Arhiv člankov Arhiv člankov
English version
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 15 (od skupaj 15)
Publikacija Članek
Naslovnica
Podjetje in delo, 2019⁄1

Sodišče EU o prenosu statutarnega sedeža družbe – od zadeve Cartesio do zadeve Polbud

Jerneja Prostor, 1.1.2019

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Jerneja Prostor, Podjetje in delo, 1/2019Povzetek: Pravnega okvira ustanavljanja gospodarskih družb, njihovega čezmejnega podjetniškega udejstvovanja in preoblikovanja na ozemlju druge države članice ne določajo le pravila Pogodbe o delovanju Evropske unije o svobodi ustanavljanja, temveč tudi sodna praksa Sodišča EU s tega področja. V eni prejšnjih številk te revije so bile obravnavane starejše odločbe Sodišča EU o svobodi ustanavljanja, in sicer v zadevah Segers, Daily Mail, Centros, Überseering, Inspire Art, SEVIC in Cadbury Schweppes. V tem prispevku pa avtorica podrobneje predstavi še zadeve Cartesio, National Grid Indus, VALE in Polbud. Zadnja v vrsti odločb s tega področja je torej sodba v zadevi Polbud iz leta 2017, s katero je Sodišče EU potrdilo svoja dotlej sprejeta stališča in v mozaik pravil o svobodi ustanavljanja dodalo še dopustnost čezmejnega prenosa zgolj statutarnega sedeža družbe. Ključne besede: svoboda ustanavljanja, statutarni sedež družbe, dejanski sedež družbe, čezmejni prenos sedeža družbe, čezmejno preoblikovanje družbe Title: European Court of Justice on the Transfer of Company’s Registered Office - from Case Cartesio to Case Polbud Abstract: The legal framework for the setting-up of companies, their cross-border business activities and conversions on the territory of another Member State is formed by the relevant provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union and the case law of the Court of Justice on the freedom of establishment. In one of the previous issues of this review, decisions of the Court of Justice in cases Segers, Daily Mail, Centros, Überseering, Inspire Art, SEVIC and Cadbury Schweppes were dealt with. In this article, the author presents the Cartesio, National Grid Indus, VALE and Polbud cases. The latter judgement on the freedom of establishment is the decision in Polbud case from 2017, in which the Court of Justice confirmed its positions taken in previous judgments. It added that the cross-border
Naslovnica
Podjetje in delo, 2018⁄5

Starejša sodna praksa Sodišča EU o svobodi ustanavljanja

Jerneja Prostor, 1.8.2018

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Jerneja Prostor, Podjetje in delo, 5/2018Povzetek: Avtorica v prispevku prikaže starejšo sodno prakso Sodišča EU s področja svobode ustanavljanja, in sicer od zadeve Segers iz leta 1986 pa vse do zadeve Cadbury Schweppes iz leta 2006. Nabralo se je namreč že kar nekaj odločb, ki skupaj z relevantnimi določbami Pogodbe o delovanju Evropske unije tvorijo pravni okvir ustanavljanja gospodarskih družb, njihovega čezmejnega podjetniškega udejstvovanja in preoblikovanja na ozemlju druge države članice. Povod za zbiranje in predstavitev bistvenih sporočil posameznih sodnih odločb je bila zadnja sodba v tej vrsti, v zadevi Polbud, o kateri je Sodišče EU odločilo oktobra 2017. Ta bo skupaj z zadevami Cartesio, National Grid Indus in VALE predmet obravnave prispevka, sprejetega v objavo v eni od naslednjih številk.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄5

Obravnava premoženja gospodarske družbe po njenem prenehanju v ožjem pomenu

mag. Jerneja Prostor, 1.8.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jerneja Prostor, Podjetje in delo, 5/2016Povzetek: Ideja za prispevek se je porodila ob obravnavanju praktičnih primerov iz poslovne in sodne prakse, katerih dejanska stanja so bila glede na teorijo nekoliko nepričakovana, zato bi morala biti zgolj izjemna. Gre za vprašanje obravnavanja premoženja, ki je zaradi prenehanja gospodarske družbe v ožjem pomenu ostalo brez pravnega nosilca. Prispevek je rezultat analize položajev, ki bi lahko privedli do tovrstnih težav. Predstavljena je ugotovitev, da so obravnavane situacije predvsem posledica neustrezne ureditve izbrisa družbe iz sodnega registra brez likvidacije, katere protiustavnost je ugotovilo tudi Ustavno sodišče. Poleg predloga spremembe pravne ureditve, s katero bi preprečili nastanek premoženja brez nosilca, skuša avtorica ponuditi tudi možnosti reševanja že obstoječih primerov. Ključne besede: gospodarska družba, pravna subjektiviteta, preddružba, sposobnost biti stranka, prenehanje družbe, izbris iz sodnega registra Title: Company’s assets after winding up in the strict sense
Naslovnica
Podjetje in delo, 2016⁄5

Ali pravilo o prepovedi finančne asistence velja tudi za d. o. o.

Jerneja Prostor, 1.8.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jerneja Prostor, Podjetje in delo, 5/2016Title: Does the rule on financial assistance prohibition apply to limited liability company Povzetek: Odgovor je nikalen. Do finančne asistence, kot je obravnavana v tem prispevku, pride, če družba posredno ali neposredno s svojimi sredstvi (z darilom, posojilom, odpustom dolga ali kako drugače) nekomu tretjemu (ali že obstoječemu delničarju - op. a.) omogoči postati njen delničar oziroma povečati udeležbo v družbi. S tem družba zmanjša svoje premoženje, pridobitelj pa lahko pridobiva že obstoječe delnice ali pa družba poveča število delnic (izda nove delnice - op. a.), ne da bi se sočasno povečala denarna sredstva, ki bi se vnesla v družbo.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2015⁄5

Izvensodna prodaja zastavljene stvari med gospodarskimi subjekti

Prostor Jerneja, Burkelc Juras Lina, 1.8.2015

Obligacije

Jerneja Prostor, Lina Burkelc-Juras, Podjetje in delo, 5/20151. Uvod 2. Domneva pravice do izvensodne prodaje stvari po SPZ 3. Druge pravne podlage za izvensodno prodajo stvari 4. Pravica do izvensodne prodaje zastavljene stvari po ZOR 5. Nemška ureditev 6. Pomen pravice do izvensodne prodaje v postopku zaradi insolventnosti 7. Sklep Povzetek Avt
Naslovnica
Podjetje in delo, 2014⁄8

Pogodbena kazen v poslovni praksi

Jerneja Prostor, 1.12.2014

Obligacije

Jerneja Prostor, Podjetje in delo, 8/2014Avtorica najprej predstavi dileme, ki izhajajo iz dogovora pogodbenih strank o pogodbeni kazni ali pavšalni ali limitirani odškodnini. Iz dogovora strank namreč pogosto ni preprosto razbrati, kakšno naravo sta želeli pripisati znesku, ki ga je treba plačati v primeru kršitve pogodbe. Tak dogovor je lahko še posebej problematičen, če gre za pogodbeno razmerje z mednarodnim elementom, pri čemer je treba za razsojo spora uporabiti pravo sistema common law. Ta namreč ne dopušča dogovora o pogodbeni kazni. V članku je nato podrobneje obravnavana ureditev pogodbene kazni v slovenskem pravu, v zadnjem poglavju pa je ta primerjana s primerljivimi klavzulami, ki jih urejajo avtonomni pravni viri.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄8

Obdavčitev skritih rezerv iz prenesenega premoženja pri čezmejnem prenosu sedeža

Jerneja Prostor, 1.12.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jerneja Prostor, Podjetje in delo, 8/20121. Uvod 2. Obdavčitev fizične osebe ob čezmejni selitvi 2.1. Zadeva Lasteyrie du Saillant (2004) 2.2. Zadeva N (2006) 3. Zadeva National Grid Indus (2011) 4. Obdavčitev skritih rezerv iz prenesenega premoženja družbe 5. Sklep Povzetek V članku sta analizirani sodbi Sodišča EU v zadevi La
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄2

Davčnopravni vidik čezmejnega prenosa statutarnega sedeža družbe v EU

Prostor Jerneja, Savič Sanja, 13.4.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Jerneja Prostor, Sanja Savič, Podjetje in delo, 2/2012V članku je predstavljeno stališče glede obdavčitve čezmejnega prenosa statutarnega sedeža družbe, ki bi bilo v skladu s pravico do svobodnega ustanavljanja po pravu EU in odločbo Sodišča EU v zadevi Lasteyrie. Glede na odsotnost normativne ureditve čezmejnega prenosa statutarnega sedeža družbe ter obdavčitve te transakcije na ravni EU in posledično v večini držav članic pa takšna obravnava ni verjetna. Zato so v članku predstavljene davčne ugodnosti, ki bi jih bilo treba zaradi primerljivosti položajev dopustiti pri čezmejnem prenosu statutarnega sedeža družbe ob smiselni uporabi določb, ki urejajo čezmejni prenos sedeža SE, ter določb, ki urejajo čezmejne združitve in delitve. Avtorici opozarjata na pomembnost predhodne presoje davčne obravnave dohodkov družbe in njenih družbenikov po prenosu statutarnega sedeža v drugo državo članico.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2012⁄1

Varstvo upnikov družb, izbrisanih iz sodnega registra brez likvidacije

Jerneja Prostor, 10.2.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Obligacije

Jerneja Prostor, Podjetje in delo, 1/2012V članku je obravnavano varstvo upnikov v primeru izbrisa družbe iz sodnega registra brez likvidacije vse od uvedbe tega instituta v slovensko pravo. Pred kratkim je namreč začel veljati zakon (ZPUOOD), ki odpravlja neomejeno solidarno odgovornost aktivnih družbenikov za obveznosti izbrisane družbe in s tem vzpostavlja dosledno ločitev premoženja družbenikov od premoženja kapitalske družbe. Neomejeno odgovornost družbenikov za obveznosti izbrisane družbe je nameraval zakonodajalec z zakonom (ZFPPod-B) odpraviti že leta 2007, vendar je Ustavno sodišče RS ocenilo, da je ta zakon zaradi nezadostnega preostalega varstva upnikov v neskladju z Ustavo RS. V prispevku so obravnavane razlike med ureditvijo iz leta 2007 in sedanjo ureditvijo, pri čemer avtorica ugotavlja, da utegne biti tokrat varstvo upnikov v skladu z veljavno ureditvijo (po določbah ZFPPIPP) v postopkih izbrisa družbe iz sodnega registra brez likvidacije zadostno.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄8

Za normativno ureditev čezmejnega prenosa sedeža na ravni EU

Jerneja Prostor, 14.12.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jerneja Prostor, Podjetje in delo, 8/2011V članku je obravnavana dopustnost posameznih oblik čezmejnega prenosa sedeža družbe po odločbi Sodišča EU v zadevi Cartesio, ki je v ta vidik pravice do svobodnega ustanavljanja vnesla nemalo zmede. Avtorica skuša prikazati, zakaj je trenutno pravno stanje na tem področju nevzdržno. Zaradi zagotovitve pravne varnosti pri uresničevanju pravice do svobodnega ustanavljanja se pravna znanost zavzema za urgenten sprejem Štirinajste direktive s področja prava družb, na katero čakamo vse od odločitve Sodišča EU v zadevi Daily Mail, torej že več kot 20 let. Vendar se zapleti, ki utegnejo spremljati njen sprejem, kažejo tudi že pri oblikovanju statuta evropske zasebne družbe (SPE). V članku so okvirno predstavljeni tudi načini, kako bi lahko čezmejni prenos sedeža družbe uredili na ravni EU.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄5

Zahtevek podizvajalca do naročnika posla

Jerneja Prostor, 1.8.2011

Obligacije

Jerneja Prostor, Podjetje in delo, 5/2011Povzetek V članku je obravnavana zadeva Masdar, v kateri je podizvajalec za poplačilo svoje terjatve do izvajalca na različnih pravnih temeljih postavil zahtevek zoper naročnika posla. V tej zadevi sta odločali Sodišče prve stopnje in Sodišče ES, pri čemer sta razsodili drugače kot Sodišče p
Naslovnica
Podjetje in delo, 2011⁄1

Nedokumentarni pogoji v dokumentarnih akreditivih in neodvisnih bančnih garancijah

Jerneja Prostor, 18.2.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Obligacije

Jerneja Prostor, Podjetje in delo, 1/2011V članku so obravnavane določbe pravnih virov, ki urejajo nedokumentarne pogoje za izplačilo, vključene v dokumentarne akreditive in neodvisne bančne garancije. Predstavljene so tudi težave, ki jih tovrstni pogoji povzročajo v bančni praksi, ter pomembnejše (tuje) sodne odločbe, povezane s predmetno problematiko. Dosedanje odločitve sodišč namreč nasprotujejo rešitvam avtonomnih pravnih virov, ki se nanašajo na nedokumentarne pogoje, zato so v pravni teoriji kritizirane. Predstavljeno je tudi stališče avtorice, ki ga je navezala na slovenski pravni red.
Naslovnica
Podjetje in delo, 2009⁄2

Čezmejni prenos sedeža po odločbi Sodišča ES v zadevi Cartesio

Jerneja Prostor, 16.4.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Jerneja Prostor, Jerneja Prostor, Podjetje in delo, 2/2009V članku je podrobneje obravnavan čezmejni prenos dejanskega sedeža družbe. V zvezi s tem je predstavljeno mnenje generalnega pravobranilca v zadevi Cartesio, s katerim se avtorica v več točkah strinja. Kritično pa je obravnavana nedavna odločitev Sodišča ES v tej zadevi, v kateri le-to kljub težnja...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2008⁄2

Delna izčlenitev podjetja podjetnika in morebitna vpeljava izčlenitve pri gospodarskih družbah

Jerneja Prostor, 15.4.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jerneja Prostor, Jerneja Prostor, Podjetje in delo, 2/2008V članku je sprva okvirno predstavljen institut izčlenitve kot pojavne oblike materialnega statusnega preoblikovanja. Avtorica nato utemeljuje zavzeto stališče glede dopustnosti delne izčlenitve podjetja samostojnega podjetnika v slovenski poslovni praksi, pri čemer transakcijo primerja z institutom...
Naslovnica
Podjetje in delo, 2007⁄1

Čezmejne združitve kapitalskih družb v Evropski uniji

Jerneja Prostor, 16.2.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jerneja Prostor, Podjetje in delo, 1/2007Jerneja Prostor? 1. UVOD 2. ANALIZA DOLOČB DESETE DIREKTIVE 2.1. Uporaba Desete direktive 2.2. Ureditev čezmejnih združitev po Deseti direktivi 3. PRAVICE DELAVCEV PRI ČEZMEJNIH ZDRUŽITVAH 3.1. Sklicevanje Desete direktive na Uredbo SE in na Direktivo SE 3.2. Ureditev soodločanja...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Podjetje in delo(15)

Leto objave

2019(1) 2018(1) 2016(2) 2015(1)
2014(1) 2012(3) 2011(3) 2009(1)
2008(1) 2007(1)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 10. MEDNARODNO PRAVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: P

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov