja PRIMEC magistra pravnih znanosti Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Pogoj, da lahko govorimo o delnici kot vrednostnem papirju, je izdaja delniških listin. Po osnovni definiciji je vrednostni papir namreč pisna listina, s katero se izdajatelj zavezuje, da bo njenemu zakoni...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2000⁄1

Delnica kot skupek članskih upravičenj delničarja s poudarkom na pravnih možnostih njene zastavitve

Andreja Primec, 10.2.2000

Lastnina in druge stvarne pravice, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andreja Primec, Podjetje in delo, 1/2000Andreja PRIMEC diplomirana pravnica Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Izraz delnica je pravni institut, ki ima več pomenov. Zato so tudi pravila, ki se nanašajo nanjo, uvrščena v več pravnih virov. Temeljni akt za področje delnic je Zakon o gospodarskih družbah,(*1) ki je s svojo...
Naslovnica
Podjetje in delo, 1998⁄2

Vloga in položaj članov nadzornih svetov gospodarskih družb kot predstavnikov Kapitalskega sklada RS

Andreja Primec, 29.4.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andreja Primec, Podjetje in delo, 2/1998Andreja PRIMEC diplomirana pravnica Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Sestavek temelji na rezultatih ankete, ki je bila izpeljana med člani nadzornih svetov gospodarskih družb kot predstavnikov Kapitalskega sklada RS. Opravil jo je Inštitut za gospodarsko pravo EPF iz Maribora, d...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(14)

Leto objave

2017(1) 2015(1) 2013(1) 2009(2)
2008(1) 2006(2) 2005(1) 2003(1)
2000(3) 1998(1)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: P

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov